812Административен съд - Плевен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    

1

Административно дело No 664/2016, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ СВЕТА ПАРАСКЕВА ЕООД ПЛЕВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 3.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Диагностично - консултативен център „Света Параскева“ ЕООД гр.Плевен срещу Заповед №РД-08-514/25.05.2016г. на Директора на РЗОК-Плевен, с която е отказано сключване на допълнително споразумение към договор №150420/18.02.2015г. за извършване на СМДИ по специалност „Клинична лаборатория”. ОСЪЖДА Диагностично - консултативен център „Света Параскева“ ЕООД гр.Плевен, ЕИК 114517674, да заплати на Районна здравноосигурителна каса-Плевен направените по делото разноски в размер на 528лв. (петстотин двадесет и осем лева). ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на РЗОК-Плевен за присъждане на юрисконсултско възнаграждение за разликата от 200лева до 300лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните в производството.

2

Административно дело No 853/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОТЕСТИРАЩ ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСКЪР Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ чл. 34, ал. 4 и чл. 59, ал. 1, б. „г“ и чл. 59, ал. 2 от Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Искър, приета с Решение № 346/03.07.2013 г. по протокол № 28 от 03.07.2013 г. на Общински съвет Искър. ОСЪЖДА Община Искър да плати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 /двадесет/ лева, като разноски по административно дело № 853 по описа на Административен съд Плевен за 2017 година. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

3

Административно наказателно дело (К) No 931/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Ц.Г. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 833 от 11.10.2017 год., постановено по НАХД № 1617/2017 год. по описа на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

4

Административно наказателно дело (К) No 937/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЛОВЕЧ ДЕТСКА ЯСЛА 1 ШАРЕНО ПЕТЛЕ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 3.1.2018г.
ОСТАВЯ В сила решение № 265/24.08.2017 г. постановено по нахд № 344 по описа на Районен съд Ловеч за 2017 г. Решението е окончателно.

5

Административно наказателно дело (К) No 950/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Х.Х. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 861 от 18.10.2017 год., постановено по НАХД № 1682/2017 год. по описа на Районен съд – Плевен, с което е потвърдено наказателно постановление № 15-0938-002986 от 20.07.2015г. на Началник сектор „ПП“към ОДМВР- Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

6

Административно дело No 1084/2017, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) А.М.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 3.1.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на А.М.С., ЕГН **********, 8 група Затвора гр. Плевен срещу заповед № 873/03.11.2017 година на началника на Затвора Плевен, с която се отказва промяна на режим на изтърпяване на наказанието и замяна от „строг“ на „общ“. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 1084 по описа за 2017 г. на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на лицето и на началника на Затвора Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

7

Административно дело No 1103/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.В.Д. ОД НА МВР СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 3.1.2018г.
Връща искова молба на Д.В.Д., ЕГН **********,*** срещу Областна дирекция на МВР гр. София-област, гр. София , бул. „Гео Милев“ № 71 с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, с която претендира вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение наказателно постановление №17-0263-000336/19.06.2017 г. на началник РУ гр. Етрополе, представляващи платено възнаграждение за един адвокат, който го е представлявал в производството пред съда по обжалване на НП и заплащане на сума в размер на 1000 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на установяване на административното нарушение до окончателното плащане на сумата, както и направените в настоящото производство разноски. Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 1103 по описа за 2017 година на Административен съд –Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Определението да се съобщи на Д. и на ОД на МВР гр. София.

8

Административно дело No 931/2016, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Е.Б. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на Н.Е.Б. *** срещу Уведомително писмо № 01-153-6500/588 от 19.08.2016 г. за отхвърляне на плащания на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Плевен, с което е отказано плащане на финансова помощ – второ плащане по договор № 15/112/08038 от 14.02.2013 г. и е наредено връщане на полученото първо плащане в размер на 24446 лева ведно с лихва, ако не се изплати в 30 дневен срок. ОСЪЖДА Н.Е.Б., ЕГН **********, да плати в полза на Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 500 /петстотин/ лева като разноски по административно дело № 931 по описа на съда за 2016 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

9

Административно дело No 613/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Л.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Л.Д. ***, против Заповед №РД-11-87/04.07.2017 год. на кмета на община Червен бряг, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж „Барбекю“, находящ се в гр.Койнаре с административен адрес гр.Койнаре, общ.Червен бряг, ул ***, извършен от М.Л. Т.. ОСЪЖДА М.Л.Д. *** да заплати на Община Червен бряг разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА М.Л.Д. *** да заплати на В.Л. ***, с ЕГН ********** разноски по делото, представляващи възнаграждение за един адвокат в размер на 100 (сто) лева. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните, по аргумент от разпоредбата на чл.215, ал.7 от ЗУТ .

10

Административно дело No 852/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОТЕСТИРАЩ ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОРДИМ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 4.1.2018г.
ОТМЕНЯ чл. 36 и чл. 86, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи на територията на Община Пордим, приета с Решение № 287/30.01.2017 г. по протокол № 17 от 30.01.2017 г. на Общински съвет Пордим. ОСЪЖДА Община Пордим да плати в полза на Окръжна прокуратура - Плевен сумата от 20 /двадесет/ лева като разноски по административно дело № 852 по описа на Административен съд - Плевен за 2017 година. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

11

Административно наказателно дело (К) No 1006/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 4.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 5.01.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение №912/26.10.2017 год., постановено по анд №2235/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1006 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година.Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

12

Административно наказателно дело (К) No 1010/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 4.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 5.01.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение №902/25.10.2017 год., постановено по анд №2193/2017 год. на Районен съд-Плевен.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1010 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година.Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

13

Административно наказателно дело (К) No 1033/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 4.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 5.01.2018 год.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение №895/23.10.2017 год., постановено по анд №2278/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1033 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година.Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

14

Административно дело No 1050/2017, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) А.М.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 4.1.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на А.М.А.,*** срещу мълчалив отказ на началника на Затвора Плевен за произнасяне по заявление от 20.04.2017 година за записването му за ученик през учебната 2017/2018 година. Прекратява съдебното производство по адм. дело №1050 по описа за 2017 година на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на лицето и началника на Затвора Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

15

Административно дело No 505/2017, IV състав КСО Д.Т.Н. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-14-49/09.06.2017г. на Директора на ТП на НОИ-Плевен и потвърденото с него Разпореждане №2113-14-185#5/26.04.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“, с което на Д.Т.Н. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл.69б от КСО. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководителя на Пенсионно осигуряване при ТП на НОИ-Плевен за ново произнасяне по заявлението на Д.Т.Н. *** за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл.69б от КСО, при съобразяване с мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ- Плевен да заплати на Д.Т.Н. ***, ЕГН:**********, направените по делото разноски в размер на 405.00лева /четиристотин и пет лева/. Решението може да се оспори с касационна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

16

Административно дело No 891/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.К.К. *** срещу Заповед № 17-0938-001225/20.05.2017г. на Началник Сектор „ПП” при ОД на МВР – Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171 т.1 б. „б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водача до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

17

Административно наказателно дело (К) No 912/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 208/25.09.2017 г. на Районен съд – гр. Червен бряг, постановено по АНД № 351/2017г. по описа на съда в ЧАСТТА относно т.2 на НП № 17-0374-000445/09.05.2017 г. на Началника на РУ на МВР - Червен бряг към ОД на МВР - Плевен и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ НП № 17-0374-000445/09.05.2017 г. на Началника на РУ на МВР - Червен бряг към ОД на МВР – Плевен в частта по т.2 , с което на И.С.Т. *** на основание чл. 175 ал. 1 т. 4 от ЗДвП за нарушение на чл. 103 от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба“ в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца като НАМАЛЯВА размера на наказанието глоба от 200лв. на 50 лв. и лишаването от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на 1 месец. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

18

Административно дело No 915/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ чл.20, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Никопол, приета с решение № 173 от 27.02.2009г. на Общински съвет- Никопол, обл. Плевен. ОСЪЖДА Община Никопол да заплати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 (двадесет) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени, като от Общински съвет- Никопол се представят доказателства пред Административен съд-Плевен за изпълнение на това задължение.

19

Административно наказателно дело (К) No 923/2017, I състав Други по ЗАНН ВЛАДИСЛАВА ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 821/09.10.2017 г. на Районен съд – гр. Плевен, постановено по н.а.х.д № 2216/2017 г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 87 от 04.08.2017г на Началника на отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Плевен, с което на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност на В. З. Г. от гр. Плевен в качеството й на управител на „Хард Секюрити 2001” ЕООД - Плевен, ул. „Москва“ № 2, ЕИК 204097148, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл. 24 ал.3 от Закона за частната охранителна дейност. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Елка Братоева: Не споделям решаващите мотиви на мнозинството от съдебния състав относно това, че неправилно е била ангажирана отговорността на управителя на дружеството В. З. Г. за неизпълнение на задължение на дружеството, произтичащо от разпоредбата на чл. 24 ал.3 от ЗЧОД. Действително съгласно чл. 5 ал.1 ЗЧОД лицата, извършващи охрана по този закон и подлежащи на лицензиране могат да бъдат само еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по търговския закон. Ето защо субект на задължението по чл. 24 ал.3 от ЗЧОД е само такова лице – търговец. Съгласно разпоредбата на чл. 83 ал.1 от ЗАНН за неизпълнение на задължения към държавата при осъществяване дейността на юридически лица и еднолични търговци спрямо тези лица се налага имуществена санкция в предвидените в съответния закон случаи. Такава административна санкция безспорно не е предвидена за неизпълнение на това задължение за дружеството – субект на задължението по чл. 24 ал.3 от ЗЧОД, но и не е наложена такава на дружеството. От друга страна в общата разпоредба на чл. 45 от ЗЧОД е предвидено наказание глоба от 200 лв. до 500 лв. за лицата, които не изпълнят друго задължение, произтичащо от този закон или подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Наказание „глоба“ се налага само на физически лица. Оттук следва, че физическите лица, неизпълнили задълженията си, произтичащи от закона, носят административно-наказателна отговорност по общия текст на чл. 45 от ЗЧОД. В случая безспорно дружеството е субект на задължението по чл. 24 ал.3 от ЗЧОД и за него не е предвидено налагане на административна санкция. Но е предвидено административно наказание за физическите лица, извършили нарушение по закона. Юридическото лице като субект на правото по правната си същност представлява една правна фикция. Според правната теория то няма собствена воля, не може да действа „злоумишлено“ и в този смисъл не може да бъде и субект на административно-наказателна отговорност, защото не може да действа виновно. А вината е основен елемент от състава на нарушението. Неговата воля се формира от управителните му органи и по-точно от физическите лица, които го представляват по закон и действат от името на юридическото лице при упражняване на дейността му. Административно-наказателната отговорност е лична съгласно чл. 24 ЗАНН. А за административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. Затова по силата на чл. 45 от ЗЧОД отговорност следва да носи физическото лице, което управлява и представлява дружеството и в това си качество е следвало да подаде информация за сключения договор за охрана от името на дружеството, доколкото няма данни да е възложило това на друг служител. Ето защо считам, че в случая правилно първоинстанционният съд е съобразил, че управителят на дружеството не е изпълнил произтичащото от чл. 24 ал.3 от ЗЧОД задължение да подаде уведомление от името на дружеството, което представлява, до Областна дирекция на МВР – Плевен в 14-дневен срок от подписването на договора за охрана на обекта. Поради което и правилно е ангажирана отговорността на физическото лице – управител за неизпълнение на задължението, произтичащо от ЗЧОД съобразно разпоредбата на чл. 45 от ЗЧОД. Противното застъпено схващане би довело до абсурдното положение за неизпълнението на това особено съществено задължение относно контрола върху обектите за охрана и охранителните фирми, да не носят отговорност нито юридическите лица - субекти на задължението, защото законодателят не е предвидил имуществена санкция за юридическите лица, нито физическите лица, формиращи тяхната воля и респективно персонално задължени да подадат съответната информация от името на юридическото лице, което управляват и представляват. Не мога да споделя това схващане, защото в общата разпоредба на чл. 45 ЗЧОД изрично е предвидена отговорност за физическите лица, които не са изпълнили други задължения, произтичащи от закона. Ето защо, доколкото е предвидена отговорност за физическите лица – извършители на нарушения по ЗЧОС, въпреки известна непрецизност на закона, считам че законосъобразно на това основание е ангажирана отговорността на Владислава Здравкова Георгиева като управител на дружеството, извършващо частна охранителна дейност, именно като извършител на нарушението по чл. 24 ал.3 ЗЧОС. В случая субекта на задължението по чл. 24 ал.3 от ЗЧОС и извършителя на нарушението по чл. 45 ЗЧОС не съвпадат. А това произтича от особеното правно положение на юридическите лица като субект на правото, за което следва да се държи сметка при прилагането на закона. Следва да се отбележи също така, че противоречивата съдебна практика, която застъпва и двете становища се дължи на непрецизната законодателна техника, която дава възможност за различно тълкуване. Независимо от това считам, че несъвършенствата на закона могат и следва да бъдат преодоляни по тълкувателен път, чрез извличане на действителната вложена воля на законодателя, а не чрез формалистично стеснително тълкуване. Не става въпрос и за прилагане на закона по аналогия, каквото е недопустимо, защото отговорността за физическите лица е предвидена в чл. 45 ЗЧОС и на това основание е наложено наказанието. Считам, че няма основание за отмяна на решението и на останалите изтъкнати от касатора доводи за незаконосъобразност на НП. Споделям изцяло като съответни на доказателствата по делото и закона и изводите на първоинстанционния съд за липсата на допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административно-наказателното производство относно датата на установяване на нарушението, датата на извършването му и относно начина на съставянето на акта и издаването на НП. Актът е съставен в присъствието на нарушителя след отправена надлежна покана, предявен е на наказаното лице, подписан и връчен при съставянето му, с което то е могло да се запознае със съдържанието му и да изложи възраженията и доказателствата си. Видно от връчената на управителя на дружеството покана, същата е следвало да се яви на 17.07.2017г. в ОД на МВР – Плевен за съставяне на АУАН по чл. 24 ал.3 от ЗЧОД за констатирани нарушения при извършена проверка на 26.04.2017г. в офиса на фирмата от служители на ОД МВР – Плевен, при която е присъствала. Датата на констатиране на нарушението не е задължителен реквизит на акта и НП, затова допуснатата грешка при изписване на годината е несъществена. А от всички доказателства по делото – писмени справки, свидетелски показания и поканата до лицето за съставяне на акта безспорно се установява, че нарушението е било констатирано при проверката в офиса на фирмата на 26.04.2017г. и спрямо тази дата не е изтекъл тримесечния давностен срок по чл. 34 от ЗАНН за съставяне на акта, считано от датата на откриване на нарушителя. А наказаното лице, освен че е присъствало на проверката на тази дата, е било уведомено за съставянето на акт за установяване на нарушение на същата дата и е присъствало при съставянето му и го е подписало. Упражнило е правото си на възражения, поради което е имало всички възможности да защити правата си, включително е било наясно кога е извършена проверката, при която е установено нарушението. Актът е съставен на посочената дата в съответствие с процесуалните изисквания, поради което не е засегнато правото на защита на наказаното лице. Без значение е предварителната техническа подготовка по изготвянето му. Същото се отнася и относно подготовката по издаването на НП. Както в акта, така и в НП е посочено, че 14-дневния срок за изпращане на писмено уведомление по чл. 24 ал.3 от ЗЧОД от сключването на договора на 08.11.2016г. е изтекъл на 23

20

Административно наказателно дело (К) No 930/2017, I състав Други по ЗАНН В.З.Г. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 819/09.10.2017 г. на Районен съд – гр. Плевен, постановено по н.а.х.д № 2219/2017 г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 115 от 04.08.2017г. на Началника на отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Плевен, с което на основание чл.45 от Закона за частната охранителна дейност на В.З.Г. *** в качеството й на управител на „Хард Секюрити 2001” ЕООД - гр. Плевен, ул. „Москва“ № 2, ЕИК 204097148, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл. 24 ал.3 от Закона за частната охранителна дейност. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Елка Братоева: Не споделям решаващите мотиви на мнозинството от съдебния състав относно това, че неправилно е била ангажирана отговорността на управителя на дружеството В.З.Г. за неизпълнение на задължение на дружеството, произтичащо от разпоредбата на чл. 24 ал.3 от ЗЧОД. Действително съгласно чл. 5 ал.1 ЗЧОД лицата, извършващи охрана по този закон и подлежащи на лицензиране могат да бъдат само еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по търговския закон. Ето защо субект на задължението по чл. 24 ал.3 от ЗЧОД е само такова лице – търговец. Съгласно разпоредбата на чл. 83 ал.1 от ЗАНН за неизпълнение на задължения към държавата при осъществяване дейността на юридически лица и еднолични търговци спрямо тези лица се налага имуществена санкция в предвидените в съответния закон случаи. Такава административна санкция безспорно не е предвидена за неизпълнение на това задължение за дружеството – субект на задължението по чл. 24 ал.3 от ЗЧОД, но и не е наложена такава на дружеството. От друга страна в общата разпоредба на чл. 45 от ЗЧОД е предвидено наказание глоба от 200 лв. до 500 лв. за лицата, които не изпълнят друго задължение, произтичащо от този закон или подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Наказание „глоба“ се налага само на физически лица. Оттук следва, че физическите лица, неизпълнили задълженията си, произтичащи от закона, носят административно-наказателна отговорност по общия текст на чл. 45 от ЗЧОД. В случая безспорно дружеството е субект на задължението по чл. 24 ал.3 от ЗЧОД и за него не е предвидено налагане на административна санкция. Но е предвидено административно наказание за физическите лица, извършили нарушение по закона. Юридическото лице като субект на правото по правната си същност представлява една правна фикция. Според правната теория то няма собствена воля, не може да действа „злоумишлено“ и в този смисъл не може да бъде и субект на административно-наказателна отговорност, защото не може да действа виновно. А вината е основен елемент от състава на нарушението. Неговата воля се формира от управителните му органи и по-точно от физическите лица, които го представляват по закон и действат от името на юридическото лице при упражняване на дейността му. Административно-наказателната отговорност е лична съгласно чл. 24 ЗАНН. А за административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. Затова по силата на чл. 45 от ЗЧОД отговорност следва да носи физическото лице, което управлява и представлява дружеството и в това си качество е следвало да подаде информация за сключения договор за охрана от името на дружеството, доколкото няма данни да е възложило това на друг служител. Ето защо считам, че в случая правилно първоинстанционният съд е съобразил, че управителят на дружеството не е изпълнил произтичащото от чл. 24 ал.3 от ЗЧОД задължение да подаде уведомление от името на дружеството, което представлява, до Областна дирекция на МВР – Плевен в 14-дневен срок от подписването на договора за охрана на обекта. Поради което и правилно е ангажирана отговорността на физическото лице – управител за неизпълнение на задължението, произтичащо от ЗЧОД съобразно разпоредбата на чл. 45 от ЗЧОД. Противното застъпено схващане би довело до абсурдното положение за неизпълнението на това особено съществено задължение относно контрола върху обектите за охрана и охранителните фирми, да не носят отговорност нито юридическите лица - субекти на задължението, защото законодателят не е предвидил имуществена санкция за юридическите лица, нито физическите лица, формиращи тяхната воля и респективно персонално задължени да подадат съответната информация от името на юридическото лице, което управляват и представляват. Не мога да споделя това схващане, защото в общата разпоредба на чл. 45 ЗЧОД изрично е предвидена отговорност за физическите лица, които не са изпълнили други задължения, произтичащи от закона. Ето защо, доколкото е предвидена отговорност за физическите лица – извършители на нарушения по ЗЧОС, въпреки известна непрецизност на закона, считам че законосъобразно на това основание е ангажирана отговорността на В.З.Г. като управител на дружеството, извършващо частна охранителна дейност, именно като извършител на нарушението по чл. 24 ал.3 ЗЧОС. В случая субекта на задължението по чл. 24 ал.3 от ЗЧОС и извършителя на нарушението по чл. 45 ЗЧОС не съвпадат. А това произтича от особеното правно положение на юридическите лица като субект на правото, за което следва да се държи сметка при прилагането на закона. Следва да се отбележи също така, че противоречивата съдебна практика, която застъпва и двете становища се дължи на непрецизната законодателна техника, която дава възможност за различно тълкуване. Независимо от това считам, че несъвършенствата на закона могат и следва да бъдат преодоляни по тълкувателен път, чрез извличане на действителната вложена воля на законодателя, а не чрез формалистично стеснително тълкуване. Не става въпрос и за прилагане на закона по аналогия, каквото е недопустимо, защото отговорността за физическите лица е предвидена в чл. 45 ЗЧОС и на това основание е наложено наказанието. Считам, че няма основание за отмяна на решението и на останалите изтъкнати от касатора доводи за незаконосъобразност на НП. Споделям изцяло като съответни на доказателствата по делото и закона и изводите на първоинстанционния съд за липсата на допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административно-наказателното производство относно датата на установяване на нарушението, датата на извършването му и относно начина на съставянето на акта и издаването на НП. Актът е съставен в присъствието на нарушителя след отправена надлежна покана, предявен е на наказаното лице, подписан и връчен при съставянето му, с което то е могло да се запознае със съдържанието му и да изложи възраженията и доказателствата си. Видно от връчената на управителя на дружеството покана, същата е следвало да се яви на 17.07.2017г. в ОД на МВР – Плевен за съставяне на АУАН по чл. 24 ал.3 от ЗЧОД за констатирани нарушения при извършена проверка на 26.04.2017г. в офиса на фирмата от служители на ОД МВР – Плевен, при която е присъствала. Датата на констатиране на нарушението не е задължителен реквизит на акта и НП, затова допуснатата грешка при изписване на годината е несъществена. А от всички доказателства по делото – писмени справки, свидетелски показания и поканата до лицето за съставяне на акта безспорно се установява, че нарушението е било констатирано при проверката в офиса на фирмата на 26.04.2017г. и спрямо тази дата не е изтекъл тримесечния давностен срок по чл. 34 от ЗАНН за съставяне на акта, считано от датата на откриване на нарушителя. А наказаното лице, освен че е присъствало на проверката на тази дата, е било уведомено за съставянето на акт за установяване на нарушение на същата дата и е присъствало при съставянето му и го е подписало. Упражнило е правото си на възражения, поради което е имало всички възможности да защити правата си, включително е било наясно кога е извършена проверката, при която е установено нарушението. Актът е съставен на посочената дата в съответствие с процесуалните изисквания, поради което не е засегнато правото на защита на наказаното лице. Без значение е предварителната техническа подготовка по изготвянето му. Същото се отнася и относно подготовката по издаването на НП. Както в акта, така и в НП е посочено, че 14-дневния срок за изпращане на писмено уведомление по чл. 24 ал.3 от ЗЧОД от сключването на договора на 09.08.2016г. е изтекъл на 24.

21

Административно наказателно дело (К) No 972/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 5.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд № 972/2017 г. по описа на Административен съд Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от съобщението за ОД на МВР - Плевен.

22

Административно наказателно дело (К) No 976/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 5.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд № 976/2017 г. по описа на Административен съд Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от съобщението за ОД на МВР - Плевен.

23

Административно наказателно дело (К) No 979/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 5.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд № 979/2017 г. по описа на Административен съд Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от съобщението за ОД на МВР - Плевен.

24

Административно дело No 1043/2017, I състав чл. 304 АПК Е.К.Т. РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата от Е.К.Т. *** срещу Ръководителя на отдел "Пенсии" при Териториално поделение на Националния осигурителен институт Плевен за налагане на наказание по реда на чл. 304 от АПК за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт, а именно решение № 306/07.07.2017 г. на Административен съд, гр. Плевен, постановено по адм. дело № 443/2016 г. Разпореждането е окончателно.

25

Административно дело No 1083/2017, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Н.Т.Т. ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.Т.Т., ЕГН ********** –лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в Затвора – Белене, против отказ на ГДИН- София за преместване на лишения от свобода в Затвора- гр. Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1083 по описа за 2017 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

26

Административно дело No 1131/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Г.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 8.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1131/2017г по описа на Административен съд- Плевен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд- Плевен и Районен съд- София по исковата молба на Ж.Г.Г. с ЕГН **********,*** с правно основание чл.71, ал.1, т.1,2 и 3 от Закона за защита от дискриминация, с цена 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лв. ИЗПРАЩА на основание чл. 135, ал.4 АПК, делото по компетентност на смесен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.

27

Административно дело No 481/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ М.Л.Г. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.Л.Г. ***0, Уведомително писмо за отхвърляне на плащанията №01-153-6500/825/28.10.2016 год., подписано от Директора на ОД на ДФЗ-Плевен. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд " Земеделие"-Плевен да заплати на М.Л.Г. ***0 направените по делото разноски общо в размер на 1188,92 лева (хиляда сто осемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки). Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

28

Административно дело No 616/2017, III състав КСО С.С.В. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.В. *** срещу Решение № 2153-14-59/06.07.2017г. на Директора на ТП на НОИ – Плевен и потвърденото с него Разпореждане № 2113-14-574#2/11.05.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване”, с което на осн. чл. 68 ал.3 от КСО и чл. 10 от НПОС й е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

29

Административно дело No 914/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.И.Б. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Б. ***, против заповед № ДК-10-СЗР-12/03.10.2017 г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез настоящия съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.

30

Административно дело No 1046/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.Х.М. ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 9.1.2018г.
Връща искова молба на О.Х. М. , 1-ва група, Сп-П-505, Затвора Белене срещу медицински център на Затвора Белене за присъждане на обезщетение в размер на 30 000 лева за причинени неимуществени вреди. Прекратява съдебното производство по и. адм. дело № 1046 по описа за 2017 година на Административен съд Плевен. Определението да се съобщи на О.Х. М. , 1-ва група, Сп-П-505, Затвора Белене и на началник на Затвора Белене. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му..

31

Административно наказателно дело (К) No 2/2018, I състав Други по ЗАНН   ОД НА МВР ПЛЕВЕН,
В.З.Г.
Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 9.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 2.02.2018 год.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение №1023/17.11.2017год., постановено по анд №2239/2017 год. на Районен съд-Плевен ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година.Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

32

Административно наказателно дело (К) No 8/2018, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 9.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 2.02.2018 год.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение №1012/17.11.2017год., постановено по анд №2188/2017 год. на Районен съд-Плевен ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 8 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година.Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

33

Административно дело No 23/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Й.Г. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 9.1.2018г.
Съдия Елка Братоева се отвежда от разглеждането на адм.дело № 23/2018г. по описа на Административен съд- Плевен. Прекратява производството по адм.дело № 23/2018г. по описа на Административен съд- Плевен. Изпраща делото на Върховен административен съд за определянето на друг равен по степен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.

34

Административно дело No 506/2017, I състав КСО Г.И.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 2153-14-41/26.05.2017 г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Плевен, с което е потвърдено Разпореждане № 145-00-594-8/12.04.2017 г. на Ръководителя на осигуряването на безработица. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Плевен да плати в полза на Г.И.С. с ЕГН ********** *** сумата от 1166 /хиляда сто шестдесет и шест/ лева, като разноски по административно дело № 506 по описа на Административен съд – Плевен за 2017 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

35

Административно дело No 521/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Д.С.,
В.Г.П.,
Ц.Д.П.
ЗАМ.КМЕТ ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 10.1.2018г.
Отменя заповед № РД-12-179/31.05.2017 година на арх. И. – зам. кмет на Община Плевен, с която е разпоредено премахване на едноетажна сграда на допълващо застрояване със застроена площ 31 кв. м, разположена в западната част на УПИ ХІ-9365, кв. 427 по плана на гр.Плевен с идентификатор 56722.665.135.4. Осъжда Община Плевен, , гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 2 да заплати на П.Д.С., ЕГН: **********,*** , В.Г.П., ЕГН: **********,*** и Ц.Д.П., ЕГН **********,*** разноски в размер на 1230 лева. Оставя без уважение искането на Б.П.П.,*** за присъждане на разноски. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

36

Административно наказателно дело (К) No 970/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 10.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание - 16.01.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение № 839/13.10.2017год., постановено по н.а.х.д № 2198/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 970 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

37

Административно наказателно дело (К) No 1005/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ОД на МВР - Плевен срещу Решение № 932/27.10.2017г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2194/2017 г. по описа на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1005/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

38

Административно наказателно дело (К) No 1008/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ОД на МВР - Плевен срещу Решение № 923/27.10.2017г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2259/2017 г. по описа на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1008/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

39

Административно наказателно дело (К) No 1013/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 10.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 19.01.2018 год.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение № 911/26.10.2017год., постановено по анд № 2238/2017 год. на Районен съд-Плевен.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1013 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година.Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

40

Административно наказателно дело (К) No 1015/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ОД на МВР - Плевен срещу Решение № 922/27.10.2017г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2282/2017 г. по описа на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1015/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

41

Административно наказателно дело (К) No 1017/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ОД на МВР - Плевен срещу Решение № 931/27.10.2017г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2199/2017 г. по описа на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1017/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

42

Административно наказателно дело (К) No 1037/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ОД на МВР - Плевен срещу Решение № 891/23.10.2017г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2286/2017 г. по описа на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1037/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

43

Административно наказателно дело (К) No 1/2018, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ОД на МВР - Плевен срещу Решение № 1024/17.11.2017г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2243/2017 г. по описа на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

44

Административно наказателно дело (К) No 3/2018, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 10.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание - 30.01.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение № 1010/17.11.2017год., постановено по н.а.х.д № 2183/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

45

Административно наказателно дело (К) No 5/2018, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение № 1013/17.11.2017год., постановено по анд № 2192/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 5 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

46

Административно наказателно дело (К) No 11/2018, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ОД на МВР - Плевен срещу Решение № 1021/17.11.2017г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2263/2017 г. по описа на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 11/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

47

Административно наказателно дело (К) No 12/2018, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ОД на МВР - Плевен срещу Решение № 1015/17.11.2017г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2229/2017 г. по описа на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 12/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

48

Административно наказателно дело (К) No 14/2018, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение № 1014/17.11.2017год., постановено по анд № 2215/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 14 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

49

Административно наказателно дело (К) No 15/2018, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 10.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание - 30.01.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение № 1018/17.11.2017год., постановено по н.а.х.д № 2266/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 15 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

50

Административно дело No 938/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Б.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 11.1.2018г.
ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Плевен на осн. чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на Д.Б.П. ЕГН **********, законен представител на ЕТ „Д-р Райчева“- Д.П.- амбулатория за индивидуална практика с ЕИК 114604944, обезщетение в размер на 300 /триста/ лв., ведно със законната лихва, считано от 06.11.2017г. до окончателно изплащане на сумата, за претърпени имуществени вреди, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение в производството по НАХД № 2512/2017г. по описа на Районен съд – Плевен. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Плевен да заплати на Д.Б.П. ЕГН **********, законен представител на ЕТ „Д-р Райчева“- Д.П.- амбулатория за индивидуална практика с ЕИК 114604944 направените деловодни разноски по настоящето дело за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. и д.т. – 10 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

51

Административно наказателно дело (К) No 971/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
Заличава датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год. Оставя без разглеждане касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение №874/19.10.2017 год., постановено по анд №2209/2017 год. на Районен съд-Плевен. Прекратява производството по административно дело № 971 по описа за 2017 година на Административен съд – гр. Плевен. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

52

Административно наказателно дело (К) No 977/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
Заличава датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год. Оставя без разглеждане касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение №869/19.10.2017 год., постановено по анд №2255/2017 год. на Районен съд-Плевен. Прекратява производството по административно дело № 977 по описа за 2017 година на Административен съд – гр. Плевен. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

53

Административно наказателно дело (К) No 1004/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
Заличава датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год. Оставя без разглеждане касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение №928/27.10.2017 год., постановено по анд №2227/2017 год. на Районен съд-Плевен. Прекратява производството по административно дело № 1004 по описа за 2017 година на Административен съд – гр. Плевен. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

54

Административно наказателно дело (К) No 1007/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение № 927/27.10.2017 год., постановено по н. а. х.д № 2287/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1007 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

55

Административно наказателно дело (К) No 1011/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
Заличава датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год. Оставя без разглеждане касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение №929/27.10.2017 год., постановено по анд №2207/2017 год. на Районен съд-Плевен. Прекратява производството по административно дело № 1011 по описа за 2017 година на Административен съд – гр. Плевен. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

56

Административно наказателно дело (К) No 1014/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
Заличава датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год. Оставя без разглеждане касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение №925/27.10.2017 год., постановено по анд №2204/2017 год. на Районен съд-Плевен. Прекратява производството по административно дело № 1014 по описа за 2017 година на Административен съд – гр. Плевен. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

57

Административно наказателно дело (К) No 1016/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 11.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение № 930/27.10.2017год., постановено по анд № 2260/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1016 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

58

Административно наказателно дело (К) No 1031/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение № 888/23.10.2017 год., постановено по н. а. х.д № 2253/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1031 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

59

Административно наказателно дело (К) No 1032/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
Заличава датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год.Оставя без разглеждане касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение №890/23.10.2017 год., постановено по анд №2212/2017 год. на Районен съд-Плевен.Прекратява производството по административно дело № 1032 по описа за 2017 година на Административен съд – гр. Плевен.Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

60

Административно наказателно дело (К) No 1034/2017, I състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 11.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение № 894/23.10.2017год., постановено по анд № 2230/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1034 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

61

Административно наказателно дело (К) No 1035/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение № 889/23.10.2017 год., постановено по н. а. х.д № 2218/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1035 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

62

Административно наказателно дело (К) No 1038/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
Заличава датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год.Оставя без разглеждане касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение №893/23.10.2017 год., постановено по анд №2261/2017 год. на Районен съд-Плевен.Прекратява производството по административно дело № 1038 по описа за 2017 година на Административен съд – гр. Плевен.Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

63

Административно дело No 1102/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.Г. ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 11.1.2018г.
ВРЪЩАискова (наречена тъжба) от Д.И.Г. с адрес ***. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 1102 по описа на Административен съд –Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

64

Административно дело No 1105/2017, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) А.И.Н. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 11.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба А.И.Н., ЕГН ********** –лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в ЗООТ- Белене, против заповед № 1-5020/13.11.2017г. на ВрИД Главен Директор на ГДИН, с която е наредено преместването на лишения от свобода в ЗООТ към Затвора- Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1105 по описа за 2017 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

65

Административно наказателно дело (К) No 4/2018, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
Заличава датата на съдебното заседание – 20.02.2018 год.Оставя без разглеждане касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение №1025/17.11.2017 год., постановено по анд №2195/2017 год. на Районен съд-Плевен.Прекратява производството по административно дело № 4 по описа за 2018 година на Административен съд – гр. Плевен.Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

66

Административно наказателно дело (К) No 9/2018, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
Заличава датата на съдебното заседание – 20.02.2018 год.Оставя без разглеждане касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение №1019/17.11.2017 год., постановено по анд №2284/2017 год. на Районен съд-Плевен.Прекратява производството по административно дело № 9 по описа за 2018 година на Административен съд – гр. Плевен.Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

67

Административно наказателно дело (К) No 10/2018, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 20.02.2018 год.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение №1020/17.11.2017 год., постановено по анд №2270/2017 год. на Районен съд-Плевен.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1010 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година.Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

68

Административно дело No 612/2016, II състав Закон за защита от дискриминация УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД ПЛЕВЕН КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 239/16.06.2016г. на Комисията за защита от дискриминация на Република България, Четвърти специализиран заседателен състав, постановено по преписка № 170/2009 година, с което е установено, че с недопускането в конкурс за длъжността експерт „УЧР“ поради факта, че не отговаря на изискванията за образование и стаж, Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД- Плевен, ЕИК 114532352 с адрес: гр.Плевен, ул.“Георги Кочев“ № 8а, е извършил пряка дискриминация по признак образование по отношение на А.И.Р. ***, с което е нарушен чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. , поради което на основание чл.80, ал.2 вр. ал.1 от ЗЗДискр. на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД- Плевен, ЕИК 114532352 е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. ИЗПРАЩА административната преписка на Комисия за защита от дискриминация—гр.София за произнасяне съобразно дадените с решението указания. ЗАЛИЧАВА като заинтересовани страни Министерство на отбраната на РБ и НВУ „В. Левски“- гр. В. Търново и ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на тях. Решението в прекратителната му част, може да се оспори с частна жалба, чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му, в останалата част решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

69

Административно дело No 678/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.А.Ч. ЗАМЕСТНИК КМЕТА ПО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-302/24.07.2017г. на Зам.Кмета по ТР на Община Плевен, с която на осн. чл. 223 ал.1 т.8 и чл. 225 ал.2 т.2 от Закона за устройство на територията е наредено на П.А.Ч. *** да премахне извършения от него незаконен строеж „Надстройка на жилищна сграда” в УПИ І -504, кв. 541 по плана на гр. Плевен. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на П.А.Ч. *** направените деловодни разноски в размер на 610 лв., представляващи 10 лв. – държавна такса и 600 лв. – адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

70

Административно дело No 838/2017, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МУЛТИТРЕЙД ВАРНА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 12.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Мултитрейд Варна“ ЕООД с ЕИК 201846806 чрез управителя Д.А.В. срещу Заповед № РД-081449/28.07.2017 г. на Директора на РЗОК – Плевен относно налагане на 3 броя санкции на дружеството общо в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева за нарушения при изпълнения на Индивидуален договор /ИД/ № 151195/01.04.2016 г., а именно: по т. 1 от заповедта за нарушение на чл. 15, ал. 2 от ИД; по т. 2 за нарушение на чл. 13, ал. 4, т. 2 от ИД; т. 3 за нарушение на чл. 6, ал. 1, т. 7 от ИД. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 838 по описа на Административен съд Плевен за 2017 година. ОСЪЖДА „Мултитрейд Варна“ ЕООД с ЕИК 201846806 чрез управителя Д.А.В. да плати в полза на Районна здравноосигурителна каса - Плевен сумата от 300 /триста/ лева, като разноски по административно дело № 838 по описа на Административен съд Плевен за 2017 година. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 7 дни от съобщаването му на страните.

71

Частно административно дело No 64/2018, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Й.К. КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 12.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 64/2018г. по описа на Административен съд-Плевен и изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд- Плевен. Определението не подлежи на обжалване.

72

Административно наказателно дело (К) No 975/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение №868/19.10.2017 год., постановено по анд №2233/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно-административно дело № 975 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

73

Административно наказателно дело (К) No 982/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН С.В.А. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 15.1.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 856 от 17.10.2017 г. г., постановено по нахд № 590/2017 г. на Районен съд – Плевен в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 16-0938-004682 от 14.12.2016 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Плевен, в частта, с която на С.В.А. ***, пл.***, с ЕГН **********, на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0938-004682 от 14.12.2016 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Плевен, в частта, с която на С.В.А. ***, пл.***, с ЕГН **********, на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

74

Административно наказателно дело (К) No 1003/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение №909/26.10.2017 год., постановено по анд №2268/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно-административно дело № 1003 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

75

Административно наказателно дело (К) No 1009/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение №926/27.10.2017 год., постановено по анд №2242/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно-административно дело № 1009 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

76

Административно наказателно дело (К) No 1012/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора К. Н., против решение №913/26.10.2017 год., постановено по анд №2232/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно-административно дело № 1012 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

77

Административно наказателно дело (К) No 1018/2017, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Г.Г.М. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 858 от 17.10.2017 г. г., постановено по нахд № 1615/2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

78

Административно наказателно дело (К) No 1036/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 16.01.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение №892/23.10.2017 год., постановено по анд №2217/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно-административно дело № 1036 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

79

Административно наказателно дело (К) No 1039/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.В.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 885 от 23.10.2017 г. г., постановено по нахд № 2146/2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

80

Административно дело No 1047/2017, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.А.Р. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане /именувано искове молба/ от И.А.Р., лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в Затвора- гр. Плевен за налагане на административно наказание „глоба“ на основание чл.303, т.2 от АПК по отношение на Началника на Затвора- Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1047/2017 г. по описа на Административен съд- гр. Плевен. ИЗПРАЩА делото като преписка на ГДИН- София по компетентност. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София, в 7-дневен срок от съобщаването му.

81

Частно админист. наказателно дело (К) No 1100/2017, I състав Частни КАНД и КАД К.Р.Р. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане №6163/6.11.2017 год. , постановено по анд № 2450/2017 г. по описа на Районен съд – Плевен. Определението не подлежи на обжалване.Преписи от определението да се изпратят на страните.

82

Административно наказателно дело (К) No 6/2018, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 20.02.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение №1022/17.11.2017 год., постановено по анд №2247/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно-административно дело №6 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

83

Административно наказателно дело (К) No 7/2018, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 20.02.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение №1016/17.11.2017 год., постановено по анд №2205/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно-административно дело №7 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

84

Административно наказателно дело (К) No 13/2018, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.З.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 20.02.2018 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора  К.  Н., против решение №1017/17.11.2017 год., постановено по анд №2226/2017 год. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно-административно дело №13 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и ОП-Плевен.

85

Административно дело No 807/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ К.Е.Т.- Д.Н. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 16.1.2018г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите - София на осн. чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на ЕТ „КИТ – Е. Т. – Д.Н.“*** обезщетение в размер на 600 лв. за претърпени имуществени вреди, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение в производството по НАХД № 26/2017г. по описа на Районен съд – Никопол и по КАНД № 411/2017г. на Административен съд - Плевен, завършило с отмяната на Наказателно постановление № 2017-0041638/13.01.2017г. на Директора на КЗП – РД – Русе, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 27.09.2017г. – датата на подаване на исковата молба. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите - София да заплати на ЕТ „КИТ – Е. Т. – Д.Н.“*** направените деловодни разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. и д.т. – 10 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

86

Административно наказателно дело (К) No 986/2017, I състав ЗАНН: БАБХ ЕТ И.А.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 16.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 840/13.10.2017 г. на Районен съд – гр. Плевен, постановено по НАХД № 2081/2017г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № № 030 от 06.03.2017 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен, с което на ЕТ „И.А.“*** на основание чл.42, ал.2 от Закона за храните е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева за нарушение на чл.12, ал.1, т.1 от Закона за храните. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

87

Административно дело No 1044/2017, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Н.С. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 16.1.2018г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С. с ЕГН: ********** *** против ЕР № 0927 от зас. № 128 от 10.10.2017 г. на НЕЛК-София. ОСЪЖДА НЕЛК – София да заплати на жалбоподателя Н.С. с ЕГН: ********** ***, сумата от 10 лв. разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1044/2017 г. по описа на Административен съд –Плевен. Определението може да се обжалва пред ВАС в 7-мо дневен срок от днес за представляваните страни, а за останалите от съобщението.

88

Административно дело No 1058/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.В.И. НАЧАЛНИК РУ ЧЕРВЕН БРЯГ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 16.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.И. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ №17-374-000287/21.11.2017 год. на Началник РУ-Червен бряг при ОД на МВР-Плевен, с която спрямо жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2А от ЗДП – прекратяване на регистрацията на ППС с рег.№Р4565К за срок от шест месеца. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.

89

Административно дело No 77/2018, V състав Закон за защита от дискриминация П.Д.П. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №77 по описа на Административен съд град Плевен за 2018 год. ИЗПРАЩА административно дело №77 по описа на Административен съд град Плевен за 2018 год. по подсъдност на Административен съд - София град. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване.Преписи от определението да се изпратят на страните.

90

Административно дело No 705/2017, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър К.Ц.Й. КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КНЕЖА
Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Мотивиран отказ № 9400-243-3/26.09.2017 г. на Главния архитект на община Кнежа за изменение на кадастрална карта и регистър, постановен по заявление № 9400-243-3/29.06.2017 г. и молба № 9400-243/05.04.2017 г. от К.Ц.Й. ***. ИЗПРАЩА пеписката на Кмета на община Кнежа за произнасяне по заявление № 9400-243-3/29.06.2017 г. и молба № 9400-243/05.04.2017 г. от К.Ц.Й. *** при съобразяване на указанията в настоящото решение. Определя срок за произнасяне на Кмета на Община Кнежа два месеца от влизане на решението в сила. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

Определение от 30.7.2018г.
ДОПЪЛВА решение № 31/17.01.2018 г., постановено по адм. дело № 705 по описа за 2017 г. на Административен съд – Плевен, като постановява:
ОСЪЖДА Община Кнежа да плати в полза на К. Ц. Й. с ЕГН *** от с. Бреница, общ Кнежа, обл. Плевен сумата от 10 /десет/ лева, като разноски по административно дело № 705 по описа на Административен съд Плевен за 2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К. Ц. Й. с ЕГН *** от с. Бреница, общ Кнежа, обл. Плевен за присъждане на разноски по делото за сумата над 10 лева до претендираните общо 160 /сто и шестдесет/ лева.
Определението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

91

Административно дело No 847/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.В.Д. СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 17.1.2018г.
ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи - София на основание чл. 1 ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди да заплати на Д.В.Д. *** обезщетение в размер на 300 лв. за причинени имуществени вреди, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение в производството по НАХД № 5461/2017г. по описа на Районен съд – София, завършило с отмяната на Електронен фиш серия К № 1251383 на СДВР, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 1000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.В.Д. *** за заплащане на законна лихва върху сумата, считано от датата на установяване на нарушението до окончателното плащане на сумата. ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи - София да заплати на Д.В.Д. *** направените деловодни разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. и д.т. – 10 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

92

Административно дело No 1092/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.М.Х. НАЧАЛНИК РУ ПОРДИМ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Р.М.Х. ***, подадена чрез адв.Ц.Ц. ***, Заповед за прилагане на ПАМ №17-0940-000161/8.10.2017 год. на Началник РУ-Пордим при ОД на МВР-Плевен, с която спрямо Р.Х. е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2А от ЗДП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от една година. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.

93

Административно дело No 956/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.П.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ БЕЛЕНЕ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 18.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Д. *** срещу Заповед № 17-0241-000116/14.09.2017г. на Началник Група РУ - Белене при ОД на МВР – Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171 т.2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 8 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

94

Административно дело No 1059/2017, V състав Закон за водите ЦАРЕВЕЦ ООД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 18.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Царевец“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Мездра, ул „Цанко Церковски“ №27, с ЕИК 106586915, представлявано от управителите К. А. и Р. И. само заедно, чрез адв.В.Д. *** с адрес на кантората гр.Мездра, ул „Св.Св.Кирил и Методий“ №11, ет.1, оф.2, против Решение №ПВ2-00164/31.10.2017 год. за отказ за продължаване на срока на разрешително №11140024/19.11.2007 год., изменено с решение №155/15.07.2009 год., изменено с решение №625/8.12.2011 год., за водовземане от повърхностен воден обект река Искър, издадено от Директора на БДДР. Решението подлежи на оспорване пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение, че е изготвено.

95

Административно дело No 1122/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.М.С.,
М.Г.С.
НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ,
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 18.1.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание-25 януари 2018 год. от 9,30 часа, за когато да се уведомят страните да не се явяват. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от И.М.С. *** с ЕГН ********** и М.Г.С. *** с ЕГН **********, против Заповед за прилагане на ПАМ №17-0938-002798/19.11.2017 год. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Плевен, с която спрямо И.М.С. е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2А от ЗДП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1122 по описа на Административен съд Плевен за 2017 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от определението да се изпратят на страните, а на жалбоподателите да се изпрати и препис от Заповед №316з-180/16.01.2018 год. Началник сектор ПП в отдел ОП при ОД на МВР Плевен.

Определение от 2.2.2018г.
ДОПЪЛВА Определение №136/18.01.2018 год. по адм.дело №1122/2017 год., както следва:
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Плевен да заплати на М.Г.С. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 10(десет)  лева, съставляващи д.т. за образуване на делото.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Плевен да заплати на И.М.С. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 385 (триста осемдесет и пет) лева, от които 10 лева д.т. за образуване на делото и 375 лева поискано, договорено и реално платено възнаграждение за един адвокат.
ОТХВЪРЛЯ искането на И.М.С. за присъждане на разноски адвокатско възнаграждение за разликата над присъдената сума от 375 лева до пълния претендиран размер от 950 лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението до страните.
     Преписи от определението да се изпратят  на страните.

96

Административно дело No 909/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Г. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ - ИНСПЕКТОР В ЗВЕНО ИНСПЕКТОРАТ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 19.1.2018г.
ОБЯВЯВА нищожността на принудителна административна мярка, наложена от П. В. Л.- инспектор звено „Инспекторат“ при Община- Плевен с „нареждане за принудително преместване на неправилно паркирано ППС“ № 0001753/17.10.2017г., изразяваща се в репатриране /преместване/ на МПС "Сеат" с ДК№ Х ***КК. ОСЪЖДА Община- Плевен да заплати на И. А.Г. ***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща заплатена държавна такса по делото. ОТХВЪЛЯ като неоснователно искането на жалбоподателя И. А.Г. *** за присъждане в негова полза на сумата от 50 /петдесет/ лева и сумата 2 /два/ лева, представляващи заплатени от него такси във връзка с репатриране на лек автомобил и престой на същия на специализиран паркинг. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд по реда на АПК в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че същото е изготвено.

97

Административно дело No 964/2017, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МУЛТИТРЕЙД ВАРНА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 19.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-08-1920/26.09.2017г. на Директора на РЗОК – Плевен в частта по т.1, с която на „Мултитрейд Варна” ЕООД – Варна е наложена санкция „финансова неустойка“ в размер на 50 лв. на осн. чл. 30 ал.1 от ИД № 151195/01.04.2016г. за нарушение на чл. 13 ал.5 и съгласно чл. 42 ал.1 т.5 б. „а“ от договора, затова че с Констативен протокол № 111/14.09.2017г. е установено, че рецепта с № 50356 на ЗОЛ с ЕГН **********, изпълнена на 11.09.2017г. е без поставен подпис на приносител. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

98

Административно дело No 1132/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Н.З. ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 19.1.2018г.
ВРЪЩА искова молба от Д.Н.З., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора –гр.Белене, трета група. Прекратява съдебното производство по административно дело № 1132 по описа на Административен съд –Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

99

Административно дело No 480/2017, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.И.Д. НЕЛК СОФИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 22.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.Д. ***, срещу Експертно решение № 0250 от заседание №048 от 20.04.2017 г. на специализиран състав на Национална експертна лекарска комисия по психични болести. ОСЪЖДА В.И.Д. ***, ЕГН **********, да заплати на Национална експертна лекарска комисия София направените по делото разноски в размер на 50,00 лв. (петдесет) лева. ОСЪЖДА В.И.Д. ***, ЕГН **********, да заплати на Военномедицинска академия София направените по делото разноски в размер на 50,00 лв. (петдесет) лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните в производството.

100

Административно дело No 1136/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 22.1.2018г.
Връща искова молба на Е.Ц.И., ЕГН **********,*** с искане за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди – неосигуряване условия за опазване на здравето, колабиране. Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 1136 по описа за 2017 година на Административен съд –Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Определението да се съобщи на Е.Ц.И. и ГДИН, гр. София.

101

Административно дело No 609/2017, IV състав Закон за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти Т.П.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 23.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата вх. № 9510/19.06.2017 г. на Върховен административен съд от Т.П.Ш. *** с неясно искане за движение на негово заявление по ЗОСОИ от 07.07.2010 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 609 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2017 тодина. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.

102

Административно дело No 681/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.И.Т.,
Д.И.И.,
Г.Д.Т.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 23.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.И.Т., Д.И.И. и Г.Д.Т., Заповед №РД-12-222/16.06.2017 год.на заместник-кмета на община Плевен, с която е одобрен Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган, който да се произнесе по първоначално подаденото заявление за изменение на ПУП, при съобразяване с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на Н.И.Т. ***, ЕГН **********, Д.И. ***, ЕГН ********** и Г.Д. ***, ЕГН ********** разноски общо в размер на 780,00 лева (седемстотин и осемдесет лева). Решението може да се оспори с касационна жалба и протест в 14 дневен срок от съобщението до страните, пред Върховен административен съд на Република България.

103

Административно дело No 789/2017, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители К.К.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 23.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на К.Б. ***, подадено чрез Е.Б.-съпруга, за обявяване нищожност на Решение №293/10.06.2014г. по адм.дело №175/2014г. на Административен съд-Плевен и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. ОТХВЪРЛЯ иска на К.Б. ***, подадено чрез Е.Б.-съпруга, за обявяване нищожност на Решение №12316/18.11.2015г. по адм.дело №11781/2014г. на Върховен административен съд. ОСЪЖДА К.К.Б. ***, с ЕГН:**********, да заплати по сметка на ОД на МВР-Плевен направените по делото разноски в размер на 100лева (сто лева). Решението, в прекратителната му част, която е с характер на определение, може да се оспори с частна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението, а в останалата част решението може да се оспори с касационна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

104

Административно наказателно дело (К) No 981/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.Н. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 23.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 849 от 16.10.2017 г., постановено по НАХД № 2452 по описа за 2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

105

Административно наказателно дело (К) No 985/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕТ С.Е.Д. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 23.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 783/29.09.2017 г., постановено по НАХД № 1932 по описа за 2017 г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

106

Административно наказателно дело (К) No 1028/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.В.Г. РУ НА МВР КНЕЖА Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 23.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 06.10.2017 г., постановено по НАХД № 171 по описа за 2017 г. на Районен съд – Кнежа. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

107

Административно дело No 68/2018, VI състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ В.А.Б.,
В.А.Б.
ДИРЕКТОР НА РС ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 23.1.2018г.
ОТМЕНЯ Определение № 125/17.01.2018 г. за конституиране на страните и насрочване на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 68/2018 г. по описа на Административен съд - Плевен. ИЗПРАЩА делото на ВАС за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Преписп от определението да се изпхрати на страните.

108

Административно дело No 1051/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 З.Б.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Б.К. *** срещу Заповед № 17-0938-002026/24.08.2017г. на Началник Група в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171 т.1 б. „е“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя до предоставяне на сключена валидна застраховка. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1051/2017 г. по описа на Административен съд – Плевен. Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя, а за ответника - от съобщението. Препис от определението да се изпрати на ответника.

109

Административно дело No 1124/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Ц.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 24.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба от Е.Ц.И., изтърпяващ наказание по НК в затвора Плевен, срещу Началника на затвора Плевен с искане да се прекрати всяко нечовешко и унизително отношение, на което е било подложен, както и да не бъде допускано такова отношение в бъдеще. Разпореждането подлежи на оспорване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд Плевен в срок от 3 дни от съобщаването му на страните съгласно чл. 281 от ЗИНЗС.

110

Частно административно дело No 63/2018, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АЛФАРЕЗОРТ ТЕРМАЛ ЕООД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 24.1.2018г.
ОТМЕНЯ административен акт за спиране на административното производството по издаване на разрешително за водовземане на минерална вода, образувано по заявление на „АЛФАРЕЗОРТ ТЕРМАЛ“ ЕООД, ЕИК 204053222, със седалище и адрес на управление с. Чифлик, обл. Ловешка, представлявано от управителя Йоана Гришева Костова, обективиран в писмо изх.№ ПВ1-М-00016 от 11.12.2017г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“- Плевен.ИЗПРАЩА преписката на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“- Плевен за продължаване на административното производство и произнасяне по заявлението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седемдневен срок от връчването му на страните.
018г.
Определение от 23.2.2018г.

ДОПЪЛВА определение № 161/24.01.2018 г., постановено по адм. дело № 63/2018 г. Административен съд – Плевен, като постановява:
ОСЪЖДА Басейнова дирекция „Дунавски район“- Плевен да заплати в полза на “АЛФАРЕЗОРТ ТЕРМАЛ“ ЕООД, ЕИК 204053222, със седалище и адрес на управление с. Чифлик, обл. Ловешка, представлявано от управителя Й. Г. К. сумата от 50 /петдесет/ лева, като разноски по административно дело № 63 по описа на Административен съд Плевен за 2018г.
Определението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

111

Административно дело No 69/2018, IV състав Закон за закрила на детето А.Х.Т. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Х.Т. *** против Заповед №ЗД-06-0023/25.05.2017г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр.Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №69 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на А.Т. ***.

112

Административно дело No 96/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Ж.Х.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА  А. БРАТОЕВА
Определение от 24.1.2018г.
СПИРА предварителното изпълнение на Заповед № РД-10-27/05.01.2018г. на Кмета на Община Плевен до приключване на съдебното производство по делото.
ОСТАВЯ без движение жалбата срещу Заповед № РД-10-27/05.01.2018г. на Кмета на Община Плевен като указва на жалбоподателката в 7-дневен срок от съобщението да внесе д.т. 10 лв. по сметка на АС – Плевен и приложи платежния документ по делото. При неизпълнение – жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото – прекратено.
Определението относно предварителното изпълнение на заповедта подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, в останалата част е разпоредително и не подлежи на обжалване.
Препис от определението да се изпрати незабавно на страните.

113

Административно дело No 898/2016, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Р.Д.Д. НЕЛК СОФИЯ ПЪРВИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 25.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Д. *** срещу Експертно решение № 0765 от заседание 155 от 06.10.2016 г. на Националната експертна лекарска комисия - първи специализиран състав по сърдечно-съдови болести. ОСЪЖДА Р.Д.Д. ***, ЕГН **********, да заплати на Национална експертна лекарска комисия София направените по делото разноски в размер на 50,00 лв. (петдесет) лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните в производството.

114

Административно дело No 850/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОЛНИ ДЪБНИК Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Йорданка Антонова - прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу разпоредбите на чл.36 ал.2 и чл. 65 ал.1 т.2, т.4 и чл. 68 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Долни Дъбник (отм. с Реш. № 291/22.11.2017г.) ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 850/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОСЪЖДА Община Долни Дъбник да заплати на Окръжна прокуратура – Плевен направените деловодни разноски за публикуване на съобщение за оспорването в ДВ в размер на 20 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспорва с частна жалба или протест пред Върховен Административен съд, чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

115

Административно дело No 873/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ПЛЕВЕНФАРМА ООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 25.1.2018г.
Прекратява делото.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Плевенфарма“ ООД, ЕИК 200157402 гр. Вана, район „Младост“, бул. „Република“ сграда на Медицински център „Младост – Варна“ чрез представляваща В.М. срещу заповед № РД-08-1448/28.07.2017 г. на директора на РЗОК – Плевен. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 873/2017 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба за присъствалата страна, а за неприсъствалата редовно уведомена страна в 7 – мо дневен срок от съобщаване на определението.

116

Административно наказателно дело (К) No 983/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 25.1.2018г.
Оставя в сила решение № 852/19.10.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2498/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

117

Административно наказателно дело (К) No 989/2017, II състав ЗАНН: ИААА И.И.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 25.1.2018г.
Оставя в сила решение № 848/16.10.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2122/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен, в частта, в която е изменено наказателно постановление №35-0000377 от 20.07.2017г. на Главен инспектор при Областен отдел “АА” – гр. Плевен, в частта, в която на И.И.П. ***, наложеното наказание на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП - глоба в размер на 150,00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца е изменено , като е намален размерът на наказанието лишаване от право да управлява МПС на срок от 1 месец. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

118

Административно наказателно дело (К) No 1042/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Ц.С.Ц. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 25.1.2018г.
Отменя решение № 223/16.10.2017 г., постановено по а.н.д. № 27/2017 г. на Районен съд - гр. Червен бряг, като вместо него постановява: Потвърждава наказателно постановление № 16-0374-000254/12.04.2016 г. на началника на РУ – Червен бряг. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

119

Административно наказателно дело (К) No 1061/2017, II състав ЗАНН: КЗП МЕДИКА 96 ООД ПЛЕВЕН КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 25.1.2018г.
Обезсилва решение № 53/11.10.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 201/2017 г. на Районен съд гр. Никопол. Изпраща жалбата на „ МЕДИКА – 96“ ООД с ЕИК: 114552173, гр. Плевен, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, бл. „Елия“, вх. Б, ет. 4, ап. 10 срещу наказателно постановление № 2017-0041715/20.04.2017 г. на директора на РД към ГД „Контрол на пазара“ към КЗП гр. Русе, на РС-Ловеч за а произнасяне по компетентност. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

120

Административно дело No 22/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.Й.К. КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.Й.К. ***, с която се оспорват решение № 2 от 06.12.2017г. на Комисия за провеждане на конкурс за Управител на „Аспарухов вал“ ЕООД гр. Кнежа, назначена със заповед № 572/02.11.2017г. на Кмета на Община- Кнежа, с което комисията е допуснала до участие в конкурса М. Д. Х., както решение № 1 от 13.12.2017г. на Комисията, с което жалбоподателят е отстранен от участие в конкурса, а М. Д. Х. е класиран на първо място. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 22 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

121

Административно дело No 24/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.А.Р. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.Р., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без право на замяна“ в Затвора - Плевен срещу мълчалив отказ на Главния Директор на ГДИН – София за преместване на жалбоподателя в Затвора – Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 24/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

122

Административно дело No 75/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.Й.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КНЕЖА Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Й.К. *** против Решение №540 от 22.12.2017г., Решение №541 от 22.12.2017г. и Решение №542 от 22.12.2017г. на Общински съвет Кнежа. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №75 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

123

Административно дело No 946/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Н.Н.   Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 26.1.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на В.Н. *** срещу бездействие на администриращи по щатни завършени само право конкретно ПлРС вх № 9664/10.04.2017 и ПлОС вх. № 4740/10.04.2017 г. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 946 по описа за 2017 година на Административен съд Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се връчи на В.Н. *** .

124

Административно дело No 1023/2017, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Б.Д.И. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.1.2018г.
Отхвърля жалба на Б.Д.И.,*** срещу заповед № Л-4919/03.11.2017 година на главен директор при ГД „Изпълнение на наказанията”, гр. София, с която се отхвърля молбата на лицето за преместване от Затвора Плевен в Затвора Белене. Осъжда Б.Д.И., ЕГН:**********,*** да заплати на ГД „Изпълнение на наказанията“, гр. София, бул. „Н.Столетов“ № 21 разноски в размер на 100 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението е окончателно.

125

Административно наказателно дело (К) No 1065/2017, I състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ЕТ Д.Й.Р.Й.Р. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 26.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 119 от 25.10.2017 г. г., постановено по анд № 333/2017 г., с което Районен съд – Левски е отменил Наказателно постановление № 2017-0042085/11.07.2017година на Ц. Х. Х. – Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара“ към комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ „Д. Й. – Р. Й. – Руди“ гр.Левски, на основание чл.27, чл.28, чл.53, чл.83 от ЗАНН и чл.233 ал.2 и чл.200 от Закона за защита на потребителите, е наложена имуществена санкция от 300 лева за извършено нарушение по чл.23 от Закона за защита на потребителите и вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2017-0042085/11.07.2017година на Ц. Х. Х. – Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара“ към комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ „Д. Й. – Р. Й. – Руди“ гр.Левски, на основание чл.27, чл.28, чл.53, чл.83 от ЗАНН и чл.233 ал.2 и чл.200 от Закона за защита на потребителите, е наложена имуществена санкция от 300 лева за извършено нарушение по чл.23 от Закона за защита на потребителите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

126

Административно дело No 1068/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.Д.Р. К. И. Р. - ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ГРУПА "ОП" ПРИ РУ БЕЛЕНЕ, ОД НА МВР ПЛЕВЕН,ГР.БЕЛЕНЕ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.1.2018г.
Отменя заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0241-000127/23.11.2017 г. на полицейски инспектор към ОД на МВР Плевен, РУ Белене. Осъжда Областна дирекция на МВР –Плевен, гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ № 3 да заплати на Р.Д.Р., ЕГН :**********,*** разноски в размер на 500 лева. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните. Препис от решението да се изпрати на страните.

127

Административно дело No 99/2018, V състав КСО И.Х.И.   Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 26.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата с вх.№300/16.01.2018 год.на И.Х.И., изтърпяващ наказание в затвора Белене, ЗПС , против Разпореждане №2178-27-17-9/28.09.2017 год. на ръководител ПО при ТП на НОИ-Шумен, с което е отказано отпускането на социална пенсия за старост по чл.89а от КСО.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №99 по описа на Административен съд Плевен за 2018 год.ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на ТП на НОИ-Шумен, по подведомственост, за произнасяне по подадените жалби 1029-27-2869/6.10.2017 год.1029-27-2809/10.10.2017 год., 1029-27-3177/3.11.2017 год., 2178-27-17-1-Ж/28.11.2017 год., 1013-27-1/4.01.2018 год.и 300/16.2018 год. против Разпореждане №2178-27-17-9/28.09.2017 год. на ръководител ПО при ТП на НОИ-Шумен.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба от страните и от органа, на който делото е изпратено, в седемдневен срок от съобщението, пред Върховен административен съд.ПРЕПИСИ от определението да се изпратят на страните.

128

Административно дело No 433/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми М.Л.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 29.1.2018г.
Отхвърля жалба на М.Л.М.,*** срещу заповед № РД-10-646/06.04.2017 година на кмета на Община Плевен , с която е прекратено наемното правоотношение между ОП „Жилфонд” Плевен лицето за ползваното общинско жилище в гр. Плевен, ул. ***, представляващо две стаи, кухня и сервизни помещения. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

129

Административно дело No 848/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.В.Д. ОД НА МВР ВРАЦА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 29.1.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Враца на основание чл. 1 ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди да заплати на Д.В.Д. *** обезщетение в размер на 300 лв. за причинени имуществени вреди, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение в производството по НАХД № 61/2017г. по описа на Районен съд – Бяла Слатина, завършило с отмяна на НП № 16-0248-001598/25.11.2016г. на Началника на РУ – Бяла Слатина към ОД на МВР – Враца, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 1000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска на Д.В.Д. *** за заплащане на законна лихва върху сумата, считано от датата на установяване на нарушението до окончателното плащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Враца да заплати на Д.В.Д. *** направените деловодни разноски за д.т. в размер на 10 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

130

Административно наказателно дело (К) No 987/2017, I състав ЗАНН: КРС ЕТ Х.С.С.С..Г.М. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 832 от 11.10.2017 г., постановено по НАХД № 1668/2017 г. по описа на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

131

Административно  дело  No 1000/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С. Н. С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на С. Н. С. от с.Горна Митрополия, ***, в частта по т.2 от молба вх.№208/10.01.2018 год. и т.2 от молба вх.№475/26.01.2018 год., против Областна дирекция на МВР-Плевен , с която се претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на 5000 (пет хиляди лева) по това перо, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането-27.09.2017 год., изразяващи се в болки, страдания, притеснения и ограничения, причинени от изричен писмен отказ на ОД на МВР-Плевен за предоставяне на ищеца на протокол за ПТП от 12.12.2015 год. с изх.№316000-34035, екз.2 от 27.09.2017 год. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1000 по описа на Административен съд –Плевен за 2017 година в тази част- частта по т.2 от молба вх.№208/10.01.2018 год. и т.2 от молба вх.№475/26.01.2018 год .Определението в тази част подлежи на оспорване пред ВАС в 7 (седем) дневен срок от съобщението до страните.
НАСРОЧВА за разглеждане в открито съдебно заседание на 1 март 2018 год. от 9,30 часа, производството по делото, по исковата молба на С. Н. С. от с.Горна Митрополия, ул ***, в частта по т.1 от молба вх.№208/10.01.2018 год. и т.1 от молба вх.№475/26.01.2018 год., против Областна дирекция на МВР-Плевен , с която се претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на 25000 (двадесет и пет хиляди лева) по това перо, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането-13.04.2016 год., изразяващи се в болки, страдания, притеснения и ограничения, причинени от незаконосъобразно бездействие на ОД на МВР – Плевен за периода 13.04.2016 год.-7.11.2017 год., изразяващо се в непредставяне от ответника ОД на МВР-Плевен на ищеца на заверен препис от протокол за ПТП, настъпило на 12.12.2015 год. с участие на ищеца, въпреки многобройните писмени молби, подадени от ищеца в деловодството на ответника- общо 11 на брой за предоставяне на протокол от ПТП от 12.12.2015 год. КОНСТИТУИРА като ищец С. Н. С. от с.Горна Митрополия, ул „Вапцаров“ №2, който да се призове чрез адв.Д. на посочения съдебен адрес в гр.Плевен, ул „***; като ответник-Областна дирекция на МВР-Плевен, представлявана от Директора, като контролираща страна-Окръжна прокуратура –Плевен.
УКАЗВА на ищеца в седем дневен срок от съобщението да уточни писмено, конкретно в какво се изразява незаконосъобразното бездействие на ответника – бездействие да му предостави копие от вече съставения протокол за ПТП с №1546546/12.12.2015 год. или бездействие да състави нов протокол за ПТП, в който да се отразят други факти с правно значение и да му се предостави екземпляр от новосъставения протокол за ПТП; да уточни писмено дали е отказал да получи екземпляр от съставения протокол за ПТП от 12.12.2015 год. в деня на съставянето му, респективно бил ли е му е предоставен по-късно екземпляр от вече съставения протокол.УКАЗВА на ответника в тридневен срок от съобщението да уточни писмено и да представи доказателства предоставил ли е на ищеца препис/копие от вече съставения протокол за ПТП от 12.12.2015 год.ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на ответника и на ОП-Плевен копия на първоначалната и на всички уточнителни и допълващи искови молби на ищеца, за възражение и представяне на доказателства в 7 дневен срок от съобщението.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията и на ищеца, и на ответника за разпит на свидетели във връзка с настъпилото ПТП , за което е съставен протокол от 12.12.2015 год. ОБЯВЯВА на страните, че по исканията по т.2 и т.4 от молба с вх.№359/19.01.2018 год. съдът ще се произнесе в съдебно заседание, след като е налице уточнение относно предмета на спора.Да се направи справка в деловодството на Административен съд-Плевен има ли други образувани съдебни производства от настоящия ищец срещу настоящия ответник-ОД на МВР-Плевен, с искане за заплащане на обезщетение за вреди, за периода 1.01.2016-31.12.2017 год. или за част от този период, ако има образувани съдебни производства, да се приложат справки от деловодната система на съда по същите към настоящото дело.Определението в тази част не подлежи на оспорване, препис от същото да се изпрати на ищеца, на назначения служебен защитник, на ОД на МВР-Плевен и на ОП-Плевен.

132

Административно дело No 828/2017, VI състав КСО С.Д.М. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 30.1.2018г.
Отменя решение № 2153-14-79/13.09.2017 г. на директора на ТП на НОИ – Плевен и потвърденото с него разпореждане № 141-00-1462-5/13.07.2017 година на ръководител на осигуряването за безработица при ТП на НОИ –Плевен. Осъжда ТП на НОИ Плевен, гр. Плевен, пл. Иван Миндиликов“ № 8 да заплати на С.Д.М.,*** разноски в размер на 550 лева. Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

133

Административно наказателно дело (К) No 1090/2017, II състав Възобновяване на КАНД АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛЕВСКИ А.Б.А.,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЛЕВСКИ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН
Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 30.1.2018г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането поставило начало на настоящото производство на районния прокурор на Районна прокуратура Левски и прекратява канд № 1090/2017 г. на Административен съд Плевен. Определението не подлежи на обжалване.

134

Административно наказателно дело (К) No 1101/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН С.Н.Д. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 989 от 09.11.2017 г., постановено по нахд 2496/2017 г. на Районен съд – Плевен. . ВНАСЯ делото за разглеждане по реда на чл. 227, ал. 2 от АПК в касационната инстанция. НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.03.2018 г. от 10.30 часа, за когато да се призоват страните. ДОПУСКА до разпит при режим на призоваване за датата на съдебното заседание свидетелите М. В. Р., Л. К. Х., П. С. Ц., Ц. А. М., И. В. М. и К. Т. Ф.. ОБЯВЯВА на страните, че ще назначи съдебна автотехническа експертиза с конкретно поставени задачи в съдебното заседание на 16.03.2018 год., след изслушване на допуснатите до разпит свидетели. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

135

Административно дело No 38/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Х.М.К. ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.М.К. ***, ЕГН **********, срещу отказ изх.№ АП-07-30/3/ от 15.12.2017 г. на областен управител на област Плевен /подписан от зам.областния управител при условията на заместване/ и решение № 522 по протокол №49/30.11.2017 г. на Общински съвет - Кнежа, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №38/2018 год. на АС-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в срок от 7 дни от съобщаването му на страните.Преписи от определението да се изпратят на страните.

136

Административно дело No 61/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.И.С. ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 30.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба на л.св. Р.И.С., изтърпяващ наказание в Затвора Белене, срещу лицето У. -юрист-деловодителя на Затвора Белене, с която се претендира присъждане на 30000лева, за твърдяни неимуществени вреди, произтичащи от умишлени действия на лицето във връзка с подадена до различни институции невярна информация за размера на изтърпяваното наказание от лишения от свобода. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №61 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св.С..

137

Административно дело No 1002/2017, III състав Закон за водите ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД РУСЕ ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 31.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Водоснабдяване и Канализация” ООД – Русе, представлявано от управителя С. С. срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 15/27.10.2017г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен, с който на осн. чл. 166 ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 195б ал.1 и ал.2 вр. чл. 194 ал.1 т.3 б. „а“ от Закона за водите за дружеството е определено задължение за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г. в размер на 105 885,87лв., представляващо неплатен остатък от дължима такса по Разрешително № 13140255/15.01.2015г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от канализационната система на гр. Русе в повърхностни води, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 01.04.2016г. до пълното погасяване на главницата. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

138

Административно наказателно дело (К) No 1041/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Т.Г. РУ БЕЛЕНЕ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 106/05.10.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 256 по описа на Районен съд на гр. Левски за 2017 г. Решението е окончателно.

139

Административно дело No 1067/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.Д.Р. КИРИЛ ИВАНОВ РОМАНОВ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ БЕЛЕНЕ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 31.1.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.Р. срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка Заповед № 17-0241-000126/23.11.2017 г. на Полицейски инспектор при РУ – Белене към ОД на МВР – Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1067 по описа за 2017 г. на Административен съд – Плевен. ОСЪЖДА ОД на МВР – Плевен да заплати в полза на Р.Д.Р. с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 500 лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат съобразно представен по делото списък по чл. 80 от ГПК. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7- дневен срок от получаване на съобщението за ответника с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България.

140

Административно наказателно дело (К) No 1077/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 998/14.11.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2837 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2017 г. Решението е окончателно.

141

Административно наказателно дело (К) No 984/2017, I състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА СОФИЯ Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 1.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 791 от 29.09.2017 г., постановено по НАХД № 1756/2017 г., по описа на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

142

Административно дело No 1025/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ чл.36, ал.4 и чл.70, ал.1, т.4 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №274/1.03.2005 год. на Общински съвет –Левски, изменена с решение №591, взето по протокол №39/20.11.2006 год. и с решение №178, взето по протокол №14/29.09.2008 год. на ОС-Левски. ОСЪЖДА Община Левски да плати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Левски за обнародване, като се представят доказателствата пред Административен съд – Плевен за изпълнение на това задължение.

143

Административно дело No 708/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КНЕЖА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Виктор Доцев – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен срещу разпоредбите на чл. 19 ал. 3 в частта „които са ги декларирали като основно жилище“, чл. 36 т.36 в частта „или разрешение за разкопаване и внесен депозит при получаването на разрешението“, буква „в“, „г“, „д“ и „е“ и чл. 46 ал.5 т.5 от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с Решение №69/22.02.2008г. на Общински съвет – Кнежа. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД № 708/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОСЪЖДА Община Кнежа да заплати в полза на Окръжна прокуратура Плевен съдебно-деловодни разноски в размер на 20 лева. Определението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от получаване на съобщението - за Община Кнежа. ПРОКУРОР ШАРКОВ – Моля да ни изпратите препис от протокола за съдебното заседание, след изготвянето му. Препис от протокола да се изпрати на Окръжна прокуратура Плевен.

144

Административно дело No 939/2017, II състав Закон за социално подпомагане Д.П.М. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КНЕЖА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 2.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-ЕН-К/1481/5.09.2017 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Кнежа, потвърдена с Решение №15-РД06-0050/11.10.2017 год. на Директора на РД“СП“-Плевен. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ –Кнежа за ново произнасяне по заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление с вх.№ЗСП-Д-ЕН-К 1481/31.08.2017 год. до Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ –Кнежа, при съобразяване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение. Решението подлежи на оспорване пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение, че е изготвено. Преписи от Решението да се изпратят на страните.

145

Административно дело No 113/2018, III състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Л.Е.Б. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 2.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Е.Б. *** чрез адв. М. *** срещу Акт за раждане № 0582/03.04.2014г., съставен от длъжностно лице по гражданското състояние при Община Плевен, в частта относно вписването в графа „бележки“, в която като баща на роденото от нея дете е вписан Р. А. М. и името на детето е било променено на М. Р. М.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 113/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

146

Административно наказателно дело (К) No 968/2017, I състав Други по ЗАНН П.В.К. КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СОФИЯ Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 212 от 26.09.2017 г., постановено по НАХД № 400/2017 г., по описа на Червенобрежки районен съд. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

147

Административно дело No 1040/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.А.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 5.2.2018г.
Отхвърля жалба на Д.А.П., ЕГН **********,*** срещу заповед № 316з-3560/31.10.2017 година на директора на ОД на МВР Плевен, с която е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното правоотношение на лицето. Осъжда Д.А.П., ЕГН **********,***, да заплати на Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи - Плевен сумата 100 /сто/ лева разноски по делото. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

148

Административно дело No 305/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.П.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.2.2018г.
Отхвърля искова молба на А.П.Д., ЕГН :**********,*** срещу Областна дирекция на МВР –Плевен, ул. „Сан Стефано” № 3 с искане за присъждане на обезщетение по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за причинени имуществени вреди в размер на 65 700 евро ведно със законната лихва за периода от 01.01.2017 г – 19.04.2017 г. от незаконосъобразно бездействие, извършено от длъжностно лице – началник сектор „ПП” при ОД на МВР Плевен, отказ да приеме заявление за регистрация на 17.01.2017 година на ППС автомобил JEEP, модел Grand Cherookee с рег. № FS *** С. Осъжда А.П.Д., ЕГН :**********,*** да заплати на Областна дирекция на МВР –Плевен, ул. „Сан Стефано” № 3 разноски в размер на 300 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба/протест пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му.

149

Административно дело No 79/2018, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) А.Я.А. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 7.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на л.св.А.Я.А., изтърпяващ наказание в Затвора Белене, срещу Заповед №Л-559/19.12.2017г. на ВПД Главен директор на ГДИН-София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №79 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св.А. и на ВПД Главен директор на ГДИН.

150

Частно административно дело (К) No 138/2018, II състав Частни КАНД и КАД Е.Ц.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 7.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 24.01.2018г. по адм.дело №1124/2017г. по описа на Административен съд Плевен. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните.

151

Административно дело No 743/2017, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители ДЕВА М 2012 ЕООД ЧЕРВЕН БРЯГ УПРАВИТЕЛЯ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ отказ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Плевен за приемане на заявлението на „Дева М 2012“ ЕООД гр.Червен бряг за откриване на партида за имот в гр.Червен бряг и произнасяне по искането за откриване на партида. ВРЪЩА делото като преписка на управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Плевен за приемане на заявлението на „Дева М 2012“ ЕООД гр.Червен бряг за откриване на партида за имот в гр.Червен бряг и произнасяне по същото, съобразно мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Плевен, с ЕИК:824106518, представлявано от управителя инж.М. С., да заплати на „Дева М 2012“ ЕООД гр.Червен бряг, с ЕИК:202097726, представлявано от управителя Ц.И., направените по делото разноски в размер на 50лева (петдесет лева). ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Дева М 2012“ ЕООД гр.Червен бряг за присъждане на разноски в размер на 150лева (сто и петдесет лева), представляващи договорено адвокатско възнаграждение. Решението може да се оспорва с касационна жалба, чрез Административен съд Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.

152

Административно дело No 866/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 8.2.2018г.
Отхвърля жалба на Кмета на Община Плевен срещу решение № 706/25.09.2017 г. на Общински съвет, с което е преразгледано решение № 672 по протокол № 29 от 31.08.2017 г. на ОбС Плевен и е приета Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет –Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоражения на територията на Община Плевен. Осъжда Община Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане“№ 2 да заплати на Общински съвет-Плевен, гр. . Плевен, пл. „Възраждане“№ 2 ЕИК **********, разноски в размер на 600 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

153

Административно дело No 954/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.И.И. Ю. Х. С. - ИНСПЕКТОР В ЗВЕНО "ИНСПЕКТОРАТ" В ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 8.2.2018г.
Отменя нареждане за принудително преместване на неправилно паркирано ППС № 0001810/31.10.2017 г. на Ю. С. – „инспектор“ в звено „Инспекторат“ към Община Плевен, с което се разпорежда да се извърши принудително преместване на ППС чрез използване на автомобил тип „Паяк“ на специализиран паркинг, находящ се в гр. Плевен на ул. „Гургулят“ № 2, стр. кв. 181а на ППС с рег. № ЕН 0550КК, марка BMW, паркирано на бул. „Русе“. Осъжда Община Плевен, пл. „Възраждане“ №2 да заплати на Д.И.И., ЕГН **********,*** разноски в размер на 310 лева. Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

154

Административно наказателно дело (К) No 1076/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.А.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ДОЛНИ ДЪБНИК Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 921/27.10.2017 г., постановено по НАХД № 2454 по описа за 2017 г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

155

Административно наказателно дело (К) No 1080/2017, II състав ЗАНН: Общини СТЕФКА БЕРОВА ОПТИКС ЕООД ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №906 от 25.10.2017 г., постановено по НАХД № 1385 по описа за 2017г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

156

Административно наказателно дело (К) No 1098/2017, II състав ЗАНН: ИААА С.Г.Б. ИА АА РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 991 от 09.11.2017г., постановено по НАХД № 2110 по описа за 2017г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

157

Административно наказателно дело (К) No 1113/2017, II състав ЗАНН: НАП СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ СОФИЯ ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 834/11.10.2017 г., постановено по НАХД №2082 по описа за 2017г. на Районен съд-Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 182860-F195147 от 18.02.2016 г. на Директора на ТД на НАП Велико Търново, с което на Сдружение „Българска републиканска федерация по кинология“ гр.София на основание чл.185 ал.5 във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 10000лева (десет хиляди лева), за извършено нарушение на чл.7 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ вр. чл.3 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ вр. чл.118 ал.4 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

158

Административно наказателно дело (К) No 1120/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 921/27.10.2017 г., постановено по НАХД № 2454 по описа за 2017 г. на Районен съд-Плевен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0938-003160 от 10.08.2015 г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР-Плевен, с което на М.Т.М. от гр.Плевен на основание чл.183 ал.5 т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100лева, за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП; на основание чл.183 ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50лева, за нарушение на чл.137А ал.1 от ЗДвП; на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10лева, за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10лева, за извършено нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП, като на основание Наредба №Із-2539 на МВР са отнети 14 контролни точки. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

159

Частно админист. наказателно дело (К) No 150/2018, I състав Частни КАНД и КАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ВИДИН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр.Плевен, ул „Чаталджа“ №60, против Определение №34/11.01.2018 год., постановено по нахд №117/2018 год., с което Районен съд – Плевен е прекратил производството по нахд №117/2018 год. и е изпратил делото по подсъдност на Районен съд-Кула. ПРЕКРАТЯВА производството по чканд №150 по описа на Административен съд-Плевен за 2018 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частта жалба пред ВАС в 7 (седем) дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

160

Административно дело No 1074/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Н.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 9.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.Г. ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0938-002727/11.11.2017 г. с която временно е спряно от движение моторно превозно средство за срок от шест месеца на основание чл. 171, т. 2, б. "м" от Закона за движение по пътищата. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

161

Административно наказателно дело (К) No 1079/2017, II състав ЗАНН: БАБХ ВЕНДО ГРУП ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 9.2.2018г.
ОСТАВЯ в сила решение № 993/10.11.2017 г., постановено по нахд № 2434 по описа на Районен съд Плевен за 2017 г. Решението е окончателно.

162

Административно дело No 851/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 12.2.2018г.
Отменя чл. 21, ал. 5 и чл. 28 и чл. 55, ал. 4 от Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община – Никопол, приета с решение № 224/05.05.2017 година от Общински съвет – Никопол . Осъжда Община Никопол да заплати на Окръжна прокуратура –Плевен, гр.Плевен, ул. „Д.Константинов“ № 25, ет. 5 разноски в размер на 20 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Никопол за обнародване по начина, по който е обнародвано оспореното решение, като се представят доказателствата пред Административен съд –Плевен за изпълнение на това задължение.

163

Административно дело No 855/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КНЕЖА Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 12.2.2018г.
Отменя разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 5/17.02.2005 година от Общински съвет – Кнежа. Осъжда Община Кнежа, ул. „Марин Боев“ №69 да заплати на Окръжна прокуратура –Плевен, гр.Плевен, ул. „Д.Константинов“ № 25, ет. 5 разноски в размер на 20 лева. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Кнежа за обнародва по начина, по който е обнародвано оспореното решение, като се представят доказателствата пред Административен съд –Плевен за изпълнение на това задължение.

164

Административно наказателно дело (К) No 1095/2017, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ПОРДИМ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 943/31.10.2017 г., постановено по НАХД №1850 по описа за 2017г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

165

Административно дело No 66/2018, II състав Изборен кодекс С.М.И.,
Е.Б.Ц.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 12.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.М.И. *** и Е.Б.Ц. *** против изричен отказ на Общинска избирателна комисия- Плевен, постановен с решение № 392-МИ/27.07.2017 г. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

166

Частно админист. наказателно дело (К) No 153/2018, II състав Частни КАНД и КАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ВИДИН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 12.2.2018г.
Оставя без разглеждане частната жалба от Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр.Плевен, ул „Чаталджа“ №60, против Определение №35/12.01.2018 год., постановено по нахд №149/2018 год., с което Районен съд – Плевен е прекратил производството по нахд №149/2018 год. и е изпратил делото по подсъдност на Районен съд-Кула. Прекратява производството по чканд №153 по описа на Административен съд-Плевен за 2018 год. Определението може да се оспори с частта жалба пред ВАС в 7 (седем) дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

167

Административно дело No 575/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 13.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на л.св.Х.А.Х. да бъде направено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз /СЕС/. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата претенция на л.св.Х.А.Х. срещу Министерството на правосъдието за периода 17.01.2000 г. - 15.04.2009 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на л.св.Х.А.Х. срещу Министерството на правосъдието за периода 16.04.2009 г.- 31.05.2009 г., както и искането за лихва за този период. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на л.св.Х.А.Х. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“-София за периода 01.06.2009 г. – 15.09.2014 г., както и искането за лихва за този период. ОСЪЖДА Х.А.Х., ЕГН **********, да заплати на Министерството на правосъдието направените по делото разноски в размер на 50,00 /петдесет/ лева. ОСЪЖДА Х.А.Х., ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”-София направените по делото разноски в размер на 50,00 /петдесет/ лева. Решението, което е с характер на определение в прекратителната му част, подлежи на обжалване с частна жалба в 7–дневен срок от съобщението за изготвянето му чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд, в останалата част решението подлежи на обжалване с касационна жалба, чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

168

Административно дело No 1082/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Р. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 13.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.А.Р. *** срещу 1/ Министерство на правосъдието с цена на иска 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева и лихва от 7 500 /седем хиляди и петстотин/ лева, ведно и с лихва до окончателното изплащане на сумата, затова че в периода май 2004 година до юни 2009 година не му е осигурил облекло и обувки, съгласно утвърдени Таблици по чл. 84, ал.2, т.3 от ЗИНЗС /редекция към съответния период/ и 2/ Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", гр. София с цена на иска 15 000 /петнадесет хиляди/ лева и лихва от 5 000 /пет хиляди/ лева, ведно и с лихва до окончателното изплащане на сумата, затова че в периода юни 2009 година до 28.12.2012 година не му е осигурил облекло и обувки съгласно утвърдени Таблици по чл. 84, ал.2, т.3 от ЗИНЗС /рекакция към съответния период/, като бездействието на отчетниците в съответните периоди е уронило чавешкото му достойнство, предизвикало е чувство на малоценност, страх, незащитеност и унижения, излизащи извън рамката на нормалното за изтърпяване на наложеното му наказание. ПРЕКРАТЯВА производствството по адм. дело № 1082 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2017 година. ИЗПРАЩА исковата молба на И.А.Р. *** в едно с делото на Административен съд - град Варна по подсъдност. Определението не подлежи на оспорване.

169

Административно наказателно дело (К) No 1114/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 13.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1026/20.11.2017 г. постановено по нахд № 2038/2017 г. на Районен съд Плевен. Решението е окончателно.

170

Административно наказателно дело (К) No 1127/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 13.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1052/23.11.2017 г. постановено по нахд № 2041/2017 г. на Районен съд Плевен. Решението е окончателно.

171

Административно дело No 62/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.И.С. ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 13.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Р.И.С., ЕГН **********, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора- Белене за предоставяне на правна помощ по реда на чл.23, ал.3 от Закона за правната помощ. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба /именувана жалба/ с вх. рег. 232/11.01.2018г. на л.св. Р.И.С., ЕГН **********, изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора- Белене, предявена срещу срещу Затвора- Белене, както и „молба- иск“ с вх. рег. № 708/12.02.2018г., с които се предявява иск срещу директора на Затвора- Белене П. К. и зам. директора на затвора- Белене А. С. за обезщетение в размер на 200 000 лв. за умишлено спиране на лечението му и причиняване на нечовешки болки и страдание и дискриминационно отношение, базирано на етническа принадлежност. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 61 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св.С..

172

Административно дело No 90/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.В.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 13.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба на Д.В.Д. *** срещу Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Плевен, с посочено правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, и с която се претендира присъждане на обезщетение в размер на 1000лв. за претърпени имуществени вреди, изразяващи се в направени по административно-наказателно производство по обжалване на Наказателно постановление №17-0374-000555/26.06.2017г. на Началник РУ-Червен бряг при ОД на МВР-Плевен разноски за адвокатско възнаграждение, ведно със законната лихва върху сумата, считано от деня на влизане в сила на решението на районния съд до окончателното им изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №90 по описа за 2018г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на Д.Д. ***.

173

Административно дело No 908/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.М.Д. МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОСЪЖДА Министерство на енергетиката – гр. София на основание чл. 1 ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди да заплати Д.М.Д. *** обезщетение в размер на 2000 лв. за причинени имуществени вреди, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение в производството по НАХД № 463/2016г. по описа на Районен съд – Червен бряг, завършило с отмяната на НП № Е-НП-32/21.09.2016г. на Заместник-министъра на енергетиката, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 30.10.2017г. - датата на предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Министерство на енергетиката - София да заплати на Д.М.Д. *** направените деловодни разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв. и д.т. – 10 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

174

Административно наказателно дело (К) No 1052/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Р.Р. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 850 от 16.10.2017 г. г., постановено по нахд № 2447/2017 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Електронен фиш Серия К № 1662231 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система, издаден от ОД на МВР – Плевен, с който на К.Р.Р. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл.189 ал.4, във връзка с чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП – глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

175

Административно дело No 1057/2017, II състав Закон за социално подпомагане И.В.А. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛЕВСКИ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.А., ЕГН **********,***, против Заповед № ЗСП/Д-ЕН-Л/1000 от 29.09.2017г. на Директора на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Левски, потвърдена с Решение № 15-РД06-5067/01.11.2017г на Директора на РДСП-Плевен. Решението подлежи на оспорване пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение, че е изготвено. Преписи от решението да се изпратят на страните.

176

Административно наказателно дело (К) No 1072/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.М. РУ БЕЛЕНЕ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121/25.10.2017 г. на Районен съд – Левски, постановено по н.а.х.д. № 302/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

177

Административно наказателно дело (К) No 1075/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ИНТЕР КОНСУЛТ 92 ЕООД ПЛЕВЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1009/17.11.2017 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2708/2017г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0000337/31.03.2017 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Плевен, с което на осн. чл. 414 ал. 3 от КТ на „Интер Консулт 92“ ЕООД – гр. Плевен е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 63, ал. 2 вр. с ал. 1 от КТ. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

178

Административно наказателно дело (К) No 1097/2017, I състав ЗАНН: МВР И.Н.Е. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1056/27.11.2017 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3013/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

179

Административно наказателно дело (К) No 1099/2017, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН И.К.К. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 986 от 08.11.2017 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2008/2017 г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП № 269359-F289565/25.05.2017г. на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, офис – Плевен, с което на И.К.К. *** на основание чл. 80, ал. 1 от ЗДДФЛ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лв. за нарушение на чл. 53 ал. 1 и чл. 50 ал. 1 т. 1 от ЗДДФЛ. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

180

Административно наказателно дело (К) No 1128/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1105 от 06.12.2017 г. г., постановено по нахд № 2795/2017 г. на Районен съд – Плевен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване със задължителните указания, дадени в мотивите на решението. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

181

Административно наказателно дело (К) No 37/2018, I състав ЗАНН: Общини И.Д.Ч. ОБЩИНА ЛЕВСКИ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 143/15.12.2017 г. на Районен съд – Левски, постановено по н.а.х.д. № 440/2017г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 33/21.09.2017 г. на Зам. Кмета на Община Левски, с което на И.Д.Ч. от гр. Левски е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1200 лв. за нарушение на чл. 2 т. 2 от Наредба № 1 на Община Левски. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

182

Административно наказателно дело (К) No 46/2018, I състав ЗАНН: Общини М.Ф.М. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1108 от 06.12.2017 г. г., постановено по нахд № 2815/2017 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1572 от 5.06.2017 г. на Зам.кмета на Община Плевен, с което на М.Ф.М. ***, с ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН, във връзка с чл.28 ал.1, във връзка с чл.3 ал.1 от Наредба № 14 за търговската дейност на територията на Община Плевен, е наложена глоба в размер на 1000 лева за нарушение на чл.3 ал.1 от Наредба № 14 на Общински съвет – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

183

Административно наказателно дело (К) No 48/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.И.Ц. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1146 от 12.12.2017 г. г., постановено по нахд № 3009/2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

184

Административно наказателно дело (К) No 52/2018, I състав ЗАНН: МВР РД "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" БЕРКУТ СИСТЕМС ЕООД Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 8 от 30.05.2016 г. на Директора на Регионална дирекция „ПБЗН“ – Плевен, с което на „Беркут Системс“ ЕООД, ЕИК 201364208, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, бул. Русе № 87, вх.Ж, ап.9, на основание чл.53 и чл.83 от ЗАНН, чл.267 ал.2 от ЗМВР и т.ІІ.1. от Заповед рег.№ 8121з-1068 от 30.12.2014 г. на министъра на вътрешните работи, са наложени имуществени санкции, както следва: 1. На основание чл.262 ал.1 т.2 от ЗМВР – имуществена санкция в размер на 10000 лева за нарушение на чл.15, приложение № 4 от Наредба № 8121з-531/2014 г., като в тази част намалява размера на имуществената санкция от 10 000 (десет хиляди лева) на 1 000 (хиляда ) лева; 2. На основание чл.262 ал.1 т.3 от ЗМВР – имуществена санкция в размер на 10000 лева за нарушение на чл.31 ал.2 т.1 б.“а“ от Наредба 8121-531/2014 г., във връзка с т.10.2 от СД СЕN/ТS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“, като в тази част намалява размера на имуществената санкция от 10 000 (десет хиляди лева) на 1 000 (хиляда ) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

185

Административно наказателно дело (К) No 58/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.И. РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 248 от 22.11.2017 г. г., постановено по анд № 459/2017 г. на Районен съд – Червен бряг, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0374.000715 от 13.09.2017 г. на Началник РУП към ОДМВР Плевен, РУ Червен бряг, с което на В.И. ***, с ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за шест месеца за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0374.000715 от 13.09.2017 г. на Началник РУП към ОДМВР Плевен, РУ Червен бряг, с което на В.И. ***, с ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.175 ал.1 т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за шест месеца за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП, като намалява размера на глобата от 200(двеста)лева на 50(петдесет)лева, а срокът на лишаването от право да управлява МПС от 6(шест) месеца на 1(един) месец. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

186

Административно дело No 604/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Л.З. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Л.З. *** срещу Заповед № 17-0938-001136/10.05.2017г. на Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Плевен за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171 т.1 б. „д” от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водача З. до заплащане на дължимата глоба, наложена с Фиш Серия М № 156362/09.08.2016г. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

187

Административно дело No 36/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Л.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 15.2.2018г.
Съдът, на основание чл.159 т.3, във връзка с чл. 156 от АПК НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Л.И. ***, с ЕГН **********, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0938-001732 от 20.07.2017 г., с която спрямо жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл.171 т.2А от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 36 по описа на Административен съд – Плевен за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му. Препис от определението да се изпрати на страните, а на жалбоподателя – и копие от писмо вх.№ 773 от 15.02.2018 г., заедно с приложената към него Заповед № 316р-6204 от 15.02.2018 г.

188

Административно дело No 586/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.Г.В. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.Г.В. *** срещу Заповед №РД-11-90/20.06.2016г. на Кмета на Община Червен бряг. ОСЪЖДА Ц.Г.В. ***, ЕГН:**********,*** направените по делото разноски в размер на 100лева (сто лева). ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на Кмета на Община Червен бряг за присъждане на разноски в размер на 640лева (шестстотин и четиридесет лева), представляващи договорено адвокатско възнаграждение. Решението може да се оспорва с касационна жалба, чрез Административен съд Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.

189

Административно наказателно дело (К) No 1078/2017, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА -ПЛЕВЕН КРИСТИАНИ ООД Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 920 от 27.10.2017 г., постановено по НАХД № 2741/2017 г. по описа на Районен съд- Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 761/26.09.2017г. на Зам. кмета на Община Плевен, с което на „Кристиани“ ООД, с ЕИК 200017891, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Константин Величков“ №3, представлявано от управителя Р.А.Р. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева, на основание чл.233, ал.2, чл.209, вр. чл.63, т.3 от Закона за защита на потребителите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

190

Административно наказателно дело (К) No 1108/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Г.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.2.2018г.
Оставя в сила решение № 55/24.10.2017 г. по н.а.х.д. № 265/2017 г. на Районен съд -Никопол. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

191

Административно дело No 1112/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Н.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н. *** против Заповед за прилагане на ПАМ №17-0938-001123 от 05.05.2017г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Плевен, с която спрямо С.Н.Н. е приложена принудителна административна мярка по чл.171 т.1 б.“б“ от ЗДвП-временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца. ОСЪЖДА С.Н. ***, ЕГН: **********, да заплати по сметка на Областна дирекция на МВР-Плевен направените по делото разноски в размер на 100лв. (сто лева). Решението може да се оспорва с касационна жалба, чрез Административен съд Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.

192

Административно наказателно дело (К) No 1115/2017, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПЛЕВЕН Г.А.Н. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.2.2018г.
Оставя в сила решение № 970/06.11.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2035/2017 г. по описа на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

193

Административно наказателно дело (К) No 1119/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.К.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.2.2018г.
Оставя в сила решение № 1036/21.11.2017 г. по а.н.д. № 2388/2017 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

194

Частно админист. наказателно дело (К) No 187/2018, I състав Частни КАНД и КАД М.П.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №7/4.01.2018 год. на РС-Плевен по анд №3051/2017 год., с което е оставена без уважение молбата на свидетеля М.П.Н. за отмяна на наложената глоба в размер на 100(сто) лева поради неявяване без уважителни причини в съдебно заседание на 4.12.2017 год. по анд №3051/2017 год. по описа на РС-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

195

Административно дело No 673/2017, III състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т. *** срещу Решение от 26.05.2017г. на Административния ръководител – Председател на Районен съд – Плевен, с което се отказва предоставяне на исканата от жалбоподателя информация по реда на Закона за достъп до обществена информация по заявление от 02.05.2017г. в частта по т.5 -относно предоставянето на всички досегашни медицински документи по години от 10.11.1989г. на службата по трудова медицина, обслужваща магистратите от РС – Плевен относно типовата оценка на риска на професията им. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

196

Административно дело No 916/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БГ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 19.2.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Плевен с адрес гр.Плевен, ул „Кирил и Методий“ №31 да заплати на „БГ-Пожарна безопасност“ ЕООД, с ЕИК 175351270, представлявано от управителя Р.С.С. с адрес ***, сумата от 630 (шестстотин и тридесет ) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №469 год. по описа на РС-Червен бряг за 2016 год., ведно с дължимата законна лихва върху присъденото обезщетение, считано от 30.03.2017 год.-датата на влизане в сила на решение №23/24.02.2017 год. по анд №469/2016 год. на РС-Червен бряг, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Плевен с адрес гр.Плевен, ул „Кирил и Методий“ №31 да заплати на „БГ-Пожарна безопасност“ ЕООД, с ЕИК 175351270, представлявано от управителя Р.С.С. с адрес ***, сумата от 325 (триста двадесет и пет) лева, представляващи разноски в настоящото съдебно производство, от които 300 лева поискано, доказано и платено възнаграждение за един адвокат съгласно пълномощно на л.8 от делото, и държавна такса за образуване на делото в размер на 25 лева. Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез АС-гр.Плевен, пред Върховния Административен съд на Р България.

197

Административно наказателно дело (К) No 936/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 221 от 13.10.2017 год., постановено по НАХД № 408/2017 год. по описа на Районен съд – Ч.Бряг. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Ч. Бряг, при което да се изпълнят указанията, дадени в обстоятелствената част на решението. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

198

Административно наказателно дело (К) No 1054/2017, I състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Н.Й.В. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 786 от 29.09.2017 г., постановено по НАХД № 1817/2017 г. по описа на Районен съд – Плевен, с което е отменено наказателно постановление №15-035 от 14.06.2017г на Началника на отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ към Главна дирекция „рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, със седалище в гр.Бургас. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

199

Административно дело No 1137/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.П.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искова молба от К.П.Б. ***, чрез адв.Л.П.П. ***, против Областна дирекция на МВР-Плевен, ул „Сан Стефано” №3, с правно основание на иска чл.1, ал.1 вр. чл.4 от ЗОДОВ във връзка с чл.86 от ЗЗД и цена на иска 350 (триста и петдесет лева), с която претендира вреди от отменен с влязло в сила съдебно решение електронен фиш, представляващи платено възнаграждение за един адвокат, който я е представлявал в производството по анд №2797/2017 год. на ПРС по обжалване на ЕФ, ведно с дължимата законна лихва върху присъденото обезщетение от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и направените в настоящото производство разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ОД на МВР-Плевен за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез АС-гр.Плевен, пред Върховния Административен съд на Р България.

200

Административно наказателно дело (К) No 980/2017, II състав ЗАНН: НАП ЕТ М.И.С.М.Х. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 20.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 905/25.10.2017 г., постановено по нахд № 2009 по описа на Районен съд Плевен за 2017 г. Решението е окончателно.

201

Административно наказателно дело (К) No 1001/2017, II състав ЗАНН: ИАРА М.Т.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СОФИЯ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 20.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 222/13.10.2017 г. постановено по нахд № 352/2017 г. на РС Червен бряг. Решението е окончателно.

202

Административно дело No 586/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Й.Р.П. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 21.2.2018г.
Отменя решение №15/112/06730/3/01/04/01 от 05.05.2017 г . за налагане на финансова корекция на директора на ОД на ДФ „Земеделие” –Плевен. Осъжда ОД на ДФ „Земеделие” –Плевен, гр. Плевен ул. „Васил Левски“ № 1, ет. 9 да заплати на Й.Р.П.,*** разноски в размер на 988, 92 лева. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

203

Административно наказателно дело (К) No 921/2017, II състав ЗАНН: КЗП ЕТ Ц.В.Н.П. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 21.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 93 от 07.09.2017 г., постановено по НАХД № 258/2017 г. по описа на Районен съд – Левски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

204

Административно дело No 1055/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.А.К. НАЧАЛНИК РУП НИКОПОЛ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ заповед № 17-0305-000150 за налагане на принудителна административна мярка по чл.171, т.2а ЗДвП от 11.11.2017г. на Началник РУП- Никопол при ОДМВР- Плевен. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд по реда на АПК в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че същото е изготвено.

205

Административно наказателно дело (К) No 1093/2017, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН И.С.Б. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 21.2.2018г.
Отменя решение № 117/25.10.2017 г., постановено по а.н.д. № 473/2016 г. на Районен съд - гр. Левски в частта за разноските. Оставя в сила решението в останалата част. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

206

Административно наказателно дело (К) No 1117/2017, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН А.К.Я. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 21.2.2018г.
РЕШИ: Отменя решение № 1101/05.12.2017 г., постановено по а.н.д. № 2403/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен, като вместо него постановява: Потвърждава наказателно постановление № 273915-F302331/27.06.2017 г. на директор на офис за обслужване –Плевен в ТД на НАП гр.Велико Търново Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

207

Административно дело No 114/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 21.2.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на С.Т. *** с искане за отмяна като незаконосъобразно и обявяване на нищожност на изричен отказ решение с изх. № 5418/28.12.2017 година на административен ръководител – председател на Районен съд –Плевен. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 114 по описа за 2018 година на Административен съд –Плевен. Преписи от настоящото определение да се изпратят на оспорващия и на председателя на РС-Плевен. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението до страните.

208

Административно наказателно дело (К) No 159/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 22.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10/09.01.2018г. на Районен съд – Плевен (с характер на определение), постановено по НАХД № 2039/2017г. по описа на съда. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

209

Административно дело No 1104/2017, III състав Закон за социално подпомагане В.Г.Х. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.Х. *** срещу Заповед № ЗСП/Д-ЕН/4522/06.11.2017г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен, с която на жалбоподателя е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво по Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2017/2018г. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

210

Административно наказателно дело (К) No 16/2018, I състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Й.И.Й. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 992 от 09.11.2017 г., постановено по нахд № 2408/2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

211

Административно дело No 856/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОТЕСТИРАЩ ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 26.2.2018г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Плевен. ОСЪДЖА Община Плевен да плати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 /двадесет/ лева, като разноски по административно дело № 856 по описа на съда за 2017 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет - Плевен за обнародване по начина, по който са обнародвани наредбата и нейните изменения, като се представят доказателства пред Административен съд - Плевен за изпълнение на това задължение.

212

Административно наказателно дело (К) No 1129/2017, II състав ЗАНН: ДАМТН МИЛЕН ХРИСТОВ 1966 ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 26.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 996/13.11.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2374 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2017 г. Решението е окончателно.

213

Административно наказателно дело (К) No 17/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Д.Е.И. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 26.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1090/01.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2682 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2017 г. Решението е окончателно.

214

Административно наказателно дело (К) No 1121/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.А.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 27.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 1038 от 21.11.2017 год., постановено по НАХД № 1835/2017 год. по описа на Районен съд – Плевен в частта му, с която е потвърдено наказателно постановление № 17-0938-001738 от 19.04.2017 година на Началник група към ОД на МВР – Плевен, сектор „Пътна полиция” - Плевен, с което на основание чл. 179 ал. І т. 5 предложение ІV ЗДП, по отношение на С.А.С. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лв. и вместо това ПОСТАНОВЯВА : ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 17-0938-001738 от 19.04.2017 година на Началник група към ОД на МВР – Плевен, сектор „Пътна полиция” – Плевен в частта му досежно размера на наложената по отношение на С.А.С. *** на основание чл. 179 ал. І т. 5 предложение ІV ЗДП глоба, като вместо такава в размер на 200 /двеста/ лева, налага глоба в размер на 150 /сто и петдесет/лв. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1038 от 21.11.2017 год., постановено по НАХД № 1835/2017 год. по описа на Районен съд – Плевен в останалата му част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

215

Административно дело No 132/2018, I състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от С.Т. *** срещу мълчалив отказ на Главния прокурор на Република България да предостави достъп до обществена информация по заявление от 11.12.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 132 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.

216

Административно дело No 203/2018, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на отбраната срещу отказ за извършване на изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри по заявление вх. № 01-393332/11.12.2017 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 203 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2018 година. Определението маже да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.

217

Административно наказателно дело (К) No 1096/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.И.Л. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 997 от 14.11.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2420/2017 г., Районен съд – Плевен в частите му, с които е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 17-0938-002972 от 23.08.2017 г. на Началник група към ОДМВР – Плевен, сектор „Пътна полиция“ – Плевен, с което на Е.И.Л., ЕГН ********** и адрес *** с ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.179 ал.2 вр.чл.179 ал.1 т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДвП и на основание чл. 59, ал.3 от ЗАНН е наложено наказание по чл.183, ал.1, т.1, пр.2 ЗДвП- глоба в размер на 10 лв. и вместо това ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 17-0938-002972 от 23.08.2017 г. на Началник група към ОДМВР – Плевен, сектор „Пътна полиция“ – Плевен, в частите му с които на Е.И.Л., ЕГН ********** и адрес *** с ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.179 ал.2 вр.чл.179 ал.1 т.5 от ЗДвП и е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДвП, както и на основание чл. 59, ал.3 от ЗАНН е наложено наказание по чл.183, ал.1, т.1, пр.2 ЗДвП- глоба в размер на 10 лв. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 997 от 14.11.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2420/2017 г. на Районен съд – Плевен в частта му, с която е отменено наказателно постановление /НП/ № 17-0938-002972 от 23.08.2017 г. на Началник група към ОДМВР – Плевен, сектор „Пътна полиция“ – Плевен по отношение на наложените на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП административни наказания глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за нарушение на чл.123, ал.1, т.2, буква „б“ от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

218

Административно наказателно дело (К) No 18/2018, I състав ЗАНН: ИААА Н.С.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 28.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 762 от 25.09.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 1535/2017 г. на Районен съд – Плевен, с което е потвърдено Наказателно постановление №35-0000196 от 15.05.2017 г. на Началник на Областен Отдел „Автомобилна администрация” - Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

219

Административно дело No 56/2018, I състав чл. 304 АПК ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦЪРКВА СВЕТА ТРОЙЦА В СЕЛО ОБНОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 28.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Църковното настоятелство при Църква "Св. Троица", с. Обнова, представлявано от прот. С.З. за налагане на наказание по реда на чл. 304 от АПК за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт, а именно решение № 379/19.09.2017 г. на Административен съд, гр. Плевен, постановено по адм. дело № 302/2017 г. Разпореждането е окончателно.

220

Административно дело No 93/2018, I състав чл. 304 АПК И.Х.И. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 28.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането И.Х.И., лишен от свобода, с адрес ***, за налагане на наказание по реда на чл. 304 по реда на АПК на главния директор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”. Разпореждането е окончателно.

221

Административно дело No 170/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.В.К. ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 28.2.2018г.
ВРЪЩА искова молба на В.В.К., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора- Белене, с която е предявен иск против Л. П.- служител на Затвора- Белене, за обезщетение на причинени неимуществени вреди с размер на претенцията 1 /един/ лев. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 170 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св. В.В.К..

222

Административно дело No 343/2017, IV състав Закон за водите Е.А.М. ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ДУНАВСКИ РАЙОН" ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.М. *** срещу Решение №ПВ4-00042/10.07.2015г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

223

Административно дело No 876/2017, IV състав КСО Д.Г.М. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-14-88/26.09.2017г. на Директора на ТП на НОИ-Плевен и потвърденото с него Разпореждане №10/26.06.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“, с което на Д.Г.М. е изменена личната пенсия за осигурителен стаж и възраст. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководителя на Пенсионно осигуряване при ТП на НОИ-Плевен за ново произнасяне по заявлението на Д.Г.М. *** за отпускане и изчисляване на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, при съобразяване с мотивите на настоящето решение. Решението може да се оспори с касационна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

224

Административно наказателно дело (К) No 1109/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Ц.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 1.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 243 от 10.11.2017 год., постановено по НАХД № 422/2017 год. по описа на Районен съд – Червен бряг. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

225

Административно дело No 25/2018, V състав Закон за водите МВЕЦ СТАРОСЕЛЦИ ЕООД СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 1.3.2018г.
На основание чл.149 ал.3, във връзка с ал.1, чл.145 ал.2 т.1 и чл.159 т.5 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата с вх.№ ЖИАА-17 от 28.12.2017 г. от „МВЕЦ Староселци“ ЕООД, с ЕИК 175201210, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Буная“ № 8, ет.4, ап.11, със съдебен адрес ***, оф.1, представлявано от управителя Г.И.Г., против Решение № ПВ1-00073 от 16.10.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район за отказ за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11140015 от 09.08.2007 г., изменено с Решение № 670 от 22.02.2012 г., изменено с Решение № 1324 от 21.05.2014 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 25 по описа на Административен съд – Плевен за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори пред Върховния административен съд в седмодневен срок от днес за ответника и Окръжна прокуратура и в седмодневен срок от съобщението от жалбоподателя, чрез Административен съд – Плевен. Преписи от определението да се изпратят на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се публикува на сайта на Административен съд – Плевен.

226

Административно дело No 26/2018, V състав Закон за водите МВЕЦ СТАРОСЕЛЦИ ЕООД СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 1.3.2018г.
На основание чл.149 ал.3, във връзка с ал.1, чл.145 ал.2 т.1 и чл.159 т.5 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата с вх.№ ЖИАА-18 от 28.12.2017 г. от „МВЕЦ Староселци“ ЕООД, с ЕИК 175201210, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Буная“ № 8, ет.4, ап.11, със съдебен адрес ***, оф.1, представлявано от управителя Г.И.Г., против Решение № ПВ1-00074 от 16.10.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район за отказ за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 11140017 от 30.08.2007 г., изменено с Решение № 659 от 2.02.2012 г., изменено с Решение № 1452 от 22.10.2014 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 26 по описа на Административен съд – Плевен за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори пред Върховния административен съд в седмодневен срок от днес за ответника и Окръжна прокуратура и в седмодневен срок от съобщението от жалбоподателя, чрез Административен съд – Плевен. Преписи от определението да се изпратят на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се публикува на сайта на Административен съд – Плевен.

227

Частно админист. наказателно дело (К) No 189/2018, II състав Частни КАНД и КАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ДУНАВСКИ РАЙОН ГР.ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ВИДИН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 1.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба от Басейнова дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен, против Определение № 42 от 15.01.2018г. постановено по н.а.х. дело № 151/2018 на Районен съд Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.а.н.дело № 189 по описа на Административен съд-Плевен за 2018 год. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението му на страните.

228

Административно наказателно дело (К) No 1118/2017, I състав Други по ЗАНН Б.М.Ю. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 2.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 958/06.11.2017г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2343/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

229

Административно наказателно дело (К) No 1126/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.А.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 2.3.2018г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 1109/06.12.2017г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2574/2017г. по описа на съда. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Плевен при съобразяване със задължителните указания, дадени в мотивите на решението. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

230

Административно наказателно дело (К) No 1130/2017, II състав ЗАНН: МВР РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН ПЛЕВЕН К.Б.В. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 2.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1028 от 20.11.2017 г., постановено по НАХД № 2099 по описа за 2017г. на Районен съд – Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на К.Б.В. за присъждане на разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

231

Административно наказателно дело (К) No 1139/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Н.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 2.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 50/11.10.2017г. на Районен съд – Никопол, постановено по н.а.х.д. № 208/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

232

Административно дело No 71/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Н.Т.Т. ЗАМЕСТНИК ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ определение № 255 от 19.02.2018година за конституиране на страните и насрочване на делото в открито съдебно заседание. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.Т. *** срещу отговор рег.№ 10740_08.11.2017 госина на зам.гл. директор на ГД "Изпълнение на наказанията" гр.София до началника на Затвора Белене. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело №71 по описа за 2018 г. на Административен съд - Плевен. Определението да се съобщи на оспорващия и на ответника по факса. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

233

Административно дело No 776/2017, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ СВЕТА ПАРАСКЕВА ЕООД ПЛЕВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Диагностично - консултативен център Света Параскева“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.“Даскал Димо“ №22, ЕИК 114517674, представлявано от прокуриста д-р К.Д.П., срещу Заповед № РД-08-1103/07.06.2017 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса-Плевен, с която е постановен отказ за частично сключване на договор за извършване на специализирани медико-диагностични изследвания по специалност “Клинична лаборатория“. ОСЪЖДА „Диагностично - консултативен център Света Параскева“ ЕООД, ЕИК 114517674, да заплати на Районна здравноосигурителна каса-Плевен сумата 200 /двеста/ лева разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на РЗОК за присъждане на разноски в частта му над 200 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

234

Административно наказателно дело (К) No 1116/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.В. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1002/15.11.2017г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2652/2017г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0938-003420/04.07.2017г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Плевен, с което на М.И.В. *** на осн. чл. 175 ал.5 от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба” в размер на 1000 лв. и лишаване от правоуправление за срок от три месеца за нарушение на чл.6 т.2 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

235

Административно дело No 130/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.Т.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Плевен с адрес гр.Плевен, ул „Сан Стефано“ №3, представлявана от Директора да заплати на Я.Т.А. с ЕГН ********** с адрес ***, сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №3143 год. по описа на РС-Плевен за 2017 год., ведно с дължимата законна лихва върху присъденото обезщетение, считано от 2.02.2018 год.-датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Плевен с адрес гр.Плевен, ул „Сан Стефано“ №3, представлявана от Директора да заплати на Я.Т.А. с ЕГН ********** с адрес ***, сумата от 310 (триста и десет) лева, представляващи разноски в настоящото съдебно производство, от които 300 лева поискано, доказано и платено възнаграждение за един адвокат съгласно пълномощно на л.6 от делото, и държавна такса за образуване на делото в размер на 10 лева. Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез АС-гр.Плевен, пред Върховния Административен съд на Р България. Преписи от решението да се изпратят на страните.

236

Административно дело No 166/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.В.К.   Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от К.В.К., изтърпяващ наказание по НК в затвора Белене с цена на иска 20000 /двадесет хиляди/ лева срещу Б. А. – служител на затвора Белене, като обезщетение за нанесени вреди от незаконни действия на този служител спрямо ищеца и брат му. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 166 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

237

Административно наказателно дело (К) No 1120/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение (второ) от 7.3.2018г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №70/08.02.2018г. по КАД №1120/2017г. по описа на Административен съд Плевен, като вместо „ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 921/27.10.2017 г., постановено по НАХД № 2454 по описа за 2017 г. на Районен съд-Плевен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0938-003160 от 10.08.2015 г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР-Плевен, с което на М.Т.М. от гр.Плевен на основание чл.183 ал.5 т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100лева, за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП; на основание чл.183 ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50лева, за нарушение на чл.137А ал.1 от ЗДвП; на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10лева, за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10лева, за извършено нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП, като на основание Наредба №Із-2539 на МВР са отнети 14 контролни точки.“ ДА СЕ ЧЕТЕ „ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 957/06.11.2017 г., постановено по НАХД № 2040 по описа за 2017 г. Районен съд-Плевен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0938-003160 от 10.08.2015 г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР-Плевен, с което на М.Т.М. от гр.Плевен на основание чл.183 ал.5 т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100лева, за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП; на основание чл.183 ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50лева, за нарушение на чл.137А ал.1 от ЗДвП; на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10лева, за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10лева, за извършено нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП, като на основание Наредба №Із-2539 на МВР са отнети 14 контролни точки.“ РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

238

Административно наказателно дело (К) No 19/2018, II състав ЗАНН: Общини С.И.В. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.3.2018г.
Отменя изцяло решението. Отменя решение № 969/06.11.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2043/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление №1576/05.06.2017г. на Заместник кмет на Община Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

239

Административно наказателно дело (К) No 44/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПП Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.3.2018г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 247/21.11.2017 г., постановено по а.н.д. № 417/2017 г. на Районен съд - гр. Червен бряг. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

240

Административно наказателно дело (К) No 50/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.С.Н. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 7.3.2018г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ решение № 1172/19.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 3151 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2017 г. и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0938-003413/04.07.2017 г., на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Плевен, с което е наложено на основание чл. 175, ал. 5 от Закона за движение по пътищата на Н.С.Н. *** административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца. Решението е окончателно.

241

Административно наказателно дело (К) No 51/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.А.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 7.3.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1173/19.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2573 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2017 г. Решението е окончателно.

242

Административно наказателно дело (К) No 60/2018, II състав ЗАНН: КЗП РД РУСЕ КЪМ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОПЛАНТ ЕООД С.ГРИВИЦА Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.3.2018г.
Отменя изцяло решението.Отменя решение № 249/23.11.2017 г., постановено по а.н.д. № 354/2017 г. на Районен съд - гр. Червен бряг, като вместо него постановява: Потвърждава наказателно постановление № 2017-0041939/20.06.2017г. на директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велко Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара“ към КЗП. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

243

Административно дело No 89/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МАКСИФАРМА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 7.3.2018г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание – 12 април 2018 год., за когато да се уведомят страните да не се явяват. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „Максифарма“ ЕООД с ЕИК 203165856, гр.Варна 9020, район Младост, бул „Република“, сграда на Медицински център Младост Варна, представлявано от управителя В.С.М., против Заповед №РД-08-2207/24.10.2017 год. на Директора на РЗОК-Плевен в оспорените части, както следва : по т.1 (I.1 от КП №110/14.09.2017 год.), с която за един брой повторно нарушение на чл.13, ал.4, т.4 от ИД №151206/1.04.2016 год. на дружеството е наложена „финансова неустойка“ в размер на 100 (сто) лева и по т.2 (I.2 от КП №110/14.09.2017 год.), с която на дружеството за нарушение на чл.15, ал.2 от ИД №151206/1.04.2016 год. е наложена „финансова неустойка“ в размер на 50 (петдесет) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 89 по описа на Административен съд – Плевен за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението до страните, чрез Административен съд – Плевен. Преписи от определението да се изпратят на страните.

244

Административно наказателно дело (К) No 102/2018, II състав ЗАНН: НАП ЕКОИНВЕСТ 95 ЕООД ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.3.2018г.
Отменя изцяло решението. Отменя решение № 1119/08.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2433/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 274128-F298008 от 28.06.2017 г. издадено от Директор на офис /дирекция/ за обслужване – Плевен в ТД на НАП – Велико Търново. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

245

Административно наказателно дело (К) No 107/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.В. РУ НА МВР ДОЛНИ ДЪБНИК Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 7.3.2018г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ решение № 237/08.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 201 по описа на Районен съд на гр. Кнежа за 2017 г. и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0257-000535/17.07.2017 г., издадено от Началник РУ Долни Дъбник към ОД на МВР – Плевен, с което на М.Г.В. ***, за нарушение на чл.140,ал.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.3, пр.2 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 /двеста/ лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, а за нарушение на чл.103 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.3 от ЗДвП му е наложена втора глоба в размер на 100 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, всичко - глоба в размер на 300 /триста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 месеца. Решението е окончателно.

246

Административно наказателно дело (К) No 108/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КНЕЖА Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.3.2018г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 219/08.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 191/2017 г. на Районен съд - гр. Кнежа. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

247

Частно админист. наказателно дело (К) No 213/2018, I състав Частни КАНД и КАД И.М.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение № 73/25.01.2018г., постановено по НАХД № 271/2018г. по описа на Районен съд- Плевен. ВРЪЩА делото на същия състав на съда за следващи процесуални действия съобразно мотивите на постановеното определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.

248

Административно дело No 98/2018, IV състав Закон за водите ИСКЪР 2004 АД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Искър 2004“ АД, гр. Враца, представлявано от изпълнителния директор Д.Б.Д., срещу Решение № ПВ1-00121/13.11.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“, с което е отказано продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект № 11140142/28.11.2012 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 98 по описа на Административен съд – Плевен за 2018 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори пред Върховния административен съд в седмодневен срок от днес за страните чрез Административен съд – Плевен.

249

Административно наказателно дело (К) No 101/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.А.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 8.3.2018г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ решение № 1123/08.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2533 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2017 г. и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0938-003349/07.07.2017 г., на Началник група към ОД на МВР – Плевен, сектор „Пътна полиция“, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и по чл. 179, ал. 2, предл. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и чл. 174, ал. 3, предл. 1 от ЗДвП е наложил на Д.А.П., ЕГН ********** ***, глоба в размер на 200 /двеста/ лева, глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца, като на основание Наредба № Із2539 на МВР се отнемат общо 12 точки. Решението е окончателно.

250

Административно наказателно дело (К) No 105/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Г.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 8.3.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1199/28.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 3193 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2017 г. Решението е окончателно.

251

Административно дело No 205/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Т.Б. УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Т.Б. *** срещу незаконосъобразно бездействие на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД – Плевен по нейна жалба Вх. № 13400/27.11.2017г. във връзка с неистински документи за донорство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 205/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението.

252

Административно дело No 222/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.В.Д. ОБЩИНА ПЛЕВЕН,
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 8.3.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на Д.В.Д.,*** с искане за внасяне по партидата му осигурителни вноски към НОИ за мандат като общински съветник 23.10.1991 г. – 13.11.1995 г., както и за мандат 13.11.1995 г. – 13.11.1999.г. и за възнагражденията, които са получени за участие в комисии. Прекратява производството по и. адм. дело № 222 по описа за 2018 година на Административен съд Плевен. Изпраща жалбата и приложенията към нея на директора на ТП на НОИ Плевен за предприемане на действия по компетентност. Определението да се съобщи на Д.,*** и на директора на ТП на НОИ Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му .

253

Административно дело No 729/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.А.Г. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.Г. *** срещу Заповед № 87/03.07.2017 г.на Началника на затвора Плевен, с която му е наложено дисциплинарно наказание "порицание за срок от една година". ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски в полза на Затвора - Плевен. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

254

Административно дело No 1094/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.М.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 9.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Б. *** срещу Заповед № 17-0938-002428/10.10.2017г. на Началник Група в Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171 т.1 б. „б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

255

Административно дело No 40/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.К.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.Г. срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0938-002970/09.12.2017 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Плевен, с която е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса с отговорността, но не повече от 18 месеца на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от Закона за движение по пътищата. ОСЪЖДА М.К.Г. с ЕГН ********** *** полза на Областна дирекция на вътрешните работи - Плевен сумата от 100 /сто/ лева като разноски по административно дело № 40 по описа на Административен съд - Плевен за 2018 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

256

Административно дело No 91/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 9.3.2018г.
Осъжда Областна дирекция на МВР –Плевен, гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ № 3 да заплати на С.С.С., ЕГН **********,*** сумата от 500 ( петстотин) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 350 (триста и петдесет) лева, платени по нахд №2317 по описа на ПРС за 2017 година и сумата от 150 (сто и петдесет) лева и 150 лева - разноски за адвокатско възнаграждение, платени по кад №900 по описа на АС-Плевен за 2017 година, ведно със законната лихва считано от 19.01.2018 година –датата на подаване на исковата молба до окончателно плащане на сумата. Осъжда Областна дирекция на МВР –Плевен, гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ № 3 да заплати на С.С.С., ЕГН **********,*** направените в настоящото съдебно производство разноски в размер общо на 310 (триста и десет) лв., съставляващи заплатеното адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. и държавна такса в размер на 10 лв. Препис от решението да се изпрати на страните. Решението може да се обжалва от страните с касационна жалба чрез Административен съд –Плевен пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му.

257

Административно дело No 207/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.С.   Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба на л.св. Б.Н.С.,***, VІ НР група, 417 сп.пом., насочена срещу: 1. Доктор Г.-главен лекар на затвора Белене, с която се претендира обезщетение за вреди в размер на 25000 /двадесет и пет хиляди лева/ поради факта, че е забавил хода на операцията, дължащо се на забава да изпрати навреме ищеца на операция за махане на конците от операцията на херния, вследствие на което са му възникнали психически и физически проблеми; 2.Доктор Ц. С.- завеждащ Хирургическо отделение на Окръжна болница гр.Плевен, с която се претендира обезщетение за вреди в размер на 25000 /двадесет и пет хиляди лева/ за небрежно свършена работа, вследствие на което освен физическо „обезсилване“ на организма, има нарушение на отделителната система; 3.Доктор Ц. Р.-практикуващ лекар в Хирургическо отделение на Окръжна болница гр.Плевен с която се претендира обезщетение за вреди в размер на 25000 /двадесет и пет хиляди лева/ за небрежно свършена работа, вследствие на което освен физическо „обезсилване“ на организма, има нарушение на отделителната система. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №207 по описа на Административен съд-Плевен за 2018 г. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св.С..

258

Административно дело No 865/2017, IV състав КСО С.П.М. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.М. *** против Решение №2153-14-83/20.09.2017г. на Директора на ТП на НОИ-Плевен, с което е отхвърлена негова жалба вх.№1054-14-29/22.08.2017г. и е потвърдено Разпореждане №2113-14-868#4/19.07.2017г. на Ръководител ПО. ОСЪЖДА С.П.М. ***, ЕГН:**********,***, направените по делото разноски в размер на 175.00лева /сто седемдесет и пет лева/. Решението може да се оспори с касационна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

259

Административно дело No 33/2018, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Теленор България" ЕАД, гр. София срещу Заповед № РД-14-64/05.12.2017 г. на Областен управител на област Плевен. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

260

Административно дело No 76/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) А.П.П. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 12.3.2018г.
Отменя заповед № Л-5321/05.12.2017 година на впд гл. директор при ГД „Изпълнение на наказанията”, гр. София, Решението да се съобщи на страните. Решението е окончателно.

261

Административно дело No 1133/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ц.И.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17-0374-000296/06.12.2017г. на Началник Група РУ – Червен бряг при ОД на МВР – Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171 т.2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС с Рег. № ЕН***КК, собственост на Ц.Г. ***, за срок от 6 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

262

Административно дело No 82/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.П.М. НАЧАЛНИКА НА СГКК ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 13.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.М. ***, против Заповед №18-9952/28.12.2017 год. Началника на службата по геодезия, картография и кадастър, с която е отказано изменение в кадастралната карта на гр.Плевен, състоящо се в нанасяне на три самостоятелни обекта-неотразени две самостоятелни жилища и един търговски обект, в сграда с идентификатор 56722.656.278.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Плевен. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

263

Административно дело No 180/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЙОРДАНКА АНТОНОВА ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 13.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Йорданка Антонова-Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.14 ал.3 и чл.18 ал.1 т.9 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гулянци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015-2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №180 по описа за 2018г. на Административен съд Плевен. ОСЪЖДА Община Гулянци да заплати в полза на Окръжна прокуратура Плевен направените по делото разноски за обнародване в Държавен вестник в размер на 20 лева (двадесет лева). Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщението за изготвянето му. Препис от определението да се изпрати на страните.

264

Административно дело No 812/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ П.Ц.В. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Уведомително писмо изх.№01-153-6500/96 от 31.01.2014г., издадено от Вр.И.Д. Директор на ОД на ДФЗ-Плевен. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция гр.София по компетентност за произнасяне. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” да заплати в полза на П.Ц.В. ***, ЕГН:**********, направените по делото разноски в размер на 2588.92лева (две хиляди петстотин осемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки). Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните по делото.

Определение от 20.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането, направено в молба вх. № 1347/26.03.2018 г. от юрисконсулт П. - процесуален представител на Вр И.Д.Директор на ОД на ДФЗ - Плевен, за изменение на Решение № 152/14.03.2018 г. по адм. дело № 812/2017 г. по описа на Административен съд - Плевен, в частта за разноските. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Преписи от определението да се изпратят на страните.

265

Административно дело No 39/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0938-002863/22.11.2017 г. на Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Плевен, с която е наложена принудителна административна мярка - прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от шест месеца на основание чл. 171, т. 2а от Закона за движение по пътищата с адресат - И.А.Н. ***. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Плевен за присъждане на разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

Определение от 19.04.2018г
ООСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за допълване на решение № 151/14.03.2018 г., постановено по адм. дело № 39 по описа на Административен съд - Плевен за 2018 година от И. А. Н. от гр. Плевен относно присъждане на разноски по делото, направено с молба вх. № 1212/16.03.2018 г. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.

266

Административно дело No 72/2018, VI състав КСО Х.Д.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 14.3.2018г.
Отхвърля жалба на Х.Д.Г.,*** срещу решение № 2153-14-119/20.12.2017 година на директора на ТП на НОИ Плевен. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

267

Административно дело No 303/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ чл.26, ал.1 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община- Гулянци, приета с решение № 53/12.02.2003г. на Общински съвет Гулянци. ОСЪЖДА Община Гулянци да заплати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 (двадесет) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени, като от Общински съвет- Никопол се представят доказателства пред Административен съд-Плевен за изпълнение на това задължение.

268

Административно дело No 304/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Н.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София да заплати на Й.Н.С., понастоящем в Затвора – Белене, обезщетение в размер на 1000 лв. на осн. чл.284 ал.1 от ЗИНЗС за неимуществени вреди ( претърпени болки и страдания, унижения, влошаване на здравословното състояние – поява на задух, влошаване на зрението) в резултат на лошите битови условия при престоя му като „чужда делегация“ в следствения арест на ОСИН – Силистра за не повече от 14 денонощия всеки месец през периода от 22.02.2016г. -10.02.2017г., изразяващи се в следното: липса на слънчева светлина 24ч. в денонощието; размера на килията (6кв.м.), в която са настанени 6 лица извън законово допустимия брой; неосигуряване на престой на открито в почивните дни; неработеща аспирация, в резултат на което не достига въздух и през лятото е много горещо; ползването на банята е 1 път седмично, вместо 2 пъти; удовлетворява физиологичните си нужди в пластмасови бутилки като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 1000лв. до 8000 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура - Плевен.

269

Административно дело No 942/2017, II състав Закон за държавния служител Е.С.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 15.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.Ц. ***, ЕГН **********, против ЗАПОВЕД № ОСОС-64/10.10.2017 г. на изпълнителния директор на Българска агенция за безопасност на храните. ОСЪЖДА Е.С.Ц., ЕГН ********** да заплати на Българска агенция за безопасност на храните, сумата 552 /петстотин петдесет и два/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

270

Административно дело No 169/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Р.Н.   Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Н.Р.Н., ЕГН ********** –лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в Затвора- Белене, против заповед № 08-12/27.01.2018г. за отказ да бъде преместен в затворническо общежитие от открит тип „Белене“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 169 по описа за 2018г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

271

Административно дело No 266/2018, IV състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ПРИ ВКП Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №266/2018г. по описа на Административен съд-Плевен. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд-Плевен и Административен съд София-град относно съда, компетентен да разгледа подадената жалба от С.Т. срещу изричен отказ по ЗДОИ, изх.№293/2018г. от 05.02.2018г. на зам.главен прокурор при ВКП. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на компетентния да разгледа спора административен съд. Определението не подлежи на оспорване. Препис от определението да се изпрати на С.Т. и зам.главен прокурор при ВКП.

272

Административно дело No 472/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 16.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на К.Д.З., изтърпяващ наказание по НК в затвора Белене, срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", гр. София с цена на иска 55 000 лева като обезщетение от незаконосъобразни действия и бездействия на затворническата администрация - неосигуряване на медицински преглед при екстрадацията му от Унгария през 2014 г. и при въдворяването му в затвора Белене, непредоставянето му на специален хранителен режим съобразен с оплакванията му от язва на стомаха, както и че в периода октомври 2014 г. - декември 2014 г. не е било поставено стъкло на прозореца на килия № 4, не са отчитани всички отработени от лицето часове работа съгласно Наредба № 5 за отработване на дните за предсрочно освобождаване, служителят П. е настройвал други лица лишени от свобода за саморазправа с ищеца, същият служител неправомерно му е налагал наказания, както и в периода 10.05.2017 г. до 16.06.2017 г. ищецът е бил в "изолатор", а катетърът му не е бил сменян 28 дни. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение по административно дело № 472 по описа на Административен съд - Плевен за 2017 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

273

Административно дело No 54/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.С.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.3.2018г.
Отхвърля жалбата на В.С.М., ЕГН: **********,*** срещу заповед за ППАМ № 17-0938-003139/22.12.2017 г на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Плевен. Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.

274

Административно дело No 934/2017, II състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Г.М.Ш. КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 19.3.2018г.
ОТМЕНЯ мотивиран отказ на Кмета на Община Кнежа, обективиран в писмо изх. № 9400-08/12.10.2017г. по описа на Община Кнежа. ВРЪЩА преписката на ответника за ново произнасяне при съблюдаване разпоредбите на чл.27, ал.2, т.4 и чл.30, ал.1 и 2 АПК. ОСЪЖДА Община Кнежа да заплати на жалбоподателя Г.М.Ш. ***, действаща лично и със съгласието на майка си М.З.Ш. разноски в размер на 500 /петстотин/ лв. за заплатено възнаграждение на адвокат и 10/десет/ лв. държавна такса, платена при образуване на настоящето дело. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

275

Административно дело No 179/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЙОРДАНКА АНТОНОВА ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КНЕЖА Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 19.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Йорданка Антонова-Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.14 ал.3 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 2015-2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №179 по описа за 2018г. на Административен съд Плевен. ОСЪЖДА Община Кнежа да заплати в полза на Окръжна прокуратура Плевен направените по делото разноски за обнародване в Държавен вестник в размер на 20 лева (двадесет лева). Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщението за изготвянето му. Препис от определението да се изпрати на страните.

276

Административно дело No 635/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.В.Б.,
П.А.Б.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 20.3.2018г.
Отменя заповед №РД-11-74/03.07.2017 г. на кмета на община Червен бряг. Осъжда Община Червен бряг да заплати на П.А.Б.-К., ЕГН **********,*** разноски в размер на 610 /шестстотин и десет/ лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните. .

277

Административно наказателно дело (К) No 122/2018, II състав ЗАНН: НАП П.Д.Б. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 20.3.2018г.
Отменя изцяло решението. Отменя решение № 808/06.10.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2375/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 223994-F247265 от 08.11.2016 г. на Директор на ТД на НАП – Велико Търново, офис – Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

278

Административно дело No 269/2018, VI състав Закон за социално подпомагане Р.И.М. ДИРЕКТОРА НА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 20.3.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на Р.И.М.,***, ***срещу решение № 15-РД06-0007/27.02.2018 година на директор на Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Плевен. Препис от определението да се връчи на лицето и директор на РДСП –Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

279

Административно дело No 1106/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Х.А.Х., понастоящем в Затвора – Ловеч срещу ГДИН – София с правно основание чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение в размер на 1 000 000 лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 03.05.2014г. до окончателното му изплащане, за претърпени неимуществени вреди (яд, нерви, безпокойство, стрес, липса на желание за живот, унижение на човешкото достойнство, плач,чувства на отритнатост, незащитеност и страх), произтичащи от незаконно бездействие на ответника – ГДИН, който не е осигурил възможност на ищеца за периода 03.05.2014г. до 25.05.2015г. в Затвора – Плевен да държи и ползва лична вещ, разрешена му от закона, а именно аудио плеър МР-3, марка „DIVA“ (без записващо устройство),с адаптер към него. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес.

Определение от 14.05.2018г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ГДИН – София за изменение на протоколно Определение № 146/21.03.2018г. по ИАД № 1106/2017г. по описа на АС – Плевен в частта за разноските.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

280

Административно дело No 65/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 О.Ц.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 21.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.Ц.П. ***, ЕГН **********, против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0938-002562 от 25.10.2017 г. на Началника на Сектор Пътна полиция към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Плевен, с която на основание чл.171, т.1, буква “б” от ЗДвП временно е отнето свидетелството за управление на МПС на П. до решаване въпроса с отговорността, но не повече от 18 месеца. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

281

Административно дело No 197/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 АГРОБИЛД 2017 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „Агробилд 2017“ ЕООД, с ЕИК 204166911, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.„Ангел войвода“ №21, ап.34, представлявано от управителя Я.А.К., против писмо №7789/13.12.2017 год., подписано от Директора на ОД“Земеделие“ – Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №197 по описа на Административен съд-Плевен за 2018 год.Определението може да се оспори в 7(седем)дневен срок то съобщението до страните, чрез Административен съд –Плевен, пред Върховен административен съд.Преписи от определението да се изпратят на страните.

282

Административно дело No 961/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Л.Й.Б.,
П.П.Б.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 22.3.2018г.
ОБЯВЯВА нищожността на отказ за издаване на заповед по чл.49, ал.4 от ЗУЕС на Заместник Кмета на Община Плевен, обективиран в писмо изх. № ТСУиС 94Д-2052-1/19.10.2017г. по описа на Община Плевен. ОСЪЖДА Община- Плевен да заплати на жалбоподателите Д.Л.Й.Б. и П.П.Б.,***, ***, сумата 350 лв. адвокатско възнаграждение, 20 лв. държавна такса за завеждане на делото и 300 лв. за възнаграждение на вещо лице. ИЗПРАЩА на основание чл.173, ал.2 АПК административната преписка на Кмета на Община Плевен за произнасяне при съобразяване разпоредбите на дял втори от АПК- „Производства пред административните органи“. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд по реда на АПК в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че същото е изготвено.

283

Административно наказателно дело (К) No 80/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КНЕЖА Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 220/06.12.2017 г., постановено по НАХД № 192 по описа за 2017г. на Районен съд- Кнежа. Решението не подлежи на оспорване.

284

Административно наказателно дело (К) No 85/2018, I състав ЗАНН: КРС ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА СОФИЯ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1050 от 23.11.2017 г., постановено по нахд № 1757/2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

285

Административно наказателно дело (К) No 87/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Т.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1222 от 29.12.2017 г., постановено по нахд № 3471/2017 г. на Районен съд – Плевен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС-Плевен при съобразяване с мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

286

Административно наказателно дело (К) No 104/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.И.Ц. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1220 от 29.12.2017 г., постановено по анд № 3010/2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

287

Административно наказателно дело (К) No 164/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.П.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПП Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1193 от 27.12.2017 г., постановено по нахд № 2698/2017 г. на Районен съд – Плевен в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0938-003207 от 23.06.2017 г. на Началник група при ОД на МВР – Плевен, сектор „Пътна полиция“ в частта, с която на Р.П.С. ***, с ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.178 ал.1 т.2 предл.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лв. за нарушение на чл.146, ал.1 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0938-003207 от 23.06.2017 г. на Началник група при ОД на МВР – Плевен, сектор „Пътна полиция“ в частта , с която на Р.П.С. ***, с ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.178 ал.1 т.2 предл.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лв. за нарушение на чл.146, ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

288

Административно дело No 238/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ П.Ц.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от П. Ц.В. *** срещу заповед № 03-150-РД/15 от 31.01.2014 г. на вр. и.д. Директор на ОД на ДФЗ-Плевен и мълчалив отказ на министъра на земеделието и храни и горите по жалба с вх. № 94-2742 от 05.12.2017 г. на МЗХГ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 238 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

289

Административно дело No 723/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София, да плати на Е.Ц.И. с ЕГН ********** обезщетение в размер на 700 /седемстотин/ лева за причинените му неимуществени вреди в резултат на пребиваването му в ареста към затвора Плевен за периода от 19.05.2017 г. до 19.06.2017 г., при което е бил поставен в неблагоприятни условия липса на маса за хранене в килия № 403 и наличие на дървеници в помещенията, в които е пребивавал, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част за разликата над 700 /седемстотин/ лева до 10000 /десет хиляди/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

290

Административно дело No 879/2017, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.А.Р. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 23.3.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на И.А.Р.,***, 5-та група срещу заповед № 465/08.06.2017 година на началник на Затвора гр. Плевен, с която се отказва изменение на режима на изтърпяване на наказанието на лицето. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 879 по описа за 2017 г на Административен съд –Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.. Определението да се съобщи Р. и на началника на Затвора Плевен.

291

Административно наказателно дело (К) No 20/2018, I състав ЗАНН: Общини СИЕЛА НОРМА АД ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 971 от 07.11.2017 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2681/2017 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

292

Административно наказателно дело (К) No 47/2018, I състав ЗАНН: ИААА П.Г.И. ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 918 от 26.10.2017 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2564/2017 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

293

Административно наказателно дело (К) No 86/2018, I състав ЗАНН: Общини В.Д.К. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1124 от 08.12.2017 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2744/2017 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

294

Административно наказателно дело (К) No 92/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.П.Я. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58 от 02.11.2017 г. на Районен съд – Никопол, постановено по н.а.х.д. № 212/2017 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

295

Административно дело No 94/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 З.С.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.С.Б. *** против Заповед за прилагане на ПАМ №17-0938-002699 от 08.11.2017г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Плевен, с която спрямо З.Б. е приложена принудителна административна мярка по чл.171 т.2а от ЗДвП-прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. Решението може да се оспорва с касационна жалба, чрез Административен съд Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.

296

Административно наказателно дело (К) No 103/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ТМУ СВИЩОВ П.Д.Т. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1206 от 28.12.2017 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3086/2017 г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 283/03.11.2017г. на Началник Митница Свищов, с което на П.Д.Т. *** на основание чл.126 пр. първо от Закона за акцизите и данъчните складова е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2734,72 лв., и на осн. чл.124,ал.1 от ЗАДС е отнета в полза на държавата акцизната стока, предмет на нарушението - 215 литра дестилиран алкохолен продукт, с действително алкохолно съдържание по обем 48,7% vol, при 20?С и 40 литра „дестилиран алкохолен продукт, с действително алкохолно съдържание по обем 49,0% vol, при 20?С, годен за консумация“ - общо 255 литра. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

297

Административно дело No 241/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.М.З. РАЙОНЕН СЪД ЛЕВСКИ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.М.З. с ЕГН ********** ***, чрез адв.А.А. *** със съдебен адрес ***, против Отказ на РС-Левски от 20.02.2018 год. , постановен по молба от 19.02.2018 год., да впише в бюлетина за съдимост на З. настъпила реабилитация по право за извършено престъпление, за което е постигнато и одобрено споразумение по нохд №1849/2014 год. по описа на РС-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №241 по описа на Административен съд-Плевен за 2018 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори в 7 (седем) дневен срок от съобщението за изготвянето му , чрез Административен съд –Плевен, пред Върховен административен съд. Преписи от определението да се изпратят на жалбоподателя и на РС-Левски.

298

Административно дело No 265/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.Л.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Л.К. *** срещу мълчалив отказ на Кмета на община Плевен да се произнесе по заявление № ГР-94Л-3365-1/23.01.2018 г. за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв.274, гр. Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 265 по описа на Административен съд, гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

299

Административно дело No 1062/2017, IV състав КСО В.М.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К. срещу Решение №2153-14-107/17.11.2017г. на Директора на ТП на НОИ-Плевен, с което е отхвърлена нейна жалба вх.№1012-14-87/26.10.2017г. и е потвърдено Разпореждане №РВ-3-14-00327071/17.10.2017г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО. Решението може да се оспори с касационна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

300

Административно дело No 1073/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Г. ЗАМЕСТНИК КМЕТА ПО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Г. *** против Заповед №РД-12-283/21.07.2017г. на Заместник-кмет Териториално развитие на Община Плевен. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните, по аргумент от разпоредбите на чл.215, ал.7 от ЗУТ . Преписи от решението да се изпратят на страните.

301

Административно наказателно дело (К) No 1085/2017, I състав Възобновяване на КАНД ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА НАКОВА ПРОКУРОР В РП ПЛЕВЕН НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР ПО ДП 543/2017Г.ПО ОПИСА НА РП ПЛЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ,
М.И.Б.
Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 220/11.07.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, против М.И.Б. с ЕГН ********** ***, с което за нарушение на чл.104, ал.1, т.5 от Закона за горите и на основание чл.275, ал.1, т.2 от с.з. е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева на основание чл.266, ал.1, пр.първо от ЗГ, определено е да заплати обезщетение в размер на 50 лева на основание чл.5 от НОРОЩГЗГФ, както и да заплати паричната равностойност на липсващите вещи-предмет на нарушението – 2 пр. куб.м. дъбови дърва за огрев в размер на 50,38 лева на основание чл.275, ал.2 от ЗГ затова, на 12.01.2017 г. в землището на с.Петърница, обл.Плевен, в отдел 198, подотдел „В“, държавна горска територия, извършва сеч с бензиномоторен трион на 2 пр.куб.м. дъбови дърва за огрев, без да са маркирани с КГМ. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 220/11.07.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, против М.И.Б. с ЕГН ********** ***, с което за нарушение на чл.104, ал.1, т.5 от Закона за горите и на основание чл.275, ал.1, т.2 от с.з. е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева на основание чл.266, ал.1, пр.първо от ЗГ, определено е да заплати обезщетение в размер на 50 лева на основание чл.5 от НОРОЩГЗГФ, както и да заплати паричната равностойност на липсващите вещи-предмет на нарушението – 2 пр. куб.м. дъбови дърва за огрев в размер на 50,38 лева на основание чл.275, ал.2 от ЗГ. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на АУАН № 220/13.01.2017 год. серия СЗДП 2016 г.фабр. №093761 от горски надзирател при ТП ДГС-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

302

Административно наказателно дело (К) No 1086/2017, I състав Възобновяване на КАНД ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА НАКОВА ПРОКУРОР В РП ПЛЕВЕН НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР ПО ДП 543/2017Г.ПО ОПИСА НА РП ПЛЕ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ,
М.И.Б.
Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 222/11.07.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, против М.И.Б. с ЕГН ********** ***, с което за нарушение на чл.230, ал.3 от Закона за горите и на основание чл.275, ал.1, т.2 от с.з. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.258 от ЗГ затова, че на 12.01.2017 г. в землището на с.Петърница, обл.Плевен, в отдел 198, подотдел „В“, държавна горска територия, извършва сеч с бензиномоторен трион , без да притежава документ за правоспособност за извършваната от него дейност. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 222/11.07.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, против М.И.Б. с ЕГН ********** ***, с което за нарушение на чл.230, ал.3 от Закона за горите и на основание чл.275, ал.1, т.2 от с.з. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.258 от ЗГ. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на АУАН № 222/13.01.2017 год. серия СЗДП 2016 г.фабр. №093767, издаден от горски надзирател при ТП ДГС-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

303

Административно наказателно дело (К) No 1089/2017, I състав Възобновяване на КАНД ДИЯНА ИЛИЕВА ПРОКУРОР В РП ПЛЕВЕН И НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР ПО ДП 259/2017Г.ПО ОПИСА НА РП ПЛЕВЕН РУ ДОЛНИ ДЪБНИК ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН,
Н.Г.И.
Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление №15-0257-000152/22.07.2015 год. На Началник РУ-Долни Дъбник при ОД на МВР-Плевен, против Н.Г.И. с ЕГН ********** ***, с което за нарушения на чл.140,ал.1 и чл.150 от ЗДвП е санкциониран на основание чл.175, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП и чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП с наказания глоба, заменени с обществено порицание за това, че на 29.06.2015 год. около 20,10 часа в гр.Долни Дъбник, ул „Никола Петков“ до №67 посока ул „Христо Янчев“ управлява Мотопед Гео Минг с № на рама LLJTCBPA65G000051, без регистрационна табела (МПС не е регистрирано по надлежния ред), като водачът не притежава СУМПС (неправоспособен). ОТМЕНЯ Наказателно постановление №15-0257-000152/22.07.2015 год. На Началник РУ-Долни Дъбник при ОД на МВР-Плевен, против Н.Г.И. с ЕГН ********** ***, с което за нарушения на чл.140,ал.1 и чл.150 от ЗДвП е санкциониран на основание чл.175, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП и чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП с наказания глоба, заменени с обществено порицание. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на АУАН фабр. №847553/29.06.2015 год. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

304

Административно дело No 83/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.В.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.В.Б. *** срещу Заповед № 17-0938-002791/18.11.2017г. на Началник Сектор „ПП” при ОД на МВР – Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171 т.1 б. „б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

305

Административно дело No 231/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Н.К. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 27.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Н.К.,чрез адв.В.М. ***, със съдебен адрес ***7, против принудителна административна мярка по чл.171, т.5 ЗДвП,изразяваща се в преместване на МПС-л.а "Шкода Фабия" с ДКН № СВ *** КН без знанието на неговия собственик или упълномощения от него водач, обективирана в протокол № 001406 от 15.02.2018г. на ОП"Център за градска мобилност" при Община -Плевен, както и срещу мълчалив отказ на автопатрул при ОД на МВР гр. Плевен за издаване на АУАН. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №213 по описа за 2018г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд -Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

306

Административно дело No 259/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди З.С.С. МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ,
ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 27.3.2018г.
Освобождава ищеца З.С.С. от внасянето на д.т. 10лв. за настоящото съдебно производство. Оставя без уважение искането за предоставяне на правна помощ за процесуално представителство по делото. Оставя без разглеждане исковата молба на З.С.С., изтърпяващ наказание "лишаване от свобода" в Затвора - Ловеч срещу Държавата чрез Министерство на финансите, Прокуратурата на Република България, Висшия съдебен съвет за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 200 000 евро, поради "загуба на вяра в държавата и съдебната власт, страх, притеснения и тревоги". Прекратява производството по АД № 259/2018г. по описа на Административен съд - Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд - Плевен в 7 дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на ищеца.

307

Административно дело No 281/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Х.А.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 27.3.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на Х.А.И., понастоящем изтърпяващ наказание "лишаване от свобода" в Затвора - Плевен срещу Заповед № 214/26.02.2018г. на Началника на Затвора - Плевен, с която на осн. чл. 101 т. 1 от ЗИНЗС на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждание". Изпраща жалбата, ведно с административната перписка на Главния директор на ГДИН - София - за произнасяне по компетентност. Прекратява производството по адм. дело № 281/2018г. по описа на Административен съд - Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 7 дневен срок от съобщението, както от страните, така и от гл. директор на ГДИН - София. Препис от определението да се изпрати на страните и Главния директор на ГДИН - София.

308

Частно административно дело No 576/2017, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Е.М.Д. МЛАДШИ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ПРИ РУ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 28.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.М.Д. *** срещу Разпореждане от 07.07.2017г. на Мл. полицейски инспектор при РУ – Червен бряг, с което на осн. чл. 64 от ЗМВР е разпоредено жалбоподателят да преустанови товаро-разтоварната дейност в мелница гр. Червен бряг ул. „Златна мина“ №2 до изясняване на случая. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

309

Административно дело No 233/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В. З. Б. НАЧАЛНИКА НА РУ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 28.3.2018г.
ОСТАВ
Я БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В. З. Б. от гр.Тръстеник, ул ***, обл.Плевенска с ИСКАНЕ ЗА ОТМЯНА КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0256-000007/10.01.2018 год., издадена от Началник РУ-Долна Митрополия, с която спрямо жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2А от ЗДП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от една година. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №233 по описа на АС-Плевен за 2018 год. в тази част. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В. З. Б. от гр.Тръстеник, ул ***, обл.Плевенска, направено на основание чл.161, ал.1 от АПК в молба с вх.№1208/16.03.2018 год. , за възстановяване на срока за обжалване на ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0256-000007/10.01.2018 год., издадена от Началник РУ-Долна Митрополия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната част и в частта, с която е оставено без уважение искането за възстановяване на срока за обжалване, може да се оспори пред Върховен административен съд на РБ в 7 (седем) дневен срок от съобщението до страните.
НАСРОЧВА административно дело №233/2018 год., по жалбата на
В. З. Б.  от гр.Тръстеник, ул ***, обл.Плевенска с ИСКАНЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0256-000007/10.01.2018 год., издадена от Началник РУ-Долна Митрополия, за разглеждане в открито съдебно заседание на 10 май 2018 год. от 9,30 часа , за когато да се призоват страните. КОНСТИТУИРА страните в производството по оспорване: в качеството на жалбоподател- В. З. Б.  от гр.Тръстеник, ул ***, обл.Плевенска, за административния орган- Началник РУ-Долна Митрополия при ОД на МВР-Плевен. ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от жалбата на РУ-Долна Митрополия при ОД на МВР-Плевен. ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на Началник РУ-Долна Митрополия при ОД на МВР-Плевен да представи писмен отговор по оспорения акт и да посочи доказателствата, като приложи писмените в 14 дневен срок от съобщението. УКАЗВА на Началник РУ-Долна Митрополия при ОД на МВР-Плевен, че носи доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнение на законовите изисквания за вземането му.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази част не подлежи на оспорване, препис от същото да се изпрати на страните.

310

Административно наказателно дело (К) No 1107/2017, I състав ЗАНН: ДНСК Н.Й.Н. НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК ПЛЕВЕН ПРИ РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 28.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 237 от 06.11.2017 г., постановено по НАХД № 355/2017 г. по описа на Червенобрежки районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № Пл-13-13/09.12.2016 г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол – Северозападен район. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

311

Административно дело No 565/2017, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) ОД НА МВР ПЛЕВЕН НЕЛК СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО НЕВРОЛОГИЧНИ И УНГ БОЛЕСТИ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 29.3.2018г.
ОТМЕНЯ Експертно решение № 0603 от заседание №084 от 22.05.2017 г. на специализиран състав на Национална експертна лекарска комисия по неврологични и УНГ болести, с което е потвърдено ЕР №4056/21.12.2016 г. на ТЕЛК-първи състав при УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен, с което е потвърден Болничен лист №Е20167365795 от 15.11.2016 г. на ЛКК по орална хирургия, Клиника по УНГ болести при УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Експертно решение №4056/21.12.2016 г. на ТЕЛК-първи състав при УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен и Болничен лист №Е20167365795 от 15.11.2016 г. на ЛКК по орална хирургия, Клиника по УНГ болести при УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия да заплати в полза на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи гр.Плевен направените по делото разноски в размер на 417,00 лв. (четиристотин и седемнадесет) лева. ОТХВЪРЛЯ искането на ОД на МВР-Плевен за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в частта му над 200 лева до 300лева. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните в производството.

312

Административно дело No 951/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.И. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 29.3.2018г.
Отменя определение от 12.03.2018 година за конституиране на страните. Оставя без разглеждане искова молба на Д.И.И., ЕГН **********,*** срещу ОП „Център за Градска мобилност“, гр. Плевен , ЕИК 000413974. Прекратява съдебното производство по и. адм. дело № 951 по описа за 2017 г . на Административен съд Плевен. Определението да се съобщи на страните. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

313

Административно дело No 953/2017, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.В.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 29.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.М. *** срещу Заповед № РД-10-1771/23.10.2017г. на Кмета на Община Плевен, с която на осн. чл. 46 ал.2 и във вр. с чл. 46 ал.1 т.3 от Закона за общинската собственост е прекратено наемното правоотношение между ОП "Жилфонд" Плевен и жалбоподателя за ползваното от него общинско жилище, находящо се в гр. Плевен ул. ***, представляващо една стая, кухня и сервизни помещения. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

314

Административно дело No 129/2018, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) К.Д.К. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 29.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №Л-29/04.01.2018г. на Главен директор на ГДИН, с която е наредено л.св. К.Д.К. да бъде преведен в Затвора Ловеч за доизтърпяване на наложеното наказание. Решението е окончателно, съобразно чл.62 ал.3 изр.второ от ЗИНЗС. Преписи от решението да се изпратят на страните.

315

Административно дело No 228/2018, I състав чл. 304 АПК В.А.К.,
К.М.К.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 29.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявлението на В.А.К. и К.М.К.,***, за налагане на наказание по реда на чл. 304 по реда на АПК на зам.кмета на община Плевен за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт, а именно решение № 617/18.12.2017 г. по адм.д. № 603/2017 г. на Административен съд - Плевен, влязло в сила на 18.12.2017 г. Разпореждането е окончателно.

316

Административно дело No 260/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.П.Х. НАЧАЛНИКА НА РУП ЛЕВСКИ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 29.3.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на Х.П.Х.,*** срещу заповед за ППАМ № 17-0293-000275/31.10.2017 г на началник РУП Левски към ОД на МВР Плевен. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 260 по описа за 2018 година на Административен съд-Плевен. Препис от определението да се връчи на лицето и на началник РУ Левски към ОД на МВР Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

317

Административно дело No 329/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И. К. И.   НАЧАЛНИК РУ ГУЛЯНЦИ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 29.3.2018г.
ОСТАВ
Я БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И. К. И. от гр.Гулянци, обл.Плевенска, ул ***, с ЕГН ***, за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0270-000037/26.02.2018 год., с която спрямо И. е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б.“б“-временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца и ПРЕКРАТЯВА производството по това искане за спиране.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази част може да се оспори в 7 (седем) дневен срок от съобщението до страните, чрез Административен съд-Плевен , пред Върховен административен съд.
НАСРОЧВА административно дело №329/2018 год. за разглеждане в открито съдебно заседание на 10 май 2018 год. от 11,30 часа , за когато да се призоват страните. КОНСТИТУИРА страните в производството по оспорване: в качеството на жалбоподател-
 И. К. И. от гр.Гулянци, обл.Плевенска, ул ***, с ЕГН ***, за административния орган- Началник РУ-Гулянци при ОД на МВР-Плевен. ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от жалбата на Началник РУ-Гулянци при ОД на МВР-Плевен. ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на Началник РУ-Гулянци при ОД на МВР-Плевен да представи писмен отговор по оспорения акт и да посочи доказателствата, като приложи писмените в 14 дневен срок от съобщението. УКАЗВА на Началник РУ-Гулянци при ОД на МВР-Плевен, че носи доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнение на законовите изисквания за вземането му.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази част не подлежи на оспорване, препис от същото да се изпрати на страните.

318

Административно дело No 114/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.И.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 30.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София да заплати на П.И.М. *** - на осн. чл.284 ал.1 от ЗИНЗС обезщетение в размер на 800 лв. за неимуществени вреди за периода 04.12.2013г. до 12.01.2017г., произтичащи от незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на Затвора – Белене, ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от 12.01.2017г. до окончателното плащане като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 800 лв. до 15 000 лв. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София да заплати по бюджета на Административен съд – Плевен направените разноски за възнаграждение за вещи лица в размер на 290 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура - Плевен.

319

Административно наказателно дело (К) No 49/2018, I състав ЗАНН: ДИТ СТОРКО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 30.3.2018г.
Оставя в сила решение № 1057 от 27.11.2017г., постановено по НАХД № 2544/2017г. по описа на Районен съд - Плевен. Решението не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

320

Административно наказателно дело (К) No 57/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ Д.В.Д. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 30.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 250 от 30.11.2017 г., постановено по НАХД № 478/2017 г. по описа на Червенобрежки районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 17-0374-000553/26.06.2017г. на Началник РУП към ОД МВР Плевен, РУ Червен бряг, с което на Д.В.Д., с ЕГН ********** *** е наложено на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 300 лв. за това, че на 08.03.2017 г. в 14:40 ч. в гр. Червен бряг на ул. „Христо Ботев“ пред сградата на ЖП гара като неправоспособен водач управлява моторно превозно средство – Хюндай, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред, представляващо нарушение на чл. 150А, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 175, ал. 3, пр. 2 от ЗДвП – глоба в размер на 400 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 месеца за това, че управлява МПС, което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер, представляващо нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

321

Административно наказателно дело (К) No 84/2018, II състав ЗАНН: РДГ Л.М.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 30.3.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1055 от 27.11.2017 г., постановено по НАХД № 2930 по описа за 2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

322

Административно наказателно дело (К) No 88/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН КАТ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 30.3.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1073 от 28.11.2017 г., постановено по НАХД № 1618 по описа за 2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

323

Административно наказателно дело (К) No 100/2018, II състав ЗАНН: НАП ТЕМИРА-77 ЕООД ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 30.3.2018г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 1118/08.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2464/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

324

Административно наказателно дело (К) No 111/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК РУ ЧЕРВЕН БРЯГ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН А.В.И. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 30.3.2018г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 269 от 29.12.2017 г., постановено по НАХД № 512 по описа за 2017 г. на Районен съд – Червен бряг. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд-Червен бряг при съобразяване с указанията дадени в настоящето решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

325

Административно наказателно дело (К) No 120/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА - ГР. ПЛЕВЕН Р.А.Р. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 30.3.2018г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 1166/15.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2745/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

326

Административно наказателно дело (К) No 121/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Н.Б. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 30.3.2018г.
Потвърждава решението.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1209 от 28.12.2017 г., постановено по НАХД № 3451 по описа за 2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

327

Административно наказателно дело (К) No 140/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ЛЕВСКИ С.З.П. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 30.3.2018г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 152/29.12.2017 г., постановено по а.н.д. № 463/2017 г. на Районен съд - гр. Левски. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

328

Административно наказателно дело (К) No 141/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ЛЕВСКИ С.З.П. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 30.3.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 151 от 29.12.2017 г., постановено по НАХД № 468 по описа за 2017 г. на Районен съд – Левски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

329

Административно наказателно дело (К) No 144/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ЛЕВСКИ А.П.М. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 30.3.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 147 от 29.12.2017 г., постановено по НАХД № 436 по описа за 2017 г. на Районен съд – Левски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

330

Административно наказателно дело (К) No 149/2018, II състав Други по ЗАНН ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ ЕТ И.Д.С..Б. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 30.3.2018г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 1171/19.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 3179/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

331

Административно наказателно дело (К) No 175/2018, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ЕТ Я.Б.Е. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 30.3.2018г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 258/14.12.2017 г., постановено по а.н.д. № 470/2017 г. на Районен съд - гр. Червен бряг. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

332

Административно дело No 147/2018, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ Х.К.Р.К.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 3.4.2018г.
ОТМЕНЯ, по жалба на ЕТ „Хаджи К.-Р.К.“ с ЕИК 106063581 с адрес ***, представлявано от Р.М.К., подадена чрез адв.П.А.В. от САК със съдебен адрес за връчване на призовки и книжа гр.София 1113, ул „Ген.Щерю А.“ №5 (Интерюс, Адвокати) , Решение №15/312/01085/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция, изх.№01-6500/6987/8.12.2017 год., издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което е определена финансова корекция на ЕТ „Хаджи К.-Р.К.“ с ЕИК 106063581 с адрес ***, представлявано от Р.М.К. , в размер на 19 502,32 лева (деветнадесет хиляди петстотин и два лева и тридесет и две стотинки) съгласно таблица 1 от решението. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие", София, да заплати на ЕТ „Хаджи К.-Р.К.“ с ЕИК 106063581 с адрес ***, представлявано от Р.М.К. сумата от 1645,02 (хиляда шестстотин четиридесет и пет лева и две стотинки) разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд – Плевен пред Върховен административен съд.

333

Административно дело No 307/2018, I състав ДОПК БОЛКАН ФУДС ЕООД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 3.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Болкан фудс“ ЕООД /в несъстоятелност/ с ЕИК 1300255260 чрез С.Б. – постоянен синдик срещу Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 25 от 22.12.2017 г. на директора на Басейнова дирекция Дунавски район /БДДР/, потвърден с Решение № 18/14.02.2018 г. на Министър на околната среда и водите. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 307 по описа на Административен съд Плевен за 2018 година. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 7 дни от съобщаването му на страните.

334

Административно дело No 313/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.П.И. НАЧАЛНИКА НА РУ ЧЕРВЕН БРЯГ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 3.4.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на М.П.И.,*** срещу заповед за ППАМ № 18-0374-000040/14.02.2018 г. на началник РУП Червен бряг към ОД на МВР Плевен. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 313 по описа на Административен съд-Плевен. Препис от определението да се връчи на лицето и на началник РУ Червен бряг към ОД на МВР Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

335

Административно дело No 1064/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АГРО МАРКС ЕООД ПЛЕВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 4.4.2018г.
Отменя решение № 15/121/04740/3/01/04/01 на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ с изх № 01-2600/2644 от 31.10.2017 година. Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

336

Административно дело No 35/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕКОКОМ ГРУП ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ В ОТДЕЛ ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 4.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „Екоком Груп“ ООД, ЕИК 200947670, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул.“Гренадирска“ № 65, ет.3, ап.7, представлявано от управителя Г.Е.Г., подадена чрез пълномощника адвокат М.Б. от ПлАК, против заповед № 316з- 3748/15.11.2017г., издадена от Началник сектор „ПП“ в отдел „ОП“ при ОД на МВР- Плевен, с която е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2а от ЗДвП, изразяваща се в прекратяване регистрацията на МПС /автомобил „Мерцедес гл 500 4 Матик“ с рег. № ЕН 4200 ВР/ за срок от 6 месеца. ОСЪЖДА „Екоком Груп“ ООД, ЕИК 200947670, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул.“Гренадирска“ № 65, ет.3, ап.7, представлявано от управителя Г.Е.Г. да заплати в полза на ОД на МВР- Плевен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 /сто/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд по реда на АПК в 14 - дневен срок от деня на съобщението, че същото е изготвено.

337

Административно наказателно дело (К) No 81/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА КНЕЖА Председател и докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 4.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 218 от 07.12.2017 г., постановено по НАХД № 190 по описа за 2017 г. на Районен съд-Кнежа. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

338

Административно дело No 109/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МУЛТИТРЕЙД ВАРНА ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 4.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Мултитрейд Варна” ЕООД, ЕИК 201846806, против писмена покана № 56-00-366 от 06.12.2017 г. на Директора на РЗОК Плевен. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

339

Административно дело No 115/2018, V състав Закон за движението по пътищата К.И.К. НАЧАЛНИКА НА РУ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 4.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на К.И.К. ***, с ЕГН **********, подадена чрез мл.адв.И.С. *** със съдебен адрес ***, оф.9, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0256-000320/29.11.2017 год. на Началник РУ-Долна Митрополия, с която е прекратена регистрацията на ППС за срок от една година на основание чл.171, т.2а от ЗДвП. ОСЪЖДА ОД на МВР-Плевен да заплати на К.И.К. ***, с ЕГН ********** направените по делото разноски общо в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.
О
пределение от 27.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба от Началник РУ-Долна Митрополия с вх.№1587/13.04.2018 год., с която на основание чл.248 от ГПК се иска изменение на постановеното решение №201/4.04.2018 год. по адм.дело №115/2018 год. на Административен съд –Плевен, в частта за разноските, представляваща по същността си възражение за прекомерност на присъденото на жалбоподателя възнаграждение за един адвокат, който го е представлявал в производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалван постановеното решение, а именно-в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред ВАС.
Преписи от определението да се изпратят на страните.

340

Административно наказателно дело (К) No 155/2018, II състав ЗАНН: ДИТ БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 4.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1219 от 29.12.2017 г., постановено по НАХД № 3167 по описа за 2017 г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

341

Административно наказателно дело (К) No 158/2018, II състав ЗАНН: КФН В.Р.В. ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 4.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1217 от 28.12.2017 г., постановено по НАХД № 2913 по описа за 2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

342

Административно наказателно дело (К) No 168/2018, II състав ЗАНН: Сметна палата СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ СОФИЯ Д.М.Ц. Председател и докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 4.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182 от 30.11.2017 г., постановено по НАХД № 329 по описа за 2017 г. на Районен съд – Тетевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

343

Административно наказателно дело (К) No 185/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЕТ М.9.Л.В. Председател и докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 4.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1037 от 21.11.2017 г., постановено по НАХД № 2696 по описа за 2017 г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

344

Административно наказателно дело (К) No 250/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕТ К.Н.7. Председател и докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 4.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 92 от 06.02.2018 г., постановено по НАХД № 3325 по описа за 2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

345

Административно дело (К) No 270/2018, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ М.М.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 4.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №83/18.01.2018 год. на РС-Плевен по гр.дело №4194/2017 год. с характер на определение. ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.

346

Административно наказателно дело (К) No 126/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Х.С. РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 5.4.2018г.
Обезсилва решението. ОБЕЗСИЛВА решение № 266/29.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 513 по описа на Районен съд на гр. Червен бряг за 2017 г., В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0374-000688/16.08.2017г. на Началник РУ Червен бряг при ОД на МВР-Плевен ОТНОСНО наложените административни наказания на Х.Х. ***, за това, че на 27.07.2017 г. в 13:15 ч в гр. Червен бряг не спрял за престой и паркиране на разстояние по-малко от 5 метра от кръстовище - нарушение на чл.98, ал.1 т.6 ЗДвП, за което му било наложено административно наказание на основание чл. 183, ал.4 т.8 ЗДВП – „Глоба” в размер на 50 лв и за не използване обезопасителен колан, с който МПС-то било оборудвано – нарушение на чл. 137А, ал.1 от ЗДвП, за което основание чл. 183, ал.4 т.7 пр.1 ЗДвП му било наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв и ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д. № 513 по описа на Районен съд на гр. Червен бряг за 2017 г. В СЪЩАТА ЧАСТ. Наказателно постановление № 17-0374-000688/16.08.2017г. на Началник РУ Червен бряг при ОД на МВР-Плевен в тази част е влязло в сила, поради липса на жалба. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 266/29.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 513 по описа на Районен съд на гр. Червен бряг за 2017 г., В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0374-000688/16.08.2017г. на Началник РУ Червен бряг при ОД на МВР-Плевен ОТНОСНО наложеното административно наказание на Х.Х.С. ***, за това, че на 27.07.2017 г. в 13:15 ч. в гр. Червен бряг отказал да изпълни разпореждане на контролните органи за контрол и регулиране на движението - нарушение на чл.103 ЗДвП, за което и на основание чл. 175, ал.1 т.4 ЗДвП му било наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Решението е окончателно.

347

Административно наказателно дело (К) No 154/2018, II състав ЗАНН: ДИТ БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 5.4.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1207/28.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 3149 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2017 г. Решението е окончателно.

348

Административно наказателно дело (К) No 171/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.П.Я. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 5.4.2018г.
Обезсилва решението. ОБЕЗСИЛВА решение № 36/04.08.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 182 по описа на Районен съд на гр. Никопол за 2017 г. ВРЪЩА н.а.х.д. № 182 по описа на Районен съд на гр. Никопол за 2017 г. за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението е окончателно.

349

Административно наказателно дело (К) No 1087/2017, I състав Възобновяване на КАНД ЮЛИЯ НАКОВА ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ,
М.И.Б.
Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 10.4.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление № 223/11.07.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, против М.И.Б. с ЕГН ********** ***, с което за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от Закона за горите и на основание чл.275, ал.1, т.2 от с.з. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.266, ал.1, пр.трето от ЗГ, за това, че на 12.01.2017 г. в землището на с.Петърница, обл.Плевен, в отдел 198, подотдел „В“, държавна горска територия, товари в конска каруца 1 пр. куб. м. дъбови дърва за огрев, без дървесината да е маркирана с контролна горска марка. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 223/11.07.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, против М.И.Б. с ЕГН ********** ***, с което за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от Закона за горите и на основание чл.275, ал.1, т.2 от с.з. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.266, ал.1, пр.трето от ЗГ, за това, че на 12.01.2017 г. в землището на с.Петърница, обл.Плевен, в отдел 198, подотдел „В“, държавна горска територия, товари в конска каруца 1 пр. куб. м. дъбови дърва за огрев, без дървесината да е маркирана с контролна горска марка. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на АУАН № 223/13.01.2017 год. серия СЗДП 2016 г.фабр. № 093763 от горски надзирател при ТП ДГС-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

350

Административно наказателно дело (К) No 1119/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.К.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 10.4.2018г.
Оставя без уважение молба на К.К.П. *** чрез адвокат Д.П. *** с искане за тълкуване на решение № 98 от 16.02.2018 г. по канд № 1119/2017 г. на Административен съд Плевен. Решението не подлежи на обжалване.

351

Административно дело No 55/2018, II състав Закон за социално подпомагане Б.В.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ заповед №ЗСПД/Д-ЕН/10474/12.12.2017 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Плевен, в частта и относно началната дата на отпускане на месечна помощ по чл.8д, ал.1 от ЗСПД. ВРЪЩА преписката по молба-декларация вх.№19474/04.12.2017 г. за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл.8д от ЗСПД на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Плевен за ново произнасяне съгласно мотивите на настоящето решение, в двуседмичен срок от влизането му в сила.

352

Административно наказателно дело (К) No 118/2018, I състав ЗАНН: Общини Е.И.Я. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 12 от 09.01.2018 г., постановено по НАХД № 2701/2017г. по описа на Районен съд- Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1664 от 15.09.2017 година на Заместник кмет на Община Плевен, с което на основание чл. 25 ал. 1 т. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – град Плевен на Е.И.Я. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение по чл. 3 т. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

353

Административно дело No 136/2018, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) П.П.Й. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на л.св.П.П.Й., изтърпяващ наказание в Затвора Белене, срещу Заповед №Л-182/12.01.2018г. на ВПД Главен директор на ГДИН, с която е отказано на лишения от свобода да бъде преместен от затвора Белене в затвора Варна. ОСЪЖДА П.П.Й., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора Белене, ЕГН: **********, да заплати по сметка на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София направените по делото разноски в размер на 100лева (сто лева). Решението е окончателно, съобразно чл.62 ал.3 изр.второ от ЗИНЗС. Преписи от решението да се изпратят на страните.

354

Административно наказателно дело (К) No 139/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ЛЕВСКИ С.З.П. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 150 от 29.11.2017 г., постановено по НАХД № 461/2017 г., по описа на Районен съд- Левски. Решението не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

355

Административно наказателно дело (К) No 143/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ЛЕВСКИ А.П.М. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 148 от 29.11.2017 г., постановено по НАХД № 432/2017 г. по описа на Районен съд- Левски. Решението не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

356

Административно дело No 181/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛЕНЕ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 10.4.2018г.
Прекратява делото. НЕ ДАВА ХОД на делото ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор Антонова срещу чл. 16, ал. 1, т. 8 от Правилника за организация и дейността на ОбС – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 181/2018 г. по описа на Административен съд – Плевен. ОСЪЖДА Община - Белене да заплати в полза на Окръжна прокуратура – Плевен 20 лв., като разноски по адм. дело № 181/2018 г . на Административен съд - Плевен. Определението подлежи на обжалване в 7 - мо дневен срок от съобщаването му на страните.

357

Административно наказателно дело (К) No 162/2018, II състав ЗАНН: ИААА Д.М.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 11.4.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 16/10.01.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 2965 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2017 г. Решението е окончателно.

358

Административно дело No 209/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.М.М.,
А.М.М.
НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ДОЛНИ ДЪБНИК Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.М. *** против Заповед за прилагане на ПАМ №18-0257-000001 от 07.01.2018г. на Началника на РУП към ОД на МВР-Плевен, РУ-Долни Дъбник. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №209 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на А.М. *** при ОД на МВР-Плевен.

359

Административно дело No 299/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) А.Б.Ш. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.Б.Ш. –лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в Затвора – Плевен, против заповед № 156/08.02.2018 год. на Началника на Затвора –Плевен, с която е постановен отказ да бъде заменен режимът на изтърпяване на наказанието „доживотен затвор“ от „специален“ на „строг“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 299 по описа за 2018г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

360

Административно дело No 301/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Т.Б.   Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.4.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на Д.Т.Б.,*** срещу изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ за това, че не е упражнен контрол. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 301 по описа за 2018 година на Административен съд –Плевен. Препис от определението да се връчи на лицето и на изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

361

Административно дело No 334/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 11.4.2018г.
Съдия Елка Братоева се отвежда от разглеждането на адм.дело № 334/2018г. по описа на Административен съд- Плевен. Прекратява производството по адм.дело № 334/2018г. по описа на Административен съд- Плевен. Изпраща делото на Върховен административен съд за определянето на друг равен по степен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.

362

Административно дело No 350/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д. И. И. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.4.2018г.
Оставя без разглеждане искова молба на Д. И. И., ЕГН ***, гр. Пордим, ул. *** срещу Община Плевен, ЕИК 000413974 с искане за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменен като незаконосъобразен акт – нареждане за принудително преместване на неправилно паркиране на ППС № 0001810/31.10.2017 г. на Ю.С. – „инспектор“ в звено“Инспекторат“ към Община Плевен в частта относно обезщетение в размер на 1000 лева, разходи, които ще направи за поправяне на нанесените поражения по автомобила.
Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 350/2017 г. по описа на Административен съд –Плевен в тази част.
Определението в тази част подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
Оставя без движение исковата молба на Д. И. И., ЕГН ***, гр. Пордим, ул. *** срещу Община Плевен, ЕИК 000413974 с искане за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменен като незаконосъобразен акт – нареждане за принудително преместване на неправилно паркиране на ППС № 0001810/31.10.2017 г. на Ю.С. – „инспектор“ в звено“Инспекторат“ към Община Плевен в размер на 200 лева за причинени притеснения, неудобство, безпокойство и психически стрес, без движение.
Указва на Д. И. И., ЕГН ***, гр. Пордим, ул. *** в 7-дневен срок от получаване на определението да посочи период на претенцията за неимуществени вреди, като му указва, че при неотстранявавне на нередовностите в срок, исковата молба в тази част ще бъде върната.
Да се изпрати препис от исковата молба и приложенията към нея на Община Плевен за становище в 14 дневен срок от получаването й.
Определението да се съобщи на Д. И. И. и на Община Плевен чрез кмета на Община Плевен.
Изисква от „Съдебно деловодство“ при АС Плевен адм. дело № 954 по описа за 2017 година на АС Плевен за прилагане към настоящото.
Определението в тази част не подлежи на оспорване.

363

Административно дело No 1071/2017, II състав Закон за социално подпомагане В.Й.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 12.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Й.Д. ***, ЕГН **********, против Заповед № ЗСП/Д-ЕН-ЧБ/2794/26.10.2017 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Червен бряг. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

364

Административно дело No 308/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Т.А.П. НАЧАЛНИКА НА СГКК ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Т.А.П. ***, подадено до Началника на СГКК-Плевен, срещу взетото решение за нанасяне в кадастъра на пристройка към къща. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №308 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

365

Административно дело No 822/2017, IV състав Закон за закрила на детето Т.С.С. ИД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-06-0045/18.09.2017г. на И.д.Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Плевен, с която е наредено детето К. Н. Г., ЕГН:**********, родено от майка Т.С.С. и баща Н.Л.Г., настанено в професионално приемно семейство на М. и Г. Б., да бъде вписано в Регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, воден от РД“СП“-Плевен. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Плевен да заплати по сметка на Т.С.С., с ЕГН:**********, с постоянен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 10лева (десет лева). ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.Н., пълномощник на Т.С., за присъждане на направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300лева (триста лева). Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

366

Административно наказателно дело (К) No 1088/2017, I състав Възобновяване на КАНД РАЙОНЕН ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ЮЛИЯ НАКОВА М.И.Б.,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ
Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.4.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 225/11.07.2017г. на Директора на РДГ – Ловеч. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 225/11.07.2017г. на Директора на РДГ – Ловеч, с което на М.И.Б. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. на осн. чл. 266 ал.1 за нарушение на чл.213 ал.1 т.1 от Закона за горите, затова че на 12.01.2017г. в 16:45ч. в землището на с. Петърница, общ. Д.Дъбник, отдел 198, подотдел „в“, държавна горска територия, транспортира с конска каруца 1 пр.м3 дъбови дърва за огрев, без да са маркирани с контролна горска марка И ПРЕКРАТЯВА образуваното административно-наказателно производство. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
Особено мнение
Особено мнение на съдия Катя Арабаджиева: Съгласна съм крайния съдебен акт на касационната инстанция да се възобнови административнонаказателното производство и да се отмени НП и прекрати административнонаказателното производство, но не съм съгласна с част от мотивите на мнозинството: В мотивите е застъпено становището, че с въведените законови механизми в ЗАНН и НПК с ДВ, бр.63/2017 се дава възможност за реализиране на наказателната отговорност на едно лице с приоритет пред административно-наказателната при конкуренция на двете отговорности. Считам, че целта на тези законодателни промени не е да се даде приоритет на наказателната пред административнонаказателната отговорност, а възможност на съответния компетентен орган, водещ производството, да прецени коя от двете отговорности, при наличие на конкуренция между тях, да се реализира. Мотивите ми затова са следните: Разпоредбите в ЗАНН и НПК, въведени с измененията на тези нормативни актове в ДВ, бр.63/2017 год., предоставят правомощие на водещия производството орган да направи обоснована преценка при наличие на деяние, което покрива определени признаци и на административно нарушение, и на престъпление, коя измежду двете отговорности следва да бъде реализирана в зависимост от това дали деянието съставлява административно нарушение или престъпление. Тази преценка е дадена на АНО още във фазата на административнонаказателното производство-ако прецени, че деянието е административно нарушение, АНО издава НП, ако прецени, че е престъпление-прекратява производството и изпраща преписката на съответния прокурор-арг. чл.33, ал.2 от ЗАНН (изм. – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.). Тази преценка е предоставена и на прокурора, когато е сезиран с данни за извършено престъпление, респ. е образувал наказателно производство-ако прецени, че деянието, за което е приключило административнонаказателно производство, е административно нарушение, той не образува наказателно производство, а ако има образувано, той прекратява същото-арг. чл. 24, ал.1, т. 8а от НПК (нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.). Наказателното производство се прекратява на основание ал. 1, т. 8а, ако в случаите по чл. 25, т. 5 в едномесечен срок от спирането не е направено предложение за възобновяване на административнонаказателното производство или предложението не е уважено. В този случай също се прави преценка и тази преценката дали да се направи предложение за възобновяване принадлежи на прокурора. Тя се обуславя от преценката затова дали деянието покрива признаците на административно нарушение или престъпление. От своя страна отхвърлянето на предложение за възобновяване от съответния административен съд е обусловено от преценката на същия този съд, че деянието не покрива признаците на престъпление-арг. чл.24, ал.4 от НПК (нова – ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.) и чл.70, б.“д“ от ЗАНН (нова-ДВ, бр.63 от 2017, в сила от 5.11.2017). Уважаването на предложение за възобновяване-обратно, е обусловено от преценка, че деянието, за което е приключило административнонаказателно производство, е престъпление. Следователно, считам, че е въпрос на преценка на съответния компетентен орган, водещ производството, да прецени коя от двете конкурентни отговорности да се реализира, в зависимост от това дали деянието покрива признаците на административно нарушение или престъпление, поради което с въведените законови механизми в ЗАНН и НПК с ДВ, бр.63/2017 не се дава приоритет на реализиране на наказателната отговорност пред административно-наказателната при конкуренция на двете отговорности. СЪДИЯ К.АРАБАДЖИЕВА:

367

Административно наказателно дело (К) No 106/2018, I състав ЗАНН: ИАРА И.М.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 216 от 06.12.2017 г., постановено по НАХД № 199/2017 г. по описа на Районен съд – Кнежа, с което е потвърдено наказателно постановление № 15-017 от 14.06.2017 година на Началника отдел „Рибарство и контрол-Централен Дунав“ към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр.Бургас РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

368

Административно наказателно дело (К) No 110/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КНЕЖА Т.Б.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 247 от 19.12.2017г. на Районен съд – Кнежа, постановено по н.а.х.д. № 290/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

369

Административно наказателно дело (К) No 112/2018, I състав ЗАНН: ИААА И.Д.Д. ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 230 от 31.10.2017 г., постановено по НАХД № 414/2017 г. по описа на Червенобрежки районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 35-0000437/11.08.2017г., издадено от Главен инспектор ПГТ /общежития/ Плевен при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, ОО”АА” –Плевен, с което на И.Д.Д. с ЕГН **********,*** на основание чл. 93, ал.2 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл. 18, т.5 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008г. на МТ, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

370

Административно наказателно дело (К) No 119/2018, I състав ЗАНН: ИААА Н.П.Д. ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1198 от 27.12.2017г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3014/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

371

Административно наказателно дело (К) No 142/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ЛЕВСКИ А.П.М. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146 от 29.12.2017г. на Районен съд – Левски, постановено по н.а.х.д. № 430/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

372

Административно наказателно дело (К) No 152/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.М.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31 от 15.01.2018г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3445/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

373

Административно наказателно дело (К) No 161/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА -ПЛЕВЕН ЕТ К.Н.7. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35 от 15.01.2018г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3312/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

374

Административно дело No 347/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 13.4.2018г.
Съдия Николай Господинов се отвежда от разглеждането на адм.дело № 347/2018 г. по описа на Административен съд - Плевен. Прекратява производството по адм.дело № 347/2018г. по описа на Административен съд- Плевен. Изпраща делото на Върховен административен съд за определянето на друг равен по степен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.

375

Административно дело No 634/2017, VI състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 17.4.2018г.
Отхвърля жалба на С.Т. *** срещу изричен отказ на административен ръководител на Окръжен съд Плевен с изх. № 3104 от 26.05.2017 година ведно с решение от 16.05.2017 година на административен ръководител председател на Окръжен съд Плевен с отказ за предоставяне на обществена информация – копия на здравни досиета на магистрати от Окръжен съд-Плевен от 10.11.1989 година на Служба по трудова медицина. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

376

Административно дело No 999/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.Г.,
И.Н.Г.
КМЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 17.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-266/18.10.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия, с която на осн. чл. 195 ал.5 от Закона за устройство на територията е наредено жалбоподателките като собственици на УПИ VІ-703, кв. 90 с. Ореховица да премахнат бетона в съседния имот – УПИ V-702, кв.90, с. Ореховица, който е положен върху хидроизолацията, покриваща основите на жилищните сгради. ОСЪЖДА Община – Долна Митрополия да заплати на Д.Н.Г. *** и И. *** направените деловодни разноски в размер на 480 лв., от които 20 лв. – държавна такса, 300 лв. – адвокатски хонорар и 160 лв. - депозит за в.л. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

377

Административно дело No 78/2018, II състав Закон за държавния служител Д.С.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 17.4.2018г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-10-2276/28.12.2017г. , издадена от Кмета на Община Плевен, с която на Д.С. ***, гл. юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване“ при Община Плевен, е наложено наказание „Понижение в по- долен ранг за срок от 1 година“ на основание чл. 97, ал.1 вр. чл.90, ал.1, т.4 и чл.91, чл.89, ал.2, т.1 от ЗДСл, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.

378

Административно наказателно дело (К) No 117/2018, I състав Възобновяване на КАНД ИВАЙЛО АТАНАСОВ ТОДОРОВ ПРОКУРОР В РП Ч.БРЯГ НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР ПО ДП Д 267/2016Г. НА РП Ч.БРЯГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ,
Р.П.А.
Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 17.4.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление №2030/19.12.2016 год., против Р.П.А. ***, с ЕГН **********, с което за нарушение на чл.213, ал.1, пр.четвърто, т.2 от Закона за горите и на основание чл.266, ал.1, пр.четвърто от Закона за горите е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №2030/19.12.2016 год., против Р.П.А. ***, с ЕГН **********, с което за нарушение на чл.213, ал.1, пр.четвърто, т.2 от Закона за горите и на основание чл.266, ал.1, пр.четвърто от Закона за горите е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на АУАН № 2030/29.09.2016 год.серия СЗДП 2015 фабр.№087015/21.09.2016 год. срещу Р.П.А. ***, с ЕГН **********. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

379

Административно наказателно дело (К) No 145/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ЛЕВСКИ А.П.М. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 17.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 149 от 29.12.2017 г., постановено по анд № 437/2017 г. на Районен съд – Левски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

380

Административно наказателно дело (К) No 157/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ ЕТ "И.Н.- И." П. Председател:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 17.4.2018г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 1216/28.12.2017 г. по а.н.д. № 3396/2017 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

381

Административно дело No 167/2018, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители И.Х.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 17.4.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на И.Х.И., изтърпяващ наказание в Затвора Белене, в която описва, че обжалва бездействие на началника Затвора Белене -неизвършване на фактически действия по см на чл. 15, ал. 1 , т. 3 от ЗИНС – предприемане на съответни действия, за да бъде снимано лицето за издаване на нова лична карта. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 167 по описа за 2018 година на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на страните. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
Определение от 09.05.2018г.
Допълва определение № 498/17.04.2018 година по адм. дело № 167 по описа за 2018 година :
„Осъжда И.Х.И., ЕГН :**********, изтърпяващ наказание в Затвора Белене да заплати на Затвора Белене разноски в размер на 100 лева“.
Определението да се съобщи на страните.Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

382

Административно дело No 183/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСКЪР Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 17.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Йорданка Антонова - прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу разпоредбите на чл.13а ал.1 т.3, чл. 15 ал.1 т.8 и чл. 16 ал.1 изр. посл. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Искър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2015г. – 2019г., (приет с Решение №5 / 25.11.2015г. на Общински съвет – Искър). ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 183/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОСЪЖДА Община Искър да заплати на Окръжна прокуратура – Плевен направените деловодни разноски за публикуване на съобщение за оспорването в ДВ в размер на 20 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспорва с частна жалба или протест пред Върховен Административен съд, чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

383

Административно наказателно дело (К) No 188/2018, I състав ЗАНН: ДИТ АКТУАЛ СИСИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 17.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 11.01.2018 г., постановено по ахд № 3421/2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

384

Административно наказателно дело (К) No 227/2018, II състав ЗАНН: КЗП ЕТ М.Б.К. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 17.4.2018г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 238/28.12.2017 г. по а.н.д. № 264/2017 г. на Районен съд гр. Кнежа. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

385

Административно наказателно дело (К) No 248/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕТ К.Н.7. Председател:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 17.4.2018г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 91/06.02.2018 г. по а.н.д. № 3313/2017 г. на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

386

Административно дело No 379/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ КРИСТИН Л. А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 17.4.2018г.
Оставя без уважение искането на ЕТ „Кристин-Л. А.“, чрез представляващия Л. К. А., седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ж.к *** чрез адв В. И., съдебен адрес: гр. Плевен, ул. *** за спиране на изпълнението на заповед № РД-12-154/13.04.2018 година на кмета на Община Плевен, с която се нарежда да бъде освободен имот-публична общинска собственост с административен адрес ул. „Вардар“ № 2б, гр. Плевен – Градска градина, върху който е поставена лятна градина към стопанисвания от търговеца обект „Снек-бар VINTAGE“ и да предаде владението на имота на Община Плевен.
Препис от определението да се връчи на страните.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

387

Административно дело No 42/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ К.П.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.П.П. ***, срещу заповед за отказ от финансиране на заявление за подпомагане с изх. № 03- 150- РД/392 от 06.11.2017г. на Директора на Областна дирекция на ДФ „Земеделие“- Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 42/2018г. по описа на Административен съд- Плевен. ОСЪЖДА К.П.П. ***, да заплати в полза на Областна дирекция на ДФ „Земеделие“- Плевен сумата от 200 / двеста/ лева, представляваща разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

388

Административно наказателно дело (К) No 124/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА - СВИЩОВ В.Х.И. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 2 от 04.01.2018 г., постановено по нахд № 364/2017 г. на Районен съд – Левски и вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 233 от 30.08.2017 г., издадено Началник Митница – Свищов, с което на В.Х.И. ***, с ЕГН **********, на основание чл.126, предложение първо от ЗАДС, чл.124 ал.1 и чл.128 ал.2 от ЗАДС, във връзка с чл.24 и чл.53 от ЗАНН, е наложено административно наказание глоба в размер на 3550,08 лв., представляваща двойния размер на дължимия акциз, и на основание чл.107е вр. чл.124, ал.1 от ЗАДС е отнет в полза на държавата предмета на нарушението-акцизни стоки-361 литра дестилатен алкохолен продукт с действително алкохолно съдържание по обем 44,7% vol при 20?С, годен за консумация, получен чрез дестилация на ферментирала плодова суровина, съдържаща се общо в 48 броя стъклени дамаджани всяка по 5 литра и пластмасови туби с вместимост 11 литра, 10 литра и 7 литра, номерирани от №1 до №48, подробно описани в обстоятелствената част на НП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

389

Административно дело No 133/2018, III състав Закон за държавния служител Т.А.Ц. ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 0019/22.01.2018г. на Директора на РИОСВ – Плевен, с която на осн. чл. 107 ал.2 от Закона за държавния служител, считано от 22.01.2018г. е прекратено служебното правоотношение на Т.А.Ц., изпълняваща длъжността „директор на дирекция „Контрол на околната среда“ в РИОСВ - Плевен, поради получена възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността. ОСЪЖДА РИОСВ – Плевен да заплати на Т.А.Ц. *** направените деловодни разноски в размер на 1000 лв., представляващи платено адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

390

Административно наказателно дело (К) No 151/2018, I състав ЗАНН: ДИТ БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1197/27.12.2017 г., постановено по НАХД № 3148/2017 г. описа на Районен съд на гр. Плевен. Решението е окончателно.

391

Административно наказателно дело (К) No 174/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИКА НА РУ ЧЕРВЕН БРЯГ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН С.С.С. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4 от 05.01.2018 г., постановено по анд № 476/2017 г. на Районен съд – Червен бряг. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

392

Административно наказателно дело (К) No 176/2018, II състав ЗАНН: ДНСК ДНСК СОФИЯ В.В.В.Т. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 18.4.2018г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 265/20.12.2017 г. по а.н.д. № 490/2017 г. на Районен съд - Червен бряг. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

393

Административно дело No 177/2018, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ чл.18, ал.1, т.18 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019 г., приет с решение №015/21.12.2015 год. на Общински съвет Плевен, изменен с решение № 326 от 29.09.2016 г. ОСЪЖДА Община Плевен да плати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 /двадесет/ лева като разноски по административно дело № 177 по описа на съда за 2018 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Плевен за обнародване, като се представят доказателствата пред Административен съд – Плевен за изпълнение на това задължение.

394

Административно дело No 192/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЙОРДАНКА АНТОНОВА ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ чл.15 ал.1 т.3 и чл.17 ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода 2015г.-2019г., приет с Решение №3/30.11.2015г. на ОбС-Никопол. ОСЪЖДА Община Никопол да заплати в полза на Окръжна прокуратура Плевен направените по делото разноски в размер на 20лева (двадесет лева). РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени, като от Общински съвет-Никопол се представят доказателства пред Административен съд-Плевен за изпълнение на това задължение.

395

Административно наказателно дело (К) No 198/2018, I състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ЕТ Р.М.Н.Р.Р.С.О. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 154 от 29.12.2017 г., постановено по анд № 449/2017 г. на Районен съд – Левски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

396

Административно дело No 330/2018, I състав чл. 304 АПК С.Д.Л.   Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 19.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 330 по описа на Административен съд Плевен за 2018 година. ИЗПРАЩА молбата, наименована "жалба", от С.Д.Л. *** за налагане на санкция на Д. М. Л. – директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Вълчи трън, общ Пордим за неизпълнение на Решение на Районен съд Плевен по гражданско дело № 1632 по описа на съда за 2013 г. с правно основание чл. 304 от АПК, по подсъдност на Районен съд Плевен Определението не подлежи на обжалване.

397

Административно дело No 214/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 20.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София да заплати на л. св. Н.Д.Х.,***, на осн. чл.284 ал.1 от ЗИНЗС обезщетение в размер на 400 лв. за неимуществени вреди за периода 01.05.2012г. – 07.07.2016г., произтичащи от незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на Затвора – Белене като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 400 лв. до 100 000 лв. за периода 07.07.2011г. – 07.07.2016г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София да заплати по бюджета на Административен съд – Плевен направените разноски за възнаграждение за вещи лица в размер на 500 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура - Плевен.

398

Административно дело No 561/2017, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.А.М. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 20.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.М., изтърпяващ наказание в Затвора Плевен, против Заповед №492/21.06.2017г. на Началника на Затвора Плевен, с която на лишения от свобода е отказано режимът за изтърпяване на наказанието да бъде заменен от „Специален“ на „Строг“. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на разноски. Решението е окончателно, съобразно чл.198 ал.2 изр.второ от ЗИНЗС. Преписи от решението да се изпратят на страните.

399

Административно дело No 746/2017, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) М.А.Д. НЕЛК СОФИЯ ПЪРВИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 20.4.2018г.
Отхвърля жалбата на М.А.Д., ЕГН **********,*** срещу експертно решение № 0534 от заседание №101 от 03.07.2017 г. на първи специализиран състав на Национална експертна лекарска комисия по сърдечно-съдови заболявания. Осъжда М.А.Д., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Национална експертна лекарска комисия гр.София, гр. София , бул. „Акад. Ив. Е. Гешов” № 15 разноски в размер на 500 лв. (петстотин) лева. Осъжда М.А.Д., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи –Плевен, гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 3 разноски в размер на 300 лв. (триста) лева. Преписи от решението да се изпратят на страните . Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

400

Административно дело No 210/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.С.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ДОЛНИ ДЪБНИК Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 20.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ №17-0257-000310 от 21.12.2017г. на Началника на РУП към ОД на МВР-Плевен, РУ-Долни Дъбник, с която спрямо И.С.С. ***, е приложена принудителна административна мярка по чл.171 т.2а от ЗДвП-прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Плевен да заплати в полза на И.С.С. ***, ЕГН: **********, направените по делото разноски в размер на 310лева (триста и десет лева). Решението може да се оспорва с касационна жалба, чрез Административен съд Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.

401

Административно дело No 358/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ЕТ К.Л.А.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 20.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖАНЕ жалбата на ЕТ „Кристин-Л.А.“, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, жк ***, с ЕИК 114585159, представляван от Л.К.А., против Заповед №РД-12-149/5.04.2018 год. на заместник-кмета на община Плевен. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №358 по описа на Административен съд-Плевен за 2018год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед №РД-12-149/5.04.2018 год. на заместник-кмета на община Плевен и ПРЕКРАТЯВА производството по искането за спиране. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на ЕТ „Кристин-Л.А.“, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, жк ***, с ЕИК 114585159, представляван от Л.К.А., разноски общо в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева, от които 500 лева възнаграждение за един адвокат и 50 лева държавна такса за образуване на делото. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение за разликата над 500 (петстотин) лева до пълния претендиран размер от 600 (шестстотин) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд, в 7 (седем) дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

402

Административно наказателно дело (К) No 163/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН А.Б.С. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 23.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1196/12.12.2017г., постановено по НАХД № 2624/2017г. по описа на Районен съд- Плевен. Решението е окончателно.

403

Административно дело No 1020/2017, V състав Закон за акцизите и данъчните складове КЛЕЪРС ЕООД НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА СВИЩОВ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „Клеърс“ ЕООД със седалище и адрес на управление с.Черковица, общ.Никопол, обл.Плевенска, жк „Индустриална зона“, с ЕИК 040061178, представлявано от Д.Ф.Ф.-управител, чрез адв.А.Г.С. *** със служебен адрес гр.Казанлък, ул „Кирил и Методий“№5, ет.1, оф.7, Решение №32-224393/11.08.2017 год. на Началника на Митница-Свищов, с което е отказано издаването на жалбоподателя на удостоверение за освободен от акциз краен потребител. ВРЪЩА административната преписка на началника на Митница Свищов за издаване на административен акт по Искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител вх. № 32—213620/2.08.2017 при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за издаване на административния акт, считано от съобщаването. ОСЪЖДА Митница Свищов да заплати на Клеърс“ ЕООД със седалище и адрес на управление с.Черковица, общ.Никопол, обл.Плевенска, жк „Индустриална зона“, с ЕИК 040061178, представлявано от Д.Ф.Ф.-управител сумата от 2363 лева ( две хиляди триста шестдесет и три лева) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

404

Административно наказателно дело (К) No 1027/2017, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ЕТ П.М.Г. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 24.4.2018г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 179 от 11.10.2017 г., постановено по НАХД № 111 по описа за 2017 г. на Районен съд – Кнежа и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №2017-0041679/16.03.2017 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, със седалище гр. Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ „ПСМ-М. Г.“ с.Бреница, представлявано от управителя М. Г., на основание чл.206 ал.1 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 1000лева, за извършено нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

405

Административно наказателно дело (К) No 45/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕТ В.2.В.С. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 24.4.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1085 от 01.12.2017 г., постановено по НАХД № 1976 по описа за 2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

406

Административно наказателно дело (К) No 53/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.П.Г. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 24.4.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1176 от 19.12.2017 г., постановено по НАХД № 2147 по описа за 2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

407

Административно наказателно дело (К) No 59/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ Д.В.Д. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 24.4.2018г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане. Отменя решение № 251/30.11.2017 г., постановено по а.н.д. № 477/2017 г. на Районен съд - гр. Червен бряг. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

408

Административно наказателно дело (К) No 125/2018, I състав ЗАНН: РДГ Х.М.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 267/29.12.2017 г. на Районен съд – Червен бряг, постановено по а.н.д. № 506/2017г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1351/23.10.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Ловеч, с което на осн. чл. 266 ал.1 пр. 7 т.1 и т.2 от Закона за горите на Х.М.Х. *** за нарушение на чл. 273 ал. 1 т.1 от ЗГ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв. и за нарушение на чл. 273 ал.1 т.2 от ЗГ „глоба“ в размер на 50 лв., като на осн. чл. 273 ал.1 от ЗГ са отнети вещите, предмет на нарушението: 0,8 пр.м3 дърва за огрев с пазарна стойност 48 лв. и вещта, послужила за извършването му : джип „Мутцубиши Паджеро“ с Рег. № ЕН *** КК с пазарна стойност 2500 лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

409

Административно наказателно дело (К) No 146/2018, I състав ЗАНН: Сметна палата СМЕТНА ПАЛАТА НА РБ СОФИЯ Д.М.Ц. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 30.11.2017 г. на Районен съд – Тетевен, постановено по н.а.х.д. № 330/2017 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

410

Административно дело No 184/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ чл.13, ал.6, т.3 и чл.17, ал.1, т.16 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Червен бряг, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015 - 2019 г., приет с решение № 12/03.12.2015 год. на Общински съвет – Червен бряг, изменен с решение № 791 от 24.11.2017 г. ОСЪЖДА Община Червен бряг да заплати в полза на Окръжна прокуратура- Плевен сумата от 20 /двадесет/ лева като разноски по административно дело № 184 по описа на съда за 2018 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Плевен за обнародване, като се представят доказателствата пред Административен съд – Плевен за изпълнение на това задължение.

411

Административно наказателно дело (К) No 186/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Н.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1221/29.12.2017 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3430/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

412

Административно наказателно дело (К) No 190/2018, I състав ЗАНН: ДИТ КОТОНЯН ЕООД ГР ПЛЕВЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1205/27.12.2017г., постановено по НАХД № 3397/2017г. по описа на Районен съд- Плевен. Решението е окончателно.

413

Административно наказателно дело (К) No 201/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЛОВЕЧ ДЕТСКА ЯСЛА 1 ШАРЕНО ПЕТЛЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 24.4.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 369 от 14.12.2017 г., постановено по НАХД № 573 по описа за 2017 г. на Районен съд – Ловеч. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

414

Административно наказателно дело (К) No 214/2018, II състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ В.П.М. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 24.4.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45 от 18.01.2018 г., постановено по НАХД № 3141 по описа за 2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

415

Административно наказателно дело (К) No 235/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ПЛЕВЕН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 24.4.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 26.01.2018 г.., постановено по НАХД № 3122 по описа за 2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

416

Административно наказателно дело (К) No 246/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН А.В.К. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 24.4.2018г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 84/02.02.2018 г. по а.н.д. № 3038/2017 г. на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

417

Административно наказателно дело (К) No 263/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН К.Д.К. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 24.4.2018г.
Отменя изцяло решението. Отменя решение № 16/30.01.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 548/2017 г. на Районен съд - гр. Червен бряг, като вместо него постановява: Потвърждава Електронен фиш серия „К“ № 1218597 на ОД на МВР Плевен, с който на К.Д.К. за това, че на 16.03.2016 година в 10.36 ч. в гр. Червен бряг път ІІІ -306 км. 12 +580 управлява МПС Тойота РАВ4 рег. № ВР*** ВР със скорост от 74 км/ч. при разрешена от 50 км/ч.- нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4 вр.чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 100,00(сто) лева.

418

Административно дело No 268/2018, II състав КСО Р.Д.Д.,
Д.С.Д.
ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 24.4.2018г.
Съдът намира, че с оглед изявлението на жалбоподателя е налице оттегляне на оспорването пред Административен съд – Плевен. Жалбоподателят твърди, че изготвеното възражение не представлява жалба, с която е сезиран Административен съд – Плевен, а е адресирано до Директор на ТП на НОИ - Плевен и жалбоподателят очаква отговор на същото. Предвид горното съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 159, т. 8, предл. 1 от АПК, поради което следва да прекрати производството по делото и да изпрати преписката, ведно с възражението до Директора на ТП на НОИ, който се явява адресат на същото. Предвид горното съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производство по АД № 268/2018 г. по описа на Административен съд – Плевен. ИЗПРАЩА преписката, ведно с възражението на жалбоподателя до Директора на ТП на НОИ - Плевен, съобразно изложеното от Р.Д.Д.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС - София в 7-мо дневен срок от днес.

419

Административно наказателно дело (К) No 280/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Г.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 24.4.2018г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 4/25.01.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 325/2017 г. на Районен съд -Никопол, в частта, в която е потвърдено НП № 17-0305-000355 от 29.09.2017 г. на началник РУП към ОД на МВР Плевен за наложеното на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 предл. трето от ЗДвП на К.Г.К.,*** наказание глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

420

Административно дело No 399/2018, VI състав Закон за обществените поръчки ПЛАНЕТА ТРАНС ЕООД ПЛЕВЕН ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 24.4.2018г.
Прекратява съдебното производство по адм. д. № 399 по описа за 2018 година на Административен съд – Плевен. Изпраща жалбата на “Планета транс“ ЕООД, ЕИК 114632210 чрез представляващия И.Е.Ц., седалище и адрес на управление : гр.Плевен, Западна индустриална зона УПИ ІV, кв. 601 срещу обществена поръчка на Община Долна Митрополия за възлагане на обществен превоз на пътници по две автобусни линии от областна транспортна схема Плевен-Дона Митрополия-Биволаре и Плевен –Долна Митрополия – Рибен по подведомственост на Комисията за защита на конкуренцията. Препис от определението да се изпрати на оспорващия и на кмета на Община Долна Митрополия. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

421

Административно дело No 1123/2017, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Ц.Ц.Н. М. В. М. МЛАДШИ ПИ КОС ПРИ ПЪРВО РУ ПЛЕВЕН ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 25.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.Ц. ***, чрез адвокат П. Д. от АК - Враца срещу разпореждане на мл. полицейски инспектор „КОС“ при Първо РУ - Плевен М. В. М. от 08.12.2017 г. по чл. 64 от Закона за министерство на вътрешните работи, с което му е разпоредено да предаде личния си ловен билет до 15.12.2017 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ц.Ц. ***, чрез адвокат П. Д. от АК - Враца за присъждане на направените от него разноски по административно дело. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

422

Административно наказателно дело (К) No 160/2018, I състав ЗАНН: МВР РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПЛЕВЕН ЕМ СИ ЕЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 1208/27.12.2017г., постановено по НАХД № 3170/2017г. по описа на Районен съд- Плевен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. Решението е окончателно.

423

Административно дело No 277/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ФК ЮВЕНТУС 95 С.МАЛЧИКА,
ФК ЮВЕНТУС 95 С.МАЛЧИКА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 25.4.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на ФК „Ювентус-95“, с. Малчика, съдебен адрес ***, адв. М. срещу решение № 411/22.02.2018 година на Общински съвет –Левски за разпределение на субсидията за спортни дейности за спортните клубове за 2018 година. Оставя без разглеждане искане на ОФК „Левски 2007“, гр. Левски, бул. „България“ № 58, ХСК „Левски“, гр. Левски, ул. „Бенковски“ № 19, СКК „Киокушин“, гр. Левски, ул. „Братя Миладинови“ № 30а, „Левски МХ груп“, гр. Левски, ул. „Ал.Стамболийски“ № 22, „Автомоделен клуб –Левски“, гр. Левски, ул. „АЛ.Стамболийски“ № 36, вх. Б, ет. 1, ап. 2, ФК „Победа“, с. Градище, ул. „Генчо Хинчев“ № 29, ФК „Динамо-Изгрев“ , с. Изгрев, ул. „Евлоги Христов“ № 37, , ФК „Ботев-2014“, с Българене, ул. „Васил Левски“ № 3, ФК „Обнова -1934“, с. Обнова, ул. „9-ти септември“ №24 и ФК „Трънчовица“, с Трънчовица, ул. „Христо Ботев“ № 9 за допускане на предварително изпълнение на решение № 411/22.02.2018 година на Общински съвет –Левски за разпределение на субсидията за спортни дейности за спортните клубове за 2018 година. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 277 по описа за 2018 година на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на оспорващия, на Общински съвет –Левски и заинтересованите страни. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд..

424

Административно дело No 615/2016, IV състав Закон за държавния служител Е.С.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 11.04.2018г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 09.05.2018г. от 10.00часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖАНЕ жалбата на д-р Е.С.Ц. ***, чрез адв.И.Д. ***, срещу Заповед №ОСОС-24/04.04.2016г. на Изпълнителния директор на БАБХ, с която на основание чл.107 ал.1 т.3 от Закона за държавния служител й е прекратено служебното правоотношение. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №615/2016г. по описа на Административен съд Плевен. ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните София да заплати на д-р Е.С.Ц., ЕГН: **********,***, направените по делото разноски в размер на 500 (петстотин) лева, възнаграждение за един адвокат. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение за разликата над 500 (петстотин) лева до пълния претендиран размер от 600 (шестстотин) лева и искането за присъждане като внесена държавна такса сума в размер на 10 (десет) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд, в 7 (седем) дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

425

Административно дело No 1111/2017, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕТ В.М.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 26.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Влади - М.И.“, ЕИК 114043571, представляван от М.В.И., срещу Заповед №1044/15.11.2017 г. на кмета на община Левски. ОСЪЖДА ЕТ „Влади - М.И.“, ЕИК 114043571, да заплати на Община Левски сумата 600 /шестстотин/ лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България чрез настоящия съд в срок от 14 дни от съобщаването му.

426

Административно наказателно дело (К) No 204/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ПЕТРОЛ АД Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 1/ 02.01.2018г., постановено по НАХД № 377/2017г. по описа на Районен съд- Червен бряг. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението е окончателно.

427

Административно наказателно дело (К) No 215/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ЕВКАЛИПТ КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 78/01.02.2018 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3395/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

428

Административно наказателно дело (К) No 219/2018, I състав ЗАНН: ИААА С.В.Б. ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145/15.12.2017 г. на Районен съд – Левски, постановено по н.а.х.д. № 479/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

429

Административно наказателно дело (К) No 255/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН П.Б.К. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12 от 30.01.2018 г., постановено по нахд № 567/2017 г. на Районен съд – Червен бряг. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

430

Частно административно дело (К) No 267/2018, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ И.Х.И. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Х.И., изтърпяващ наказание в Затвора Белене срещу Разпореждане № 889/28.02.2018г. на Председателя на Административен съд – Плевен, с което е оставено без уважение искането на Х. за налагане на наказание по реда на чл. 304 от АПК на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 267/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

431

Административно дело No 285/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.В.М.,
Г.В.М.
НАЧАЛНИК РУП ЧЕРВЕН БРЯГ ПРИ ОДМВР ПЛЕВЕН,
НАЧАЛНИК РУП ЧЕРВЕН БРЯГ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 26.4.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на Г.В.М.,*** срещу заповед за ППАМ № 18-0374-000049/22.02.2018 г. на началник РУП Червен бряг към ОД на МВР Плевен. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 285 по описа за 2018 година на Административен съд –Плевен. Препис от определението да се връчи на лицето и на началник на РУ Червен бряг. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му..

432

Частно админист. наказателно дело (К) No 294/2018, I състав Частни КАНД и КАД Ж.С.А. РУМВР ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 692/22.02.2018г. на Районен съд – Плевен, постановено по НАХД № 404/2018г. по описа на съда. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

433

Административно дело No 728/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.А.Г. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 11.04.2018г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.Г. *** против Заповед №66/29.05.2017г. на Началника на затвора Плевен, с която му е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №728 по описа за 2017г. на Административен съд-Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на разноски. Определението може да се оспори с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от определението да се изпратят на страните.

434

Административно наказателно дело (К) No 216/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57 от 26.01.2018 г., постановено по анд № 3123/2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

435

Административно дело No 244/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.С.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Плевен да заплати на Т.С.Д. ***, с ЕГН:**********, на основание чл.1 ал.1 във вр. с чл.4 от ЗОДОВ сума в размер на 300лева (триста лева), представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по НАХД №3253/2017г. на Районен съд Плевен, ведно с дължимата законна лихва върху присъденото обезщетение от датата на влизане в сила на решение №56/26.01.2018г. на РС-Плевен по НАХД №3253/2017г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция към Министерство на вътрешните работи-Плевен да заплати на Т.С.Д. ***, с ЕГН:**********, направените по делото разноски в размер на 310 (триста и десет) лева, представляващи 300 (триста) лева адвокатско възнаграждение и 10 (десет) лева внесена държавна такса. Решението може да се оспори с касационна жалба, чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

436

Административно наказателно дело (К) No 275/2018, I състав Възобновяване на КАНД М.ВЪЛЧЕВА ЦВЕТКОВА НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР ПО ДП Д-191/2017 НА РП КНЕЖА ОО АА ПЛЕВЕН,
А.Г.А.
Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.4.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление №35-0000506/11.10.2017 год. на главен инспектор в ОО“АА“-Плевен, против А.Г.А. с ЕГН ********** ***, в частта , с която за нарушението по чл.8, ал.1 от Наредба №36/15.05.2006 год. на МТИТС и на основание чл.178в, ал.5 от ЗДвП на А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева затова, че на 18.09.2017 год. около 10,30 часа в гр.Искър, обл.Плевенска, на път II-13, км. 089+607 като водач на товарен автомобил „Волво“ с рег.№РК *** ВМ с прикачено полуремарка с рег.р№РК *** ЕН, извършва обществен превоз на товари (царевица) от гр.Искър до гр.Перник с пътен лист №075079, товарителница №887329 и лиценз №7070, като водачът е без удостоверение за психологическа годност-представя удостоверение №149409, издадено на основание протокол №№121 от 17.09.2015 год., но след справка в информационната система на ИА“АА“ е установено, че с протокол №121 от 17.09.2015 год. не е издавано удостоверение на лицето А.Г.А. с № 149409. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №35-0000506/11.10.2017 год. на главен инспектор в ОО“АА“-Плевен, против А.Г.А. с ЕГН ********** ***, в частта , с която за нарушението по чл.8, ал.1 от Наредба №36/15.05.2006 год. на МТИТС и на основание чл.178в, ал.5 от ЗДвП на А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева затова, че на 18.09.2017 год. около 10,30 часа в гр.Искър, обл.Плевенска, на път II-13, км. 089+607 като водач на товарен автомобил „Волво“ с рег.№РК *** ВМ с прикачено полуремарка с рег.р№РК *** ЕН, извършва обществен превоз на товари (царевица) от гр.Искър до гр.Перник с пътен лист №075079, товарителница №887329 и лиценз №7070, като водачът е без удостоверение за психологическа годност-представя удостоверение №149409, издадено на основание протокол №№121 от 17.09.2015 год., но след справка в информационната система на ИА“АА“ е установено, че с протокол №121 от 17.09.2015 год. не е издавано удостоверение на лицето А.Г.А. с № 149409. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на АУАН серия А-2017 № 239638/18.09.2017 год. в частта за нарушението по чл.8, ал.1 от Наредба №36/15.05.2006 год. на МТИТС. ОТХВЪРЛЯ предложението за възобновяване на административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление №35-0000506/11.10.2017 год. на главен инспектор в ОО“АА“-Плевен, против А.Г.А. с ЕГН ********** ***, в частта , с която за нарушението по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП, на А. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 лева затова, че по същото време и място не представя контролен талон към СУМПС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

437

Административно дело No 333/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация УЧИЛИЩЕ ЗА БОЙНИ ИЗКУСТВА ШОБУ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 27.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Училище за бойни изкуства „Шобу“ – Червен бряг, чрез председателя П.В.К. срещу Решение № 901/26.03.2018г. на Общински съвет – Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 333/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

438

Административно дело No 29/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Д.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 30.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.П. ***, против Заповед № УРИ 316з-3646/21.12.2015 г. на Директора на ОД на МВР Плевен, с което на П. е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от 6 месеца. ОСЪЖДА на основание чл.143, ал.4 от АПК жалбоподателя Д.Д.П. *** да заплати в полза на ОД на МВР гр. Плевен деловодни разноски в размер на 100 /сто/лв. за юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.

439

Административно дело No 182/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 30.4.2018г.
Отменя разпоредбите на чл. 17, ал. 2, чл.18, ал. 1, т. 18, чл. 31, ал. 3 и чл. 32, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –Левски, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 г.- 2019 г. Осъжда Община Левски, гр. Левски, бул. „България“ № 58 да заплати на Окръжна прокуратура –Плевен разноски в размер на 20 лева Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Левски за обнародване по начина, по който е обнародван оспорения акт, като се представят доказателствата пред Административен съд –Плевен за изпълнение на това задължение.

440

Административно дело No 832/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ И.И.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.С. ***, чрез адв.К.Я. от ПАК, с искане за обявяване нищожност на Уведомително писмо изх.№02-150-6500/3412 от 02.10.2011г. на Изпълнителния директор на ДФЗ. ОСЪЖДА И.И.С. ***, ЕГН:**********, да заплати по сметка на Държавен фонд “Земеделие” София- Разплащателна агенция, направените по делото разноски в размер на 200 (двеста) лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. Преписи от решението да се изпратят на страните.

441

Административно дело No 1135/2017, II състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦЪРКВА СВЕТА ТРОЙЦА В СЕЛО ОБНОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 2.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 368/30.11.2017 г. на Общински съвет /ОбС/ Левски. ВРЪЩА делото като преписка на Общински съвет Левски за ново произнасяне, при съобразяване с мотивите на съдебното решение. ОСЪЖДА Община гр.Левски да заплати в полза на Църковно настоятелство при църквата „Света Троица“ с.Обнова деловодни разноски в размер на 550 лв. Решението подлежи на оспорване пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение, че е изготвено. Препис от Решението да се изпрати на страните.

442

Административно дело No 41/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Плевен на осн. чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на М.М.П. *** обезщетение в размер на 350 лв. за причинени имуществени вреди, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение в производството по НАХД № 2892/2017г. по описа на Районен съд – Плевен, завършило с отмяна на Електронен Фиш Серия К № 1697663 на ОД на МВР – Плевен, ведно със законната лихва върху сумата , считано от 09.01.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Плевен да заплати на М.М.П. *** направените деловодни разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 350 лв. и д.т. – 10 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

443

Административно дело No 116/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения иск на лишения от свобода Е.Ц.И., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора- Плевен, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – юридическо лице към министъра на правосъдието, със седалище в гр.София, с правно основание чл.284, ал.1 от ЗИНЗС, за присъждане на обезщетение в размер на 3 000 (три хиляди) евро за причинени на 01.10.2017г. имуществени вреди, вследствие на нанесен на ищеца побой, при който е счупен часовник „Frank Muller“, собственост на И.. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение по административно дело № 116 по описа на Административен съд -Плевен за 2018 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

444

Административно дело No 172/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Й.Н.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 17-0938-002728/11.11.2017г. на Началник Сектор „ПП” при ОД на МВР – Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171 т.2а от ЗДвП – прекратяване регистрацията на ППС с Рег. № ОВ1881ВС, собственост на Й.Н. *** за срок от 6 месеца. ОСЪЖДА ОД на МВР – Плевен да заплати на Й.Н. *** направените деловодни разноски в размер на 300 лв. – адвокатско възнаграждение и 10 лв. – д.т. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

445

Административно наказателно дело (К) No 212/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕТ К.Н.7. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 2.5.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 36/15.01.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 3319 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2017 г. Решението е окончателно.

446

Административно дело No 232/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.Г.И. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 2.5.2018г.
Отхвърля жалба на И.Г.И.,*** срещу решение № 346-МИ от 16.02.2018 година на ОИК Червен бряг. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

447

Административно наказателно дело (К) No 234/2018, II състав ЗАНН: ДНСК МК НАДЗОР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 2.5.2018г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ решение № 28/15.01.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 1848 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2017 г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № СЗР-5-ДНСК-99 от 06.06.2017 г. на Заместник началник на Дирекция за национален строителен контрол гр. София, с което на основание чл. 237, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията , на „МК Надзор“ ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 2027922151, представлявано от М.З.И. – управител е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева за извършено административно нарушение по чл. 142, ал. 5, т. 1 от ЗУТ. Решението е окончателно.

448

Административно дело No 284/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.В.М. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ЧЕРВЕН БРЯГ,
НАЧАЛНИК РУ ЧЕРВЕН БРЯГ
Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 2.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Г.В.М. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ЗПАМ/ №18-0374-000048 на Началник РУ Червен бряг към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи относно налагането на ПАМ – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца съгласно чл. 171, т.1, б. „б“ от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 284 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

449

Административно наказателно дело (К) No 286/2018, II състав ЗАНН: МВР Д.П.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ЛЕВСКИ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 2.5.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23/08.02.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 469 по описа на Районен съд на гр. Левски за 2017 г. Решението е окончателно.

450

Административно дело No 339/2018, IV състав Закон за достъп до обществена информация Н.Й.Н. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 2.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Н. *** подадена по реда на чл.40 от ЗДОИ против писмо изх.№ПО-05-296-5/23.02.2018г. на Началника на ОС „Земеделие“-Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №339 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на Н.Н. ***.

451

Административно дело No 27/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ю.А.М. НАЧАЛНИК НА РУ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 3.5.2018г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.А.М. *** срещу Заповед № 17-0256-000302/20.11.2017г. на Началника на РУ – Долна Митрополия при ОД на МВР – Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171 т.2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС „Фолксваген поло“ с Рег. № ЕН***АК за срок от 1 година. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

452

Административно дело No 123/2018, I състав Закон за движението по пътищата С.В.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0938-003136/28.12.2017 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Плевен, с която е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство, индивидуализирано в заповедта, за срок от шест месеца на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП с адресат: С.В. ***. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Плевен за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

453

Административно дело No 194/2018, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ чл.5, ал.1, т.20 и т.21 и чл.18, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Долна Митрополия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 год., приет с Решение №8/26.11.2015 год. на ОС-Долна Митрополия по Протокол №2/26.11.2015 год. ОСЪЖДА Община -Долна Митрополия да плати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 /двадесет/ лева като разноски по административно дело № 194 по описа на съда за 2018 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Долна Митрополия за обнародване, като се представят доказателствата пред Административен съд – Плевен за изпълнение на това задължение.

454

Административно наказателно дело (К) No 262/2018, II състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПОЛИХИМ СС ЕООД СОФИЯ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 3.5.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 172/07.12.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 15 по описа на Районен съд на гр. Луковит за 2017 г. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски направено от страна на на „Полихим-СС“ ЕООД с ЕИК 831233875, представлявано от управителя Силвия Иванова Стефанова. Решението е окончателно.

455

Административно дело No 335/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.И.М.   Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 3.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба на С.И.М. ***, с която се иска издаване на разпореждане за изваждане на тленните останки на В. Г. П. от гр. Искър, починал през 2017г., от гроба на родителите на молителката- И. Д. и Д. Т.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 335 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

456

Административно дело No 392/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СПЕКТАКЪЛ МП ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 3.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „Спектакъл МП“ ЕООД с ЕИК 202299069 със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул „Драгаш войвода“ №8, вх.Б, ап.9, представлявано от управителя М.Р.П., против писмо №ТСУ и С-26-4224-3/22.03.2018 год. , подписано от главния архитект на община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №392 по описа на Административен съд-Плевен за 2018 година. Определението може да се оспори в 7 (седем) дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд. Преписи от определението да се изпратят на жалбоподателя и на главен архитект на община Плевен.

457

Административно дело No 28/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТРАНС ИНВЕСТ ООД ПЛЕВЕН ЗАМЕСТНИК КМЕТ ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 4.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Транс инвест” ООД със седалище и адрес на управление гр.Плевен, против Заповед №РД-12-342/18.07.2016 год., издадена от Заместник-кмет Териториално развитие на община Плевен. ОСЪЖДА „Транс инвест“ ООД гр.Плевен, ул „Г. Кочев” №93, с ЕИК 114534200, да заплати на община Плевен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 (двеста) лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните, по аргумент от разпоредбите на чл.215, ал.7 от ЗУТ . Преписи от решението да се изпратят на страните.

458

Административно дело No 405/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ю.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 4.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба вх.№316000-13185/17.04.2018 год., подадена от адв.Д.М. от АК-Варна с кантора в гр.Плевен, ул „Ресен“ №8, като пълномощник на С.Ю.С. ***, с ЕГН **********, против Решение с рег.№316000-12022/5.04.2018 год. на Директора на ОД на МВР –Плевен , с което са оставени без разглеждане заявление с вх.№316000-11044/30.03.2018 год. до Директора на ОД на МВР-Плевен и заявление с вх.№316000-10058/22.03.2018 год. до Началник сектор ПП при ОД на МВР-Плевен, подадени против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка рег.№17-0256-000250/11.10.2017 год. на Началник РУ-Долна Митрополия, с която спрямо С.Ю.С. е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2А от ЗДП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. Определението не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на жалбоподателя лично и чрез адв.М. и на Директора на ОД на МВР-Плевен.

459

Административно дело No 904/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.В.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 8.5.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София, да заплати на В.В.Х., ЕГН ********** обезщетение в размер на 1000 /хиляда/ лева за причинените му неимуществени вреди в резултат на заболяването му от ***, причинени на ищеца при пребиваването му в Затвора- Белене за периода 01.08. 2014г. до 30.11.2014г., като ОТХВЪРЛЯ иска в останалите му части и за разликата от 1000/хиляда/ лева до 15000 /петнадесет хиляди/ лева като неоснователен. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София, да заплати на В.В.Х., ЕГН ********** обезщетение в размер на 325 /триста двадесет и пет/ лева за причинените му неимуществени вреди през периода 01.08.2014г. до 06.11.2014г., представляващи обезщетение за липса на достатъчна жилищна площ при пребиваването му в затвора през горния период, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалите му части и за разликата от 325/ триста двадесет и пет/ лева до 5000 /пет хиляди/ лева като неоснователен. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София, да заплати на В.В.Х., ЕГН ********** деловодни разноски в размер на 10 /десет/ лв. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София, да заплати в полза на Административен съд- Плевен деловодни разноски в размер на 230 /двеста и тридесет/ лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

460

Административно дело No 1029/2017, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Е.Ц.И. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 8.5.2018г.
ОТМЕНЯ изричния отказ в писмо с Рег. № 10870/13.11.2017г. на Гл. Директор на ГДИН – София за преместването на л. св. Е.Ц.И. *** в друг затвор на осн. чл. 62 ал.1 т.4 ЗИНЗС. ВРЪЩА преписката на Главния директор на ГДИН - София за издаване на заповед за преместването на л. св. Е.Ц.И. *** в Затвора – Враца на осн. чл. 62 ал.1 т.4 от ЗИНЗС съгласно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение в 7-дневен срок от съобщението. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

461

Административно дело No 193/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОТЕСТИРАЩ ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОРДИМ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 8.5.2018г.
ОТМЕНЯ чл. 5, ал. 1, т. 4, т.10, т.11, т.12, т.13, т. 14, т. 17, т. 18, т.20 и т. 21; чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 17, ал.1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 г.–2019 г. ОСЪЖДА Община Пордим да плати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 /двадесет/ лава, като разноски по административно дело № 193 по описа на Административен съд Плевен за 2018 година. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните. След влизане в сила на съдебното решение, същото да се изпрати на Общински съвет-Пордим за обнародване, като се представят доказателствата пред Административен съд – Плевен за изпълнение на това задължение.

462

Административно дело No 391/2018, IV състав Закон за семейни помощи за деца Е.Г.Ч. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 8.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Г.Ч. ***, в която се изразява несъгласие със Заповед №ЗСПД/Д-ЕН/2639 от 21.03.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №391 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

463

Административно дело No 255/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.Т.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 9.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на Ц.Т.М. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София, с която е предявил два иска. Първият с цена на иска 100 000 /сто хиляди/ лева, като обезщетение за претърпени неимуществени вреди от неосигурена стоматологична помощ, в следствие на което ищецът е загубил един зъб /който се е разрушил/, а друг се е разцепил на две. Вторият иск е с цена на иска 500 000 /петстотин хиляди/ лева за неосигурено адекватно на заболяването му „плексит“ медицинско лечение. ОТХВЪРЛЯ искането на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, гр. София за присъждане на разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

464

Административно дело No 196/2018, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия МАНДРИСОФТ ЕООД НАЧАЛНИКА НА РУ ГУЛЯНЦИ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 9.5.2018г.
Отменя решение рег. № 270000-55/05.01.2018 г. на началника на РУ – Гулянци в частта, в която е разпоредено да бъдат иззети 1 бр. късо бойно оръжие револвер RUGER GP-100 кал. 357 magnum с фабр. № 176-39789 и разрешение за носене обр. 3 № ЕН 0121856 и съхранение № 5 валидни до 31.01.2018 г., издадени от РУ Гулянци. Отхвърля жалба на „Мандрисофт“ ЕООД, ЕИК 200806602, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Сердика, ул. „Железопътна“ № 61 чрез представляващия инж. М.Т.М., срещу решение рег. № 270000-55/05.01.2018 г. на началника на РУ – Гулянци, в частта, в която се отказва да се издаде разрешение за носене, употреба и съхранение на късо бойно оръжие. Осъжда „Мандрисофт“ ЕООД, ЕИК 200806602, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Сердика, ул. „Железопътна“ № 61 чрез представляващия инж. М.Т.М. да заплати на РУ Гулянци, , гр. Гулянци, ул. „В.Левски“ № 28 разноски с оглед отхвърлената част на жалбата в размер на 150 лева. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните. Решението да се съобщи на страните.

465

Административно дело No 439/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  искането на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, с ЕИК 130822878, със седалище и адрес на управление гр.София 1080, район „Средец“, ул „Иван Вазов“№3, за спиране допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед №РД-11-20/5.04.2018 год. на кмета на община Червен бряг, с която на основание чл.195, ал.6 във връзка с чл.196, ал.3 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахната масивна жилищна сграда, пететажна със сутерен и тавански етаж, находяща се в гр.Червен бряг, имот пл.№2131, част от парцел XI, кв.155 по ЗРП на гр.Червен бряг и с идентификатор 80501.806.133 по КККР на гр.Червен бряг, като е определен срок до 1.08.2018 год. собственикът да извърши премахването за своя сметка, след одобряване на план за управление на строителните отпадъци.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази част може да се оспори в 7 (седем) дневен срок от съобщението до страните, чрез Административен съд-Плевен , пред Върховен административен съд.

466

Административно дело No 67/2018, III състав Закон за водите ОБЩИНА МЕЗДРА ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Мездра срещу Решение № ПВ3-00054/20.09.2017г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен, с което на осн. чл. 68 т.4 вр. чл. 78 ал.2 т.3, чл. 78а и чл. 52 ал.1 т.4 от Закона за водите е отказано продължаване срока на действие на Разрешително № 13140177/22.08.2011г., изменено с Решение № 737/20.04.2012г. за ползване на река Върбешка (Боденска) бара за заустване на отпадъчни води за експлоатация на канализационната система на гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, издадено от Директора на БДДР – Плевен с титуляр Община Мездра, поради неизпълнение на условията на издаденото разрешително. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

467

Административно дело No 135/2018, III състав Закон за социално подпомагане З.А.И. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.А.И. ***, чрез адв. Ф. П. *** срещу Заповед № ЗСПД/Д-ЕН/10505/29.12.2017г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен, с която на жалбоподателката на осн. чл. 8д ал.1 и ал.7 от Закона за семейните помощи за деца е отпусната месечна помощ за отглеждане на дете с увреждания – С. З. А. в размер на 930 лв. за срок от 01.12.2017г. до 31.03.2020г. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението.

468

Административно дело No 239/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛЕНЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ чл.51,чл.52 и чл.55 от Наредба № 6 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Белене върху общинската част на капитала на търговските дружества, приета с решение № 35 от протокол № 4/26.05.2000г., изменена с решение № 46 от протокол № 5/26.03.2012г. на Общински съвет- гр. Белене, обл. Плевен. ОСЪЖДА Община Белене да заплати в полза на Окръжна прокуратура- Плевен сумата от 20 (двадесет) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени, като от Общински съвет- Никопол се представят доказателства пред Административен съд-Плевен за изпълнение на това задължение.

469

Административно дело No 276/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация Н.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 10.5.2018г.
Прекратява делото. НЕ ДОПУСКА като процесуални представители на ответника в настоящото производство адв. Б. и юрк К., а по отношение личното явяване на оспорващия ПРИЕМА договор за правна защита и съдействие. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Н. срещу решение № 8/23.02.2018 на кмета на Община – Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 276/2018 г. по описа на Административен съд – Плевен. С оглед присъствието на оспорващия в днешното съдебно заседание, срокът за обжалване за присъстващия оспорващ е 7 – мо дневен от днес за обжалване на определението с частна жалба пред ВАС, а с оглед ненадлежното представителство на ответника, на същия ДА СЕ ИЗПРАТИ СЪОБЩЕНИЕ за съдебното определение, което може да бъде обжалвано в 7 - мо дневен срок от получаване на съобщението.

470

Административно дело No 31/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Р.Д. НАЧАЛНИК РУ ЛЕВСКИ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 11.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Р.Д. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ №17-0293-000294 от 29.11.2017г. на Началник РУ-Левски към ОД на МВР-Плевен, с която спрямо П.Д. е приложена принудителна административна мярка по чл.171 т.2а от ЗДвП-прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. Решението може да се оспорва с касационна жалба, чрез Административен съд Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.

471

Административно наказателно дело (К) No 95/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.Г.М. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 11.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68 от 07.12.2017 год., постановено по НАХД № 156/2017 год. по описа на Районен съд – Никопол. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

472

Административно дело No 258/2018, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители К.И.И. НАЧАЛНИКА НА ЗОЗТ АТЛАНТ ТРОЯН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 11.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на л.св.К.И.И., изтърпяващ наказание в ЗОЗТ „Атлант“ –Троян, подадено по реда на чл.256 и сл. от АПК, за осъждане на Началника на ЗОЗТ „Атлант“ гр.Троян да извърши действия, произтичащи от разпоредбите на чл.77 от ППЗИНЗС-приемане и извеждане с изх.№ и дата на направеното от л.св.И. уточнение по подадено от него заявление по реда на ЗДОИ до ГДИН и администриране на същото до неговия адресат. Решението може да се оспорва с касационна жалба, чрез Административен съд Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.

473

Административно дело No 401/2018, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Т.М.Д. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 11.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата (наречена молба) от л.св.Т.М.Д., изтърпяващ наказание в затвора Белене, срещу Заповед №Л-1471/21.03.2018г. на ВПД Главен директор на ГДИН-София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №401 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св.Д. и на ВПД Главен директор на ГДИН.

474

Административно дело No 406/2018, IV състав Закон за защита от дискриминация М.Р.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 11.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на л.св.М.П. за освобождаване от заплащане на държавна такса и разноски по делото. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на л.св.М.П. за предоставяне на безплатна правна помощ. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба от л.св.М.Р.П., изтърпяващ наказание в затвора Плевен, срещу Окръжен прокурор В. С. и срещу Министерство на здравеопазването, с посочено правно основание чл.3 от ЕКПЧОС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №406/2018г. по описа на Административен съд-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба, чрез Административен съд Плевен, пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението.

475

Административно дело No 457/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.А. НАЧАЛНИКА НА ЗОЗТ АТЛАНТ ТРОЯН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 11.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 457/2018 год. по описа за на Административен съд-Плевен. ИЗПРАЩА делото на ВАС за определяне на подсъдността. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните – за сведение.

476

Административно дело No 952/2017, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ В.Х.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 14.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Х.Т. решение № 15/121/06161/301/04/02 с изх.№01-6500/4022 от 21.09.2017 г. за налагане на финансова корекция, издадено от изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”. ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – гр.София да заплати на В.Х.Т. ***, ЕГН **********, деловодни разноски общо в размер на 260 (двеста и шестдесет) лева. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски за адвокатски хонорар в размер на 830 лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

477

Административно наказателно дело (К) No 249/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Н.Н. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 8 от 5.01.2018 г., постановено по нахд № 1455/2017 г. на Районен съд – Плевен в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0838-001304 от 22.05.2017 г., издадено от началник група към ОД на МВР – Плевен, сектор „Пътна полиция“ в частта, с която на Т.Н.Н. ***, с ЕГН **********, на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 0,00 лева за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП, и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0838-001304 от 22.05.2017 г., издадено от началник група към ОД на МВР – Плевен, сектор „Пътна полиция“ в частта, с която на Т.Н.Н. ***, с ЕГН **********, на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 0,00 лева за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП. ОТМЕНЯ Решение № 8 от 5.01.2018 г., постановено по нахд № 1455/2017 г. на Районен съд – Плевен в останалата част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0838-001304 от 22.05.2017 г., издадено от началник група към ОД на МВР – Плевен, сектор „Пътна полиция“ в частта, с която на Т.Н.Н. ***, с ЕГН **********, на основание чл.183 ал.4 т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл.104А от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 10,00лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане в тази част от друг състав на Районен съд-Плевен при съобразяване с мотивите на настоящото решение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на Т.Н.Н. от гр.Плевен, за присъждане на направените по делото разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

478

Административно наказателно дело (К) No 257/2018, I състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ЕТ Р.М.Н.Р.Р.С.О. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 14.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 14 от 18.01.2018 год., постановено по НАХД № 391/2017 год. по описа на Районен съд – Левски. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Левски, при което да се изпълнят указанията, дадени в обстоятелствената част на решението. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

479

Административно дело No 402/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.К.И. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 14.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.И. *** срещу Заповед за ПАМ № 18-0374-000058/28.02.2018г. на Началник РУ – Червен бряг при ОД на МВР – Плевен, с която на осн. чл. 171 т.1 б.“б“ от ЗДвП е отнето временно СУМПС на жалбоподателя до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 402/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

480

Административно дело No 1000/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Н.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 15.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на С.Н.С. ***, с ЕГН **********, против Областна дирекция на МВР-Плевен, гр.Плевен , ул „Сан Стефано“ №3, представлявана от Директора, с искане за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди-болки, страдания, притеснения и ограничения, настъпили вследствие незаконосъобразно бездействие на ОД на МВР – Плевен за периода 13.04.2016 год.-7.11.2017 год., изразяващо се в непредставяне от ответника ОД на МВР-Плевен на ищеца на заверен препис от съставения протокол за ПТП, настъпило на 12.12.2015 год. с участие на ищеца, въпреки многобройните писмени молби, подадени от ищеца в деловодството на ответника- общо 11 на брой за предоставяне на протокол от ПТП от 12.12.2015 год., с който иск се претендира сума в размер на 25000 (двадесет и пет хиляди лева), ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на увреждането-13.04.2016 год. РЕШЕНИЕТО може да се оспори в 14 (четиринадесетдневен) срок от съобщението до страните, чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд.

481

Административно дело No 395/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 15.5.2018г.
ВРЪЩА искова молба от М.А.М., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора –гр.Белене, седма група. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 395 по описа на Административен съд –Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

482

Административно дело No 398/2018, I състав Закон за водите ЕКОБИЙ 2011 ООД ВРАЦА ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 15.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „ЕКОБИЙ 2011“ ООД с ЕИК 201502787 със седалище и адрес на управление в гр. Враца, представлявано от Б. Е. – управител срещу решение № РО-177/19.03.2018 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, относно отнемане на разрешително № 11140143/05.02.2013 г. за водовземане от повърхностен воден обект. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 398 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

483

Административно дело No 403/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.К.И. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 15.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Д.К.И. ***, против заповед № 18-0374-000059 за наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2а, б. „Б“ от ЗДвП от 28.02.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Плевен, РУ- Ч.Бряг, изразяваща се в прекратяване регистрацията на ППС / автомобил „Шкода Фабия“ с ДК№ ХХХХ/. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 403 по описа за 2018г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.5.2018г.

484

Административно дело No 1019/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 16.5.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София, да заплати на Д.И.Г. ***, ЕГН ********** обезщетение в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева за причинените му неимуществени вреди в резултат на пребиваването му в Затвора- Белене за периода от 28.06.2017г. до 04.12.2017г, при което е бил поставен в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, изразяващи се в липса на достатъчно жилищна площ в периода 11.07.2017г. до 04.12.2017г., както и за неосигуряване на условия за двигателна активност за целия период на изтърпяване на наказанието, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част за разликата над 450 /четиристотин и петдесет/ лева до 30 000 /тридесет хиляди/ лева като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София на основание чл.286, ал.3 от ЗИНЗС да заплати на Д.И.Г.,***, ЕГН ********** деловодни разноски в размер на 10 /десет/ лв. ОСЪЖДА Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София на основание чл.286, ал.3 от ЗИНЗС да заплати в полза на Административен съд- Плевен деловодни разноски в размер на 430 лв. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

485

Частно административно дело No 1110/2017, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК С.И.Г. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.5.2018г.
Отменя заповед № Л-5361/07.12.2017 година на впд гл. директор при ГД „Изпълнение на наказанията”, гр. София, Решението да се съобщи на страните. Решението е окончателно.

486

Административно наказателно дело (К) No 217/2018, I състав ЗАНН: КЗП КРЕДИХЕЛП ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 16.5.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1190 от 21.12.2017 г., постановено по НАХД № 3124 по описа за 2017г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

487

Административно наказателно дело (К) No 218/2018, I състав ЗАНН: КЗЛД КАСТЪМЪР КЕЪР БГ ЕООД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 16.5.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1089 от 1.12.2017 г., постановено по нахд № 2513/2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

488

Административно дело No 223/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Р.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 16.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Р.К. ***, чрез адв. Ж. Д. от АК – Хасково, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0938-000306/01.02.2018 г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Плевен, с която е наложена принудителна административна мярка – прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на основание чл. 171, т. 2а от Закона за движение по пътищата . ОСЪЖДА Х.Р.К. с ЕГН ********** *** да плати в полза на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Плевен сумата от 100 /сто/ лава, като възнаграждение за юрисконсулт по административно дело № 223 по описа на Административен съд Плевен за 2018 година. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

489

Административно наказателно дело (К) No 245/2018, I състав ЗАНН: МОСВ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ВИДИН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 16.5.2018г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 61 от 26.01.2018г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3438/2017г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 957/29.11.2017г. на Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“, с което на „ВиК-Видин“ ЕООД - Видин на основание чл. 200 ал.1 т. 26 от Закона за водите е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 48, ал. 1 т. 11 от Закона за водите. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

490

Административно наказателно дело (К) No 247/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕТ К.Н.7. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 16.5.2018г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 93 от 06.02.2018г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3315/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

491

Административно наказателно дело (К) No 256/2018, I състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ЕТ Р.М.Н.Р.Р.С.О. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 16.5.2018г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане. ОТМЕНЯ Решение № 15 от 18.01.2018г. на Районен съд – Левски, постановено по н.а.х.д. № 448/2017г. по описа на съда. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Левски при съобразяване с дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

492

Административно наказателно дело (К) No 273/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН С.Н.Н. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 16.5.2018г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 95 от 07.02.2018г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3411/2017г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0938-002403/16.05.2017г. на Началник група към ОД на МВР – Плевен, Сектор „Пътна полиция“, с което на С.Н. *** са наложени следните административни наказания: 1) на осн. чл. 174, ал. 3 от ЗДвП - глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, 2) на осн. чл. 177, ал. 1, т. 4, пр. І-во от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл. 5 ал.3 т.2 от ЗДвП и 3) на осн. чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – глоба в размер на 300 лева за нарушение на чл. 150а ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

493

Административно дело No 287/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 16.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Плевен с адрес гр.Плевен, ул“Сан Стефано“ №3 да заплати на Ц.И.К. с ЕГН ********** *** сумата от 350 (триста и петдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №3473 по описа на ПРС за 2017 год. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Плевен с адрес гр.Плевен, ул“Сан Стефано“ №3 да заплати на Ц.И.К. с ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 310 (триста) лева, представляващи възнаграждение за един адвокат на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 пр. 2 от ЗА, представлявал по пълномощно ищеца в настоящото съдебно производство, и държавна такса за образуване на делото. Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез АС-гр.Плевен, пред Върховния Административен съд на Р България. Преписи от решението да се изпратят на страните.

494

Административно наказателно дело (К) No 291/2018, I състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВИДИН ЕООД Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 16.5.2018г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124 от 13.02.2018 г., постановено по НАХД № 150 по описа за 2018г.по описа на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

495

Административно наказателно дело (К) No 34/2018, II състав Възобновяване на КАНД РАЙОНЕН ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ЮЛИЯ НАКОВА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 17.5.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление №750/24.07.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, против Д.Х.Д., ЕГН:**********, с настоящ адрес ***, с което за нарушение на чл.104, ал.1, т.5 от Закона за горите и на основание чл.275, ал.1, т.2 от с.з. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.266, ал.1, пр.първо от ЗГ, отнето е в полза на държавата, вещта послужила за извършване на нарушението – един брой брадва, с пазарна стойност 6лева, на основание чл.20 ал.1 от ЗАНН и чл.273 ал.1 от ЗГ; определено е да заплати обезщетение в размер на 25 лева на основание чл.5 от НОРОЩГЗГФ, както и да заплати паричната равностойност на липсващите вещи-предмет на нарушението – 1 пр. куб.м. дъбови дърва за огрев в размер на 25,19 лева на основание чл.275, ал.2 от ЗГ затова, на 10.02.2017 г. в землището на с.Петърница, общ.Долни Дъбник, в отдел 198, подотдел „А“, държавна горска територия, извършва сеч с брадва на 1 пр.куб.м. дъбови дърва за огрев, без да са маркирани с КГМ. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №750/24.07.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Ловеч, против Д.Х.Д., ЕГН:**********, с настоящ адрес ***, с което за нарушение на чл.104, ал.1, т.5 от Закона за горите и на основание чл.275, ал.1, т.2 от с.з. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.266, ал.1, пр.първо от ЗГ, отнето е в полза на държавата, вещта послужила за извършване на нарушението – един брой брадва, с пазарна стойност 6лева, на основание чл.20 ал.1 от ЗАНН и чл.273 ал.1 от ЗГ; определено е да заплати обезщетение в размер на 25 лева на основание чл.5 от НОРОЩГЗГФ, както и да заплати паричната равностойност на липсващите вещи-предмет на нарушението – 1 пр. куб.м. дъбови дърва за огрев в размер на 25,19 лева на основание чл.275, ал.2 от ЗГ. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на АУАН № 750/10.02.2017 год. серия СЗДП 2016г. фабр. №097470 от горски надзирател при ТП ДГС-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

496

Административно дело No 233/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.З.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 17.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.З.Б. ***, с искане за прогласяване нищожността на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0256-000007/10.01.2018 год., с която спрямо жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2А от ЗДП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от една година. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.

497

Административно наказателно дело (К) No 274/2018, II състав Други по ЗАНН Д.Т.Д. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 17.5.2018г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 17.01.2018 г., постановено по НАХД № 3350 по описа за 2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

498

Административно наказателно дело (К) No 290/2018, II състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВИДИН ЕООД Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 17.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 13.02.2018 г., постановено по НАХД № 118 по описа за 2018 г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

499

Административно наказателно дело (К) No 295/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН АСО ВАЛЕ ТАНЯ ФИКОВА ЕООД Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 17.5.2018г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134 от 15.02.2018 г., постановено по НАХД № 3420 по описа за 2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

500

Административно наказателно дело (К) No 315/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Л.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 17.5.2018г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 09.01.2018 г., постановено по НАХД № 1509 по описа за 2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

501

Административно наказателно дело (К) No 324/2018, II състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВИДИН ЕООД Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 17.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 109 от 12.02.2018 г., постановено по НАХД № 76 по описа за 2018г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

502

Частно административно дело (К) No 468/2018, I състав Частни КАНД и КАД В.С.П. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЛОВЕЧ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 17.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №20/16.01.2018 год. по нахд №25 по описа на Районен съд-Ловеч за 2018 год., с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на В.С.П. ***, чрез адвокат С.Д. с адрес ***, против Наказателно постановление № 11-0000663/1.12.2017 г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Ловеч и производството по делото е прекратено. Определението не подлежи на оспорване. Препис от същото да се изпрати на страните.

503

Административно дело No 165/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.В.Х. НАЧАЛНИК РУП ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 18.5.2018г.
Отменя заповед за ППАМ № 17-0256-000246/04.10.2017 г. на началник РУП Долна Митрополия към ОД на МВР Плевен. Осъжда ОД на МВР Плевен да заплати на В.В.Х.,*** разноски в размер на 260 лева. Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.

504

Административно наказателно дело (К) No 211/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Л.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 18.5.2018г.
Обезсилва решение № 1188/20.12.2017 г., постановено по а.н.д. № 3048/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд с оглед указанията на съда. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

505

Административно дело No 240/2018, III състав Закон за държавния служител М.М.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 18.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 117/26.01.2018г. на Изпълнителния директор на ИА „Автомобилна администрация“ – София, с която на осн. чл. 106 ал.1 т.2 от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение на М.М.Х. *** за длъжността „инспектор“ в Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Плевен в ГДАА, считано от 26.01.2018г., поради съкращаване на длъжността. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

506

Административно наказателно дело (К) No 317/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Т.Х. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 18.5.2018г.
Оставя в сила решение № 138/15.02.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 290/2018 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

507

Административно наказателно дело (К) No 318/2018, II състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВИДИН ЕООД Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 18.5.2018г.
Оставя в сила решение № 108/12.02.2018 г., постановено по н.а.х. д. № 153/2018 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

508

Административно наказателно дело (К) No 321/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП В. ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ВК ТРАНС ЕООД Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 18.5.2018г.
Обезсилва решение № 136/15.02.2018 г., постановено по а.н.д. № 240/2018 г. на Районен съд - Плевен. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на РС Плевен при спазване на дадените указания. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

509

Административно наказателно дело (К) No 344/2018, II състав ЗАНН: ИААА Н.Д.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 18.5.2018г.
Отменя решение № 158/26.02.2018 г., постановено по а.н.д. № 2589/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 35-0000446/11.09.2017г. на гл. инспектор при ИА „Автомобилна администрация“. Оставя без уважение искането на Н.Д.И. *** за присъждане на разноски. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

510

Административно дело No 279/2018, I състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) К.И.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА заповед № 80 от 23.01.2017 година, на началника на затвора Ловеч, с която К.И.И., изтърпяващ наказание по НК е разпределен в Затворническо общежитие Полигона. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

511

Административно дело No 300/2018, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Е.Ц.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ц.И., изтърпяващ наказание в затвора Плевен, срещу Заповед №9/08.01.2018г. на Началника на затвора Плевен, с която на лишения от свобода е отказано режимът за изтърпяване на наказанието да бъде заменен от „Строг“ на „Общ“. ОСЪЖДА Е.Ц.И., понастоящем изтърпяващ наказание в затвора Плевен, с ЕГН:**********, да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“-София направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно, съобразно чл.66 ал.2 изр.четвърто от ЗИНЗС. Преписи от решението да се изпратят на страните.

Определение от 18.09.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№2901/06.07.2018г. от л.св. Е. Ц. И., представляваща искане за изменение на Решение №337/21.05.2018г. по адм.дело №300/2018г. по описа на Административен съд Плевен в частта за разноските.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
Определението подлежи на обжалване с частта жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му.
Преписи от определението да се изпратят на страните.

512

Административно дело No 305/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.М.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на П.М.С. ***, с ЕГН **********, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №20337/22.10.2013 год. на Началник сектор ПП при ОД на МВР-Плевен, с която спрямо жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.4 от ЗДП – изземване на свидетелството за управление, поради отнети всички контролни точки с влезли в сила наказателни постановления. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Плевен да заплати на П.М.С. ***, с ЕГН ********** направените по делото разноски общо в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.

513

Административно дело No 329/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.К.И. НАЧАЛНИК РУ ГУЛЯНЦИ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.И. ***, с ЕГН **********, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0270-000037/26.02.2018 год., с която спрямо И. е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б.“б“-временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА И.К.И. ***, с ЕГН ********** да заплати в полза на Областна дирекция на МВР-Плевен, разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева, като ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски за разликата над присъдения размер от 100 лева до пълния претендиран размер от 300 лева. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните.

514

Административно дело No 230/2018, III състав ДОПК ЗДРАВЕЦ 99 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО МЕСТНИ ПРИХОДИ В ОБЩИНА КНЕЖА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 22.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Здравец-99“ АД – Враца, чрез представляващия Х.М.К. срещу Мотивиран отказ Изх. № ОП 04-270-2/25.01.2018г. на Директора на Дирекция „Обща администрация“ – Ръководител на звено за местни приходи в Община Кнежа, с който е потвърден отказа на гл.специалист „данъчен инспектор“ в МДТ- Община Кнежа за обработването на подадената от дружеството декларация с Вх. № ОП-04-270/11.12.2017г. на осн. чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти относно следните собствени обекти: 4 бр. гаражи със съответна разгъната площ: 50 кв.м., 24 кв.м., 24кв.м. и 24 кв.м., находящи се в УПИ ІІ-4147, квартал 124 по ЗРП на гр. Кнежа. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

515

Административно дело No 455/2018, I състав Закон за българските лични документи К.И.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от К. И. М. *** срещу заповед № 3163-1371/17.07.2018 г. на Директора на ОД на МВР-Плевен, с която е отказано издаването на паспорт на непълнолетното лице М. М. И. по заявление № 4541014/28.03.2018 г., подадено до ОД на МВР-Плевен и е прекратена преписката по заявлението. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 455 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република Българияв 7-дневен срок от получаване на съобщението.

516

Административно дело No 481/2018, V състав ДОПК КЛИМСИСТ ЕООД ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ПМДТ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Климсист“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул „Стоян Михайловски“ №118, с ЕИК 114542097, представлявано от Ц.Т.П., против мълчаливо потвърждаване от Директора на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ при община Плевен в хипотезата на чл.156, ал.4 и ал.5 от ДОПК, на Акт за установяване на публични вземания от местни данъци и такси по данни от декларация №107-1955/11.12.2017 год., издаден от орган по приходите в община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №481 по описа на Административен съд-Плевен за 2018 год. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. Преписи от определението да се изпратят на страните.

517

Административно дело No 487/2018, V състав Закон за закрила на детето Л. И. Б. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на оспорващия Л. Б., направено в жалбата, за спиране на допуснатото предварителното изпълнение на Заповед №ЗД/Д ЕН-ЧБ-016/21.03.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“-Чревен бряг. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. Определението може да се оспори с частна жалба, в 7-мо дневен срок от съобщението, пред Върховен административен съд на Република България. Преписи от определението да се изпратят на Л. Б., на посочения в жалбата съдебен адрес, и на Директора на Д“Социално подпомагане“ гр.Червен бряг

518

Административно дело No 481/2018, V състав ДОПК КЛИМСИСТ ЕООД ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ПМДТ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Климсист“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул „Стоян Михайловски“ №118, с ЕИК 114542097, представлявано от Ц.Т.П., против мълчаливо потвърждаване от Директора на Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ при община Плевен в хипотезата на чл.156, ал.4 и ал.5 от ДОПК, на Акт за установяване на публични вземания от местни данъци и такси по данни от декларация №107-1955/11.12.2017 год., издаден от орган по приходите в община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №481 по описа на Административен съд-Плевен за 2018 год. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. Преписи от определението да се изпратят на страните.

519

Административно дело No 311/2018, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ИСКЪР ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение за налагане на финансова корекция №01-0800/3747 от 06.02.2018 г., издадено от и.д. изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

520

Административно наказателно дело (К) No 327/2018, II състав ЗАНН: Общини С.З.П. ОБЩИНА ЛЕВСКИ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 34/23.02.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 465 по описа на Районен съд на гр. Левски за 2017 г. ВРЪЩА н.а.х.д. № 465 по описа на Районен съд на гр. Левски за 2017 г. за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението е окончателно.

521

Административно наказателно дело (К) No 363/2018, II състав ЗАНН: НАП З.П.Т. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 181/01.03.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 244 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2018 г. Решението е окончателно.

522

Административно наказателно дело (К) No 369/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕТ К.Н.7. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 117/13.02.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 3318 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2017 г. Решението е окончателно.

523

Административно наказателно дело (К) No 293/2018, II състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВИДИН ЕООД Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 122/13.02.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 73 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2018 г. Решението е окончателно.

524

Административно наказателно дело (К) No 319/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ФРЕЯ ОЙЛ ЕООД С.КРУШОВЕНЕ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 169/27.02.2018 г., постановено по н.а.х.д. № 129 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2018 г. Решението е окончателно.

525

Административно дело No 436/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.А. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 25.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба от л.св. Н.Д.А., изтърпяващ наказание в затвора Белене, за финансово обезщетение в размер на 5000лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №436/2018г. по описа на Административен съд-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба, чрез Административен съд Плевен, пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението.

526

Административно наказателно дело (К) No 292/2018, I състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВИДИН ЕООД Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 123 от 13.02.2018 г., постановено по нахд № 122/2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

527

Административно наказателно дело (К) No 297/2018, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ТМУ СВИЩОВ И.П.Б. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 28.5.2018г.
Отменя решение № 5/01.02.2018 г. по а.н.д. № 242/2017 г. на Районен съд - гр. Кнежа в частта, в която е отменено наказателно постановление № 219/2017г. от 14.08.2017 год. на началника на Митница Свищов, по т. І, в която на лицето И.П.Б., с ЕГН ********** и адрес: ***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 85 847.20 лв. (осемдесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и 20 ст.), за административно нарушение по чл. 126, предл. първо от ЗАДС. Изменя наказателно постановление № 219/2017г. от 14.08.2017 год. на началника на Митница Свищов, в частта по т. І, като налага за административно нарушение по чл. 126, предл. първо от ЗАДС административно наказание „глоба“ на И.П.Б., с ЕГН ********** и адрес: ***, в размер на 77 078, 66 лева, представляваща двойния размер на дължимия акциз за държането на акцизни стоки 54 325, 16 литри сурово нефтено масло. Оставя в сила решението в останалата част. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

528

Административно наказателно дело (К) No 298/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Г.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7/30.01.2018 г., постановено по НАХД № 239/2017 по описа на Районен съд – гр. Никопол. Решението е окончателно.

529

Административно наказателно дело (К) No 302/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА КНЕЖА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 28.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 10 от 29.01.2018 г., постановено по нахд № 189/2017 г. на Районен съд – Кнежа и вместо него ПОСТАНОВИ : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС-29 от 12.06.2017 г. на В. Т. В. – заместник-председател на ДАМТН, оправомощен със заповед № А-418/06.06.2017 г. на Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на община Кнежа, със седалище и адрес на управление гр.Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 69, представлявана от кмета И. Л., на основание чл.83 от ЗАНН, във връзка с чл.201 ал.12 и чл.200 ал.1 т.39 от Закона за водите е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

530

Административно наказателно дело (К) No 314/2018, I състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ВИДИН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 12.02.2018 г., постановено по нахд № 72/2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

531

Административно наказателно дело (К) No 325/2018, I състав Други по ЗАНН ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ КАПКА И МИМИ ООД ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение без номер от 2.02.2018 г., постановено по нахд № 3436/2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

532

Административно наказателно дело (К) No 328/2018, I състав ЗАНН: Общини С.З.П. ОБЩИНА ЛЕВСКИ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 28.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 31 от 23.02.2018 г., постановено по анд № 467/2017 г. на Районен съд – Левски и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62 от 04.10.2017 г., издадено от Зам.кмета на Община Левски, с което на С.З.П. ***, с ЕГН **********, на основание чл.53 ал.1 и ал.2, чл.52, ал.4, чл.27 ал.1 и ал.2 от ЗАНН, чл.22 от ЗМСМА и чл.44 ал.1 т.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Левски, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

533

Административно наказателно дело (К) No 354/2018, I състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВИДИН ЕООД Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 192 от 9.03.2018 г., постановено по нахд № 3439/2017 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

534

Административно наказателно дело (К) No 361/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.И.П. РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29 от 07.03.2018 г., постановено по анд № 559/2017 г. на Районен съд – Червен бряг в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0374-000946 от 15.11.2017 г. на Началника на Районно управление Червен бряг в частта, с която на Ц.И. ***, с ЕГН ********** на основание чл.53 ал.1 от ЗАНН и чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от един месец. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

535

Административно дело No 421/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Л.С. ДИРЕКТОРА НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 28.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №421/2018г. по описа на Административен съд-Плевен. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд-Плевен и Административен съд София-град относно съда, компетентен да разгледа подадената жалба от А.Л.С. *** против Заповед №3286з-1186/19.03.2018г. на Директора на Главна дирекция „Национална полиция“ –София. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на компетентния да разгледа спора административен съд. Определението не подлежи на оспорване. Препис от определението да се изпрати на А.С. чрез адв.П. и на Директора на ГДНП.

536

Административно наказателно дело (К) No 289/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ НА МВР ДОЛНИ ДЪБНИК И.В.П. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 29.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 128 от 14.02.2018г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3372/2017 г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0257-000791/10.10.2017г. на Началника на РУ – Долни Дъбник към ОД на МВР – Плевен, с което на И.В.П. *** са наложени административни наказания: 1) на осн. чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП „глоба” в размер на 3000 лв. за нарушение на чл. 139 ал.5 от ЗДвП и 2) на осн. чл. 183 ал.1 т.1, пр. 1 и 2 от ЗДвП „глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100 ал.1 т.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

537

Административно наказателно дело (К) No 296/2018, I състав ЗАНН: ДИТ БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89/05.02.2018г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3147/2017г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

538

Административно наказателно дело (К) No 316/2018, I състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ДУНАВСКИ РАЙОН ГР.ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ВИДИН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 27.02.2018г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 120/2018 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

539

Административно наказателно дело (К) No 322/2018, I състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВИДИН ЕООД Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106 от 12.02.2018г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 113/2018 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

540

Административно наказателно дело (К) No 326/2018, I състав ЗАНН: Общини С.З.П. ОБЩИНА ЛЕВСКИ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 29.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 33/23.02.2018г. на Районен съд – Левски, постановено по н.а.х.д. № 460/2017г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 55/04.10.2017 г. на Зам. Кмета на Община Левски, с което на С.З. *** на осн. чл. 44 ал. 1 т. 1 от Наредба № 1 на Община Левски е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 2 т. 2 от Наредба № 1 на Община Левски. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

541

Административно дело (К) No 332/2018, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ЧЗП СВЕТОЗАР КОЛЧЕВ ПЕТРОВ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 12.02.2018 г., постановено по а.д. № 2286/2017 г. на Районен съд – Ловеч. ОСЪЖДА Светозар Колчев Петров с ЕГН ********** *** разноски в размер на 100 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

542

Административно дело No 416/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.И.А. НАЧАЛНИКА НА РО НСК ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.А. *** срещу Заповед №ДК-10-СЗР-4/05.04.2018г. на Началника на РДНСК-Северозападен Район. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 416/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните – жалбоподателя и Началника на РДНСК – СЗР, чрез юрк. Л., както и на заинтересованите страни – Д.Й.В. ***, „Златекс“ ООД – Стара Загора и Гл. архитект на Община Плевен.

543

Административно дело No 423/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.А.И.   Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 29.5.2018г.
Връща жалба на Х.А.И.,*** с искане да бъде осигурена възможност да посещава Център по хемодиализа с оглед заболяването му и претендира заплащане на обезщетение в размер на 5000 лева от Затвора Плевен. Прекратява съдебното производство по и. адм. дело № 423 по описа за 2018 година на Административен съд Плевен. Определението да се съобщи на Х.А.И.,*** и на началник на Затвора Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

544

Административно дело No 424/2018, III състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Р.М.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ ГУЛЯНЦИ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.М.Б. ***, чрез адв. П.Б. от АК – София срещу мълчалив отказ на Началника на РУ на МВР – Гулянци за продължаване срока на издаденото му разрешение за носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие по подадено Заявление с Вх. № 270000-33/05.01.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 424/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

545

Административно дело No 440/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) А.Г.Д. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в ЗООТ – Белене срещу Заповед №Л-1649/2/04.04.2018г. на Главния директор на ГДИН, с която е наредено да бъде преведен в ЗООТ към Затвора – Ловеч за доизтърпяване на наложеното наказание. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 440/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните – жалбоподателя и Главния директор на ГДИН - София.

546

Административно дело No 200/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.И.Ш. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Плевен на осн. чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на П.И.Ш. *** обезщетение в размер на 405 лв. за причинени имуществени вреди, представляващи платена сума по ел.фиш в размер на 105 лв. и направени разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. в производството по НАХД № 2177/2017г. по описа на Районен съд – Плевен, завършило с отмяната на Електронен Фиш Серия К № 0958198 на ОД на МВР – Плевен, като ОТХВЪРЛЯ иска за платения адвокатски хонорар за разликата до 600 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Плевен на осн. чл. 86 от ЗЗД да заплати на П.И.Ш. *** законната лихва върху присъдената сума от 405 лв., считано от датата на влизане в сила на съдебното решение за отмяна на ЕФ - 06.01.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Плевен да заплати на П.И.Ш. *** деловодни разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. и д.т. – 10 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

547

Административно дело No 224/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Ф.М. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 30.5.2018г.
ОСЪЖДА Община – Плевен на основание чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на М.Ф.М. *** обезщетение в размер на 650 лв. за причинени имуществени вреди, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение в производството по НАХД № 2815/2017г. по описа на Районен съд – Плевен и КАНД № 46/2018г. по описа на Административен съд - Плевен, завършило с отмяната на НП № 1572/05.06.2017г. на Зам. Кмета на Община Плевен като незаконосъобразно, както и законната лихва върху сумата от датата на депозиране на исковата молба – 22.02.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община – Плевен да заплати на М.Ф.М. *** направените деловодни разноски за д.т. в размер на 10 лв. ОСЪЖДА Община – Плевен да заплати на адв. П.Л.П. *** сумата 300 лв., представляваща адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

548

Административно наказателно дело (К) No 320/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛЕВЕН З.П.Т. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 150/20.02.2018г., постановено по НАХД № 24/2018г. по описа на Районен съд- Плевен. Решението е окончателно.

549

Административно дело No 438/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.К.К. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от М.К.К., изтърпяващ наказание в ЗООТ Плевен срещу заповед № 418/18.04.2018 г. Началника на затвора Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 438 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

550

Административно дело No 444/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Р.К.С. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба /именувана молба/ от Р.К.С., ЕГН **********, лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в Затвора- Белене, против Заповед № 1-1896/19.04.2018г. на ВПД Главен директор на ГДИН. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.159, т. 3 АПК съдебното производство по адм.д. № 444/2018г. по описа на Административен съд- Плевен Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

551

Административно наказателно дело (К) No 323/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП В. ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН С.М.Б. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 31.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 114 от 12.02.2018 год., постановено по НАХД № 3474/2017 год. по описа на Районен съд – Плевен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Плевен, при което да се изпълнят указанията, дадени в обстоятелствената част на решението. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

552

Административно дело No 480/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 31.5.2018г.
Съдия Снежина Иванова се отвежда от разглеждане на и.адм. дело № 480 по описа за 2018 година на Административен съд –Плевен. Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 480 по описа за 2018 г. на Административен съд Плевен. Изпраща на Върховен административен съд –София и.адм. дело № 480/2018 година по описа на Административен съд –Плевен за определяне на друг административен съд за разглеждане и решаване на делото. Определението не подлежи на обжалване.

553

Административно дело No 506/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.П.Т.   Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 31.5.2018г.
Оставя без разглеждане молба на Б.П.Т.,*** с искане съдът да свика общо събрание на земеделска производителна кооперация „Четирилистна детелина“ , за да бъде освободен председателя на кооперацията. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 506 по описа за 2018 година на Административен съд –Плевен. Преписи от настоящото определение да се изпрати на Т.. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението до страните.

554

Административно дело No 526/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М.   Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 31.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №526/2018г. по описа на Административен съд-Плевен. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ на Окръжен съд Плевен делото, образувано по подадена молба от л.св.М.А.М., изтърпяващ наказание в затвора Белене, с която се сигнализира за некачествена храна, закупувана от магазина при затвора Белене и се претендира обезщетение в размер на 50000лева от фирмата производител. Определението не подлежи на оспорване. Препис от определението да се изпрати на л.св.М..

555

Административно дело No 191/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Н.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 1.6.2018г.
Отхвърля жалбата на В.Н.М. ***, ЕГН **********, срещу заповед № 316з-293/25.01.2018 г. на директора на Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи - Плевен. Осъжда В.Н.М. ***, ЕГН ********** *** разноски в размер на 300 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

556

Административно дело No 507/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Д.Й. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 1.6.2018г.
Прекратява съдебното производството по и.адм.дело №507/2018 г. по описа на Административен съд-Плевен. Изпраща искова молба на Т.Д.Й. *** срещу ГД „Изпълнение на наказанията” по чл.71, ал. 1, т. 1 от Закона за защита от дискриминацията с искане за образуване на съдебно производство и установяване ,че е дискриминиран, като не може да ползва лечение и да бъде осъден ответника да му заплати обезщетение в размер на 30 000 лева по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на оспорване. Определението да се съобщи на Т.Д.Й. и на ГДИН, гр. София.

557

Административно дело No 806/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Ц.В. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 1.6.2018г.
Оставя без разглеждане искова молба на П. Ц. В., с. Староселци, *** чрез адв. П. Д. от САК съдебен адрес: гр. София, ул. „Ивайло“ № 28, ет. 4, ап. 7 срещу Държавен фонд „Земеделие“, ЕИК 121100421, гр. София 1618, бел. „Цар Борис III“ № 136 в частта , в която се претендира изплащане на обезщетение за вреди от писмо изх.№01-153-6500/96 от 12.03.2014 г. на зам.изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Прекратява производството по и.адм.дело №806 по описа за 2017 г. на Административен съд-Плевен в тази част.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
Конституира като ищец- П. Ц. В., с. Староселци, *** чрез адв. П. Д. от САК съдебен адрес: гр. София, ул. „Ивайло“ № 28, ет. 4, ап. 7 и ответник - Държавен фонд „Земеделие“, ЕИК 121100421, гр. София 1618, бел. „Цар Борис III“ № 136 и като контролираща страна-Окръжна прокуратура Плевен.
Насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 27 септември 2018 година от 10.00 часаа, за която дата да се призоват траните, като ищцата на посочения съдебен адрес.
Да се изпрати препис от исковата молба на ответника и на Окръжна прокуратура Плевен за становище и представяне на доказателства в 14 дневен срок от съобщението.
Дава възможност на страните в производството да представят доказателства в подкрепа на техните твърдения.
Указва на ищцата, че следва да представи посочените в молбата от 31.05.2018 година заявления за подпомагане за 2013, 2014 и 2015 г.
Указва на ищцата, че в исковото производство тежестта на доказване относно посочените факти и обстоятелства, е нейна.
Съдебен деловодител на 6ти състав да докладва за прилагане към настоящето дело адм. дело № 812 по описа за 2017 година на АС Плевен след връщането му от ВАС.
Определението да се съобщи на страните.
Определението в тази част не подлежи на обжалване.

558

Административно дело No 303/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ИСКЪР ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 4.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 01-0800/3745 от 06.02.2018г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – София, с което на осн. чл.70 ал.1 т.9 вр. чл. 73 ал.1 и чл. 75 ал.2 от ЗУСЕСИФ и чл. 166 ал.1 и ал.2 вр. чл. 162 ал.2 т.8 от ДОПК на Община Искър е наложена финансова корекция в размер на 5 % от стойността на финансовата помощ, изплатена по заявени за възстановяване разходи (или 2 329, 07 лв.) по договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажните работи и изготвяне на технически паспорт на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Староселци и с. Писарово, община Искър“ и избран изпълнител ДЗЗД „Обединение Интер Веди Консулт“, за изпълнение на одобрен проект с ИД по Договор № 15/321/00819 за отпускане на финансова помощ, сключен между ДФЗ-РА и Община Искър с УРН 376474. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

559

Административно дело No 375/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Е.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 4.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Плевен с адрес гр.Плевен, ул“Сан Стефано“ №3 да заплати на Д.Е.Н. ***, с ЕГН ********** сумата от 350 (триста и петдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №77 по описа на ПРС за 2018 год. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Плевен с адрес гр.Плевен, ул“Сан Стефано“ №3 да заплати на Д.Е.Н. ***, с ЕГН ********** разноски по делото в размер на 310 (триста) лева, представляващи възнаграждение за един адвокат на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 пр. 2 от ЗА, представлявал по пълномощно ищеца в настоящото съдебно производство, и държавна такса за образуване на делото. Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез Административен съд -гр.Плевен, пред Върховния Административен съд на Р България. Преписи от решението да се изпратят на страните.

560

Административно дело No 495/2018, II състав Закон за защита от дискриминация Е.Ц.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 4.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 495/2018г по описа на Административен съд-Плевен. ИЗПРАЩА делото на основание чл. 135, ал.4 АПК на смесен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност и посочване на компетентния съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните. Определението не подлежи на оспорване.

561

Административно дело No 533/2018, VI състав КСО Н.М.А. ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 4.6.2018г.
Оставя без разглеждане жалба Н.М.А.,***, чрез адв Ф. П., съдебен адрес *** срещу решение № 2153-14-37/08.05.2018 година на директора на ТП на НОИ Плевен. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 533 по описа за 2018 година на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на лицето и на директора на ТП на НОИ –Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

562

Административно дело No 538/2018, VI състав ДОПК В И К СТЕНЕТО ЕООД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 4.6.2018г.
Оставя без разглеждане жалбата на „ВиК-Стенето“ ЕООД, ЕИК 820146942, седалище и адрес на управление: гр. Троян , ул. „Христо Ботев“ № 213 чрез представляващия Т. С. Г. чрез адв А.Н. К., гр. София , бул. „Цар Освободител“ № 8а, ет. 4 срещу акт № 34/11.05.2018 година за установяване на публично държавно вземане на директора на Басейнова дирекция Дунавски район –Плевен. Прекратява образуваното съдебното производство по адм.д.№ 538 по описа за 2018 година по описа на Административен съд – Плевен. Изпраща по подведомственост жалбата ведно с преписката за произнасяне на Министъра на околната среда и водите. Определението подлежи на оспорване от страните и министъра на околната среда и водите. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

563

Административно дело No 539/2018, VI състав ДОПК ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 4.6.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на „Дунавски драгажен флот“ АД, ЕИК 117000924, седалище и адрес на управление гр.Русе, Източна промишлена зона чрез представляващия В. Й. срещу акт № 28/20.03.2018 година за установяване на публично държавно вземане на директора на Басейнова дирекция Дунавски район –Плевен. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 539 по описа за 2018 година на Административен съд Плевен. Определението да се съобщи на оспорващия и административния орган. Определението подлежи на обжалване с частта жалба пред върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

564

Административно дело No 540/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.П.П. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 4.6.2018г.
Оставя без разглеждане жалба на И.П. *** срещу заповед № 549/21.05.2018 година на началника на Затвора Плевен, с която му е наложено дисциплинарно наказание – „ изолиране в наказателна килия за срок от 14 дни“. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 540 по описа за 2018 г. на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи незабавно по факса на лицето, като се отбелязва и час на връчването и на началника на Затвора Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

565

Частно административно дело No 543/2018, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Ю.Д.С. КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 4.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №543 по описа на Административен съд-Плевен за 2018 год. ПРИСЪЕДИНЯВА административно дело №543 по описа на Административен съд-Плевен за 2018 год., образувано по жалба от Ю.Д.С. ***, против раздел III от Заповед №168/23.05.2018 год. на кмета на община Никопол, с която на основание чл.60, ал.1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на заповедта, към административно дело №542 по описа на Административен съд-Плевен за 2018 год., образувано по жалба на Земеделска кооперация „Осъм“ против раздел III от Заповед №168/23.05.2018 год. на кмета на община Никопол, с която на основание чл.60, ал.1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на заповедта, за съвместно разглеждане и постановяване на съдебен акт по двете жалби. Определението не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните

566

Административно дело No 253/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Б.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 5.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Адвокатско дружество „Т., П.“, вписано в регистъра на адвокатските дружества при СГС, представлявано от управителя К.Т. от САК, в качеството й на пълномощник на Х.Б.Т. с ЕГН **********, с адрес ***, сутерен, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0938-000361/9.02.2018 год. на Началник сектор ПП при ОД на МВР Плевен, с която спрямо Х.б.Т. е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.4 от ЗДП-временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач, на който са отнети всички контролни точки с влезли в сила НП и не е изпълнил задължението си по чл.157, ал.4 от ЗДвП. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Плевен да заплати на Х.Б.Т. с ЕГН ********** направените по делото разноски общо в размер на 510 (петстотин и десет) лева, като за разликата над 500 лева до пълния претендиран размер на адвокатското възнаграждение от 800 лева отхвърля искането като неоснователно.. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.

567

Административно дело No 352/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.В.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ВРАЦА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 5.6.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Враца, гр.Враца, ул „Поп Косто Буюклийски“ №10 да заплати на Д.В.Д. *** сумата от 300 (триста ) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №393/2017 год. по описа на РС-Бяла Слатина, ведно с дължимата законна лихва върху присъденото обезщетение от датата на влизане в сила на решение 152/28.11.2017 год. на РС-Бяла Слатина по анд №393/2017 год. в частта, с която е отменено Наказателно постановление №17-0248-000213/29.03.2017 год. на Началник РУ-Бяла Слатина в частта, с която на Д. са наложени: за нарушение на чл.70, ал.3 от ЗДвП и на основание чл.185 от ЗДвП-глоба в размер на 20 лева; за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП-глоба в размер на 50 лева; за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП-глоба в размер на 300 лева и отнемане на 6 к.т., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявената искова молба от Д.В.Д. ***, против Областна дирекция на МВР-Враца, гр.Враца, ул „Поп Косто Буюклийски“ №10, с правно основание на иска чл.1, ал.1 от ЗОДОВ във връзка с чл.203, ал.1 и чл.204, ал.1 от АПК за разликата над присъдения размер от 300 (триста) лева до пълния претендиран размер от 1000 (хиляда лева), представляващи вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение наказателно постановление, представляващи платено възнаграждение за един адвокат, който го е представлявал в производството пред съда по анд №393/2017 год. по описа на РС-Бяла Слатина, ведно с дължимата законна лихва върху тази разлика. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Д.В.Д. ***, против Областна дирекция на МВР-Враца, гр.Враца, ул „Поп Косто Буюклийски“ №10, за присъждане на лихва върху главницата от датата на констатиране на административното нарушение, която в случая е 12.03.2017 год., до датата на влизане в сила на решение 152/28.11.2017 год. на РС-Бяла Слатина по анд №393/2017 год. в частта, с която е отменено Наказателно постановление №17-0248-000213/29.03.2017 год. на Началник РУ-Бяла Слатина в частта, с която на Д. са наложени: за нарушение на чл.70, ал.3 от ЗДвП и на основание чл.185 от ЗДвП-глоба в размер на 20 лева; за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП-глоба в размер на 50 лева; за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП-глоба в размер на 300 лева и отнемане на 6 к.т. ОТХВЪРЛЯ исковата молба от Д.В.Д. ***, против Областна дирекция на МВР-Враца, гр.Враца, ул „Поп Косто Буюклийски“ №10, с правно основание на иска чл.1, ал.1 от ЗОДОВ във връзка с чл.203, ал.1 и чл.204, ал.1 от АПК , с която се претендира обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1000 лева, платени по канд №18/2018 год. по описа на Административен съд-Враца, ведно с дължимата законна лихва от датата на констатиране на нарушението до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Враца, гр.Враца, ул „Поп Косто Буюклийски“ №10 да заплати на Д.В.Д. *** сумата от 150 (сто и петдесет) лева, представляващи разноски в настоящото съдебно производство –възнаграждение за един адвокат съгласно пълномощно на л.30 от делото, съразмерно с уважената част от исковата претенция, като за разликата над тази сума до пълния претендиран размер от 1000 (хиляда) лева ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски като неоснователно. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Враца, гр.Враца, ул „Поп Косто Буюклийски“ №10 да заплати Д.В.Д. *** сумата от 10 (десет) лева, представляваща държавна такса за образуване на делото . Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез АС-гр.Плевен, пред Върховния Административен съд на Р България.

568

Административно дело No 380/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОРДИМ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 5.6.2018г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор Иван Шарков срещу чл. 65, ал. 3 от Наредба за управление и за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества в Община – Пордим, приета с решение № 169 от протокол № 14 от 13.10.2004 г. на ОбС – Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 380/2018 г. по описа на Административен съд – Плевен. На основание чл. 143, ал. 2 от АПК, съдът намира, че предвид оттеглянето на оспорения акт след завеждане на делото, протестиращата страна има право на разноски по делото, като такива са направени в размер на 20 лв. възстановяването, на които следва да бъде възложено на ответника чрез Община – Пордим. ОСЪЖДА Община – Пордим ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура – Плевен разноски по адм. дело № 380/2018 г. по описа на Административен съд – Плевен в размер на 20 лв. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок за явилите се страни, а за неявилите се, след получаване на съобщението. Препис от протокола да бъде изпратен на Окръжна прокуратура – Плевен, след изготвянето му.

569

Частно административно дело No 542/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ОСЪМ 15 КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 5.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 542/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Никопол. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ДЕЛОТО да се изпрати незабавно на Районен съд – Никопол за произнасяне по жалбата.

570

Административно дело No 547/2018, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЧПТК МАРЕН КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 5.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 547/2018 год. по описа на Административен съд – Плевен. ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на ЧПТК „Марен“, със седалище и адрес на управление с. Новачене, общ Никопол чрез Председателя на УС Г.Д. срещу заповед № 168/23.05.2018 г. на Кмета на Община Никопол, с която е класирал и обявил за спечелили участниците, получили най-високи оценки за имотите по землища, като се оспорва заповедта в частта й относно участник № 12 – Г. В. Е., направено е искане за спиране на допуснатото предварително изпълнение на оспорената заповед към административно дело № 547 по описа на съда за 2018 г. за общо разглеждане. Определението не подлежи на оспорване.

571

Административно дело No 134/2018, IV състав Закон за закрила на детето Ц.М.Б. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-06-0007/18.01.2018г. на Директора на РДСП-Плевен, с която е наредено детето Н. С. М., ЕГН:**********, настанено в професионално приемно семейство на Д. Й. Ц. от гр.Плевен, родено от майка Ц.М.Б. и баща С.М.М., да бъде вписано в Регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, воден от РДСП-Плевен. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Плевен да заплати по сметка на Ц.М.Б. ***, с ЕГН:**********, направените по делото разноски в размер на 460лева (четиристотин и шестдесет лева). Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

572

Административно дело No 148/2018, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) З.З.М. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ Експертно решение № 0003 от заседание №001 от 03.01.2018 г. на специализиран състав на Национална експертна лекарска комисия по очни болести. ВРЪЩА делото като преписка за ново произнасяне от специализиран състав на Национална експертна лекарска комисия по очни болести в тримесечен срок от влизане в сила на настоящето решение, съобразно изложените в него мотиви. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия гр.София, да заплати на З.З.М. ***, ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 260,00 лв. (двеста и шестдесет) лева. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

573

Административно наказателно дело (К) No 367/2018, I състав ЗАНН: ДИТ БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 6.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160/26.02.2018 год., постановено по анд №3146 по описа на Районен съд-Плевен за 2017 г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните

574

Административно наказателно дело (К) No 371/2018, I състав ЗАНН: ДИТ БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА -ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 6.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 163/26.03.2018 год., постановено по анд №3168 по описа на Районен съд-Плевен за 2017 г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните

575

Административно наказателно дело (К) No 385/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.П.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 257 от 27.03.2018 г., постановено по нахд № 3504/2017 г. на Районен съд – Плевен в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 15-0938-003517 от 01.09.2015 г. на Началник сектор „ПП“ към ОД на МВР – Плевен в частта, с която на А.П.А. ***, с ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН, чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.150 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0938-003517 от 01.09.2015 г. на Началник сектор „ПП“ към ОД на МВР – Плевен в частта, с която на А.П.А. ***, с ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН, чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.150 от ЗДвП . ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 257 от 27.03.2018 г., постановено по нахд № 3504/2017 г. на Районен съд – Плевен в останалата част. Решението е окончателно. Преписи от решението да се изпратят на страните.

576

Административно дело No 208/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Д.Й.Д. ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 7.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Й.Д., ЕГН **********, лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в Затвора Белене, с която се оспорва отказ на Зам. гл. директор ГДИН- София за преместване на лишения от свобода от Затвора Белене в Затвора Варна, обективиран в писмо рег. № 350/12.01.2018г. по описа на ГДИН- София, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.Й.Д., ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”гр.София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

577

Административно наказателно дело (К) No 264/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Г.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.6.2018г.
Оставя в сила решение № 1/08.01.2018 г. по н.а.х.д. № 244/2017 г. на Районен съд - Никопол. Решението е окончателно.

578

Административно наказателно дело (К) No 342/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ПОРДИМ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 154/22.02.2018 г., постановено по НАХД №3429 по описа за 2017г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

579

Административно наказателно дело (К) No 343/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Ф.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 185 от 06.03.2018 г., постановено по НАХД № 390 по описа за 2018г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

580

Административно наказателно дело (К) No 346/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.Е.М. РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23 от 26.02.2018 г., постановено по НАХД № 532 по описа за 2017г. на Районен съд-Червен бряг. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

581

Административно дело No 349/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 З.Ж.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.6.2018г.
Отхвърля жалба на З.Ж.Г.,*** срещу заповед за ППАМ № 18-0938-000487/03.03.2018 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Плевен. Осъжда З.Ж.Г.,*** да заплати на ОД на МВР Плевен, гр. Плевен разноски в размер на 100 лева. Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.

582

Административно наказателно дело (К) No 364/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Н.Р. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.6.2018г.
Обезсилва решение № 234/21.03.2018 г. а.н.д. № 387/2018 г. на Районен съд – Плевен в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 16-0938-005621 от 04.01.2018 г. на Началник сектор към ОДМВР - гр.Плевен, Сектор „Пътна полиция“- Плевен, в частта в която на В.Н.Р. ***, за това, че на 07.12.2017 г в 22.25 ч. в гр. Плевен на кръстовище на ул. Дойран и ул. „Стоян Заимов“ като водач на лек автомобил Ауди А 7 Спортбек с рег № ХХХХ управлява под въздействието на алкохол, установено с техническо средство дрегер Алкотест 7510 № ARDM 0254 с концентрация 0,84 промила алкохол и му е издаден талон за медицинско изследване -нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание чл.174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 /дванадесет/месеца. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

583

Административно наказателно дело (К) No 365/2018, II състав ЗАНН: ДИТ БУЛГАРПЛОД СОФИЯ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 168 от 27.02.2018 г., постановено по НАХД № 3169 по описа за 2017г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

584

Административно наказателно дело (К) No 372/2018, II състав ЗАНН: НАП Р.З.Д. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.6.2018г.
Отменя решение № 189/09.03.2018 г. по н.а.х.д. № 368/2018 г. на Районен съд гр. Плевен, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление №303753-F62971 от 04.12.2017г на директора на офис Плевен в ТД на НАП-Велико Търново. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

585

Административно наказателно дело (К) No 374/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.Н.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.6.2018г.
Оставя в сила решение № 190/09.03.2018 г. по н.а.х.д. № 327/2018 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

586

Административно наказателно дело (К) No 384/2018, II състав ЗАНН: МОСВ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ - ДУНАВСКИ РАЙОН ГР.ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВИДИН ЕООД Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.6.2018г.
Оставя в сила решение № 238/22.03.2018 г. н.а.х.д. № 74/2018 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

587

Административно наказателно дело (К) No 388/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.С.Й. РУ БЕЛЕНЕ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35 от 23.02.2018 г., постановено по НАХД № 303 по описа за 2017 г. на Районен съд – Левски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

588

Административно наказателно дело (К) No 410/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН Х.М.Х. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.6.2018г.
Отменя решение № 284/04.04.2018 г. по н.а.х.д. № 634/2018 г. на Районен съд гр. Плевен, като вместо него постановява: Потвърждава наказателно постановление № 17-0256-000829 от 10.01.2018 г. на началник РУ –Долна Митрополия. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

589

Административно дело No 467/2018, III състав Закон за защита от дискриминация Ю.Х.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.Х.М., изтърпяващ наказание „доживотен затвор“ в Затвора – Плевен срещу отказа на Главния директор на ГДИН – София за преместване на жалбоподателя и настаняването му на лечение в СББАЛС - София, обективиран в писмо Рег. № 1440/12.02.2018г. на Главния Директор на ГДИН. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 467/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните – жалбоподателя и Главния директор на ГДИН - София.

590

Частно административно дело (К) No 476/2018, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН ИРМ ПОРДИМ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение /без №/ от 18.04.2018 г., постановено по гр.дело №1871/2018 на Районен съд - Плевен. Определението е окончателно.

591

Административно дело No 485/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на E. Ц.И., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора – Плевен срещу ГДИН – София с искане на осн. чл. 71 от Закона за защита от дискриминация: т.1. за установяване на дискриминация и т.2. за присъждане на обезщетение в размер на 40 000 лв. за неимуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразни действия и бездействия на Зам. Главния директор на ГДИН – М. Д., изразяващи се в неравно третиране на ищеца спрямо останалите лишени от свобода за периода от 20.03.2018г. до 18.05.2018г. (датата на завеждане на исковата молба), ведно със законната лихва върху сумата от момента на установяване на дискриминацията до окончателното плащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 485/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните

592

Административно дело No 486/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на л.св.Е.Ц.И., изтърпяващ наказание в затвора Плевен, срещу Н. К.- главен инспектор в затвора Плевен, с посочено правно основание чл.71 от Закона за защита от дискриминацията и искане 1. За установяване на дискриминация, 2. Осъждане да бъде преустановено нарушението, като се въздържа в бъдеще от такива нарушения, 3. За присъждане на обезщетение в размер на 30000лева за неимуществени вреди вследствие на дискриминационно отношение и унизено достойнство, произтичащи от незаконосъобразни действия на Н. К., изразяващи се в неравно третиране на ищеца спрямо останалите лишени от свобода за периода от 29.12.2017г. до 18.05.2018г. (датата на завеждане на исковата молба), ведно със законната лихва върху сумата от датата на увреждането до окончателното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №486 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

593

Административно дело No 551/2018, II състав ЗИНЗС А. Е. А. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР ПРИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на А. Е. А., лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в ЗООТ Белене, против заповед № 1-2289/23.05.2018г. на ВПД Главен директор на ГДИН- София, с която е постановено да бъде преведен жалбоподателя от ЗООТ към затвора Белене в ЗООТ към затвора Ловеч за доизтърпяване на наложеното наказание.
УКАЗВА на жалбоподателя в 7- дневен срок от съобщението да отстрани следните нередовности по подадената жалба :
1. Да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани.
2.Да посочи в какво се състои незаконосъобразността на обжалвания отказ.
3. Да конкретизира в какво се състои искането му до съда.
4. Да внесе по сметка на АС- Плевен държавна такса в размер на 10 лв. и да представи платежния документ по делото, както и да представи препис от допълнената жалба за ответника.
УКАЗВА на жалбоподателя, че ако не поправи в срок посочените нередовности, жалбата му ще бъде оставена без разглеждане на основание чл.158, ал.3 АПК, а производството по делото прекратено.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането на жалбоподателя А. Е. А. за спиране на изпълнението на оспорената заповед и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство в тази му част.
ИЗИСКВА от ГДИН- София допълване на административната преписка по делото, чрез представяне на доказателства за датата, на която оспорената заповед е била връчена на жалбоподателя и представяне на заверен препис от заповед № ЧР 05-115 от 05.04.2018г. Срок- 5 дни от съобщението.
ИЗИСКВА от НБД „Население“ справка за регистрираните постоянен и настоящ адрес на жалбоподателя
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта му относно постановеното оставяне без разглеждане и прекратяване на производството подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщението.

594

Административно дело No 882/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Р.Л. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 8.6.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“-София да заплати на Н.Р.Л., ЕГН:**********,***, обезщетение в размер общо на 1500лева (хиляда и петстотин лева) за претъпени неимуществени вреди, вследствие незаконосъобразни действия и бездействия на служители на ответника за периода 03.12.2013г. до 03.11.2016г., изразяващи се в лоши битови и хигиенни условия в помещенията, в които ищецът е бил настаняван, като вредите се изразяват в болки и страдания, унизително и нечовешко отношение, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния, предявен размер от 50000лева. ОТХВЪРЛЯ исковата молба на Н.Р.Л., ЕГН:**********,***, с която се претендира обезщетение в размер на 20лева за претърпени имуществени вреди, вследствие от неправомерно иззети два броя електрически разклонители с по три гнезда, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

595

Административно дело No 337/2018, I състав Закон за семейни помощи за деца В.Г.Й. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-ЕН2015 от 06.03.2018 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен, с която й е отпусната месечна помощ за родители, когато отглеждат деца с трайни увреждания, като се оспорва само началната дата на отпуснатата помощ. ВРЪЩА преписката по заявление-декларация вх. № 2015/23.02.2018 г. на В.Г.Й. *** за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от ЗСПД на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Плевен за ново произнасяне съгласно мотивите на настоящето решение, в двумесечен срок от влизането му в сила. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Плевен да плати в полза на В.Г.Й. с ЕГН ********** *** сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева като разноски по административно дело № 337 по описа на Административен съд - Плевен за 2018 година. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Въърховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

596

Административно наказателно дело (К) No 370/2018, I състав