АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛЕВЕН
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Жалбоподател, ищец

Ответник

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Административно дело No 978/2016, III състав

Закон за достъп до обществена информация

С.Т.Т.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГАБРОВО

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 3.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 978/2016 год. по описа на Административн съд-Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Адчинистративен съд - Габрово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателяи Окръжен прокурор - Габрово - за сведение.

2

Административно дело No 1020/2016, III състав

ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

АГРО МАРКС ЕООД

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 3.1.2017г.
ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд - Плевен и Районен съд - Плевен по жалбата на "Агро Маркс" ЕООД - Плевен против Заповед № РД-12-537/24.10.2016 год. на Кмета на Община Плевен. ПРЕКРАТЯВА прозводството по адм. дело № 1020/2016 год. по описа на Административен съд - Плевен. ИЗПРАЩА делото на ВАС за разглеждане от смесен състав по чл. 135 ал. 4 от АПК за определяне на подсъдността. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

3

Административно дело No 1021/2016, VI състав

ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

АГРО МАРКС ЕООД

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 3.1.2017г.
ИЗПРАЩА делото на смесен петчленен състав по чл. 135,ал. 4 от АПК от съдии на ВКС и ВАС, който да определи кой е компетентния съд, който да се произнесе по жалбата на „Агро Маркс” ЕООД-Плевен против Заповед № РД – 12-524/18.10.2016 г. на Кмета на Община Плевен, с която на осн. чл. 37м, ал. 4,т. 2 и т.4 във вр. с чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §15,ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр. 61 от 11.08.2015г./ се прекратява договор № 18 от 22.03.2013 г. между Община Плевен и жалбоподателя, с предмет - отдаване под наем на земеделски земи-пасища и мери – общинска собственост, подробно описани в оспорената заповед. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1021 по описа на Административен съд-Плевен за 2016 год.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИСИ от определението да се изпратят на страните.

4

Административно дело No 1025/2016, VI състав

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 3.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело №1025 по описа на Административен съд град Плевен за 2016 год. ИЗПРАЩА административно дело №1025/2016 год. на Началника на РДНСК-Северозападен район-Враца, като преписка за произнасяне по компетентност по протеста на прокурор Иван Борисов Шарков от Окръжна прокуратура –Плевен, гр. Плевен , ул. „Димитър Константинов” № 25, ет. 5 срещу акт за узаконяване №1 от 12.08.2014 год. на главния архитект на община Плевен, с който е узаконена „Пристройка и нов покрив на съществуваща жилищна сграда” в УПИ II-236 и I-235, кв.13 по плана на с.Тодорово. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба пред Върховен административен съд в 7(седем) дневен срок от съобщението от страните и от органа, на който е изпратено. Преписи от определението да се изпратят на Окръжна прокуратура Плевен, на главния архитект на община Плевен, на З.М.М., М.Г.Х. и К.Г.М..

5

Административно наказателно дело (К) No 887/2016, I състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Ц.Д.И.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 4.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 695/05.10.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2109/2016г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

6

Административно наказателно дело (К) No 889/2016, I състав

ЗАНН: ИААА

К.И.П.

ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 4.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 681/04.10.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2112/2016г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

7

Административно наказателно дело (К) No 905/2016, I състав

ЗАНН: ИАРА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС

Й.Е.Ц.

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 4.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 64/28.09.2015г. на Районен съд – Никопол, постановено по н.а.х.д. № 192/2016г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП № 15-042/27.07.2016г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав” – Русе при ИАРА – Бургас, в частта, с която на Й.Е.Ц. *** на осн. чл. 66 ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурите е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 24, ал.5 ЗРА като законосъобразно. ОТМЕНЯ НП № 15-042/27.07.2016г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав” – Русе при ИАРА – Бургас, в частта, с която на осн. чл. 90 ал.1 от ЗРА 1 бр. телескоп IMPEFITOR с дължина 5 м. е отнет в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

8

Административно дело No 921/2016, V състав

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Л.А.Х.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 4.1.2017г.
Връща тъжба на Л.А.Х., ЕГН **********,9-та група, 6-та килия в Затвора –Белене срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София с искане за осигуряване на нормални битови условия, тъй като пи изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода” в България същият е в килия със 17 човека, няма хигиена, битови условия. Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 921по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на лицето и на ГДИН София. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението.

9

Административно дело No 974/2016, V състав

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТОПАНСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ПЛЕВЕН

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 4.1.2017г.
Прекратява съдебното производство по адм. дело № 974 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Изпраща адм. дело № 974 по описа за 2016 година на Административен съд -Плевен по подсъдност на Административен съд –София град. Препис от определението да се връчи на страните. Определението не подлежи на обжалване.

10

Административно дело No 1029/2016, V състав

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Т.С.Т.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ОС "ИН" СЕКТОР АРЕСТИ ГРАД ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 4.1.2017г.
Изпраща искова молба на Т.С.Т.,*** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” ОС „ИН” Сектор Арести гр. Плевен с искане за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди –психически стрес, физически тормоз, уплаха за здравето, стрес,пренебрежителност, лишаване от елементарна възможност за лична хигиена за периода 24.07.2010 г – 06.01.2011 година, през който е задържан в следствен арест и претендира обезщетение е в размер на 100 000 лева ведно със законната лихва от завеждане на иска до окончателното изплащане, по подсъдност на Окръжен съд –Плевен. Прекратява съдебното производство по исково адм. дело № 1029 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Определението да са съобщи на ищеца. Определението не подлежи на обжалване.

11

Административно дело No 6/2017, III състав

Закон за достъп до обществена информация

С.Т.Т.

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 4.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 6/2017 г. по описа на Административен съд - Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - София град. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и Апелативан прокурор - София - за сведение.

12

Административно дело No 819/2016, III състав

Други

КАНАРИНИ ЕООД ПЛОВДИВ

ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 5.1.2017г.
ОТМЕНЯ изричния отказ на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен, обективиран в писмо Изх. № 915/26.09.2016г. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на ОДБХ - Плевен за ново произнасяне по Заявление с Вх. № 3561/15.09.2016г. на „Канарини” ЕООД – Пловдив за промяна в обстоятелствата по чл. 137 ал.9 т.3 от ЗВМД в регистъра на животновъдните обекти и издаване на актуално удостоверение за регистрация на животновъден обект с ветеринарен регистрационен № 5933-0198, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен да заплати на „Канарини” ЕООД – Пловдив, представлявано от Ц.И.Ц. деловодни разноски в размер на 650 лв., от които 600 лв. - адвокатски хонорар и 50 лв. - държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

13

Административно дело No 693/2016, II състав

Други

В И К БЕРКОВИЦА ЕООД

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 6.1.2017г.
Отхвърля жалбата на„ВИК- Берковица” ЕООД, ЕИК 111037645, със седалище и адрес на управление гр.Берковица, ул.”Антон Страшимиров” №2, срещу решение № ПВЗ-00052 от 29.07.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

14

Административно наказателно дело (К) No 873/2016, II състав

ЗАНН: МВР

С.Н.П.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.1.2017г.
Оставя в сила решение № 677/30.09.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1639/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно.

15

Административно наказателно дело (К) No 904/2016, II състав

ЗАНН: НАП

МВ 14 ЕООД

ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.1.2017г.
Оставя в сила решение № 727/11.10.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2048/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно.

16

Административно наказателно дело (К) No 907/2016, II състав

ЗАНН: КЗП

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

ДАНИС-М-2011

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.1.2017г.
Отменя решение № 100/04.10.2016 г., постановено по а.н.д № 244/2016 г. на Районен съд - гр. Левски. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно.

17

Административно наказателно дело (К) No 920/2016, II състав

ЗАНН: ИАРА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС

П.В.Г.

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.1.2017г.
Отменя решение № 127/07.10.2016 г., постановено по а.н.д. № 138/2016 г. на Районен съд - гр. Кнежа. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението е окончателно.

18

Административно дело No 127/2016, II състав

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Ж.Г.Г.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 10.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на Ж.Г.Г. – лишен от свобода, изтърпяващ наказанието в Затвора Белене против Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията” с правно основание чл. 71, ал. 1-3 от ЗЗДискр. с искане да бъде установено дискриминационно третиране по признак ”лично положение”-осъден на доживотен затвор без право на замяна, да бъде осъден ответникът да прекрати нарушението и в бъдеще да се въздържа от такива действия, както и да му бъде присъдено обезщетение за претърпените от неиго неимуществени вреди в периода от 01.06.2009г. до 08.01.2011 г. в размер на 5000/ пет хиляди/ лв. , ведно със законната лихва от завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Ж.Г.Г. с ЕГН ********** да заплати на Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията” 580,00/петстотин и осемдесет/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

19

Административно дело No 624/2016, III състав

Закон за опазване на околната среда

ЕТ И.П.П.. И.К.И.

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 10.1.2017г.
ОТМЕНЯ Акт № 5/22.06.2016г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен за установяване на публично държавно вземане на осн. чл. 166 ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 195б ал.1 и ал.2 от Закона за водите във вр. с чл. 194 ал.1 т.1 б. „а” от Закона за водите за осъществено водовземане от повърхностни води за периода 01.01.2008г. – 07.10.2013г. от ЕТ „Ивановски – ПКВК – П. Илиев – К.И.”*** като правоприемник на ЕТ „Ивановски – ПКВК – Петко Илиев”, представляващо незаплатени дължими такси за водовземане от повърхностни води в размер на 1801, 97 лв. – главница, ведно с дължимата лихва до пълното погасяване на главницата. ОСЪЖДА Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен да заплати на ЕТ „Ивановски – ПКВК – П. Илиев – К.И.”***, представляван от К.В.И. деловодни разноски в размер на 1250 лв., от които 1200 лв. – адвокатски хонорар и 50 лв. – държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

20

Административно дело No 756/2016, II състав

Закон за движението по пътищата

М.С.Д.

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 10.1.2017г.
Отхвърля ЖАЛБАТА на М.С.Д. *** против Заповед № 16-0938-000640/05.05.2016 г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Плевен, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл. 171,т.1,б. „е” от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до предоставяне на сключена валидна застраховка. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

21

Административно дело No 877/2016, IV състав

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

ЕТ А.И.П.К.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 10.1.2017г.
Отменя протоколното определение, с което делото е отложено и насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 30.01.2016 г. Оставя без разглеждане исковата молба на ЕТ "Агрокнез-И. П.", ЕИК 200535706, със седалище и адрес на управление гр.Кнежа, ул. "Димитър Бутански" № 34, вх.Б, ет.5, ап.14, срещу Областна дирекция "Земеделие" гр.Плевен, с цена на иска 497190,34 лева, за имуществени вреди от бездействие на директора на ОДЗ по заповед № РД-142/29.07.2016 г. Осъжда ЕТ "Агрокнез-И. П.", ЕИК 200535706, със седалище и адрес на управление гр.Кнежа, ул. "Димитър Бутанск" № 34, вх.Б, ет.5, ап.14 да заплати на Областна дирекция "Земеделие" гр.Плевен 7501,90 лв. /седем хиляди петстотин и един лева и деветдесет стотинки/ като разноски по административно дело № 877 по описа на Административен съд - Плевен за 2016 година. Отхвърля искането на ОДЗ - Плевен за присъждане на разноски по делото за сумата над 7501,90 лева до 11473,81 лева. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването му.

22

Административно наказателно дело (К) No 901/2016, I състав

ЗАНН: КЗП

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

АБСОЛЮТ СЕРВИЗ ЕООД

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 10.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 99 от 04.10.2016 г. г., постановено по анд № 242/2016 г. на Районен съд – Левски. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване с мотивите на настоящето. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

23

Административно дело No 975/2016, VI състав

Закон за движението по пътищата

А. П. Д.

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 10.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А. П. Д. от ***, чрез пълномощника й С. Й. Д. с вх.№ 4073/13.12.2016 год. против „незаконосъобразни действия/ бездействия на длъжностно лице от сектор Пътна полиция при МВР гр.Плевен, изразяващо се в отказ да бъдат приети документите за регистрация и последваща такава на лек автомобил с номер на рама IJ8HCE8M78Y104750. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №975 по описа на Административен съд –град Плевен за 2016 год. в частта по тази подадената жалба с вх.№4073/13.12.2016 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази част може да се оспори с частна жалба пред ВАС в 7(седем) дневен срок от съобщението за изготвянето му.
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на А. П. Д. от ***, чрез пълномощника й С. Й. Д. с вх.рег.№316000-44761/21.12.2016 год. против писмо с рег.№316000-43462/12.12.2016 год. УКАЗВА на жалбоподателя в 7 дневен срок от съобщението да отстрани следните нередовности: жалбоподателят да представи пълномощно за подписване и подаване на настоящата жалба от упълномощеното лице пред съда, а ако ще бъде представлявано от него- и за процесуално представителство, тъй като приложеното по делото е общо; да представи доказателства, че пълномощникът е съпруг на жалбоподателя; да уточни в какво се изразява незаконосъобразността на обжалваното писмо; да представи препис от уточняващата молба за ответника. ПРЕДУПРЕЖДАВА жалбоподателя , че ако в указания срок не бъдат изпълнени указанията на съда, делото ще бъде прекратено. ИЗИСКВА от Началника на сектор „Пътна полиция” Плевен, подписал оспореното писмо с рег.№316000-43462/12.12.2016 год. да представи по делото в 3(три) дневен срок от съобщението пълният екземпляр на изпратеното до Дулев писмо, което по делото е на три страници, но има смислово несъответствие между втора и трета страница, поради което за съда се поражда съмнение дали е представен пълния текст на оспореното писмо; да представи доказателства на коя дата е връчено на жалбоподателя това писмо. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване в тази част, препис от същото да се изпрати на жалбоподателя и на Началника на сектор ПП при ОД на МВР Плевен.

24

Административно дело No 999/2016, III състав

Закон за достъп до обществена информация

С.Т.Т.

 

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 10.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 999/2016 год. по описа на Административен съд - Плевен. ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Административен съд - Кърджали. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и Окръжен прокурор - Кърджали - за сведение.

25

Частно админист. наказателно дело (К) No 11/2017, I състав

Частни КАНД и КАД

С.Х.В.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ТЗ ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 10.1.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение №1159 от съдебно заседание на 20.12.2016год. на ПРС, постановено по АНД №3114/2016год. на Районен съд Плевен. ВРЪЩА делото на същия състав на съда за следващи процесуални действия съобразно мотивите на постановеното определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.

26

Частно административно дело (К) No 1017/2016, II състав

Други касационни /ЗСПЗЗ/

ЕТ С.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 11.1.2017г.
ОТМЕНЯ определение № 4918/06.12.2016 година по гр. дело № 8355 по описа за 2016 г. на Районен съд –Плевен. ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните.

27

Административно дело No 899/2016, III състав

Закон за социално подпомагане

И.Х.И.

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 13.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-ЕНДМ/1065/01.09.2016г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Долна Митрополия, потвърдена с Решение № 15-РД06-0041/20.10.2016г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – Плевен, с която на И.Х.И. *** е отказана целева помощ за отопление по Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2016/2017г. ВРЪЩА делото като преписка (ведно с приложените към жалбата доказателства - етапна епикриза от 06.03.2015г. на И.Х.И., НА № 17/15.02.1999г. и Удостоверение за наследници на Н. М. Х. от 04.02.2016г.) на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Долна Митрополия за ново произнасяне по Заявление-декларация на И.Х.И. ***/Д-ЕН-ДМ-1065/11.08.2016г. за отпускане на целева помощ за отопление, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

28

Административно дело No 984/2016, V състав

Закон за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти

Т.П.

 

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 16.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалба на Т.П. *** по ЗОСОИ. Прекратява адм. дело № 984 по описа за 2016 година на Административен съд Плевен. Препис от определението да се връчи на Т.П. Ш.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаването му от лицето.

29

Административно дело No 1016/2016, III състав

Закон за достъп до обществена информация

С.Т.Т.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т. *** срещу мълчалив отказ на Зам. Кмета по Териториално развитие на Община Плевен по заявление - 4 от 10.11.2016 г., подадено по електронен път. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1016/2016 г. по описа на Административен съд - Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

30

Административно дело No 9/2017, III състав

Закон за местното самоуправление и местната администрация

М.Л.Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Л.Г. *** срещу Решение № 159/19.12.2016г. на Общински съвет – Никопол относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОС – Никопол, с което на осн. чл. 24 ал.1 от ЗМСМА д-р Ц. П. А. е избран с тайно гласуване за председател на ОС – Никопол. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 9/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

31

Административно наказателно дело (К) No 19/2017, II състав

ЗАНН: МОСВ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ВРАЦА

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 16.1.2017г.
ИЗПРАЩА к.адм.дело №19 по описа за 2017 година на Административен съд Плевен на Върховен административен съд за определяне на равен по степен съд, който да разгледа касационната жалба на Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен, гр.Плевен,ул."Чаталджа" №60 срещу решение №947/15.12.2016г. по н.а.х.д. №2645/2016г. на РС-Плевен. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по к.адм.дело №19 по описа за 2017г. на административен съд Плевен. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните.

32

Административно дело No 875/2016, VI състав

Закон за достъп до обществена информация

ППТК ИЗГРЕВ М ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 17.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане от Кмета на община Червен бряг с вх.№26/04.01.2017год. за спиране на производството по настощяето дело до вризане в сила на съдебин акт по гр.д. 712/2016год. на РС-Червен бряг. Определението не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.

33

Административно дело No 651/2016, V състав

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ВИКТОР ДОЦЕВ ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 17.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор Доцев от Окръжна прокуратура – Плевен относно чл. 16, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Гулянци, приета с Решение № 768/28.10.2014 г. на Общински съвет – Гулянци. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 651 по описа на Административен съд – Плевен за 2016 г. ОСЪЖДА Общински съвет – Гулянци да плати в полза на Окръжна прокуратура – Плевен разноски в размер на 20 /двадесет/ лева. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес.

34

Административно дело No 840/2016, VI състав

Закон за опазване на околната среда

ПРОКУРОР ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 18.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Окръжна прокуратура –Плевен, гр. Плевен , ул. „Димитър Константинов” № 25, ет. 5 срещу разрешително № 11520118/30.01.2012 година за водовземане от подземно водно тяло BG1G000000N049 на директора на Басейнова дирекция Дунавски район –Плевен, издадено в полза на „БУЛ АКВА ФИШ” ООД с.Прилеп, обл.Добрич, с искане за обявяване на нищожност. Решението подлежи на оспорване пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение, че е изготвено.

35

Административно дело No 843/2016, VI състав

Закон за опазване на околната среда

ПРОКУРОР ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 18.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Окръжна прокуратура –Плевен, гр. Плевен , ул. „Димитър Константинов” № 25, ет. 5 срещу разрешително № 11510718/24.10.2011 година за водовземане от подземно водно тяло BG1G000Н1НВ050 на директора на Басейнова дирекция Дунавски район –Плевен, издадено в полза на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр.Разград, с искане за обявяване на нищожност. Решението подлежи на оспорване пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение, че е изготвено.

36

Административно дело No 613/2016, V състав

Закон за държавния служител

Е.С.Ц.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СОФИЯ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 19.1.2017г.
Отменя заповед № НК-5/04.04.2016 г. на изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Осъжда Българска агенция по безопасност на храните, гр. София, бул. „Пенчо Славейков ” № 15А да заплати на д-р Е.С.Ц.,*** разноски в размер на 600 лева. Оставя без уважение искането на д-р Е.С.Ц.,*** за заплащане на разноски в размер на 10 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

37

Административно дело No 933/2016, III състав

Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 19.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Йорданка Антонова – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен за прогласяване на нищожност на Решение № 281/28.07.2016г. на Общински съвет – Плевен за отдаване под наем по реда на чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост за срок от 10 години на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Върбица – 2”, съставляващ имот № 000313, с площ 6,666 дка по плана на землището на с. Върбица, общ. Плевен, в местността „Листачка”, актуван с АОС № 31398/09.04.1999г., чрез публичен търг с тайно наддаване при начална месечна наемна цена 15,00 лв. без вкл. ДДС. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура – Плевен да заплати на Община Плевен направените разноски в размер на 600 лв., представляващи адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

38

Административно дело No 934/2016, III състав

Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 19.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Йорданка Антонова – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен за прогласяване на нищожност на Решение № 280/28.07.2016г. на Общински съвет – Плевен за отдаване под наем по реда на чл. 14 ал.7 от Закона за общинската собственост за срок от 10 години на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Славяново – 3”, съставляващ имот № 300081, с площ 86,985 дка по плана на землището на гр. Славяново, общ. Плевен, в местността „Куртовец”, актуван с АОС № 31890/14.02.2001г., чрез публичен търг с тайно наддаване при начална месечна наемна цена 180 лв. без вкл. ДДС. ОСЪЖДА Окръжна прокуратура – Плевен да заплати на Община Плевен направените разноски в размер на 600 лв., представляващи адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

39

Административно дело No 336/2016, III състав

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

С.Н.С.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 23.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на С.Н.С. *** срещу ОД на МВР - Плевен с правно основание чл. 1 ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди за присъждане на обезщетение в размер на 40 000 лв. за неимуществени вреди (психически тормоз и съсипано здраве с 92% инвалидност) за периода 01.07.2014г. - 01.02.2016г. , произтичащи от незаконосъобразно Решение Рег. № 316р-3458/28.11.2014г. на Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Плевен, с което на осн. чл. 56 ал.2 от АПК и чл. 32д ал.1 от Наредба № І-45/2000г. на МВР е прекратено производството по пускане в движение на туристическо ремарке с монтиран на него Рег. № ЕН *** ЕХ и с поставени не по законоустановения ред на теглича символи „42063”, което е било отменено с Решение № 437/14.01.2016г. по АД № 5475/2015г. на ВАС. ОСЪЖДА ищеца С.Н.С. *** да заплати на ответника – Областна Дирекция на МВР – Плевен юрисконсултско възнаграждение в минимален размер – 300 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

40

Административно дело No 816/2016, II състав

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

ТРАНС ИНВЕСТ ООД ПЛЕВЕН

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Определение от 24.1.2017г.
Прекратява делото. ОТМЕНЯ протоколното определение от открито съдебно заседание на 12.01.2017 г., с което е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество и възобновява производството по делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ТРАНС ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 114534200, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.“Георги Кочев“ №93, против заповед №РД-12-341/18.07.2016 г. на заместник кмет на община Плевен . ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №816/2016г. на Административен съд-Плевен. ОСЪЖДА „ТРАНС ИНВЕСТ“ ООД гр. Плевен, ЕИК 114534200 да заплати на Община Плевен сумата 600 /шестстотин/ лева разноски по делото. ОСЪЖДА „ТРАНС ИНВЕСТ“ ООД гр. Плевен , ЕИК 114534200 да заплати на „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД гр. Плевен , ЕИК 114646733 сумата 750 /седемстотин и петдесет/ лева разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба пред Върховния административен съд чрез настоящия съд в 7-дневен срок от съобщението.

41

Административно дело No 7/2017, IV състав

КСО

В.Ц.Ф.

ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 24.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението от В.Ц.Ф. *** срещу решение № 2153-14-115/07.12.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане № 17/08.09.2016 г. на ръководителя "пенсионно осигуряване" и последното е потвърдено. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 7 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.

42

Административно дело No 59/2017, V състав

Други

В.Н.Н.

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Ц. Н.

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 25.1.2017г.
Прекратява производството по адм.дело №59/2017г по описа на Административен съд-Плевен. Изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд –Плевен за разглеждане на жалба на В.Н. *** срещу частен съдебен изпълнител Ц. Н. и негови действия. Определението не подлежи на оспорване. Определението да се съобщи на В.Н. ***.

43

Административно дело No 63/2017, V състав

Други

В.Н.Н.

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 25.1.2017г.
Прекратява производството по адм.дело №63/2017г по описа на Административен съд-Плевен. Изпраща делото по подсъдност на Районен съд –Плевен за разглеждане на възражение на В.Н. *** срещу заповед № 116 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 16.01.2017 година на РС Плевен. Определението не подлежи на оспорване. Определението да се съобщи на В.Н. ***.

44

Административно дело No 64/2017, V състав

Други

В.Н.Н.

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 25.1.2017г.
Прекратява производството по адм.дело №64/2017г по описа на Административен съд-Плевен. Изпраща делото по подсъдност на Районен съд –Плевен за разглеждане на възражение на В.Н. *** срещу заповед № 116 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 16.01.2017 година на РС Плевен. Определението не подлежи на оспорване. Определението да се съобщи на В.Н. ***.

45

Административно дело No 908/2016, V състав

Закон за опазване на околната среда

ИВАН ШАРКОВ ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 26.1.2017г.
Отхвърля протест на Иван Шарков – прокурор в Окръжна прокуратура –Плевен с искане за прогласяване като нищожно на решение № 378 от 27.10.2016 година на Общински съвет –Плевен, с което е прието да се отдаде под наем имот-публична общинска собственост – язовир „Пелишат 1”, съставляващ имот № 168010 с площ 77,401 дка по плана на землището на с. Пелишат, Община Плевен, в местността „Чакърска воденица”. Осъжда Окръжна прокуратура Плевен, гр. Плевен, ул. „Д.Константинов” № 25 да заплати на Общински съвет –Плевен, гр.Плевен, пл. „Възраждане” № 2 разноски в размер на 600 лева Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

46

Административно дело No 30/2017, IV състав

Закон за достъп до обществена информация

С.Т.Т.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т. ***, с e-mail адрес strahilt@mail.bg, против изричен отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ решение без номер от 02.12.2016 г. на Административния ръководител - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Велико Търново. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 30 по описа на Администратиевн съд - гр. Плевен за 2017 година. ИЗПРАЩА жалбата ведно с делото на Административен съд - град Велико Търново по подсъдност. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.

47

Административно дело No 65/2017, IV състав

Други

Т.И.Н.

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Н. чрез пълномощник В. Н. Н. - съпруг, гр. Плевен, *** срещу заповед № 116 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 16.01.2017 година на РС Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 65 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2017 година. ИЗПРАЩА жалбата ведно с делото на Районен съд - Плевен по подсъдност. Определението не подлежи на оспорване.

48

Административно дело No 864/2016, II състав

Закон за министерство на вътрешните работи

М.П.Н.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 27.1.2017г.
ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД № УРИ 316з-2780/10.10.2016г. на Директора на Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи-Плевен , с която на младши инспектор М.П.Н. – младши автоконтрольор І степен в сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Плевен, е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от седем месеца, считано от датата на връчване на заповедта ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи-Плевен да заплати на М.П.Н. ***, ЕГН ********** сумата 10,00/десет/ лв. разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателя ответната страна да бъде осъдена да му заплати сумата от 300,00 лв./триста/ лв. като разноски за адвокатско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

49

Административно наказателно дело (К) No 964/2016, I състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

З.А.А.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 27.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №836/14.11.2016 г., постановено по НАХД №2442/2016г. на Плевенския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ на ОДМВР-Плевен, серия К № 1289074 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на З.А.А.- законен представител на „ОМНИКАР РЕНТ” ООД с. Труд, обл. Пловдив, на основание чл. 189,ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 2 т. 2 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ е наложено административно наказание- глоба в размер на 50 лв. Решението не подлежи на обжалване.

50

Административно наказателно дело (К) No 993/2016, I състав

ЗАНН: Общини

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

П.Г.П.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 27.1.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 874/28.11.2016 г., постановено по НАХД № 2330/ 2016г. на Плевенския районен съд и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, при спазване на дадените с мотивите на настоящето решение указания. Решението не подлежи на обжалване.

51

Административно дело No 995/2016, III състав

Закон за подпомагане на земеделските производители

Й.Р.П.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 27.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Й.Р.П. *** срещу мълчалив отказ на директора на Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" - Плевен по подадена на 09.02.2016 г. заявка за второ (окончателно) плащане по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" от ПРСР 2007 -2013 г., по която жалбоподателката е бенефициент. Прекратява производството по АД № 995/2016 по описа на Административен съд - Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, чрез Административен съд - Плевен в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и на ответника - Директора на ОД "Държавен фонд Земеделие" - Плевен.

52

Административно дело No 41/2017, IV състав

Закон за местното самоуправление и местната администрация

С.А.С.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 27.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.С. *** против решение № 328 от 29.09.2016 г. на Общински съвет Плевен, с което е отменено решение № 269/08.07.2016г. на ОбС – Плевен относно избора на управител на „Паркстрой“ ЕООД. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 41 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

53

Административно дело No 28/2017, III състав

Други

В.Н.Н.

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СОФИЯ

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 30.1.2017г.
Прекратява произвоството по АД № 28/2017 г. по описа на Административен съд - Плевен. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд - София град. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и Камарата на частните съдебни изпълнители - София - за сведение.

54

Административно дело No 34/2017, VI състав

Други

В.Н.Н.

ДИРЕКТОРА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 30.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №34 по описа на Административен съд град Плевен за 2017 год. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд гр.Русе за произнасяне по жалбата на В.Н. ***, против писмо изх.№Р-03-1833 и Р-03-1834 от 30.12.2016 год., подписано от Директора на Регионална дирекция Русе на Комисията за защита на потребителите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.

55

Административно дело No 80/2017, III състав

Други

Т.И.Н.

 

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 30.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Т.И.Н., подадена чрез съпруга й по пълномощие В.Н. *** срещу съдебни актове на Районен съд - Плевен по граждански дела, постановени от съдия Зорница Банкова с ответник "Топлофикация" Плевен ЕАД, с искане за изпращането им по компетентност на административния ръководител на ВтАС, който да провери и се произнесе във връзка с движението на делата. Прекратява производството по адм. дело № 80/2017 г. по описа на Административен съд - Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд - Плевен в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

56

Административно дело No 81/2017, III състав

Други

 

Т.И.Н.,
ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД ГР.ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 30.1.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на Т.И.Н., подадена чрез съгруга й по пълномощние В.Н. *** срещу писмо изх. № 136/23.01.2017 г. на "Топлофикация" ЕАД, с искане за обявяването му за нищожно. Прекратява произвоството по адм. дело № 81/2017 г. по описа на Административен съд - Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд - Плевен в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

57

Административно дело No 86/2017, III състав

Други

Т.П.Ш.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 30.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 86/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ЖАЛБАТА на Т.П.Ш. срещу Определение № 45/16.01.2017г., постановено по адм. дело № 984/2016г. на Административен съд – Плевен да се докладва на съдията-докладчик по същото дело. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

58

Административно дело No 966/2016, V състав

ЗИНЗС

А.И.Д.

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 1.2.2017г.
Оставя без разглеждане жалба на А.И.Д.,*** срещу писмо с рег № 6081 от 2016 г по вх. № М-632/24.06.2016 година на зам.главен директор на ГД „ИН” гр.София. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 966 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Определението да се съобщи на А.И.Д.,***, на главния директор на ГДИН, гр. София и адв. С..

59

Административно дело No 88/2017, V състав

Други

Т.И.Н.

 

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 1.2.2017г.
Прекратява производството по адм.дело №88/2017г по описа на Административен съд-Плевен. Изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд–Плевен за разглеждане на жалба на Т.И.Н., чрез пълномощника В.Н. ***, съпруг, срещу определение от 23.01.2017 година на по гр. дело № 9803 по описа за 2016 година на РС Плевен. Определението не подлежи на оспорване. Определението да се съобщи на В.Н. ***.

60

Административно дело No 975/2016, VI състав

Закон за движението по пътищата

А.П.Д.

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.П.Д. ***, чрез пълномощника й С.Й.Д. с вх.№316000-44761/21.12.2016 год. по описа на ОД на МВР Плевен против писмо с рег.№316000-43462/12.12.2016 год. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Плевен. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №975 по описа на Административен съд –град Плевен за 2016 год. в частта и по тази подадена жалба с вх.№316000-44761/21.12.2016 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба пред ВАС в 7(седем) дневен срок от съобщението за изготвянето му. Препис от същото да се изпрати на жалбоподателя и на Началника на сектор ПП при ОД на МВР Плевен.

61

Административно наказателно дело (К) No 935/2016, II състав

Други по ЗАНН

Г.В.Х.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 3.2.2017г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 90/19.09.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 252/2016 г. на Районен съд - Червен бряг, с което е потвърдено наказателно постановление № 5038 от 19.05.2016 г. на главен инспектор „Мониторинг“, Дирекция “Анализ на риска и оперативен контрол” в Агенция “Пътна инфраструктура” – гр.София. ВРЪЩА н.а.х.д. № 252/2016 г. на Районен съд - Червен бряг на друг състав на същия съд за ново произнасяне относно законосъобразността на НП №4085 от 03.06.2016 г. на главен инспектор „Мониторинг“, Дирекция “Анализ на риска и оперативен контрол” в Агенция “Пътна инфраструктура” – гр.София. Решението е окончателно.

62

Административно наказателно дело (К) No 956/2016, II състав

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

М.А.Н.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 3.2.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 831/11.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1470 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2016 г. В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 16-0938-001322/10.05.2016 година на Началник група към Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Плевен, сектор „Пътна полиция“, с което на М.А.Н. с ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП – глоба в размер на 300 /триста/ лева, за това, че на 29.04.2016 г. около 09:45 часа на ПП-3/Е-83, км. 100+200 по посока гр. София, като водач на МПС – лек автомобил „Ситроен Ксантия” с рег. № ЕН *** АК – собственост на В. Л. Н. управлявала автомобила без заплатена винетна такса за движение по републиканската пътна мрежа, нарушение на чл. 139, ал.5 от ЗДвП И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0938-001322/10.05.2016 година на Началник група към Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Плевен, сектор „Пътна полиция“, В ЧАСТТА, с което на М.А.Н. с ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП – глоба в размер на 300 /триста/ лева, за това, че на 29.04.2016 г. около 09:45 часа на ПП-3/Е-83, км. 100+200 по посока гр. София, като водач на МПС – лек автомобил „Ситроен Ксантия” с рег. № ЕН *** АК – собственост на В. Л. Н. управлявала автомобила без заплатена винетна такса за движение по републиканската пътна мрежа, нарушение на чл. 139, ал.5 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 831/11.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1470 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2016 г В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ. Решението е окончателно.

63

Административно наказателно дело (К) No 977/2016, II състав

ЗАНН: КЗП

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

ЕТ В.П.В.Л.

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 3.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 104/04.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 233 по описа на Районен съд на гр. Левски за 2016 г. Решението е окончателно.

64

Административно наказателно дело (К) No 1013/2016, II състав

ЗАНН: КЗП

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

КИБЕЛА 2010 ООД ГР.ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 3.2.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 195/14.10.2016 г. на Районен съд Троян, постановено по н.а.х.д. № 261/2016 г., и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2015-033044/16.11.2015 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите. Решението е окончателно.

65

Административно наказателно дело (К) No 941/2016

ЗАНН: ИААА

Г.С.Я.

ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 805/02.11.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2341/2016г. по описа на съда в частта, с която съдът е потвърдил като законосъобразно и правилно НП № 35-0000415/18.08.2016г. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация” – Плевен, с което на осн. чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози на Г.С.Я. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лв. за извършено административно нарушение по чл. 89 т.7 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на Министерство на транспорта. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

66

Административно наказателно дело (К) No 942/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

К.Г.К.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 6.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 749/18.10.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2184/2016г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3132/07 от 21.09.2007г. на Началник сектор „Пътна полиция – КАТ” – Плевен, с което на К.Г.К. *** са наложени административни наказания: 1. „глоба” в размер на 100 лв. на осн. чл. 179 ал.3 т.4 пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл. 139 ал.5 от ЗДвП; 2. „глоба” в размер на 10 лв. на осн.чл. 183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл. 157 ал.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдия Катя Арабаджиева: Считам, че оспореното решение на РС-Плевен е частично недопустимо, по следните съображения: С издаденото наказателно постановление на К.Г.К. *** са наложени административни наказания: 1. „глоба” в размер на 100 лв. на осн. чл. 179 ал.3 т.4 пр.1 от ЗДвП за нарушение на чл. 139 ал.5 от ЗДвП; 2. „глоба” в размер на 10 лв. на осн.чл. 183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл. 157 ал.1 от ЗДвП. Наказателното постановление е издадено на 21 септември 2007 год. за две нарушения, едното от които санкционирано с глоба в размер на 10 (десет) лева. Към датите на извършване на нарушението, съставяне на акта за нарушение и издаване на наказателното постановление, е бил в сила Закона за движение по пътищата в редакцията ДВ , бр. 51 от 26.06.2007 г., според чл.189, ал.5 на който, не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. включително. Предвид цитираната нормативна регламентация, към датата на издаване на НП- 21.09.2007 год., в частта относно наложената глоба в размер на 10(десет) лева на основание чл. 183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл. 157 ал.1 от ЗДвП, наказателното постановление е влязло в законна сила, на основание чл.64, б.”а” от ЗАНН. Действително, впоследствие, след издаване на процесното НП, с решение № 1 на КС на РБ - ДВ, бр. 20 от 09.03.2012 г., Конституционният съд на Република България обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 189, ал.13 (стара ал.5) от ЗДвП. Конституционното решение обаче, има действие занапред (ex nunc), чл. 151, ал. 2 от Конституцията. С влизането му в сила обявената за противоконституционна норма престава да действа, т. е. престава да регулира съответните обществени отношения. Решението на Конституционния съд има конститутивно действие, пряка последица от което е обезсилване действието на отменената норма. Това означава, че заварените висящи правоотношения, които са били породени от юридическия факт, регламентиран с обявената за противоконституционна норма, следва да бъдат уредени съобразно извършеното пренормиране. Решението на Конституционния съд е нормативен юридически факт, който е от значение за делото и който съдът е длъжен да вземе предвид при постановяване на акта си. В случая обаче, към датата на влизане в сила на цитираното решение на КС, с което е обявена за противоконституционна разпоредбата, поставяща ограничение пред правото на обжалване , оспореното пред ПРС наказателно постановление, на основание именно разпоредбата на чл.64 от ЗАНН, вече е било влязло в сила по силата на регламентацията на самата разпоредба, независимо от факта, че е връчено на наказаното лице на по-късна дата. Следователно, не се касае за заварено висящо правоотношение, а за приключило с влязъл в сила към датата на издаването му правораздавателен акт (НП) правоотношение. Връчването на НП има основно значение именно с оглед упражняване правото на жалба в установените от закона срокове. В случая К. не е имал право на жалба още към момента на издаване на НП в съответната част и връчването на същото в по-късен момент не новира правото му поради липсата на висящност на правоотношението. Ето защо считам, че атакуваното съдебно решение на РС-Плевен следва да се обезсили в частта, с която е потвърдено НП №3132/21.09.2007 год. на Началник сектор „Пътна полиция – КАТ” – Плевен, с което на К.Г.К. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лв. на осн.чл. 183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл. 157 ал.1 от ЗДвП, и вместо него да се постанови друго, с което в тази част производството пред ПРС да бъде прекратено. В останалата част споделям решението на касационната инстанция. Съдия К.Арабаджиева:

67

Административно наказателно дело (К) No 950/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

М.Т.М.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 6.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 55 от 17.09.2016 г. г., постановено по нахд № 105/2016 г. на Районен съд – Никопол, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0270-000050 от 08.04.2016 г. на началника на РУП – Гулянци, с което на М.Т.М. ***, ЕГН **********, на основание чл.185 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл. 138 ал.2 .3 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0270-000050 от 08.04.2016 г. на началника на РУП – Гулянци, с което на М.Т.М. ***, ЕГН **********, на основание чл.185 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл. 138 ал.2 .3 от ЗДвП . РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

68

Административно наказателно дело (К) No 954/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

В.П.Я.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 746 от 17.10.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2711/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

69

Административно наказателно дело (К) No 965/2016

ЗАНН: КЗП

ЕТ Х.К.Р.К.Г..К.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 138 от 20.10.2016 г. на Районен съд – Кнежа, постановено по н.а.х.д. № 168/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

70

Административно наказателно дело (К) No 972/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

К.И.Ч.

РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105 от 04.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 247/2016 г. на Районен съд – Червен бряг. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

71

Административно наказателно дело (К) No 981/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

З.А.А.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 855 от 22.11.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2441/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

72

Административно наказателно дело (К) No 986/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ КЪМ ОД НА МВР

П.И.П.

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 6.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 106 от 07.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 313/2016 г. на Районен съд – Червен бряг в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 16-0374-000571 от 09.08.2016 г. на Началник Отдел към ОДМВР-Плевен, РУ Червен бряг, в частта му, в която на П.И.П. ***, ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.4, т.7 пр.1 е наложена глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП. ВРЪЩА делото на друг състав на районния съд за ново разглеждане и произнасяне по жалбата срещу Наказателно постановление № 16-0374-000571 от 09.08.2016 г. на Началник Отдел към ОДМВР-Плевен, РУ Червен бряг, в частта му, в която на П.И.П. ***, ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.4, т.7 пр.1 е наложена глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП, при съобразяване с мотивите на настоящето решение. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106 от 07.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 313/2016 г. на Районен съд – Червен бряг в останалата част, с която е отменено Наказателно постановление № 16-0374-000571 от 09.08.2016 г. на Началник Отдел към ОДМВР-Плевен, РУ Червен бряг, в частта му, в която на П.И.П. ***, ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН чл.174, ал.3 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца за нарушаване на чл.174, ал.3 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

73

Административно наказателно дело (К) No 1005/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Л.К.В.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71 от 04.11.2016 г. на Районен съд – Никопол, постановено по н.а.х.д. № 231/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

74

Административно наказателно дело (К) No 1006/2016

ЗАНН: ДИТ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

ЕТ Х.К.Р.К.Г..К.

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 147 от 10.11.2016 г. г., постановено по анд № 146/2016 г. на Районен съд – Кнежа. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

75

Административно наказателно дело (К) No 13/2017

ЗАНН: Общини

А.М.М.

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 968 от 21.12.2016 г. г., постановено по анд № 2900/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

76

Частно админист. наказателно дело (К) No 83/2017

Частни КАНД и КАД

С.П.А.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 6.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д № 83 по описа на Административен съд Плевен за 2017 г. Изпраща к.а.н.д № 83 по описа на Административен съд Плевен за 2017 г. на Върховен административен съд за определяне на равен по степен съд, който да разгледа частната жалба на С.П.А. против Определение №279/21.12.2016 год. по адм.дело №361/2016 год., с което РС-Червен бряг е прекратил производството по жалба против Наказателно постановление № 1853 от 17.01.2013 г. на началника на РУП Червен бряг. Определението е окончателно. Преписи от определението да се изпратят на страните.

77

Административно дело No 570/2016

Други

АГРО МАРКС ЕООД

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 7.2.2017г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО писмо изх. № РД26-3394-3/07.04.2016 г. на Зам. Кмета на Община Плевен , с което на осн. чл. 37м,ал. 4, т. 2и т. 3 ,във вр. с чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, във вр. с §15,ал. 3 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ/ДВ бр. 61/2015г./ се прекратява Договор № 20/22.03.2013 г., сключен между Община Плевен и “Агро Маркс” ЕООД гр.Плевен за временно и възмездно ползване на земеделска земя,находяща се в землището на с. Буковлък, собственост на общината. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

78

Административно дело No 587/2016

Закон за местните данъци и такси

Х.Й.Х.

ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ АМДТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 7.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Й.Х. ***/24.02.2016г. на инспектор в отдел АМДТ на Община Ч.бряг, издаден на осн. чл. 107 ал.3 от ДОПК за установени задължения в размер на 7114,86 лв. – в т.ч. данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и лихви върху сумите, потвърден изцяло на осн. чл. 155 ал.2 от ДОПК вр. чл. 9б от ЗМДТ с Решение № 44-К-51(1)/20.06.2016г. на Началник отдел АМДТ при Община Червен бряг. ОСЪЖДА Х.Й.Х. *** да заплати на Община Червен бряг направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 685 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

79

Административно дело No 54/2017

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

В.Б.Д.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 8.2.2017г.
Оставя без разглеждане исковата молба на В.Б. Д., изтърпяващ наказание "лишаване от свобода" в Затвора Белене срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - София за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 50 000 лева, произтичащи от нарушени човешки права, изразяващи се в расова дискриминация. Прекратява производството по АД № 54/2017 г. по описа на Административен съд - Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд - Плевен в 7 - дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на ищеца.

80

Административно дело No 592/2016

Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други)

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ДУНАВСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН,
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ДУНАВСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН

НЕЛК ПЪРВИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО НЕВРОЛОГИЧНИ БОЛЕСТИ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.2.2017г.
Отхвърля жалба на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр.Плевен /БДДР/, с адрес гр.Плевен, ул.”Чаталджа” №60, чрез Директора П.Д., срещу Експертно решение /ЕР/ №0610 от заседание 082/20.06.2016 г. на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/ - първи специализиран състав по неврологични болести в частта, в която е указано на д-р Л. и ЛКК по неврология към МБАЛ „д.р Г. Странски”, гр.Плевен да издадат нови болнични листове на О. Х.. Осъжда Басейнова дирекция Дунавски район с център гр.Плевен /БДДР/, с адрес гр.Плевен, ул.”Чаталджа” №60 да заплати на НЕЛК , гр. София , бул. „Акад. Ив. Е. Гешов” № 15 разноски в размер на 300 лева. Осъжда Басейнова дирекция Дунавски район с център гр.Плевен /БДДР/, с адрес гр.Плевен, ул.”Чаталджа” №60да заплати на О.Я.Х., ЕГН ********** *** разноски в размер на 500 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

81

Административно наказателно дело (К) No 955/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

П.С.С.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.2.2017г.
Оставя в сила решение № 777/26.10.2016 г., постановено по н.а.д. №2108/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

82

Административно наказателно дело (К) No 961/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

М.Б.И.Д.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 9.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 854/22.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2416 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2016 г. Решението е окончателно.

83

Административно наказателно дело (К) No 963/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Д.Р.Ц.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.2.2017г.
Оставя в сила решение № 822/10.11.2016 г., постановено по а.х.д. № 2105/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

84

Административно наказателно дело (К) No 992/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

И.Х.Н.

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.2.2017г.
Отменя решение № 827/11.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 1132/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен, като вместо него постановява: Потвърждава наказателно постановление № 176з/11.12.2015 г. на началника на Първо РУ към ОД на МВР-Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

85

Административно наказателно дело (К) No 994/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

В.И.Д.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.2.2017г.
Оставя в сила решение № 829/11.11.2016 г., постановено по а.х.д. № 1469/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

86

Административно дело No 996/2016

КСО

С.В.Н.Л.

ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 9.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.Н.-Л. ***, против отказ за отмяна на Разпореждане №27/прот.№01380/03.10.2016 год., обективиран в писмо с изх.№1012-14-88#1/21.11.2016 год. на Директора на ТП на НОИ Плевен. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

87

Административно наказателно дело (К) No 1018/2016

ЗАНН: Общини

ГОЛДИУМ ЕООД ПЛЕВЕН

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.2.2017г.
Отменя решение № 850/21.11.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2511/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 1311/23.08.2016г. издадено от заместник кмет на Община Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

88

Административно дело No 111/2017

Други

Г.И.Г.

 

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 9.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 111/2017 г. по описа на Административен съд - Плевен. ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на Г.И.Г., изтърпяващ наказание в затвора - Плевен, І-ва група срещу непосочен административен акт към административно дело № 67 по описа на съда за 2017 г. за общо разглеждане. Определението не подлежи на оспорване.

89

Административно дело No 20/2016

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

М.Й.К.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 10.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на М.Й.К. *** срещу Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията”/ГДИН/ за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, вследствие незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на Затвора-Плевен за периода от 2007г.до 01.06.2009г. поради недопустимост на същата и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО В ТАЗИ ЧАСТ. ОСЪЖДА Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” ДА ЗАПЛАТИ на М.Й.К. с ЕГН ********** сумата 2000 / две хиляди/ лв. като обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода от 01.06. 2009г- до 02.12.2013 г., произтичащи от недостатъчна жилищна площ – нарушение по ЕКПЧ, като за разликата над 2000 лв. до 50 000 лв. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

90

Административно дело No 830/2016

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

Б.В.Б.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 10.2.2017г.
ОТМЕНЯ чл. 20, ал. 1, т. 3 от Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, която разпоредба е приета с Решение № 877/19.12.2013 г. на Общински съвет - Плевен. Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет - Плевен за обнародване по начина, по който е обнародвана наредбата, като се представят доказателствата пред Административен съд - Плевен за изпълнение на това задължение.

91

Административно дело No 18/2017

Закон за движението по пътищата

К.И.С.

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 10.2.2017г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.И.С. *** срещу Заповед № 16-0938-002461/28.12.2016 г. на Началник сектор "ПП" при ОД на МВР - Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171 т. 4 от ЗДвП - изземване свидетелството за управление на МПС на водача, на който са отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл. 157 ал. 4 от ЗДвП да върне свидетелството си. Прекратява производството по адм. дело № 18/2017 г. по описа на Административен съд - Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

92

Административно дело No 96/2017

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Р.И.М.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 10.2.2017г.
Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 96 по описа за 2017 година на Административен съд –Плевен. Изпраща по подсъдност искова молба от Р.И.М. ***, чрез адв. А. *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, с искане за изплащане на обезщетение в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, ведно с лихва за забава за претърпени неимуществени вреди – натрупана физическа и психическа умора , главоболие, болки в опроно-двигателния апарат , раздразнителност порадени от невъзможността за ползване на физиологични почивки и почивка за хранене за конкретно описани в исковата молба за периода 01.02.2012-31.12.2016 год. на Районен съд –Плевен. Определението да се съобщи на Р.И.М.. Определението не подлежи на обжалване.

93

Частно административно дело No 115/2017

АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК

ЕТ Ш.Н.К.П.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Разпореждане от 10.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ „Шарк – Н.К.”*** с правно основание чл. 250 от АПК за незабавно прекратяване на прекъсването на водоснабдяването на обект „магазин за риба, рибни продукти и други морски продукти” с административен адрес гр. Плевен ул. „Дойран” № 158, извършено от служители на „ВиК” ООД – Плевен. РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва пред Върховния Административен съд в 3-дневен срок от днес. РАЗПОРЕЖДАНЕТО да се съобщи незабавно на страните.

94

Административно дело No 535/2016

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

Б.Т.Д.

КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 13.2.2017г.
Отхвърля жалба на Б.Т.Д.,*** чрез адв Р.М.-В. срещу заповед № 203/08.06.2016 година на кмет на Община Никопол за премахване на незаконни строежи в имоти № 043019, № 043020 и № 043016 в землището на с. Жернов, община Никопол. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

95

Административно дело No 875/2016

Закон за достъп до обществена информация

ППТК ИЗГРЕВ М ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 13.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от ППТК „Изгрев-М” със седалище и адрес на управление гр. Червен бряг, жк „Индустриален”, с ЕИК 824089983, представлявана от Н.Й.Н., Решение №25/30.09.2016 год. , постановено от кмета на община Червен бряг, с което е отказан достъп до обществена информация по заявление вх.№ вх.№38-00-1314/08.09.2016 год. и уточняващо такова рег. №44-Н-341/27.09.2016 год. ИЗПРАЩА преписката на кмета на община червен бряг с указание да предостави на ППТК „Изгрев-М” със седалище и адрес на управление гр. Червен бряг, жк „Индустриален”, с ЕИК 824089983 поисканата със заявление вх.№ вх.№38-00-1314/08.09.2016 год. и уточняващо такова рег. №44-Н-341/27.09.2016 год. обществена информация в срок от един месец от постъпването на преписката при органа. ОСЪЖДА Община Червен бряг, ЕИК 000414154 да плати на ППТК „Изгрев-М” със седалище и адрес на управление гр. Червен бряг, жк „Индустриален”, с ЕИК 824089983, представлявана от Н.Й.Н. направените по делото разноски в размер на 50(петдесет) лева, представляващи д.т. за образуване на делото, като до пълния претендиран размер над 50 лева до 74 (седемдесет и четири лева) отхвърля искането на жалбоподателя за присъждане на разноски като неоснователно. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

96

Административно дело No 971/2016

Закон за социално подпомагане

Л.П.С.

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 13.2.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСП/Д-ЕН-ДМ/1931/17.10.2016 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Долна Митрополия. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Долна Митрополияза постановяване на нова заповед по заявление-декларация вх. № ЗСП/Д-ЕН-ДМ/1931/30.09.2016 г. на Л.П.С. *** при съобразяване на указанията за тълкуване и прилагане на материалния закон, изложени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

97

Административно дело No 970/2016

КСО

А.Ц.Т.

ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 14.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 2153-14-109/23.11.2016 г. на Директора на ТП на НОИ – Плевен с което е отхвърлена жалбата на А.Ц.Т. *** и е потвърдено разпореждане № 2/22.08.2016 г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Разпореждане № 2/22.08.2016 г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ-Плевен. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ-Плевен за постановяване на ново разпореждане при съобразяване с мотивите на настоящето решение, в едномесечен срок от влизането му в сила. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

98

Административно дело No 107/2017

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

И.Й.Г.

МБАЛ АД ЛОВЕЧ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 14.2.2017г.
Съдия Снежина Иванова се отвежда от разглеждане на и.адм. дело № 107 по описа за 2017 година на Административен съд –Плевен. Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 107 по описа за 2017 г. на Административен съд Плевен. Изпраща на Върховен административен съд –София и.адм. дело № 107/2017 година по описа на Административен съд –Плевен за определяне на друг административен съд за разглеждане и решаване на делото. Определението не подлежи на обжалване.

99

Административно дело No 856/2016

Закон за министерство на вътрешните работи

К.А.А.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ РАЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 15.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А. *** срещу Заповед № 2686/28.09.2016г. на Началник отдел „Разследване” при ОД на МВР – Плевен, с която на осн. чл. 194 ал.2 т.2, чл. 197 ал.1 т.3, чл. 200 ал.1 т.11 пр.1 и чл. 204 т.4 от ЗМВР на жалбоподателя, заемащ длъжност инспектор – старши разследващ полицай в РУ в ОДМВР към отдел „Разследване” при ОД на МВР - Плевен е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от 6 месеца за извършено нарушение на служебната дисциплина. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

100

Административно дело No 8/2017

Други

МАВРАНГЕЛИС ООД ЛОВЕЧ

ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 15.2.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №160/13.12.2016 год. на Директора на ТП ДГС-Плевен за обявяване класирането и определяне изпълнител на дейността „Продажба на стояща дървесина на корен по БДС” в обект №1705 с отдели и подотдели 220в във Военен полигон в землището на село Николаево. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на ТП "Държавно горско стопанство" - Плевен за продължаване на процедурата по провеждане на конкурса за възлагане изпълнението на дейността „Продажба на стояща дървесина на корен по БДС” в обект №1705 с отдели и подотдели 220в във Военен полигон в землището на село Николаево, от онова незаконосъобразно действие, което е станало основание за отмяна на заповедта. ОСЪЖДА ТП "Държавно горско стопанство" – Плевен да заплати на „М.” ООД с ЕИК 200955165, със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, Северна индустриална зона, завод „Емос”, представлявано от Т.О.М. направените по делото разноски в размер на 2595 лева (две хиляди петстотин деветдесет и пет лева), като за разликата над сумата от 2545 лева до пълния претендиран от жалбоподателя размер за адвокатско възнаграждение от 3000 (три хиляди) лева отхвърля искането за присъждане на разноски като неоснователно. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.

101

Административно дело No 31/2017

Закон за достъп до обществена информация

В.Н.М.

ДИРЕКТОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ СЕЛО ГЛАВА

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 15.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от В.Н.М. ***, против мълчалив отказ на Директора на Основно училище „Христо Ботев” с.Глава, обл.Плевенска да се произнесе по подадено от М. заявление за достъп до обществена информация с вх1857/09.12.2016 год. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №31 по описа на Административен съд град Плевен за 2017 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори пред Върховен административен съд град София в 7(седем) дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

102

Административно дело No 93/2017

Закон за достъп до обществена информация

С. Т. Т.

ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ПРИ ВКП П. Б.

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 16.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С. Т. Т. от гр.Плевен,*** против Решение №3892/28.12.2016 год. на заместник-главния прокурор при ВКП, с която е отказан достъп до информация по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.8, т.10, т.11 и т.12 от заявление с вх.№3892/21.12.2016 год. и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №93 по описа на Административен съд –Плевен за 2017 год. в тази част. В прекратителната част ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено, пред Върховен административен съд.
НАСРОЧВА административно дело №93/2017 год. по жалбата на С. Т. Т. от гр.Плевен, ***, против Решение №3892/28.12.2016 год. на заместник-главния прокурор при ВКП, с която е отказан достъп до информация по т.6, т.7, т.9, т.13 и т.15 от заявление с вх.№3892/21.12.2016 год., за разглеждане в открито съдебно заседание на 31 март 2017 год. от 13,30 часа. КОНСТИТУИРА страните в настоящото производство: в качеството на жалбоподател С. Т. Т. от гр.Плевен, *** като ответник- заместник-главния прокурор при ВКП. ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от жалбата на ответника. ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника в 14-дневен срок от получаване на препис от жалбата да представи писмен отговор по жалбата и да сочи доказателства, както и да представи писмените, с които разполага. УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да установи наличието на предпоставките за издаване на позитивен за него акт, на основание чл.170, ал.2 от АПК. Определението не подлежи на оспорване в тази част. Преписи от определението да се изпратят на страните.

103

Административно дело No 17/2016

Закон за подпомагане на земеделските производители

Н.С.Н.

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 17.2.2017г.
Отхвърля жалба на Н.С.Н.,*** срещу уведомително писмо изх. № 02-150-6500/6951/20.11.2015 г. на зам. изп. директор на ДФ „Земеделие” , с което се отказва изплащане на финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ЕО –земеделски земи” кампания 2014 г.. Осъжда Н.С.Н.,***, ЕГН ********** да заплати на ДФ „Земеделие”-София., гр.София, бул „Цар Борис ІІІ” № 136 разноски в размер на 900 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

104

Административно дело No 948/2016

КСО

Р.А.И.

ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 20.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.И. *** срещу Решение № 2153-14-106/17.11.2016г. на Директора на ТП на НОИ – Плевен и потвърденото с него Разпореждане № 2115-14-47#29/26.08.2016г. на Ръководител ПО, с което на осн. чл.68 ал.1,ал.2 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 6 и чл. 50 на Регламент /ЕО/ 883/2004г. и чл. 40 от Регламент /ЕО/987/2009г. на Европейския парламент и на Съвета /ЕИО/ и чл. 10 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

105

Административно дело No 1012/2016

ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

АГРО МАРКС ЕООД

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 20.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 1012 по описа на Административен съд Плевен за 2016 г. ИЗПРАЩА административно дело № 1012/2016 г. на смесен петчленен състав от членове на ВКС и ВАС за определяне на компетентния съд , който да разгледа жалбата на „Агро Маркс” ЕООД, гр. Плевен, ул. „Асен Халачев” № 22, с ЕИК 200960175, представлявано от Х.И.Т., против Заповед № РД-12-520/18.10.2016 г. на Кмета на Община Плевен. Определението не подлежи на оспорване.

106

Административно дело No 1022/2016

ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

АГРО МАРКС ЕООД

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 20.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 1022 по описа на Административен съд Плевен за 2016 г. ИЗПРАЩА административно дело № 1022/2016 г. на смесен петчленен състав от членове на ВКС и ВАС за определяне на компетентния съд , който да разгледа жалбата на „Агро Маркс” ЕООД, гр. Плевен, ул. „Асен Халачев” № 22, с ЕИК 200960175, представлявано от Х.И.Т., против Заповед № РД-12-522/18.10.2016 г. на Кмета на Община Плевен. Определението не подлежи на оспорване.

107

Административно дело No 55/2017

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/

АКВАРЕСУРС ЕООД ПЛЕВЕН

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 20.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Акваресурс“ ЕООД с ЕИК по Булстат 114588867, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул „Карлово” №23, вх.А, ет.2, ап.6, представлявано от П.К.П. против Решение №РД-385 от 16.12.2016 година на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 55 по описа на Административен съд- Плевен за 2017 год. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му до страните. Преписи от определението да се изпратят на жалбоподателя и на Изпълнителния директор на ИАРА.

108

Административно дело No 125/2017

Закон за защита от дискриминация

И.Й.Г.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 20.2.2017г.
Съдия Катя Арабаджиева се отвежда от разглеждане на административно дело № 125 по описа на Административен съд Плевен за 2017 година. Прекратява съдебното производство по административно дело № 125 по описа на Административен съд Плевен за 2017г. Изпраща Делото на Върховен административен съд София за определяне на друг административен съд за разглеждане и решаване на делото. Определението не подлежи на обжалване.

109

Административно дело No 807/2016

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

М.Я.А.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 21.2.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-461/19.09.2016 г. на Зам. Кмет териоториално развитие на община Плевен, с която е наредено да бъде премахнат незаконен сроеж "Основен ремонт и реконструкция на покрив" на жилищна сграда с идентификатор 56722.656.241.1, находяща се в УПИ ХХІ-708, кв. 561 по плана на гр. Плевен, с административен адрес ул. ***, извършен от Я. И. А. и С. С. А., определен е 10 дневен срок за доброволно премахване, като е указано, че при липса на такова строежът ще бъде премахнат принудително. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на М.Я.А., ЕГН ********** *** сумата от 760 /седемстотин и шестдесет/ лева, като разноски по адм. дело № 807 по описа на Административен съд - Плевен за 2016 година. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му.

110

Административно дело No 842/2016

Закон за опазване на околната среда

ВИКТОР ДОЦЕВ ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 21.2.2017г.
Отхвърля протест на прокурор Доцев от Окръжна прокуратура –Плевен, гр. Плевен , ул. „Димитър Константинов” № 25, ет. 5 срещу разрешително № 11510574/09.11.2010 година за водовземане от подземно водно тяло BG1G000000N049 на директора на Басейнова дирекция Дунавски район –Плевен, издадено на Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево, с. Петлешково, област Добрич, с искане за обявяване на нищожност. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

111

Административно дело No 998/2016

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Д.О.Т.

НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 21.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.О.Т. ***, чрез адв. А. *** срещу Решение Рег. № 12039/24.10.2016г. на Началника на Първо РУ – Плевен при ОД на МВР – Плевен, с което на осн. чл. 58 ал.1 т.10 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически средства е отнето издаденото разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси образец 3 сер. ЕН № 0323480, валидно до 19.12.2016г. и е наредено изземване на късо бойно оръжие: пистолет „Глог” 17 к.9х19 № ЕХА276 и 44 бр. патрони същия калибър. ОСЪЖДА Д.О.Т. *** да заплати на Областна дирекция на МВР – Плевен юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

112

Административно наказателно дело (К) No 62/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

М.Ю.А.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 21.2.2017г.
Оставя без разглеждане касационна жалба от М.Ю.А.,*** срещу решение № 75/08.12.2016 година по нахд № 210/2016 г на РС-Никопол. Прекратява съдебното производство по к. адм.дело № 62 по описа за 2017 година на Административен съд Плевен. Препис от определението да се изпрати на страните. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.

113

Административно дело No 157/2016

Закон за подпомагане на земеделските производители

ДАРИНА 111 ООД С.САДОВЕЦ

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 22.2.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-РД/163 от 22.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд”Земеделие”/ДФЗ/, в частта, в която са отказани за финансиране разходи по проектно предложение за технологично оборудване в размер на 34 089,25 лв. и разходи по договор за правно обслужване в размер на 184 700,00лв. и връща делото на административния орган за ново произнасяне, при съобразяване на указанията в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на „Дарина 111” ООД с. Садовец, обл. Плевен, ЕИК 114641241 , представлявано от Д. Й. Й. разноски по делото в размер на 50,00 лв. –платена държавна такса по представен списък. ОТХВЪРЛЯ искането на „Дарина 111” ООД с. Садовец, обл. Плевен да бъде осъден Държавен фонд „Земеделие” да заплати разноски за адвокатски хонорар в размер на 5664,00 лв. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

Определение от 30.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Т. Г. от САК - процесуален представител на "Дарина 111" ООД с. Садовец, Плевенска обл. да бъде изменено постановеното решение № 64/22.02.2017 г. по адм.д. № 157/2016 г. в частта, в която е отхвърлено искането за разноски в размер на 5 664.00 лв. и да бъде осъдена ответената страна да заплати тази сума на доверителя му като неоснователно.
Определението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд.

114

Административно дело No 594/2016

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Й.Х.М.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 22.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Й.Х.М. – лишен от свобода, изтърпяващ наказанието в Затвора – Плевен, ЕГН **********, против Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията”, с който се претендира обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 20000 лева поради неосигурени условия за поддържане на физическото и психическо здраве в периода 17.01.2011 г. – 17.07.2016 г., в резултат на което се е разболял от диабет тип 2, хипертония, сърдечна аритмия, простата и висок холестерол. ОСЪЖДА Й.Х.М., ЕГН ********** да заплати на Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията” 846 /осемстотин четиридесет и шест/ лева разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията” за присъждане на разноски в частта му над 846 лева до 1130 лева. Решението може да се обжалва чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

115

Административно дело No 699/2016

Други

ЕНИГМА ЕООД

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 22.2.2017г.
Отхвърля жалба на „Енигма“ ЕООД, ЕИК 126545336, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул.“Съединение“ №23, с управител Т.С.П., чрез адв.С. от САК, против решение № РО-79/25.07.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/, за отнемане на разрешително за водовземане №11590667/03.10.2011 г. от подземни води чрез нови водовземни съоръжения с титуляр„Енигма“ ЕООД поради нарушаване на условията на разрешителното. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

116

Административно дело No 1027/2016

Закон за министерство на вътрешните работи

К.М.И.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 22.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.М.И. ***, против Заповед №УРИ 316з-3442/07.12.2016 год. на Директора на ОД на МВР Плевен, с което на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание за срок от шест месеца”. ОСЪЖДА К.М.И. *** да заплати в полза на Областна дирекция на МВР-Плевен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението.

117

Административно дело No 10/2017

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Н.Ц.Б.

НАЧАЛНИКА НА ВТОРО РУ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 22.2.2017г.
Отменя заповед рег.№249з/05.12.2016 г. на Началник Второ РУ-Плевен. Връща делото на началник Второ РУ-Плевен за произнасяне по заявление вх.№339100-3359/02.11.2016 г. на Н.Ц.Б., в едномесечен срок от влизане в сила на настоящето съдебно решение, при съобразяване с мотивите му. Осъжда ІІ РУ на МВР -Плевен , гр. Плевен ул. „ Тетевен” № 9 при ОД на МВР –Плевен да заплати на Н.Ц.Б. ***, ЕГН **********,***, разноски в размер на 10 лева. Оставя без уважение искането на Н.Ц.Б. ***, ЕГН **********,*** за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.

118

Административно наказателно дело (К) No 122/2017

ЗАНН: НАП

УРШУЛА ИВОНА ООД ПЛЕВЕН

ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 23.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "Уршула-Ивона" ООД - Плевен, чрез адв. Р. И. от Адвокатска колегия - гр. Плевен срещу решение № 973/22.12.2016 г. на Районен съд - Плевен, постановено по нахд № 2692/2016 г. по описа на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 122/2017 г. по описа на Административен съд - Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

119

Административно дело No 845/2016

Закон за министерство на вътрешните работи

Н.Г.Б.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 27.2.2017г.
Отменя заповед № УРИ316з-2651/26.09.2016 г. на директора на ОД на МВР-Плевен. Осъжда ОД на МВР Плевен, гр. Плевен ул. „Сан Стефано” № 3 да заплати на Н.Г.Б.,*** разноски в размер на 310 лева Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

120

Административно дело No 87/2017

Закон за движението по пътищата

А.П.Д.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 27.2.2017г.
Осъжда началник на сектор „Пътна полиция” ОД на МВР Плевен да разпореди на длъжностни лица при „Сектор пътна полиция” при ОД на МВР Плевен, работещи на работно място 1, оправомощени да приемат заявления за регистрация на ППС, да приемат заявлението на А.П.Д. с дата от 17.01.2017 година за регистрация на автомобил JEEP, модел Grand Cherookee с рег. № FS 570 С, като след преглед на същото да се произнесат по отношение на неговата редовност. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

121

Административно наказателно дело (К) No 153/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Т.Д.И.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 27.2.2017г.
Изпраща к. адм. дело № 153 по описа за 2017 година на Административен съд –Плевен на Върховен административен съд за определяне на равен по степен съд, който да разгледа касационна жалба на Т.Д. *** срещу решение № 83/30.01.2017 г. по а.н.д № 80/2017г. на РС –Плевен. Прекратява съдебното производство по к.адм. дело № 153 по описа за 2017 г на Административен съд Плевен. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните.

122

Административно дело No 1028/2016

Други дела по ЗОС и ЗДС

П.Д.П.

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 28.2.2017г.
Отменя заповед № РД-12-640/02.12.2016 г. на Кмета на Община Плевен, с която на осн. чл. 65 ал. 1 от Закона за общинската собственост е наредено на П.Д.П. *** да освободи ползвания без правно основание недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар по продалжението на ул. "Юрий Гагарин" от ОК7 до ОК 18, с. Къшин и зелена площ в края на същата улица и е редпоредено изземване на имота по административен ред. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. Препис от решението да се изпрати на страните.

123

Административно дело No 4/2017

Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други)

ГЕОРГИ ИВАНОВ КЪНЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТЕЛК III СЪСТАВ ПРИ УМБАЛ ДОКТОР ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД ПЛЕВЕН

НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ СОФИЯ

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на доктор Г.И.К. –председател на ТЕЛК, III състав при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД, с адрес ***, против ЕР №640 от заседание №130 от 12.10.2016 год. на НЕЛК, специализиран състав по ортопедични болести. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 4 по описа на Административен съд Плевен за 2017 година . ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия – София да заплати на доктор Г.И.К. –председател на ТЕЛК, III състав при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД, с адрес *** разноски по делото в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд. Определението да се съобщи на страните.

124

Административно дело No 126/2017

Закон за достъп до обществена информация

С.Т.Т.

ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ПРИ ВКП ПЕНКА БОГДАНОВА

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от С.Т. ***, против мълчалив отказ на административния ръководител на Главна прокуратура София да му предостави достъп до обществена информация, поискана със заявление вх.№ГП-1441/18.01.2017 год. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №126 по описа на Административен съд-Плевен за 2017 год. Определението може да се оспори с частна жалба в 7 (седем) дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд . Преписи от определението да се изпратят на страните.

125

Административно дело (К) No 805/2016

Други касационни /ЗСПЗЗ/

Й.К.Г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 7.3.2017г.
Оставя без уважение молбата на Й. К. Г. *** за допълване на решение № 523/25.11.2016г.,постановено по касационно адм.д. № 805/2016 г. на Административен съд-Плевен. Отхвърля искането на Общинска служба по земеделие гр. Долна Митрополия за присъждане на разноски в размер на 300 лв. за юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.

126

Административно дело No 874/2016

Закон за достъп до обществена информация

Н.Й.Н.

КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 8.3.2017г.
Отхвърля жалба на Н.Й.Н.,*** срещу решение № 23/26.09.2016 г. на кмета на Община Червен бряг, с което се отказва достъп до обществена информация, тъй като на заявителя е предоставена исканата информация в предходните шест месеца. Осъжда Н.Й.Н., ЕГН **********,*** да заплати на Община Червен бряг разноски в размер на 300 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

127

Административно дело No 983/2016

Закон за достъп до обществена информация

Н.Й.Н.

НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 8.3.2017г.
ОТМЕНЯ отказ , обективиран в писмо № ПО-05-385/14.11.2016 г. на Началник Общинска служба по земеделие Червен бряг за предоставяне на достъп до обществена информация по Заявление вх. № ПО-05-513/09.12.2014 г. подадено от Н.Й.Н.. ВРЪЩА делото като преписка на Началник Общинска служба по земеделие Червен бряг за произнасяне по подаденото от Н.Й.Н. Заявление вх. № ПО-05-513/09.12.2014г.при спазване на задължителните указания, дадени в мотивите на решението. ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие гр. Червен бряг да заплати на Н.Й.Н. *** ЕГН ********** разноски по делото в размер на 10,00 / десет/ лв. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

128

Административно дело No 985/2016

Закон за движението по пътищата

П.Ц.А.

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 8.3.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 20077/2011 от 27.01.2011г. на Началник сектор ПП при ОДМВР-Плевен, с която П.Ц.А. *** наложена принудителна административна мярка по чл. 171,т. 4 от ЗДвП – изземване на свидетелството за управление на МПС поради това, че са му отнети всички контролни точки, загубил е придобитата правоспособност и е бил длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –Плевен да заплати на П.Ц.А. *** ЕГН ********** разноски по делото в размер на 350,00/триста и петдесет/ лв. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

129

Административно дело No 988/2016

КСО

Х.П.Б.

ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 8.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 2153-14-114/01.12.2016г. на Директора на ТП на НОИ-гр. Плевен, и вместо него постановява ОТМЕНЯ Разпореждане №2113-14-1546#13/26.05.08.2016 г. на Ръководител „ПО” при ТП на НОИ-Плевен, с което е отхвърлено искането на Х.П.Б. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Връща преписката на ръководител „ПО” при НОИ-РУСО-Плевен за произнасяне по заявеното искане на Х.П.Б. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при съобразяване с мотивите в настоящето решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Плевен да заплати на Х.П.Б. ***, ЕГН ********** сумата от 500,00/петстотин/ лв.разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

130

Административно дело No 183/2017

Други

В.Н.Н.

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 8.3.2017г.
Прекратява производството по адм.дело №183/2017г по описа на Административен съд-Плевен. Изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд–Плевен за разглеждане на жалба на Т. И. Н., чрез пълномощника В.Н. ***, съпруг, срещу определение № 863/24.02.2017 година на РС-Плевен по гр. дело №104/2017 г. по описа на РС Плевен. Определението не подлежи на оспорване. Определението да се съобщи на В.Н. ***.

131

Административно дело No 186/2017

Други

В.Н.Н.

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 8.3.2017г.
Прекратява производството по адм.дело №186/2017г по описа на Административен съд-Плевен. Изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд–Плевен за разглеждане на жалба на Т. И. Н., чрез пълномощника В.Н. ***, съпруг, срещу определение от 27.02.2017 година на РС-Плевен по гр. дело №145/2017 г. по описа на РС Плевен. Определението не подлежи на оспорване. Определението да се съобщи на В.Н. ***.

132

Административно дело No 187/2017

Други

В.Н.Н.

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 8.3.2017г.
Прекратява производството по адм.дело №187/2017г по описа на Административен съд-Плевен. Изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд–Плевен за разглеждане на жалба на Т. И. Н., чрез пълномощника В.Н. ***, съпруг, срещу определение от 27.02.2017 година на РС-Плевен по гр. дело №9215/2016 г. по описа на РС Плевен. Определението не подлежи на оспорване. Определението да се съобщи на В.Н. ***.

133

Административно наказателно дело (К) No 15/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

И.Д.А.

РУ БЕЛЕНЕ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 114 от 21.11.2016 г. на Районен съд – Левски, постановено по н.а.х.д. № 328/2016 г. по описа на съда, с което е потвърдено НП № 16-0241-000082/03.05.2016г. на Началника на РУ – Белене при ОД на МВР – Плевен в частта, с която на И.Д.А. *** на осн. чл. 174 ал.1 ЗДвП са наложени административни наказания „глоба” в размер на 600 лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 месеца за извършено нарушение по чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДвП и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ НП № 16-0241-000082/03.05.2016г. на Началника на РУ – Белене при ОД на МВР – Плевен в частта, с която на И.Д.А. *** на осн. чл. 174 ал.1 ЗДвП са наложени административни наказания „глоба” в размер на 600 лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 месеца за извършено нарушение по чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДвП като намалява размера на наказанията „глоба” от 600лв. на 500 лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 месеца на 6 месеца. ОСТАВЯ В СИЛА решението в частта, с която е потвърдено НП № 16-0241-000082/03.05.2016г. на Началника на РУ – Белене при ОД на МВР – Плевен, с което на И.Д.А. *** на осн. чл. 183 ал.4 т.7 пр.1 от ЗДвП е наложено наказание „глоба” в размер на 50 лв. за извършено нарушение по чл. 137а ал.1 от ЗДвП и са отнети 16 контролни точки. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

134

Административно наказателно дело (К) No 20/2017

ЗАНН: Общини

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Р.И.Д.

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 922 от 09.12.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2329/2016 г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1273/26.05.2016г. на Зам. Кмета на Община Плевен, с което на Р.И.Д. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 27 ал.2 т.1 от Наредба № 23 на Общински съвет – Плевен за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

135

Административно наказателно дело (К) No 50/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Б.С.С.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 965 от 21.12.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2545/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

136

Административно дело No 128/2017

Закон за подпомагане на земеделските производители

И.Г.Г.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 9.3.2017г.
Оставя без разглеждане жалба на И.Г.Г.,*** срещу заповед № 03-150-РД/27 от 05.01.2017 г на директора на ОД ДФ „Земеделие” –Плевен, с която се отказва финансиране на заявление за подпомагане № 15/06/1//0/01216 на стойност 48 895 лева. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 128 по описа за 2017 година на Административен съд –Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Определението да се съобщи на Г. и на административния орган.

137

Административно дело No 141/2017

Закон за социално подпомагане

Д.В.С.

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 9.3.2017г.
Оставя без разглеждане жалба на Д.В.С.,*** срещу заповед № НАР 19/Д-Ен/709 от 13.01.2017 г на директора на Дирекция „Социално подпомагане –Плевен, с която се отказва безплатна годишна винетка за 2017 година. Прекратява съдебното производство по адм. дело №141 по описа за 2017 година на Административен съд Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Определението да се съобщи на С. и на административния орган.

138

Административно наказателно дело (К) No 962/2016

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

К.Г.Г.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 10.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 820/09.11.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2122/2016г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

139

Административно наказателно дело (К) No 1030/2016

ЗАНН: РДГ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ

Л.Д.Л.

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 10.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 109 от 16.11.2016 г. г., постановено по анд № 346/2016 г.на Районен съд – Червен бряг и вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1337 от 21.09.2016 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч в частта , с която на Л.Д.Л. ***, ЕГН **********, за нарушение на чл.104 ал.1 т.5 от Закона за горите , на основание чл.275 ал.1 т.2; чл.266 ал.1 пр.първо от Закона за горите и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН : По пункт I, т.1 е наложено административно наказание глоба на основание чл.266, ал.1, пр.1 от ЗГ в размер на 250 лв.; По пункт II, т.1. са отнети са в полза на държавата вещите, послужили за извършване на нарушението: 1 бр.бензиномоторен трион „Хускварна 372ХР“, с фабричен № 033700747, с шина и верига, с пазарна стойност 400 лева, на основание чл.20, ал.1 от ЗАНН и чл.273, ал.1 от ЗГ; По пункт III, т.1. е определено да заплати обезщетение в размер на 100 лева в полза на СЗДП ТП „ДГС-Плевен“, на основание чл.5 от Наредбата за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1337 от 21.09.2016 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч в частта, в която е постановено Л.Д.Л. ***, ЕГН ********** да заплати паричната равностойност на липсващите вещи-предмет на нарушението:4(четири) пр.куб.м. дърва за огрев от цер в размер на 100,76 лева(сто лева и седемдесет и шест стотинки). РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

140

Административно наказателно дело (К) No 24/2017

ЗАНН: ДКСБТ

ЕВРОМИЙТ 2015 ЕООД ПЛЕВЕН

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩА

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 10.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 887 от 30.11.2016 г. г., постановено по анд № 2326/2016 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 04252 от 08.09.2016 г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което на „ЕВРО МИИТ 2015“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул. „Ген.Колев“ № 4, вх.Б, ап.8, ЕИК 203380403, с управител Т. Б. Б., на основание чл.65, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържища /ЗСБТ/ е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

141

Административно наказателно дело (К) No 32/2017

ЗАНН: КЗП

ЕТ Х.К.Р.К.Г..К.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 10.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 161 от 22.11.2016 г. г., постановено по анд № 167/2016 г. на Районен съд – Кнежа, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2016-038260 от 25.07.2016 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, със седалище Русе, към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ „Хаджи К. – Р.К.“, с ЕИК 106063581, със седалище и адрес на управление гр.Кнежа, обл.Плевен, ***, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН, чл.233 ал.2 и чл.200 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лева за нарушение по чл.19 ал.1 от Закона за защита на потребителите и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2016-038260 от 25.07.2016 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, със седалище Русе, към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ „Хаджи К. – Р.К.“, с ЕИК 106063581, със седалище и адрес на управление гр.Кнежа, обл.Плевен, ***, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН, чл.233 ал.2 и чл.200 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лева за нарушение по чл.19 ал.1 от Закона за защита на потребителите РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

142

Административно наказателно дело (К) No 33/2017

ЗАНН: КЗП

ЕТ П.М.М.К.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 10.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 162 от 18.11.2016 г. г., постановено по анд № 171/2016 г. на Районен съд – Кнежа. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

143

Административно наказателно дело (К) No 44/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Т.Й.В.

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 10.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 888 от 30.11.2016 г. г., постановено по нахд № 2628/2016 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0256-000335 от 16.10.2016 г. на Началника на РУП към ОДМВР – Плевен, с което на T. J. W., роден на *** г. в Германия, с лична карта №***, на основание чл.179 ал.1 т.2 от ЗДвП и чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП са наложени административни наказания: глоба в размер на 150 лева и глоба в размер на 3000 лв. за нарушения на чл.5 ал.1 т.2 от ЗДвП и чл.139 ал.5 от ЗДвП . РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

144

Административно наказателно дело (К) No 51/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

М.Г.Н.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 10.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 939 от 14.12.2016 г. г., постановено по анд № 2675/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

145

Административно наказателно дело (К) No 61/2017

ЗАНН: ИААА

Н.Д.С.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 10.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114 от 30.11.2016 г., постановено по анд № 258/2016 г. на Районен съд – Червен бряг. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

146

Административно дело No 678/2016

Закон за достъп до обществена информация

С.Т.Т.

РАЙОНЕН ПРОКУРОР АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Определение от 13.3.2017г.
Прекратява делото. Отменя протоколно определение от 28.02.2017г. , с което съдебното дирене е приключено и е даден ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т. *** против мълчалив отказ на Административния ръководител на Районна прокуратура Плевен за предоставяне на административна услуга- справка по чнд № 573/16 г. по подадено на 29.06.2016 г. Заявление с вх. № в РП В-3625/16 от 30.06.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 678/2016 г. на Административен съд-Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 4-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

147

Административно дело No 834/2016

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

Д.К.И.,
П.А.И.,
В.А.И.,
Т.Ц.Ц.,
Ю.Е.Ц.,
И.Е.Ц.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН АРХИТЕКТ НЕВЯНА ИВАНЧЕВА

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.Е.Ц., ЕГН ********** *** срещу Заповед № РД 12-321/08.07.2016 г. на заместник-кмет на община Плевен и прекратява делото в тази му част. ОТМЕНЯ по жалби на Д.К.И., ЕГН **********, П.А.И. ЕГН **********, В.А.И., ЕГН **********, Т.Ц.Ц., ЕГН ********** и И.Е.Ц., ЕГН **********, Заповед № РД 12-321/08.07.2016 г. на заместник-кмет на община Плевен и вместо това постановява: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявление вх.№ ТСУиС-94Е-734-2/10.06.2016 г., подадено до кмета на Община Плевен от Е.А.Н..*** да заплати на Д.К.И., ЕГН **********, сумата 310 /триста и десет/ лева разноски по делото. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на П.А.И. ЕГН **********, сумата 10 /десет/ лева разноски по делото. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на В.А.И., ЕГН **********, сумата 10 /десет/ лева разноски по делото. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на Т.Ц.Ц., ЕГН **********, сумата 10 /десет/ лева разноски по делото. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на И.Е.Ц., ЕГН **********, сумата 460 /четиристотин и шестдесет/ лева разноски по делото. Решението в частта му, с която жалбата на Ю.Е.Ц., ЕГН ********** е оставена без разглеждане и делото прекратено по отношение на тази жалбоподателка, и в която част решението има характер на определение, подлежи на оспорване от Ю.Е.Ц. с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 7 дни от съобщаването му. В останалата му част, на основание чл.215, ал.7 ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

148

Административно дело No 1004/2016

Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение)

ПЛЕВЕНФАРМА ООД

ДИРЕКТОРА НА РЗОК ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 13.3.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-08-1500/28.10.2016 г. на Директора на РЗОК гр.Плевен в частта й, в която е наложена санкция в общ размер на 350 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

149

Административно наказателно дело (К) No 1024/2016

ЗАНН: КЗЛД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СОФИЯ

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 13.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 104/04.11.2016г. на Районен съд – Червен бряг, постановено по н.а.х.д. № 259/2016 г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП № 14/21.06.2016г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни – София, с което на Централна Кооперативна банка АД – София на осн. чл. чл. 42 ал.9 от Закона за защита на личните данни е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. за нарушение на чл. 23 ал.1 от Закона за защита на личните данни. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

150

Административно дело No 181/2017

Други

В.Н.Н.

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н. *** срещу Определение от 28.02.2017г. на Районен съд – Плевен по гражданско дело № 9804/2016г. по описа на съда с искане за обявяването му за нищожен акт поради липса на форма. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 181/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя.

151

Административно дело No 184/2017

Други

В.Н.Н.

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н. *** срещу Определение № 862/24.02.2017г. на Районен съд – Плевен по гражданско дело № 50/2017г. по описа на съда с искане за обявяването му за нищожен акт поради липса на форма. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 184/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя.

152

Административно дело No 841/2016

Закон за опазване на околната среда

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 14.3.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Разрешително № 11590644/02.09.2010г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” с център Плевен с титуляр СНЦ „Управление на отпадъците – регион Добрич” – Добрич за водовземане от подземно водно тяло с код BG1G000000N049, чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК – СНЦ Управление на отпадъците – Стожер” в имот № 000056 в землището на с. Стожер, общ. Добрич, обл. Добрич. ОСЪЖДА Басейнова Дирекция „Дунавски Район” – Плевен да заплати на Окръжна прокуратура – Плевен направените разноски за в.л. в размер на 100 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

153

Административно наказателно дело (К) No 12/2017

ЗАНН: РДГ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ

И.М.М.

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 14.3.2017г.
Оставя в сила решение № 893/01.12.2016 г., постановено по а.х.д. № 2381/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

154

Административно наказателно дело (К) No 21/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

М.С.Д.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 14.3.2017г.
Оставя в сила решение № 902/05.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2164/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

155

Административно наказателно дело (К) No 23/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Г.С.

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 14.3.2017г.
Отменя решение № 933/13.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2600/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен, като вместо него постановява: Потвърждава наказателно постановление № 16-0256-000336/16.10.2016 г. на началника на РУ-Долна Митрополия. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

156

Административно дело No 38/2017

Закон за водите

ВИТАЛЕС АД СОФИЯ

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 14.3.2017г.
Отхвърля жалба на „Виталес” АД , ЕИК 110051389, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 161А, ет. 3 чрез К.Б.Б. срещу решение № ПВ 1-00112/03.11.2016 година на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район”- Плевен с отказ за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и ползване от/на повърхностен воден обект № 11160055/30.12.2010 година. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

157

Административно наказателно дело (К) No 48/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

И.И.Н.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 14.3.2017г.
РЕШИ: Оставя в сила решение № 945/15.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2560/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

158

Административно наказателно дело (К) No 49/2017

ЗАНН: КЗП

ЕТ М.В.Д.П.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 14.3.2017г.
Оставя в сила решение № 858 от 22.11.2016 г., постановено по нахд 2534 по описа за 2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

159

Административно дело No 979/2016

Закон за министерство на вътрешните работи

С.Т.И.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Т.И. *** със съдебен адрес ***, подадена чрез адв.М.М., Заповед №УРИ 316з-3270/17.11.2016 год. на Директора на ОД на МВР Плевен, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР –Плевен да заплати в полза на С.Т.И. *** направените по делото разноски общо в размер на 422 (четиристотин двадесет и два лева). РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението.

160

Административно дело No 26/2017

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

СТЕФАН ДИМИТРОВ ИА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НИКОПОЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 15.3.2017г.
Отменя разпоредбите на чл. 51, ал. 1 в частта „или придобили право на строеж върху общинска земя – урегулиран поземлен имот” , както и в цялост разпоредбите на чл. 51, ал. 3 и чл. 55, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Гулянци, приета с решение №447/28.03.2013 г. на Общински съвет –Гулянци. Осъжда Общински съвет –Гулянци да заплати на Районна прокуратура –Никопол разноски в размер на 20 лева Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Гулянци за обнародва по начина, по който е обнародвано оспореното решение, като се представят доказателствата пред Административен съд –Плевен за изпълнение на това задължение.

161

Частно админист. наказателно дело (К) No 197/2017

Частни КАНД и КАД

С.Х.В.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ТЗ ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 15.3.2017г.
Изпраща ч.к. адм. дело № 197 по описа за 2017 година на Административен съд –Плевен на Върховен административен съд за определяне на равен по степен съд, който да разгледа частна жалба на С.Х.В.,*** срещу определение в открито съдебно заседание от 21.02.2017 година по анд№ № 3114/2016г. на РС –Плевен, с което е оставена без разглеждане жалбата и е прекратено съдебното производство поради подаване на жалбата след срока за оспорване. Прекратява съдебното производство по ч. к.адм. дело № 197 по описа за 2017 г на Административен съд Плевен. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните.

162

Административно дело No 926/2016

Закон за подпомагане на земеделските производители

П.Т.Л.

ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от П.Т.Л. ***, Уведомително писмо за отхвърляне на плащанията №01-153-6500/580/17.08.2016 год., подписано от Директора на ОД на ДФЗ-Плевен. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд " Земеделие"-Плевен да заплати на П.Т.Л. *** направените по делото разноски общо в размер на 1378,92 лева (хиляда триста седемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки). Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

163

Административно дело No 1002/2016

Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение)

МУЛТИТРЕЙД ВАРНА ЕООД

ДИРЕКТОРА НА РЗОК ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 16.3.2017г.
Отменя Заповед № РД-08-1496/28.10.2016 г. на Директора на РЗОК – Плевен, в частта и по т. І.1 и т. І.2 от Констативен протокол № 123/17.09.2016 г., с която на „Мултитрейд Варна” ЕООД, ЕИК 201846806, гр.Варна, ул.„Владая” № 11, ет.1, ап.1 са наложени две санкции – финансова неустойка в размер на 50 лева всяка, общо 100 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

164

Административно дело No 1003/2016

Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение)

ПЛЕВЕНФАРМА ООД

ДИРЕКТОРА НА РЗОК ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 08-1499/28.10.2016 г. на Директора на РЗОК – Плевен, с която е наложена финансова неустойка съгласно чл. 42, ал. 1, т. 9, б. „а” от ИД № 151172/01.04.2016 г. в размер на 50 /петдесет/ лева на „Плевенфарма” ООД, гр. Варна с ЕИК 200157402, собственик на аптека в гр. Плевен, ж.к. "Сторгозия", бл. 5, вх. 3 и ръководител: магистър фармацевт К. П. А.. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

165

Административно наказателно дело (К) No 14/2017

ЗАНН: РДГ

Д.Л.Х.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 166/23.11.2016 г. постановено по нахд № 178/2016 г. на РС-Кнежа и вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП № 1048/26.08.2016 на Директора на Регионална дирекция по горите - гр. Ловеч, с което на Д.Л.Х. с ЕГН **********, с адрес: ***. Дъбник за нарушение на чл.275 ал.1 т.2 от Зкона за горите и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН му е наложена глоба по чл.166 ал.1 от Закона за горите в размер на 125 /сто двадесет и пет/ лева. Решението е окончателно.

166

Административно наказателно дело (К) No 22/2017

ЗАНН: МВР

РУ ДОЛНИ ДЪБНИК ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Н.И.Т.

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение № 910/07.12.2016 г., постановено по нахд № 1487 по описа на Районен съд Плевен за 2016 г. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски. Решението е окончателно.

167

Административно наказателно дело (К) No 45/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Ф.Е.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 919/08.12.2016 г. постановено по нахд № 2617/2016 г. по описана Районен съд Плевен. Решението е окончателно.

168

Административно наказателно дело (К) No 52/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Й.В.В.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 95/16.12.2016 г. постановено по нахд № 2915 по описа на РС Плевен за 2016 г. Решението е окончателно.

169

Административно дело No 134/2017

Закон за министерство на вътрешните работи

Д.Б.И.

СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ПАПИРСКИ ПРИ ВТОРО РУ НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 16.3.2017г.
Отхвърля жалба на Д.Б.И., ЕГН: **********,*** срещу заповед № 3391зз-49/31.01.2017 г. за задържане на лице на ст. полицай Папирски при ІІ РУ на МВР Плевен. Осъжда Д.Б.И., , ЕГН: **********,*** да заплати на ІІ РУ на МВР-Плевен разноски в размер на 100 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

170

Административно дело No 175/2017

Други

Т.И.Н.

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 17.3.2017г.
Прекратява производството по административно дело №175 по описа на Административен съд-Плевен за 2017 год..Изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд–Плевен за разглеждане на жалбата на В.Н. ***, против Определение от 28.02.2017 год. на РС-Плевен по гр.дело №331 по описа на съда за 2017 год.Определението не подлежи на оспорване.Определението да се съобщи на В.Н.Н..

171

Административно дело No 180/2017

Други

В.Н.Н.

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 17.3.2017г.
Прекратява производството по административно дело №180 по описа на Административен съд-Плевен за 2017 год..Изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд–Плевен за разглеждане на жалбата на В.Н. ***, против Определение от 28.02.2017 год. на РС-Плевен по гр.дело №51 по описа на съда за 2017 год. Определението не подлежи на оспорване. Определението да се съобщи на В.Н.Н..

172

Административно дело No 185/2017

Други

В.Н.Н.

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 17.3.2017г.
Прекратява производството по административно дело №185 по описа на Административен съд-Плевен за 2017 год..Изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд–Плевен за разглеждане на жалбата на В.Н. ***, против Определение от 28.02.2017 год. на РС-Плевен по гр.дело №855 по описа на съда за 2017 год.Определението не подлежи на оспорване. Определението да се съобщи на В.Н.Н..

173

Административно дело No 188/2017

Други

В.Н.Н.,
РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

 

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 17.3.2017г.
Прекратява производството по административно дело №188 по описа на Административен съд-Плевен за 2017 год..Изпраща делото по подсъдност на Окръжен съд–Плевен за разглеждане на жалбата на В.Н. ***, против Определение от 28.02.2017 год. на РС-Плевен по гр.дело №654 по описа на съда за 2017 год.Определението не подлежи на оспорване. Определението да се съобщи на В.Н.Н..

174

Административно дело No 271/2016

Закон за подпомагане на земеделските производители

С.Т.Л.

ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 20.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.Л. ***, представлявана от адв. Д. *** срещу Уведомително писмо № 01-153-6500/49 от 15.01.2016г. на Директора на Областна дирекция на „Държавен фонд Земеделие” – Плевен за отхвърляне на плащанията, с което на жалбоподателката е отказано изплащането на финансова помощ, представляваща второ плащане по Договор № 15/112/08032 от 07.11.2012г., поради това че към дата 28.08.2015г. не е изпълнила свое договорно и нормативно задължение, установено съгласно т.4.4 буква „й” от договора и чл. 8 ал.1 т.11 и чл. 9 ал.1 т.8 от Наредба № 9/03.04.2008г. на МЗХ, изразяващо се в неподдържане на минимално изискуемия размер на стопанството от 4 икономически единици, както и връщане на полученото първо плащане по договора в размер на 24 446 лв. на осн. т.4.4, буква „й”, т.4.7 от договора и чл. 8 ал.1 т.11 и чл. 33 ал.1 от Наредба № 9/03.04.2008г. в 30-дневен срок от получаване на уведомителното писмо. ОСЪЖДА С.Т.Л. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие” – София деловодни разноски в размер на 550 лв., от които 450 лв. – депозит за в. л. и 100 лв. - юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

175

Административно дело No 891/2016

Закон за държавния служител

В.Б.В.

НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 20.3.2017г.
Отхвърля жалба на В.Б.В.,***, чрез адв А., с пълномощно към жалбата, срещу заповед № РД-16-026/20.10.2016 година на началника на ДНСК, с която й се налага дисциплинарно наказание „уволнение” и се прекратява служебното правоотношение на лицето. Осъжда В.Б.В.,*** да заплати на ДНСК, гр. София, бел. „Христо Ботев” № 47 разноски в размер на 300 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.

176

Административно дело No 658/2016

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Ж.Г.Г.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 21.3.2017г.
Отхвърля като неоснователна исковата молба на Ж.Г.Г., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора – Белене срещу ГДИН – София с правно основание чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ вр. чл. 3 от ЕКПЧ за присъждане на обезщетение в размер на 10 000 лв. за неимуществени вреди (физическо и психическо страдание, стрес, унижение на човешкото достойнство и обострено чувство на отхвърленост и пренебрегнатост), произтичащи от незаконно бездействие на ответника – неосъществяване на контрол и недобро ръководство на местата за лишаване от свобода за периода от 19.02.2009г. до 25.08.2014г. в резултат на което е издадена заповед № 76/19.02.2009г. на началника на Затвора – Белене, отменена със Заповед № 1084/25.08.2014г. на началника на Затвора – Белене, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 09.05.2016г. – датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане и разноски по делото. Осъжда Ж.Г.Г., ЕГН **********, да заплати на Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията“ гр.София разноски в размер на 622,50 лв. /шестстотин двадесет и два лева и петдесет стотинки/. Отхвърля искането от Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията“ гр.София за присъждане на разноски в частта му над 622,50 лева до 830 лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба/протест пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му.

177

Административно дело No 932/2016

Закон за водите

БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ АД МЕЗДРА

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 21.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на „БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ” АД гр.Мездра против Решение № РО-152/01.11.2016г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен, с което на осн. 79а,ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 52,ал. 1,т. 4 от ЗВ е отнето Разрешително № 11140001/ 08.03.2007г. за а водовземане от повърхностен воден обект с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ”Луна” с титуляр „БОТУНЯ ЕНЕРДЖИ” АД гр.Мездра. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

178

Административно дело No 177/2017

АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители

Х.Н.Ф.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО ПОЧИВНО ДЕЛО ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА СОФИЯ

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 22.3.2017г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание -04.05.2017 год. от 11,30 часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от Х.Н.Ф. ***, чрез адв. И.А. ***, против Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” при Министерство на отбраната с адрес гр.София, бул „Цар Освободител” №7, на основание чл.104, ал.1 от ЗДСл. , като се претендира обезщетение в размер на 7730 лв. (седем хиляди седемстотин и тридесет лева) поради оставането й без работа за шестмесечен срок след уволнението, ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва от подаване на исковата молба до изплащане на обезщетението и обезщетение за забава в размер на 98,97 лева, считано от 07.01.2017 год. до датата на подаване на исковата молба . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 177 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

179

Административно дело No 938/2016

Закон за движението по пътищата

Д.Б.А.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0938-001999/01.11.2016 г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Плевен, с която на основание чл. 171, т. 4 от ЗДвП е постановено временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на Д.Б.А. с ЕГН ********** ***. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Плевен да плати в полза на Д.Б.А. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лева като разноски по административно дело № 938 по описа на Административен съд - Плевен за 2016 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

180

Административно дело No 980/2016

ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

АГРО МАРКС ЕООД

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 23.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Агро Маркс" ЕООД срещу заповед № РД-12-521/18.10.2016 г. на кмет на община Плевен. ОСЪЖДА "Агро Маркс" ЕООД, ЕИК 200960175 да заплати на община Плевен сумата 100 /сто/ лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване чрез настоящия съд пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщението.

181

Административно дело No 408/2016

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Ж.Г.Г.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 24.3.2017г.
Отхвърля като неоснователна исковата молба на Ж.Г.Г., ЕГН **********,*** срещу Министерството на правосъдието, гр. София и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София с искане за присъждане на обезщетение общо в размер на 100 000 лева за причинени неимуществени вреди – унизително отношение, уронено човешко достойнство, страх, малоценност и незащитеност, душевно страдание, психоемоционален стрес, обострено чувства на отхвърленост, в резултат на отваряне и четене на кореспонденцията на ищеца в периода от 17.06.1994 г – 10.09.2015 година, за периодите, както следва: 1. за периода от 17.06.1994 г. – 15.12.1998 г., през който е изтърпявал наказанието в Затвора Белене от ответника Министерство на правосъдието се претендира изплащане на обезщетение в размер на 25 000 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на сумата; 2. за периода 15.12.1998 г. – 17.10.1999 г., през който е изтърпявал наказанието в Затвора София от ответника Министерство на правосъдието се претендира изплащане на обезщетение в размер на 5 000 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на сумата; 3. за периода 17.10.1999 г. – 17.02.2009 г., през който е изтърпявал наказанието в Затвора Варна от ответниците Министерство на правосъдието и ГД „ИН” гр. София се претендира изплащане на обезщетение в размер на по 20 000 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на сумата и 4. за периода 17.02.2009 г – 10.09.2015 г., през който е изтърпявал наказанието в Затвора Белене от ответниците Министерство на правосъдието и ГДИН гр.София се претендира изплащане на обезщетение в размер от Министерство на правосъдието - 10 000 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на сумата и от ГДИН, гр. София – в размер на 20 000 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното изплащане на сумата. Осъжда Ж.Г.Г., ЕГН **********, да заплати на Министерството на правосъдието гр.София разноски в размер на 300 /триста/ лева. Осъжда Ж.Г.Г., ЕГН **********, да заплати на Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията“ гр.София разноски в размер на 300 /триста/ лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба/протест пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му.

182

Административно дело No 37/2017

Закон за местните данъци и такси

МЕТАЛ ГРУП ЕЛИТ 2006 ЕООД СОФИЯ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ПМДТ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 24.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Метал Груп Елит 2006” ЕООД – София, представлявано от управителя О.С.А. срещу Акт за установяване на публични вземания от местни данъци и такси по данни от декларация ( АУПВ) № 107-835/21.03.2015г. на орган по приходите при Община Плевен, потвърден с Решение №2/14.04.2015г. на Началник отдел „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в частта относно определеното задължение за заплащане на такса за битови отпадъци за 2013г. в размер на 1282,25лв. главница и 201,11 лв. лихва и такса за битови отпадъци за 2014г. в размер на 1274,79 лв. главница и 70,61 лв. лихва за нежилищен имот – масивна монолитна сграда, находяща се в Източна индустриална зона гр. Плевен по данни от декларация ДК 14000863 / 27.02.2015г. ОСЪЖДА „Метал Груп Елит 2006” ЕООД – София, представлявано от управителя О.С.А. *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

Определение от 23.5.2017г.
ИЗМЕНЯ Решение №113/24.03.2017г., постановено по адм.д. № 37/2017г. в частта за присъденото в полза на Община Плевен юрисконсултско възнаграждение от „100 лв.” на „150 лв. за двете инстанции.”
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

183

Административно дело No 67/2017

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Г.И.Г.

 

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 24.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.Г., изтърпяващ наказание в затвора - Плевен, І-ва група срещу непосочен административен акт. От обстоятелствената част на жалбата може да се направи извод, че лицето има по-скоро искова претенция, но тя не е конкретизирана с ответник, вреди, цена на иска и др., така че предмета на спора да бъде очертан. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 67 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.

184

Административно дело No 656/2016

Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение)

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 ПЛЕВЕН ЕООД

ДИРЕКТОРА НА РЗОК ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 27.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДКЦ 1 Плевен” ЕООД – Плевен, представлявано от прокуриста К.Б.А., чрез адв. Вл. Я. *** срещу Писмена покана изх. № 52-01-84/20.07.2016г. на Директора на РЗОК – Плевен на осн. чл.76а ал.1 и ал.3 от Закона за здравното осигуряване за възстановяване по бюджета на НЗОК на сумата от общо 1950.29 лв. за неоснователно назначени за ІV-то тримесечие на 2015г. специализирани медицински дейности с „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) в размер на 817 лв. и медико-диагностични дейности с „Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4) в размер на 1133.29 лв., надвишаващи определената за назначаване стойност на СМД и МДД. ОСЪЖДА „ДКЦ 1 Плевен” ЕООД – Плевен, представлявано от прокуриста К.Б.А. *** деловодни разноски в размер на 300 лв., от които 200 лв. – депозит за в.л. и 100 лв. - юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

185

Административно дело No 821/2016

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

АМБЪР 66 ПЛАМЕН ДАНЧЕВ ЕООД

КМЕТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА

Решение от 28.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на „АМБЪР 66-П.Д.”***, представлявано от управителя П.В.Д. против Заповед № РД 09-480/15.09.2016 г. на Кмета на Община Гулянци , с която е одобрен проект за ПУП- Изменение на ПРЗ и РУП за УПИ VІ-1013, кв. 1 по плана на с. Брест, Община Гулянци, обл. Плевен. ОСЪЖДА „АМБЪР 66-П.Д.”***, представлявано от управителя П.В.Д. *** сумата 720,00/седемстотин и двадесет/ лв. за разноски по делото. ОСЪЖДА „АМБЪР 66-П.Д.”*** представлявано от управителя П.В.Д. да заплати на Н.В.Н. ***, ЕГН ********** сумата 600,00/шестотин / лв. за разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му

186

Административно наказателно дело (К) No 58/2017

ЗАНН: Агенция „Митници”

МИТНИЦА СВИЩОВ

Б.М.П.

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 28.3.2017г.
Оставя в сила решение № 130/16.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 370/2016 г. на Районен съд - гр. Червен бряг. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

187

Административно наказателно дело (К) No 70/2017

ЗАНН: ДИТ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

ТИХ ТРУД ЕООД ПЛЕВЕН

Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 28.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 967 от 21.12.2016 г., постановено по нахд № 2532/2016 г. на Районен съд – Плевен, с което е отменено Наказателно постановление № 15-0000433 от 25.08.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Плевен, с което на „Тих труд“ ЕООД гр.Плевен, ЕИК 114036705, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.Винпром № 14, представлявано от Д.Ц.К., на основание чл.416 ал.5 от КТ, във връзка с чл.415 ал.1 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лв. за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ, във връзка с чл.233 от Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ /ДВ бр.88/1999 г. , и вместо него ПОСТАНОВИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0000433 от 25.08.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Плевен, с което на „Тих труд“ ЕООД гр.Плевен, ЕИК 114036705, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.Винпром № 14, представлявано от Д.Ц.К., на основание чл.416 ал.5 от КТ, във връзка с чл.415 ал.1 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лв. за нарушение на чл.415 ал.1 от КТ, във връзка с чл.233 от Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ /ДВ бр.88/1999 г, като на основание чл.415в, ал.1 от КТ НАМАЛЯВА размера на наложената санкция от 1500 (хиляда и петстотин) лева на 100 (сто) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

188

Административно наказателно дело (К) No 72/2017

Други по ЗАНН

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СОФИЯ

К.М.М.

Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 28.3.2017г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 903 от 05.12.2016 г., постановено по нахд № 2495/2016 г. на Районен съд – Плевен в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 215-15 от 28.09.2016 г. на КПУКИ гр.София, издадено от Н. Н. – временно изпълняващ длъжността Председател на КПУКИ, в частта му по точки първа и втора, с които на К.М.М. ***, с ЕГН **********, са наложени административни наказания, както следва: на основание чл.35 ал.1 от ЗПУКИ за нарушение на чл.8, изр.второ, предл.второ – глоба в размер на 5000 лева; на основание чл.37 от ЗПУКИ за нарушение на чл.16, ал.1, във връзка с чл.12 т.4 от ЗПУКИ – „глоба“ в размер на 7000 лв. и вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 215-15 от 28.09.2016 г. на КПУКИ гр.София, издадено от Н. Н. – временно изпълняващ длъжността Председател на КПУКИ, в частта му по точки първа и втора, с които на К.М.М. ***, с ЕГН **********, са наложени административни наказания, както следва: на основание чл.35 ал.1 от ЗПУКИ за нарушение на чл.8, изр.второ, предл.второ – глоба в размер на 5000 лева; на основание чл.37 от ЗПУКИ за нарушение на чл.16, ал.1, във връзка с чл.12 т.4 от ЗПУКИ – „глоба“ в размер на 7000 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

189

Административно наказателно дело (К) No 74/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Й.Б.И.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 28.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 23 от 12.01.2017 г., постановено по нахд № 33/2017 г. на Районен съд – Плевен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване с мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

190

Административно наказателно дело (К) No 77/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Н.В.Р.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 28.3.2017г.
Оставя в сила решение № 892/01.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2410/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

191

Административно наказателно дело (К) No 91/2017

ЗАНН: Агенция „Митници”

А.И.Х.

МИТНИЦА СВИЩОВ

Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 28.3.2017г.
ОСТАВЯ в сила реш. № 116/02.12.2016 г. постановено по нахд № 336/2016 г. на РС Червен бряг. Решението не подлежи на обжалване.

192

Административно наказателно дело (К) No 99/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Т.Ш.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 28.3.2017г.
Оставя в сила решение № 931/12.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2601/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

193

Административно наказателно дело (К) No 117/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

РУ ДОЛНИ ДЪБНИК ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Т.Д.Д.

Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 28.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 894 от 01.12.2016 г., постановено по анд № 2267/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

194

Административно наказателно дело (К) No 120/2017

ЗАНН: НАП

ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН

П.А.П.

Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 28.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 05.01.2017 г., постановено по нахд № 2807/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

195

Административно наказателно дело (К) No 130/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Ч.Т.С.

Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 28.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 995 от 27.12.2016 г., постановено по нахд № 2787/2016 г. на Районен съд – Плевен в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 16-0938-000858 от 07.04.2016 г. на Началник група към ОД на МВР – сектор „ПП“ – гр.Плевен в частта, в която на Ч.Т.С. ***, ЕГН **********, на основание чл.179 ал.1, във връзка с чл.179 ал.1 т.5 пр.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева за нарушение на чл.37 ал.1 от ЗДвП. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване с мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

196

Административно наказателно дело (К) No 131/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

О.В.С.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 28.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 60 от 25.01.2017 г., постановено по нахд № 3062/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

197

Административно дело No 208/2017

Закон за защита на класифицираната информация

М.А.Д.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 28.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Д. ***, против мълчалив отказ за издаване на индивидуален административен акт-разрешение за достъп до класифицирана информация. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №208 по описа на Административен съд-Плевен за 2017 год. Определението може да се оспори с частна жалба пред ВАС в 7(седем) дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от определението да се изпратят на страните, а на жалбоподателя-и препис от Разрешение за достъп до класифицирана информация №429/15.03.2017 год. на Директора на ОД на МВР-Плевен.

198

Административно дело No 190/2017

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

И.М.К.

КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 29.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата (възражение от 01.03.2017г.) на И.М.К. от гр. Червен бряг срещу Заповед № 3/13.01.2017г. на Кмета на Община Кнежа за премахване на незаконен строеж „Изгребна яма” (с ламаринено тяло), намираща се в уличната регулация пред дома на Д. П. М. на ***, с. Лазарово, поземлен имот с № 383 по кадастралния план на селото, собственост на наследниците на М. К. М. – Д. П. М. и И.М.К.. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 190/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ответника – Кмета на Община Кнежа.

199

Административно дело No 40/2017

Закон за подпомагане на земеделските производители

БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД НИКОПОЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 31.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Био Селекшън” ЕООД, ЕИК 203538013 със седалище и адрес на управление гр. Никопол, представлявано от М.И.-В., срещу Заповед № 03-РД-892/29.02.2016 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с която е одобрено заявление за подпомагане с идентификационен № 15/04/1/0/02662 от 04.06.2015 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в частта с която е намален интензитетът на помощта от 60% на 50%. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 40 по описа на Административен съд Плевен за 2017 година. ОСЪЖДА „Био Селекшън” ЕООД, ЕИК 203538013 със седалище и адрес на управление гр. Никопол, представлявано от М.И.-В. да плати в полза на Държавен фонд „Земеделие“, гр. София сумата от 2092,07 лева /две хиляди деветдесет и два лева и седем стотинки/, като разноски по административно дело № 40 по описа на Административен съд Плевен за 2017г. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 7 дни от съобщаването му на страните.

Определение от 4.7.2017г.
ИЗМЕНЯ определение № 306/31.03.2017 г., постановено по адм. дело № 40/2017 г. на Административен съд - Плевен в частта за розноските, като постановява: ОСЪЖДА "Био Селекшън" ЕООД, ЕИК 203538013 със седалище и адрес на управление гр. Никопол, представлявано от М. И.-В. да плати в ролза на Държавен фонд "Земеделие", гр. София сумата от 300 /триста/ лева, като разноски по административно дело № 40 по описа на Административен съд Плевен за 2017 г. Определението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

200

Административно наказателно дело (К) No 78/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

М.К.В.

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 31.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Директора на ОД на МВР - Плевен срещу Решение №993/27.12.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2854/2016 г. по описа на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 78/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните. ПРЕПИС от определението да се изпрати и на Районна прокуратура – Плевен, ведно с копия от Докладна записка рег. № 256р-1079/21.02.2017г. на Началника на РУ – Долна Митрополия, Протокол № 300/09.12.2016г. и Протокол № 299/08.12.2016г. на Г. Георгиев - експерт в БНТЛ при ОД на МВР – Плевен, в които се съдържат данни за извършено престъпление от общ характер.

201

Частно админист. наказателно дело (К) No 168/2017

Частни КАНД и КАД

ЕТ И.И.И.Х.С.Я.

ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 31.3.2017г.
ОТМЕНЯ разпореждане на Районен съд - Плевен, с което е върната касационната жалба на ЕТ "Иви инженеринг - И.Х." с ЕИК 114683639 с представляващ И.Х.Х. срещу решение № 1004/29.12.2016 г., постановено по н.а.х. дело № 3050/2016 г., като просрочена на основание чл. 351, ал.4, т.2 от НПК. ВРЪЩА делото за администриране на касационната жалба и изпращането и по компетентност на Административен съд - Плевен. Определението е окончателно.

202

Частно административно дело (К) No 243/2017

Частни КАНД и КАД

ЕТ С.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН

Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 3.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на ЕТ „С. И.” с ЕИК 106520368 чрез пълномощника му адв. Г.Г. от САК със съдебен адрес ***, против Определение №847/23.02.2017 год. по гр.дело №8355/2016 год. на РС Плевен в частта , с която е оставено без уважение искането на жалбоподателя за спиране на изпълнението на Заповед №РД-342/04.11.2016 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 243 по описа на Административен съд-Плевен за 2017 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните. Преписи от определението да се изпратят на страните.

203

Частно админист. наказателно дело (К) No 220/2017

Частни КАНД и КАД

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ СОФИЯ

ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН

Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 5.4.2017г.
ОСТАВЯ в сила определение № 176 от 20.02.2017 г. по нахд № 55/2017 г. по описа на Районен съд - Плевен, с което е прекратено производство по нахд № 55 по описа за 2017 г. на РС - Плевен по жалба на сдружение "Българска републиканска федерация по кинология" гр. София срещу наказателно постановление № 50828-0064286/07.05.2013 година на директор дирекция "Контрол" при ТД на НАП-Велико Търново. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните.

204

Административно дело No 815/2016

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

ТРАНС ИНВЕСТ ООД ПЛЕВЕН

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 6.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Транс инвест” ООД с ЕИК 114534200 със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул „Г. Кочев” №93, представлявано от управителите В.С. и П.Й., против Заповед №РД-12-342/18.07.2016 год. , издадена от заместник-кмета по ТР на община Плевен, с която е разпоредено да се премахне незаконен строеж „Промишлена сграда с идентификатор 56722.651.356.1, находяща се в имот с идентификатор 56722.651.356, стар УПИ Х, кв.614 по плана на гр.Плевен, Източна индустриална зона с административен адрес ул „Вит” №3. ОСЪЖДА „Транс инвест” ООД с ЕИК 114534200 със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул „Г. Кочев” №93, представлявано от управителите В.С. и П.Й. *** разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА „Транс инвест” ООД с ЕИК 114534200 със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул „Г. Кочев” №93, представлявано от управителите В.С. и П.Й. да заплати на заинтересованата страна „Стройконсулт” ЕООД гр.Плевен, ул „Хан Крум” №5, с ЕИК 114646733, представлявано от Г.С.Г. разноски по делото общо в размер на 800 (осемстотин)лева. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните, по аргумент от разпоредбите на чл.215, ал.7 от ЗУТ .

205

Административно дело No 251/2017

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 6.4.2017г.
Съединява за разглеждане в едно производство адм. дело № 216/2017 и адм. дело № 251/2017 г . което продължава в общо производството по адм. дело № 216/2017 г. по описа на АС –Плевен. С оглед определение за насрочване по адм. дело № 216/2017 г., делото е насрочено за разглеждане за 04.05.2017 година от 9.00 часа , за когато да се призоват страните. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 251 по описа за 2017 година на Административен съд Плевен. Да се изпрати за обнародване в неофициален раздел на “Държавен вестник” съобщение за оспорване със следното съдържание: “Административен съд-Плевен на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу чл. 18, т. 7 от Наредба № 32 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Левски, приета от Общински съвет гр. Левски с решение № 180/12.09.2016 година, с искане за отмяна, по който е образувано административно дело №251 по описа за 2017 год. на Административен съд –Плевен, което е съединено за общо разглеждане в едно производство с адм. дело №216/2017 г. по описа на съда.” Копие от съобщението да се постави на таблото за обяви на Административен съд-Плевен, да се публикува в Интернет страницата на Административен съд-Плевен и да се изпрати на ВАС на РБ за публикуване в Интернет страницата на Върховен административен съд-София. Да се изпрати препис от протеста на Общински съвет –Левски. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.

206

Административно дело No 253/2017

ЗИНЗС

Я.Н.К.

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 6.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалба на Я.Н.К.,***, „-та група, 212 килия срещу заповед № 207 от 20.03.2017 година на началника на Затвора Плевен. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 253 по описа за 2017 г. на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи незабавно по факса на лицето и началника на Затвора Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

207

Административно дело No 254/2017

ЗИНЗС

Й.Х.М.

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 6.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалба на Й.Х.М., 4-та група, килия 212 , Затвора Плевен срещу заповед № 206/20.03.2017 година на началника на Затвора Плевен. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 254 по описа за 2017 г. на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи незабавно по факса на лицето и началника на Затвора Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

208

Административно наказателно дело (К) No 1019/2016

ЗАНН: ДИТ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИВАН ВОЙКОВ ГЕОРГИЕВ

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 7.4.2017г.
Оставя в сила решение № 925/09.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2351/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

209

Административно наказателно дело (К) No 46/2017

ЗАНН: НАП

АЛАДИН ФУУДС ООД СОФИЯ

ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 863 от 22.11.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2521/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

210

Административно наказателно дело (К) No 47/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Д.Б.

Председател и докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 7.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1002 от 29.12.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2626/2016 г. по описа на съда. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

211

Административно наказателно дело (К) No 53/2017

ЗАНН: КЗП

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

ЕТ Ц.Б.Д.К.

Председател и докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 7.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 163 от 17.11.2016 г. на Районен съд – Кнежа, постановено по н.а.х.д. № 172/2016 г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2016-038376/26.08.2016г. на Директора на “Комисия за защита на потребителите” – Регионална дирекция - Русе, с което на осн. чл. 206 ал.1 от Закона за туризма на ЕТ „Цебо – Б.Д.”*** е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 114 т.1 от ЗТ. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

212

Административно дело No 60/2017

Закон за министерство на вътрешните работи

О.П.Й.

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 7.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1458/29.12.2016 г. на Началник на затвора Белене, с която на О.П.Й. - държавен служител мл. инспектор, надзирател І степен в затвора Белене ІІ категория е наложено дисциплинарно наказание "мъмрене" за срок от 1 месец. ОСЪЖДА Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София да заплати на О.П.Й., ЕГН ********** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева като разноски по административно дело № 60 по описа на съда за 2017 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

213

Административно наказателно дело (К) No 68/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

С.Г.Б.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1005 от 29.12.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2251/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

214

Административно наказателно дело (К) No 71/2017

ЗАНН: БАБХ

Д.С.Г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 7.4.2017г.
Отменя изцяло решението решение № 994/27.12.2016 г., постановено по а.н.д. № 2735/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 86/19.09.2016 г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните-Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

215

Административно наказателно дело (К) No 73/2017

ЗАНН: Общини

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ВЕРЕЯ ООД ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 926 от 12.12.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2409/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

216

Административно наказателно дело (К) No 76/2017

ЗАНН: Общини

АДС ООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 989 от 22.12.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2710/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

217

Административно наказателно дело (К) No 84/2017

ЗАНН: НАП

ПРИТ АС ЕООД

ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 186 от 14.12.2016 г. на Районен съд – Кнежа, постановено по н.а.х.д. № 215/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

218

Административно наказателно дело (К) No 85/2017

ЗАНН: КЗП

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

ЕТ Х.К.Р.К.К.

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 7.4.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 178/07.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 169 по описа на Районен съд на гр. Кнежа за 2016 г. и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2016-038279/25.07.2016 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище гр. Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл. 27, чл. 28, чл. 53 и чл. 83 от ЗАНН и чл. 233, ал. 2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ на ЕТ „Хаджи К. – Р.К.”, ЕИК 106063581, със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, обл. Плевен, ул. „Камчия” № 12А, представляван от Р.М.К. с ЕГН **********, за нарушение на чл. 127, ал. 2 във вр. с ал. 4 от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл. 222 от ЗЗП. Решението е окончателно.

219

Административно наказателно дело (К) No 104/2017

ЗАНН: МВР

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПЛЕВЕН

ЕТ К.К.К.Ч.Б.

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 7.4.2017г.
Отменя решение № 122/09.12.2016 г., постановено по а.н.д. № 342/2016 г. на Районен съд - гр. Червен бряг. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

220

Административно дело No 213/2017

Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси

ЕТ С.2.М.С.П.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 7.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалба на ЕТ „ Спасов 2711-М. С.”, ЕИК 114085976, седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Веслец” № 9 чрез представляващия М. С. срещу протокол от 24.02.2017 г , одобрен от изпълнителният директор на „УМБАЛ Д-р Г. Странски” ЕАД Плевен, в частта в която е обявено класиране на участниците е и избран изпълнител позиция 1.2. терен с площ 755 кв.м – паркинг, намиращ се пред ДКБ на „УМБАЛ .- д-р Г. Странски” ЕАД Плевен – 32 броя места и 7 кв.м за поставяне на павилион. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 213 по описа за 2017 година Административен съд –Плевен. Препис от определението да се връчи на ЕТ „ Спасов 2711-М. С.”, ЕИК 114085976, седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Веслец” № 9 на посочения съдебен адрес и на изпълнителния директор на „УМБАЛ Д-р Г. Странски” ЕАД Плевен. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му .

221

Административно наказателно дело (К) No 97/2017

ЗАНН: ДИТ

ТИХ ТРУД ЕООД ПЛЕВЕН

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 10.4.2017г.
Оставя в сила решение № 1006/29.12.2016 г., постановено по нахд № 2530 по описа на Районен съд Плевен за 2016 г. Решението е окончателно.

222

Административно наказателно дело (К) No 116/2017

ЗАНН: Общини

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

И.И.Д.

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 10.4.2017г.
Оставя в сила решение № 49/20.01.2017 г., постановено по нахд № 2439 по описа на Районен съд Плевен за 2016 г. Решението е окончателно.

223

Административно наказателно дело (К) No 69/2017

ЗАНН: Общини

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Г.З.П.

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 11.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 991/27.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2829 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2016 г. Решението е окончателно

224

Административно наказателно дело (К) No 75/2017

ЗАНН: МВР

А.А.А.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 11.4.2017г.
ОТМЕНЯ определения за насрочване на делото и даване ход по същество. ИЗПРАЩА к. адм. дело № 75 по описа за 2017 година на Административен съд – Плевен на Върховен административен съд на Република България за определяне на равен по степен съд, който да разгледа касационната жалба на А.А.А. *** срещу решение № 997/28.12.2016 г. на Районен съд – гр. Плевен, постановено по н.а.х.д № 3074/2016 г. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по к.адм. дело № 75 по описа за 2017 г на Административен съд Плевен. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните.

225

Административно дело No 93/2017

Закон за достъп до обществена информация

С.Т.Т.

ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ПРОКУРОР ПРИ ВКП

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 11.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 3892/28.12.2016 год. на заместника на главния прокурор при ВКП в частта, с която е отказан достъп до обществена информация, поискана с т.6, т.7, т.9, т.13 и т.15 от заявление с вх.№ГП-3892/21.12.2016 год. , подадено от С.Т.Т.. ИЗПРАЩА административната преписка на заместника на главния прокурор при ВКП, да се произнесе с решение по т.6, т.7, т.9, т.13 и т.15 от заявление с вх.№ГП-3892/21.12.2016 год. , подадено от С.Т.Т., при съобразяване мотивите на съда. РЕШЕНИЕТО може да се оспори с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението.

226

Административно наказателно дело (К) No 118/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

С.Д.Д.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 11.4.2017г.
Отменя решение № 996/28.12.2016 г., постановено по а.н.д. № 2826/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен, като вместо постановява: Отменя наказателно постановление № 15-0938-002065 от 18.05.2015г. на началник сектор към ОДМВР-Плевен, сектор „Пътна полиция“-Плевен Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

227

Административно наказателно дело (К) No 121/2017

ЗАНН: ДИТ

ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 11.4.2017г.
Отменя решение № 1001/29.12.2016 г., постановено по а.н.д. № 3017/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 15-0000357/19.10.2016 г. на директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

228

Административно дело No 143/2017

Закон за културното наследство

Т.И.И.

ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 11.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И. *** срещу Писмо с изх. № 9400-2330/07.12.2016г., издадено от Директора на Национален институт за недвижимо и културно наследство – София във връзка със заявление за административна услуга. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 143/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

229

Административно наказателно дело (К) No 157/2017

ЗАНН: Общини

БЕНСТАР ООД ПЛЕВЕН

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 11.4.2017г.
Оставя в сила решение № 44/19.01.2017 г., постановено по а.х.д. № 2711/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

230

Административно дело No 270/2017

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

ГОЛДИУМ ЕООД ПЛЕВЕН

ЗАМЕСТНИК КМЕТ ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 11.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на „Голдиум“ ЕООД, ЕИК 114686813, седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул.“Данаил Попов“ № 9, магазин № 5, чрез представляващия А. Ф. И., чрез адв.А. от ПлАК, съдебен адрес: гр.Плевен, ул.“Цар Симеон“ № 22В, ет.2 – адв.А., за спиране на изпълнението на Заповед № РД-12-89/28.03.2017 г. на Заместник-кмет на Община Плевен, с която е наредено да бъде премахнат доброволно, в 7-дневен срок от съобщаване на заповедта, изградения и поставен без разрешение подиум и метална конструкция пред заведение за обществено обслужване – бистро „Антика“, с адрес гр.Плевен, ул.“Васил Левски“.
Определението да се съобщи на оспорващия и зам.кмета „ТР“ на Община Плевен.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

231

Административно дело No 771/2016

Закон за достъп до обществена информация

В.Н.М.

ДИРЕКТОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ СЕЛО ГЛАВА

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 12.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Н.М. ***, Решение №13/25.08.2016 год. на Директор на Основно училище „Христо Ботев с.Глава, общ.Червен бряг, обл.Плевенска. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявлението на М. с вх.№1546/11.08.2016 год., съобразно указанията в мотивите на настоящото решение, в срока по чл. 28, ал.1 от ЗДОИ, считано от влизане в сила на настоящото решение. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

232

Административно дело No 817/2016

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

ВЕРЕЯ ООД ПЛЕВЕН

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 12.4.2017г.
ОТМЕНЯ изричния отказ в писмо с Изх. № ТСУиС-94Р-126-1/12.09.2016г. на Главния архитект на Община Плевен за издаване на схема за разполагане и разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение върху общински имот, представляващо „Слънцезащитен навес, разположен над лятната градина на кафене „Верея” на ул. „В. Левски” № 11 в гр. Плевен”. ВРЪЩА делото като преписка на Главния архитект на Община Плевен за произнасяне по Заявление Вх. № ТСУиС-94Р-126/01.06.2016г. на „Верея” ООД – Плевен , чрез управителя Р.Т.Д., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община – Плевен да заплати на „Верея” ООД – Плевен деловодни разноски в размер на 840 лв., от които 720 лв. – адвокатски хонорар, 70 лв. – депозит за в.л. и 50 лв. – държавна такса за завеждане на делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

233

Административно дело No 182/2017

Други

В.Н.Н.

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 12.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Н. чрез пълномощник В.Н.Н. - съпруг и лично от в.Н.,*** срещу определение № 859/24.2.2017 год., постановено по гр.д. № 652 по описа на Районен съд - Плевен с искане за обявяването му за нищожно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 182 по описа на Административен съд - Плевен за 2017 година. ИЗПРАЩА на Окръжен съд - Плевен по компетентност жалбата ведно с адм. дело № 182/2017 год. на Административен съд - Плевен и гр. д. № 652/2017 год. на Районен съд - Плевен. Определението не подлежи на оспорване.

234

Административно дело No 246/2017

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 12.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 246/2017 год. по описа на Административен съд – Плевен. ПРИСЪЕДИНЯВА протеста на Иван Шарков – прокурор в Окръжна прокуратура Плевен срещу чл. 15, ал.5, т.2 от Наредба № 17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, приета с решение № 336/07.11.2012 г. от Общински съвет Плевен, последно изменена с решение № 221/30.06.2016 г. към административно дело № 215 по описа на Административен съд – Плевен за 2017 година. Определението не подлежи на оспорване.

235

Административно дело No 506/2016

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Н.П.П.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 13.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на Н.П.П. срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - гр. София с цена на иска 100 000 /сто хиляди/ лева, като обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва, от незаконосъобразната дейност на служители на администрацията на затвора Плевен, довела до смъртта на сина на ищеца - М. Н. П.. ОСЪЖДА Н.П.П., ЕГН ********** да заплати на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" 50,00 лв. /петдесет лева/ розноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - София за присъждане на разноски в частта му над 50 лева до 300 лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

236

Административно наказателно дело (К) No 108/2017

ЗАНН: КЗП

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

ПОЛИ 87 ЕООД КНЕЖА

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 18.4.2017г.
Отменя решение № 180/08.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 174/2016 г. на Районен съд - гр. Кнежа, като вместо него постановява: Потвърждава наказателно постановление № 2016 – 038372 от 25.08.2016 година на директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

237

Административно дело (К) No 162/2017

Други касационни /ЗСПЗЗ/

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОЛНИ ДЪБНИК

Ц.Ц.Д.

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 18.4.2017г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане решение № 2142/20.12.2016 г., постановено по гр. д. № 5456/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на РС-Плевен при изпълнение на указанията на съда. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

238

Административно дело No 171/2017

Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми

В.Ц.В.

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 18.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Ц.В. ***, Заповед №РД-11-20/06.02.2017 год. на кмета на община Плевен, с която е отменена Заповед №РД-11-25/10.02.2012 год. и е настанен под наем жалбоподателят в общинско жилище, състоящо се от една стая и баня с тоалетна и застроена площ 23,50 кв.м., находящо се в гр.Плевен, ***. ВРЪЩА преписката на кмета на община Плевен за ново произнасяне по подадената от В.Ц.В. молба с вх.№46/16.01.2017 год. при съобразяване с мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на В.Ц.В. с ЕГН ********** направените по делото разноски общо в размер на 510 (петстотин и десет) лева. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните.

239

Административно дело No 211/2017

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

КРЕМИС 09 ЕООД ГР.КОЙНАРЕ

КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 18.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалба на „Кремис 09” ЕООД, ЕИК 200753637, гр. Койнаре чрез представляващия К.И.К., адрес за връчване на призовки: гр.Койнаре, ул. „Христо Ботев” № 4 срещу заповед № РД-11-16/16.02.2017 г. на кмет на Община Червен бряг за премахване на незаконен строеж „Пристройка”, изграден в гр. Койнаре, в УПИ VІІІ, кв. 72 по плана на гр. Койнаре. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 211 по описа за 2017 година на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на дружеството и на административния орган. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

240

Административно дело No 236/2017

Други

А.О.О.,
Д.Г.Г.,
И.С.П.,
К.С.К.,
К.Н.Х.,
М.Л.Г.,
Н.Б.Д.,
С.М.А.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 18.4.2017г.
Оставя без разглеждане жалба на А. О. О., Д.Г.И.С.П., К.С.К., К.Н.Х., М.Л.Г., Н.Б.Д. и С.М.А., общински съветници в Общински съвет –Никопол, гр. Никопол, ул. *** срещу решение № 199/27.02.2017 година на Общински съвет –Никопол. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 236 по описа за 2017 година на Административен съд –Плевен. Определението да съобщи на оспорващите и Общински съвет Никопол. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

241

Административно дело No 247/2017

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/

КМЕТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 18.4.2017г.
Оставя без разглеждане писмо с № 15/223/00167/2201 от 06.12.2016 година на изп. директор на ДФ „Земеделие” за налагане на финансова корекция по договор № 15/223/00167 от 07.06.2010 година с бенефициент Община Гулянци. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 247 по описа за 2017 година на Административен съд –Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. Определението да се съобщи на кмета на Община Гулянци и на изп. директор на ДФЗ –гр.София.

242

Административно дело No 250/2016

Други дела по ЗОС и ЗДС

ЕТ Е.9.Л.А.П.

КМЕТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 19.4.2017г.
Отхвърля жалбата на ЕТ „Елма-94С-Л.А.”, ЕИК 824121609, седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. *** срещу заповед №РД-09-127/15.03.2016 г. на Кмета на Община Гулянци, с която разпоредено да се извърши принудително изземване на имот – сграда с площ 36 кв.м, находяща се в кв. 43, УПИ-VІІІ по плана на гр. Гулянци от владението на ЕТ „Елма-94С-Л.А.” на 25.03.2016 година. Осъжда ЕТ „Елма-94С-Л.А.”, ЕИК 824121609, седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. *** да заплати на Община Гулянци, гр. Гулянци, ел. „В.Левски” № 32 разноски в размер на 480 лева. Препис от решението да се изпрати на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

243

Административно дело No 949/2016

Закон за водите

АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 19.4.2017г.
Отхвърля жалба на „Асет Мениджмънт България“ ЕООД, ЕИК 201901156, със седалище и адрес на управление гр.София 1784, район „Младост”, бул.”Цариградско шосе” № 115, сграда Е, представлявано от управителите Е.А.А. и А.Г.С., заедно, чрез „Адвокатско дружество Г. и Б.”, регистрирано по ф.д. № 50/2010 г. по описа на Старозагорски окръжен съд, БУЛСТАТ: 175979097, чрез адвокат Д.И.Г. ***, против Решение № РО-5-МВ/02.11.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/, за отнемане на разрешително за водовземане от минерална вода № 11610023/30.07.2012 г. и Решение № ПВ1-00079/20.03.2013 г. за поправка на фактическа грешка. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

244

Административно дело No 1026/2016

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ЙОРДАНКА АНТОНОВА ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 19.4.2017г.
Отменя разпоредбите на чл. 21а, ал. 1 от Наредба№ 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в частта „и еднолични търговци” и чл. 38, ал. 1 в частта „или придобили право на строеж върху общинска земя – урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизирана територия на общината” и в цялост чл. 38 , ал. 3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение №274/01.03.2005 г. Осъжда Общински съвет –Левски да заплати на Окръжна прокуратура –Плевен разноски в размер на 20 лева Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Левски за обнародва по начина, по който е обнародвано оспореното решение, като се представят доказателствата пред Административен съд –Плевен за изпълнение на това задължение.

245

Административно дело No 105/2017

КСО

Б.Г.Д.

ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-14-2/04.01.2017 г. на Директора на ТП на НОИ-Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Разпореждане №27/2013 от 17.11.2016 г. на длъжностно лице по чл.60, ал.1 от КСО в ТП на НОИ-Плевен, с което декларираната злополука с вх.№27/10.04.2013 г. не се приема за трудова. ВРЪЩА делото като преписка на длъжностно лице по чл.60, ал.1 от КСО в ТП на НОИ-Плевен, което да събере необходимите доказателства, да назначи експертиза с вещо лице – ортопед, и да се произнесе в едномесечен срок от влизане в сила на настоящето съдебно решение, при съобразяване с неговите мотиви. ОСЪЖДА ТП на НОИ Плевен да заплати на Б.Г.Д., ЕГН ********** сумата 500 /петстотин/ лева разноски по делото. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

246

Административно дело No 292/2017

Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми

ДЕЛАНА 2010 ЕООД ПЛЕВЕН

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 19.4.2017г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №РД-10-676/13.04.2017 год. на кмета на община Плевен, в която е обективирано разпореждане на административния орган за предварително изпълнение, с което е отложено изпълнението на негова Заповед №РД-10-569/23.03.2017 год. за принудително изземване на общински имот-терен и разположената върху него сграда, находяща се в гр.Плевен, ул „Сан Стефано” №64 от „Делана 2010”ЕООД, за 19 април 2017 год. от 10,00 часа. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в срок от 7 дни от съобщението му на страните. Преписи от определението да се връчат незабавно на страните.

247

Административно дело No 987/2016

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

Н.Х.Й.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х. *** срещу Заповед № РД-12-616/28.11.2016 г. на Зам. кмет "Териториално развитие" на Община Плевен, с която е наредено премахването на незаконен строеж "Навес" в УПИ І-504, кв. 541 по плана на гр. Плевен с административен адрес: гр. Плевен, ул. "Захари Стоянов" № 17. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на направените по делото разноски от страна на жалбоподателя.

248

Административно дело No 2/2017

Закон за движението по пътищата

Н.К.Х.

В. Г. В. МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР ПРИ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0374-000277/06.11.2016 г. на Мл. автоконтрдльор в РУ – Червен бряг при ОД на МВР - Плевен, с която на Н. К. Х. *** е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца на основание чл. 171, т.1, б. „б“ от ЗДвП. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на мл. контрольор – В. В. от РУ-Червен бряг при ОД на МВР Плевен - ответник за присъждане на направените по делото разноски. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

249

Административно дело No 129/2017

КСО

В.Ц.А.

ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ц.А. *** срещу Решение № 2153-14-10/25.01.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен и потвърденото с него Разпореждане № 1/07.12.2016 г. на Ръководител "Пенсионно осигуряване", с което е отказано преизчисляване на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателя по чл. 21 ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж по заявление от 09.09.2016 г. и същата е определена съгласно чл. 70 ал. 10 КСО в минимален размер от 137,17 лв. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. Препис от решението да се изпрати на страните.

250

Административно дело No 411/2016

Закон за местните данъци и такси

ЕММА ВЕ ЕООД ПЛЕВЕН

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 21.4.2017г.
Отхвърля жалбата на „ЕММА-ВЕ” ЕООД, ЕИК 203754534, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” №61, вх.А, ет.6, ап.16, представлявано от В.В.Б., срещу акт за установяване на публични вземания от местни данъци и такси по данни от декларация №107-748/28.03.2016 г. на орган по проходите в дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен Осъжда „ЕММА-ВЕ” ЕООД, ЕИК 203754534, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” №61, вх.А, ет.6, ап.16, представлявано от В.В.Б. да заплати на Административен съд Плевен, БУЛСТАТ 114677465, гр. Плевен , ул. „П.Р. Славейков” № 21 сумата 400 /четиристотин/ лева разноски за съдебно-икономическа експертиза. Осъжда „ЕММА-ВЕ” ЕООД, ЕИК 203754534, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” №61, вх.А, ет.6, ап.16, представлявано от В.В.Б. *** сумата 100 /сто/ лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспори пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

Определение от 30.05.2017г.
Изменя решение № 161 /21.04.2017 година по адм. дело № 411 по описа за 2016 година на Административен съд Плевен в частта за разноските присъдени в полза на Община Плевен, като:
„Осъжда „ЕММА-ВЕ” ЕООД, ЕИК 203754534, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” №61, вх.А, ет.6, ап.16, представлявано от В. В. Б. да заплати на Община Плевен сумата 306 , 30лева за юрисконсултско възнаграждение.”
Определението да се съобщи на страните.
Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

251

Административно дело No 836/2016

Други

С.Т.Т.

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 21.4.2017г.
Отменя писмо №ПНО-94С-3036-3/07.04.2015 год. на кмета на Община Плевен. Връща преписката на кмета на община Плевен, като го задължава по искането на С.Т. *** на л.5 по адм. дело № 303 по описа за 2015 година на АС Плевен, да издаде акт, в който да удостовери датата, на която е получена в Общината и на коя дата е регистрирана в деловодната система жалба с посочена от С.Т. дата 19.12.2014 год. против решение №56/3.12.2014 год., с което на лицето е предоставен частичен достъп до обществена информация, и е отказан достъп до информация по т.7, 9, 12 и 14 от подаденото от него заявление. Определя срок за издаване на акта 14 –дневен от влизане в сила на решението по настоящото дело. Решението да се съобщи на страните. Решение подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

252

Административно дело No 1011/2016

Други дела по ЗОС и ЗДС

ПРОКУРОР ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КНЕЖА

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 21.4.2017г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТ на Решение №98/29.02.2016 год., взето по протокол №10 от проведеното на 29.02.2016 год. заседание на ОС-Кнежа, с което е дадено разрешение за извършване на замяна на частни имоти-имот №333016 от 14,800 дка, трета категория, местност „Пчелинище” в землището на гр.Кнежа, собственост на Н.Г.П. и имот №321020 с площ 18,373 дка, четвърта категория, местност „Конунски дол” в землището на гр.Кнежа, собственост на Н.Г.П., с имоти –общинска собственост-имот №077006 с площ 13,058 дка, трета категория, местност „Опитно поле” в землището на гр.Кнежа, собственост на община Кнежа, фонд „Кнежанска община” и имот №77008 с площ 7,262 дка, трета категория, местност „Локвичката” в землището на гр.Кнежа, собственост на община Кнежа, фонд „Кнежанска община”; ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТ на Решение №241/31.08.2016 год., взето по протокол №24, с което общински съвет Кнежа отказва да отмени предходно свое Решение №98/29.02.2016 год., взето по протокол №10 от проведеното на 29.02.2016 год. заседание на ОС-Кнежа. ВРЪЩА преписката на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Кнежа за ново произнасяне по заявление с вх.№9400-102/28.01.2016 год. от Н.Г.П., съобразно указанията в мотивите на настоящото решение. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

253

Административно дело No 657/2016

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

А.Д.В.

КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 25.4.2017г.
Отменя заповед № 37/ 05.02.2016 година на кмета на Община Никопол, с която е одобрено попълване на кадастрален план на с. Любеново за имот с пл. № 192 по представено геодезическо заснемане. Връща административната преписка за произнасяне съгласно указанията на съда. Осъжда Община Никопол да заплати на А.Д.В.,***., разноски в размер на 760 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

254

Административно дело No 1000/2016

Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение)

КРАКРА ПЕРНИК ООД

ДИРЕКТОРА НА РЗОК ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 25.4.2017г.
Отменя заповед № РД-08-1527/01.11.2016 г. на директора на РЗОК – Плевен в частта й, с която на „Кракра Перник” ООД, ЕИК 200123243, гр.Варна, район „Младост”, ж.к.”Младост”, бул. „Република” – сграда на „Медицински център Младост” – Варна, чрез представляващия В.М. – управител е наложена санкция в размер на 550 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

255

Административно дело No 25/2017

Закон за физическото възпитание и спорта,

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 25.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 426/22.12.2016г. на Общински съвет Плевен за прекратяване на наемните отношения между Община Плевен и Сдружение „Спортен клуб по борба „ИЗОБОР” на основание раздел V „Прекратяване на договора” чл. 31.2 от договора за наем с месечно предизвестие и предоставяне на спортна зала, находяща се на ул. „Самуил” УПИ3 кв. 838 по пл. на гр. Плевен, общинска собственост за съвместно ползване по утвърден график от спортен клуб по борба „Камен Лозанов” – Плевен и Сдружение „Спортен клуб по борба „Изобор”, взето на осн. чл. 21 ал.2 вр. чл. 21 ал.1 т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл. 49, чл.50а,ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

256

Административно дело No 306/2017

Закон за защита от дискриминация

Х.А.Х.,
Х.Т.А.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 25.4.2017г.
Прекратява съдебното производството по адм.дело №306/2017 г. по описа на Административен съд-Плевен. Повдига спор за подсъдност между Административен съд-Плевен и Софийски районен съд относно съда, компетентен да разгледа подадената искова молба от л.св. Х.А.Х. и Х.Т.А.,*** и Затвора Ловеч срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София с правно основание чл.71 ал.1 т.1 от Закона за защита от дискриминация. Изпраща делото на смесен състав от ВКС и ВАС за определяне на компетентния да разгледа спора административен съд. Определението не подлежи на оспорване. Определението да се съобщи на страните.

257

Административно дело No 113/2017

Закон за българските лични документи

Л.Н.Н.

ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Н. *** срещу Заповед № 316з-196/18.01.2017 г. на Директора на ОД на МВР - Плевен, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 75, т. 3 от Закона за българските лични документи - да не се разрешава на лицето да напуска територията на страната до изтърпяване на наложеното му наказание. ОСЪЖДА Л.Н.Н. с ЕГН ********** *** да плати в полза на ОД на МВР - Плевен сумата от 100 /сто/ лева като разноски по административно дело № 113 по описа на съда за 2017 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

258

Административно дело No 124/2017

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

НИЯ ИНВЕСТ ООД ПЛЕВЕН

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 27.4.2017г.
ОТМЕНЯ отказ на Главния архитект на Община Плевен, обективиран в писмо № ТСУиС 26-609-1/18.01.2017 г. относно издаване на разрешение и схема за разполагане на лятна градина пред кафе-ресторант „Канапе”, ул. „Васил Левски” № 192, гр. Плевен по заявление от „Ния Инвест” ООД, гр. Плевен с ЕИК 1146751172. ВРЪЩА административната преписка на Главния архитект на Община Плевен за произнасяне по заявление вх.№ ТСУиС-26-609-1/20.12.2016 г., подадено от „Ния Инвест” ООД, гр. Плевен с ЕИК 1146751172 в 14-дневен срок от влизането в сила на настоящето съдебно решение при съобразяване с неговите мотиви по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Плевен да плати в полза на „Ния Инвест” ООД, ЕИК 1146751172, гр. Плевен сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева като разноски по административно дело № 124 по описа на Административен съд - Плевен за 2017 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

259

Административно дело No 317/2017

Закон за митниците

НОВАМЕД ХЕЛТКЕЪР ООД ПЛЕВЕН

НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА СВИЩОВ

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 27.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 317/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Велико Търново. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и Началника на Митница Свищов – за сведение.

260

Административно дело No 1001/2016

Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение)

ВИВАФАРМ 2014 ООД

ДИРЕКТОРА НА РЗОК ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 28.4.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-08-1497/28.10.2016 г. на Директора на РЗОК гр.Плевен в частта й, с която на „ВИВАФАРМ 2014” ООД, ЕИК 202943222 е наложена санкция в общ размер на 800 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

261

Административно дело No 289/2017

Други

В.Н.Н.

 

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 28.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н. ***, против 1. "Фактически отказ от правосъдие" и 2. "срещу ВКП №7618/16год.", подадена с вх.№1326/13.04.2017год. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №289 по описа на Административен съд гр.Плевен за 2017 год. Определението може да се оспори с частна жалба в 7 /седем/ дневен срок от съобщението му пред Върховен административен съд. Препис от определението да се изпрати на В.Н.Н..

262

Административно дело No 302/2017

ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦЪРКВА СВЕТА ТРОЙЦА В СЕЛО ОБНОВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 2.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Църковно настоятелство при Църква "Света Троица" с.Обнова, представлявано от С.З., против Решение №244/22.02.2017год. на Общински съвет град Левски, с което е дадено съгласие за обезщетяване на Църковното настоятелство със земи от общинския поземлен фонд в землищата на с.Обнова и с.Българене, подробно описани в решението. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №302 по описа на Административен съд Плевен в 7 /седем/ дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от определението да се изпратят на страните.

263

Административно дело No 303/2017

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

М.С.С.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 2.5.2017г.
Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 303 по описа за 2017 година на Административен съд –Плевен. Изпраща по подсъдност искова молба на М.С.С., ЕГН **********, Затвора гр. Плевен, V-та група срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София с искане за присъждане на обезщетение в размер на 15 200 лева главница и 7 613,40 лева законна лихва от 24.04.2012 година до подаване на исковата молба за причинени неимуществени вреди от отменен като незаконосъобразен акт – заповед № 581/04.04.2012 г. на началника на Затвора Ловеч, на Върховен административен съд за определяне на съда, който да разгледа същата. Определението да се съобщи на М.С., С., ЕГН **********, Затвора гр. Плевен, V-та група и на адв. И. и на ГДИН София. Определението не подлежи на оспорване.

264

Административно дело No 206/2017

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

ЕТ Р.9.С.С.П.

НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1772р-1867/13.02.2017 г. на Началник на Първо РУ на МВР - Плевен относно отнемане на разрешение за носене и употреба № 20140061467 и разрешително за съхранение № 20140061484 за огнестрелно оръжие и боеприпаси с адресат: ЕТ „Роси 91-С.С.”*** с ЕИК 824131180. ВРЪЩА административната преписка на Началника на І-во Районно управление МВР – Плевен за ново произнасяне съгласно мотивите на настоящото решение в срок от 1 месец от влизане в сила на решението. ОСЪЖДА ОД на МВР, гр. Плевен да плати в полза на ЕТ „Роси 91-С.С.”*** с ЕИК 824131180 сумата от 350 /триста и петдесет/ лева като разноски по административно дело № 206 по описа на Административен съд, гр. Плевен за 2017 година. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните

265

Административно дело No 879/2016

Закон за достъп до обществена информация

В.Н.М.

ДИРЕКТОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ СЕЛО ГЛАВА

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 5.5.2017г.
Оставя без разглеждане жалба на В.Н.М.,*** срещу писмо изх. № 1208/13.10.2016 година на директора на ОУ „Христо Ботев”, с. Глава в частта по т. 4 и т. 5. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 879 по описа за 2016 година в тази част. Отменя писмо изх.№1208/13.10.2016 год. на директора на ОУ „Христо Ботев” , с. Глава по заявление вх. № 1689/03.10.2016 година на В.Н.М.,*** частта по т. 6 „копие на договор за ремонт със заличени данни”. Връща административната преписка на директора ОУ „Христо Ботев” за произнасяне по заявление № 1689/03.10.2016 година на В.М., и предоставяне на лицето на копие на договор за извършване на ремонтни дейности от 12.09.2016 година с оглед указанията на съда в мотивите на решението, като определя срок за изпълнение на решението -14 –дневен срок от влизането му в сила. Осъжда В.Н.М., ЕГН:********** *** да заплати на ОУ „Христо Ботев” , с. Глава разноски по компенсация в размер на 245 лева. Оставя без уважение искането на В.Н.М.,*** за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните, а в частта с характер на определение –в 7-дневен срок от съобщаването му.

266

Административно дело No 127/2017

Закон за подпомагане на земеделските производители

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ НЕНКО СТОЯНОВ НЕНКОВ

ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 5.5.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО писмо изх. № 02-020-6500/9046 от 27.12.2016 г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с което е потвърдена Заповед № 03-РД-2219/15.07.2016 г. с издател непосочено дл. лице, подписало се за изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”. ВРЪЩА административната преписка на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за прилагане на правилото на чл. 31, ал.4 от АПК. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за присъждане на разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

267

Административно дело No 731/2016

Закон за опазване на околната среда

КОНИ Р ООД

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА

Определение от 9.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "КОНИ-Р" гр. София представлявано от управителя И.Н., против Решение № РО-75/22.07.2016 г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район" с което е отнето Разрешително за водовземане № 11590664/26.09.2011 г. издадено в полза на "КОНИ-Р" ООД гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 731 по оиса за 2016 г. на Административен съд - Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

268

Административно дело No 880/2016

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

К.Й.

 

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА

Определение от 9.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба /наречена молба-жалба/ на л.св. К.Й.,***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 880 по описа за 2016 г. на Административен съд - Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на л.св. Й..

269

Административно дело No 902/2016

ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ

С.С.П.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА

Определение от 9.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 902 по описа на Административен съд - Плевен за 2016 год. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Раонен съд - Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Преписи от определението да се изпратят на страните.

270

Административно наказателно дело (К) No 98/2017

ЗАНН: Общини

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

П.П.С.

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.5.2017г.
Оставя в сила решение № 978/22.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2901/2016 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

271

Административно наказателно дело (К) No 135/2017

ЗАНН: КЗП

ЕТ А.2.О.Д.С.О.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.5.2017г.
Оставя в сила решение № 6/13.01.2017 г., постановено по а.н.д. № 438/2016 г. на Районен съд - гр. Левски. Решението е окончателно.

272

Административно наказателно дело (К) No 150/2017

ЗАНН: РИОСВ

АСПАРУХОВ ВАЛ ЕООД КНЕЖА

РИОСВ ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.5.2017г.
Оставя в сила решение № 194/30.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 199/2016 г. на Районен съд - гр. Кнежа. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

273

Административно наказателно дело (К) No 198/2017

ЗАНН: НАП

БАТЕРИЯ АД НИКОПОЛ

ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.5.2017г.
Оставя в сила решение № 90/03.02.2017 г., постановено по а.х.д. № 151/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

274

Административно наказателно дело (К) No 217/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Т.В.Т.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.5.2017г.
Оставя в сила решение № 119/16.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 236/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

275

Административно наказателно дело (К) No 219/2017

ЗАНН: ИААА

И.А.И.

ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 9.5.2017г.
Оставя в сила решение № 142/22.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 2872/2017 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

276

Административно дело No 238/2017

ЗИНЗС

Р.Р.А.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 9.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р. Р. А., изтърпяващ наказание по НК в затвора Белене срещу непосочен акт на ГДИН, с който е постановен отказ да бъде преместен от затвора Белене в затвора Варна, получен от лицето на 28.12.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 238 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2017 година. ИЗПРАЩА на Министъра на правосъдието жалба с вх. № 94-р-3/05.01.2017 г. на Р.Р.А., изтърпяващ наказание по НК в затвора Белене срещу писмо рег. № 12755/21.12.2016 г. на Заместник Главния директор на ГДИН, с което не е уважено искането на лицето да бъде преместено от затвора Белене в затвора във Варна за доитърпяване на наказанието за произнасяне по същество. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.

277

Административно дело No 269/2017

ЗИНЗС

С.К.П.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 9.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.П., изтърпяващ наказание по НК в затвора Белене срещу писмо рег. № 2807/23.03.2017 г. на Началник отдел "ПМКМД", с което по същество му е отказано преместване от затвора Белене в затвора във Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 269 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.

278

Административно дело No 308/2017

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

И.Й.Г.

ЗАТВОРА ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА

Определение от 9.5.2017г.
ОТСТРАНЯВА съдия Цветелина Кънева от разглеждането на административно дело № 308 по описа на Административен съд - Плевен за 2017 година. ИЗПРАЩА административно дело № 308 по описа на Административен съд - Плевен за 2017 г. на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг административен съд за разглеждане и решаване на същото. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 308 по описа на Административен съд - Плевен за 2017 г. Определението не подлежи на обжалване.

279

Административно дело No 371/2017

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЕТ Б.Н.- Х.Н.

КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 9.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 371 по описа на Административан съд Плевен за 2017год. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районе съд град Левски. Определението не подлежи на обжалване.

280

Административно наказателно дело (К) No 5/2017

ЗАНН: МВР

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Н.С.И.

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 872 от 25.11.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 1488/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

281

Административно дело No 16/2017

Закон за водите

М И М АГЕНЦИЯ ЕООД ЛОВЕЧ

ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 10.5.2017г.
Отменя решение № РО-6-МВ/02.11.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/, за отнемане на разрешително за водовземане от минерална вода № 001610086/16.06.2008 г., изменено и преномерирано с решение № 764/22.05.2012 г. на разрешително № 11610011/19.05.2012 г., изменено с решение № 20-МВ/27.05.2013 г. с титуляр „МиМ Агенция“ ЕООД,. Осъжда БДДР-Плевен, гр. Плевен , ул. „Чаталджа” № 60 да заплати на „МиМ Агенция“ ЕООД, ЕИК 110507070, със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ул.“Търговска“ № 55, вх.”К”, ет.6, ап.11, с управител И. В. М. разноски в размер на 550 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

282

Административно наказателно дело (К) No 101/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

С.В.В.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 979 от 22.12.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2821/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

283

Административно наказателно дело (К) No 102/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

С.М.С.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 998 от 28.12.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3061/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

284

Административно наказателно дело (К) No 119/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Д.К.А.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1010 от 30.12.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3220/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

285

Административно наказателно дело (К) No 123/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Д.В.Д.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 10.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1011 от 30.12.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2928/2016 г. по описа на съда. и вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП № 14-0938-000772/10.04.2014г. на Началника на Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Плевен, с което на Д.В.Д. *** на осн. чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

286

Административно наказателно дело (К) No 155/2017

ЗАНН: ДИТ

ТИХ ТРУД ЕООД ПЛЕВЕН

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 13.01.2017 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2531/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

287

Административно наказателно дело (К) No 158/2017

ЗАНН: МВР

РАЙОННА СЛУЖБА ПБЗН ПЛЕВЕН

И.Д.Б.

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 10.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87 от 02.02.2017 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3243/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

288

Административно дело No 765/2016

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

З.Г.В.,
И.С.В.

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА

Определение от 11.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №765 по описа за 2016 год. на Административен съд-Плевен, седми състав. ИЗПРАЩА делото на смесен петчленен състав на ВКС и ВАС, който да определи компетентния съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищците.

289

Административно дело No 152/2017

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ИВАН БОРИСОВ ШАРКОВ ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 11.5.2017г.
Отменя разпоредбата на чл. 57 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет гр. Д.Митрополия с решение № 234 по протокол № 16/23.02.2005 г.. Осъжда Общински съвет –Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 39 да заплати на Окръжна прокуратура –Плевен разноски в размер на 20 лева Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Долна Митрополия за обнародва по начина, по който е обнародвано оспореното решение, като се представят доказателствата пред Административен съд –Плевен за изпълнение на това задължение.

290

Административно дело No 167/2017

Закон за държавния служител

Е.И.А.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 11.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.А. ***, чрез адв. Д. Н. *** срещу Заповед № 313/24.04.2015г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие – София, с която на осн. чл. 106 ал.1 т.2 и чл. 108 от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателката, заемаща длъжност „старши експерт” с ранг ІV младши в отдел „Регионален технически инспекторат” при Областна дирекция – Плевен на ДФЗ, считано от 28.04.2015г. поради съкращаване на длъжността. ОСЪЖДА Е.И.А. *** да заплати на Държавен фонд „Земеделие” юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

291

Административно наказателно дело (К) No 189/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

М.С.И.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/31.01.2017 г. посатновено по нахд № 399 по описа на РС Червен бряг за 2016 г. Решението е окончателно.

292

Административно наказателно дело (К) No 203/2017

ЗАНН: КЗП

ЕТ Б.2.Б.Г.

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 8/03.02.2017 г. постановено по нахд № 437/2016 г. на РС Левски и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2016-0041348/12.10.2016 г. на Дир. на Рег. дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище гр. Русе към ГД "Контрол на пазара" към КЗП. Решението е окончателно.

293

Административно дело No 224/2017

Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми

С.Д.Х.

КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.8, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА 18 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Д.Х. *** , Решение №ОУС-50/27.02.2017 год. на комисията по чл.8, ал.1 от Наредба №18 на ОС-Плевен, взето по протокол №55 от 24.02.2017 год., с което Х. е картотекирана, като й е определена степен на жилищна нужда 4 група 3 подгрупа. ВРЪЩА преписката на комисията по чл.8, ал.1 от Наредба №18 на ОС-Плевен за ново произнасяне по подаденото от С.Д.Х. *** заявление с вх.№ОУС-50/06.02.2017 год. при съобразяване с мотивите на настоящото решение. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.

294

Административно дело No 263/2017

Други

И.П.Ц.

НАЧАЛНИКА НА РУ ДОЛНИ ДЪБНИК ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.Ц. *** срещу Заповед № 17-0257-000016/29.01.2017г. на Началник РУ-Долни Дъбник към ОД на МВР – Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171 т.2а от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 12 месеца чрез отнемане на 2 бр. регистрационни табели с № ЕН***КК и отнемане на СРЧПС № 007654696. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 263/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните. Съобщението да се изпрати на жалбоподателя – лично, както и на адв. М..

295

Частно админист. наказателно дело (К) No 331/2017

Частни КАНД и КАД

Ц.И.М.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА

Определение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 272/28.03.2017 г. , постановено по НАХД № 780/2017 г. по описа на Районен съд - Плевен. ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд - Плевен за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно указанията, дадени в настоящето определение. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на адв. М..

296

Административно дело No 348/2017

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Л.В.А.

ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА

Определение от 11.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ам. дело № 348 по описа за 2017 год. на Административен съд - Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Плевен за разглеждане на подадената от Л.А. искова молба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца

297

Административно наказателно дело (К) No 357/2017

ЗАНН: МВР

РС ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

К.Б.В.

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА

Определение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен срещу решение по НАХД № 335/2017 г. по описа на Районен съд - Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно-наказателно дело № 357 по описа за 2017 г. на Административен съд - Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

298

Административно дело No 1008/2016

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 12.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор Иван Шарков от Окръжна прокуратура – гр.Плевен против чл.61 ал.1 и ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Никопол, приета с решение № 284, взето по протокол № 36 от 29.01.2010 г. на Общински съвет – Никопол. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1008/2016 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в седмодневен срок пред Върховния административен съд, като срокът за протестиращата и контролиращата страна тече от днес, а за ответника – от получаване на съобщението. ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от протокола от днешното съдебно заседание на ответната страна и Окръжна прокуратура – гр.Плевен и да се публикува на сайта на Административен съд – Плевен. ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от новоприетата Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Никопол на Окръжна прокуратура – Плевен, за сведение.

299

Административно дело No 1009/2016

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОРДИМ

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 12.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор Шарков от Окръжна прокуратура – Плевен против чл.42 ал.1 и ал.3 от Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Пордим, приета с решение № 230 от 09.05.2005 г. на Общински съвет – Пордим. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1009/2016 г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в седмодневен срок пред Върховния административен съд, като срокът за протестиращата и контролиращата страна тече от днес, а за ответника – от получаване на съобщението. ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от протокола от днешното съдебно заседание на ответната страна и Окръжна прокуратура – гр.Плевен и да се публикува на сайта на Административен съд – Плевен. ДА СЕ ИЗПРАТИ препис от новоприетата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи на Община Пордим на Окръжна прокуратура – Плевен, за сведение.

300

Административно дело No 1015/2016

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

Н.Х.Й.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 15.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х. *** срещу Заповед № РД-12-659/05.12.2016г. на Зам.Кмета по териториално развитие на Община Плевен, с която на осн. чл. 223 ал.1 т.8 и чл. 225 ал.2 т.2 от Закона за устройство на територията е наредено премахване на незаконен строеж „Комин” в УПИ І -504, кв. 541 по плана на гр. Плевен, с адм. адрес ул. „Захари Стоянов” № 17, гр. Плевен, изпълнен от жалбоподателката без разрешение за строеж. ОСЪЖДА Н.Х. *** да заплати на Община Плевен юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

301

Административно наказателно дело (К) No 100/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

В.Н.В.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 15.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 742 от 14.10.2016 г., постановено по нахд № 1798/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

302

Административно наказателно дело (К) No 166/2017

ЗАНН: КРС

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА СОФИЯ,
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ,
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА СОФИЯ

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 15.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1 от 05.01.2017 г., постановено по нахд № 392/2016 г. на Районен съд – Червен бряг. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

303

Административно наказателно дело (К) No 169/2017

ЗАНН: НАП

ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН

ЕТ И.И.И.Х.С.Я.

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 15.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 88 от 02.02.2017 г., постановено по нахд № 120/2017 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 225264-F249684 от 14.11.2016 г. на Директор на офис за обслужване – Плевен в ТД на НАП – Велико Търново, с което на ЕТ „Иви инженеринг – И.Х.“, представлявано от И.Х. ***, с ЕГН **********, на основание чл.179, ал.1 от ЗДДС са наложени две административни наказания – имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.125, ал.5 от ЗДДС във връзка с чл.125, ал.1 от ЗДДС и имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.125, ал.5 от ЗДДС, във връзка с чл.125, ал.3 от ЗДДС РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

304

Административно наказателно дело (К) No 176/2017

ЗАНН: ДИТ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ ПЪШЕВ

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 15.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 19.01.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 409/2016 г.на Районен съд – Левски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

305

Административно наказателно дело (К) No 200/2017

ЗАНН: ДИТ

ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 15.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 71 от 26.01.2017 г., постановено по нахд № 3016/2016 г.на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление№ 15-0000408 от 19.09.2016 г., издадено от Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Плевен, с което на „Викинг – Н.“***, ЕИК 130765203, със седалище и адрес на управление гр.София, община Столична, ул.“Николай Хайтов“ № 12, ет.5, ап.18, представлявано от Т.Н.Т. с ЕГН **********, на основание чл.416 ал.5 от КТ, във връзка с чл.415 ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лева, като намалява размера на имуществената санкция на 1500 (хиляда и петстотин лева). РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните

306

Административно дело No 232/2017

Закон за движението по пътищата

И.М.В.

НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Определение от 15.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от И.М.В. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ №17-0938-000194/28.01.2017 год., с която е прекратена регистрацията на ППС за срок от 8 месеца на основание чл.171,т.2а от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №232 по описа на Административен съд Плевен за 2017год. Определението може да се оспори с частна жалба в 7/седем/ дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд. Преписи от определението да се изпратят на страните.

307

Административно дело No 531/2016, V състав

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

И.Й.Г.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 16.5.2017г.
Съдия Снежина Иванова се отвежда от разглеждане на и.адм. дело № 531 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 531 по описа за 2016 г. на Административен съд Плевен. Изпраща на Върховен административен съд –София и.адм. дело № 531/2016 година по описа на Административен съд –Плевен за определяне на друг административен съд за разглеждане и решаване на делото. Определението не подлежи на обжалване.

308

Административно дело No 90/2017

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

П.З.С.

КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.З.С. ***, Заповед №РД-11-2/10.01.2017 год. на кмета на община Червен бряг, с която е разпоредено премахване на „Постройка” с идентификатор 80501.802.243.5 по КККР на гр.Червен бряг, находящ се в гр.Червен бряг, УПИ ХI-909, кв.41 по ЗРП на гр.Червен бряг. ОСЪЖДА Община Червен бряг да заплати на П.З.С. *** разноски по делото общо в размер на 310 (триста и десет) лева. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните, по аргумент от разпоредбите на чл.215, ал.7 от ЗУТ .

309

Административно наказателно дело (К) No 156/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

Б.А.Г.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63/25.01.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 3210 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2016 г. Решението е окончателно.

310

Административно наказателно дело (К) No 160/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

К.М.И.

ОД НА МВР ПЛЕВЕН

Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Решение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 95/06.02.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 3037 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2016 г в частта, с която е наложено на основание чл. 180, ал. 2, т. 1, предл. 2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ на К.М.И. *** административно наказание глоба в размер на 20 /двадесет/ лева и изменя НП № 16-0938-003347/18.09.2016 година на Началник на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Плевен в частта, в която е наложено на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. І от ЗДвП на К.М.И. *** административно наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лева, като намалява размера на глобата на 100 /сто/ лева ВРЪЩА делото на същия съд и състав за произнасяне по законосъобразността на НП № 16-0938-003347/18.09.2016 година на Началник на сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на министерство на вътрешните работи /ОД на МВР/ - Плевен в частта, с която на К.М.И. са наложени наказания на основание чл. 183, ал.1, т.1, пр.1 и пр. 2 от ЗДвП за нарушения съответно на чл. 100, ал.1, т.1, пр.1 и пр.2 от ЗДвП. Решението е окончателно.

311

Административно дело (К) No 161/2017

Други касационни /ЗСПЗЗ/

Ж.Ц.К.

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 46 от 11.01.2017 г. на Районен съд – Плевен, постановено по гр.д. № 7275/2016 г. по описа на съда В ЧАСТТА, с която е отхвърлил жалбата на Ж.Ц.К. *** срещу Заповед № РД 08-481/22.08.2016г. на Кмета на Община Д. Митрополия, с която на осн. чл. 34 ал.1 от ЗСПЗЗ е иззет земеделски имот № 034010 в масив № 34 по КВС за землището на с. Божурица, обособен в БЗЗ № 91 и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Заповед № РД 08-481/22.08.2016г. на Кмета на Община Д. Митрополия, В ЧАСТТА, с която на осн. чл. 34 ал.1 от ЗСПЗЗ е иззет земеделски имот № 034010 в масив № 34 по КВС за землището на с. Божурица, обособен в БЗЗ № 91 от Ж.Ц.К. и е предоставен на „Алекс М” ЕООД. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

312

Административно наказателно дело (К) No 199/2017

ЗАНН, Закон за движението по пътищата

М.Г.И.

СЕКТОР ПП КАТ ПЛЕВЕН

Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70 от 25.01.2017 г., постановено по нахд № 3059/2016 г.на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

313

Административно дело No 991/2016

Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други)

В.К.Г.

НЕЛК СОФИЯ

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 17.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.Г. *** против ЕР №0660 от заседание №141 от 05.10.2016 год. на НЕЛК, специализиран състав по неврологични болести, с което е отменено ЕР на ТЕЛК и издадено ново, отменящо по оценка на работоспособността и потвърждаващо по останалите поводи. ОСЪЖДА В.К.Г. *** да заплати на Националната експертна лекарска комисия сумата 500 (петстотин) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВАС на РБ чрез Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Определение от 13.6.2017г.
ИЗМЕНЯ Решение №203/17.05.2017 год. по административно дело №991 по описа на Административен съд-Плевен за 2016 год., както следва : Вместо „ОСЪЖДА В. К. Г. от гр.Плевен,*** да заплати на Националната експертна лекарска комисия сумата 500 (петстотин) лева разноски по делото” ПОСТАНОВИ: ОСЪЖДА В. К. Г. от гр.Плевен, *** да заплати на Националната експертна лекарска комисия сумата 100 (сто) лева разноски по делото. ПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване по реда за оспорване на постановеното решение.
Преписи от определението да се изпратят на страните.

314

Административно дело No 324/2017

Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.

П.З.С.,
П.С.С.

КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

овед за премахване на незаконен строеж – стена, успоредна на източната фасада на сграда с предназначение лятна кухня в ПИ с ид. 80501.802.243.1 по кадастрална карта на гр. Червен бряг. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 324 по описа за 2017 година на Административен съд –Плевен. Осъжда П.З.С. и П.С.С.,*** да заплатят на Община Червен бряг , гр. червен бряг, ул. „Антим І” № 1 разноски в размер на 100 лева. Определението да се съобщи на П.З.С. и П.С.С.,*** и кмета на Община Червен бряг. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаването му от страните..

315

Административно дело No 291/2017

Закон за социално подпомагане

Е.С.А.

ДИРЕКТОРА НА РД ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 18.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Е.С.А. *** срещу заповед № ЗД-06-0019/25.03.2015г. на Директора на Регионална дирекция Социално подпомагане – Плевен . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 291 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2017 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

316

Административно дело No 395/2017

Закон за културното наследство

Т.И.И.,
С.И.И.

КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 18.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 395/2017 г. по описа на Административен съд - Плевен. ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на Т.И. *** и С.И. *** срещу заповед № РД-12-145 от 04.05.2017 г. на Кмета на Община Плевен, предмет на настоящото дело към административно дело № 394 по описа на съда за 2017 г. за общо разглеждане. Определението не подлежи на оспорване.

317

Административно дело No 428/2016

Други

КОМЕРС ГРУП ТМ ЕООД ПЛЕВЕН

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА

Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Областен управител на Област Плевен по подадено от „Комерс груп ТМ” ЕООД гр.Плевен заявление рег.№СБ-03-10/08.04.2016г. за издаване на пропуск за достъп на МПС до търговски обект, представляващ надуваемо детско съоръжение, поставено в Защитена местност „Кайлъка” в поземлен имот с идентификатор 56722.621.37 по одобрените КККР на гр.Плевен. ВРЪЩА делото като преписка на Областен управител на Област Плевен за изрично произнасяне по подадено от „Комерс груп ТМ” ЕООД гр.Плевен заявление рег.№СБ-03-10/08.04.2016г., като издаде искания пропуск за достъп на МПС до търговски обект, в двуседмичен срок от влизане на решението в сила. ОСЪЖДА Областна администрация с административен център Плевен да заплати в полза на „Комерс груп ТМ” ЕООД, ЕИК 200657852, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.”Хаджи Димитър” №37, вх.Б, ап.3, представлявано от управителя Т.М., направените по делото разноски в размер на 450лв. (четиристотин и петдесет лева). Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

318

Административно дело No 178/2017

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ИВАН БОРИСОВ ШАРКОВ ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОРДИМ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 19.5.2017г.
Отменя разпоредбите на чл. 4, ал.1, т.4 и т.5, чл.18, ал.6, чл.32 и чл.33 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пордим. Осъжда Община Пордим, гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” № 1 да заплати на Окръжна прокуратура – Плевен разноски в размер на 20 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Пордим за обнародване по начина, по който са обнародвани наредбата и нейните изменения, като се представят доказателствата пред Административен съд – Плевен за изпълнение на това задължение.

319

Административно дело No 201/2017

Закон за министерство на вътрешните работи

И.Н.Т.

НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ

Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА

Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.Н.Т. чрез адв.И.А. ***, Заповед №1460/29.12.2016 год. на Началника на затвора-гр.Белене, с която на Т. е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене” за срок от един месец. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да заплати на И.Н.Т. с ЕГН ********** сумата от 420 /четиристотин и двадесет/ лева като разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

320

Административно дело No 216/2017

Подзаконови нормативни актове- тройни състави

ИВАН БОРИСОВ ШАРКОВ ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Решение от 19.5.2017г.
Отменя разпоредбата на чл.18, т. 7 от Наредба № 32 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Левски, приета от Общински съвет гр. Левски с решение № 180/12.09.2016 година. Отхвърля протеста в частта срещу чл. 26 и чл. 29 и чл. 31, предл. четвърто от Наредба № 32 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Левски, приета от Общински съвет гр. Левски с решение № 180/12.09.2016 година . Осъжда Общински съвет –Левски да заплати на Окръжна прокуратура –Плевен разноски в размер на 20 лева Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Левски за обнародване по начина, по който е обнародвано оспореното решение, като се представят доказателствата пред Административен съд –Плевен за изпълнение на това задължение.

321

Административно дело No 387/2017

Закон за опазване на околната среда

ФОНДАЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА И ЗЕМЕДЕЛИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА

Определение от 19.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жарбата от Фондация за околна среда и земеделие, седалище и адрес на управление с.Любеново,ул."Лазар Деков" №8, представлявано от А.В. *** срещу заповед № РД-11-659/27.03.2017 година на изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, с която се разрешава пускането на пазара за ограничена и контролирана употребе на територията на Република България 6 600 л продукт за растителна защита с търговско наименование КРАЙЦЕР 350 ФС, издадена по заявление от Синджета България ЕООД с ЕИК BG200423493, със седалище в гр.София.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Фондация за околна среда и земеделие, седалище и адрес на управление с.Любеново,ул."Лазар Деков" №8, представлявано от А.В. *** за спиране предварителното изпълнение на заповед №РД-11-659/27.03.2017година на изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, с коато се разрешава пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба на територията на Република българия 6 600 л продукт за разтителна защита с търговско наименование Край цер 350 ФС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №387 по описа за 2017година на Административен съд -Плевен. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.

322

Административно дело No 388/2017

Закон за опазване на околната среда

ФОНДАЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА И ЗЕМЕДЕЛИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА

Определение от 19.5.2017г.
Оставя без разглеждане жалба Фондация за околна среда и земеделие, седалище и адрес на управление с. Любеново, ул. „Лазар Деков № 8, представлявано от А.В. *** срещу заповед № РД-11-657/27.03.2017 година на изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, с която се разрешава пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба на територията на Република България 14 000 л продукт за растителна защита с търговско наименование Пончо 600 ФС. Оставя без разглеждане искане на Фондация за околна среда и земеделие, седалище и адрес на управление с. Любеново, ул. „Лазар Деков № 8, представлявано от А.В. *** за спиране на предварително изпълнение на заповед № РД-11-657/27.03.2017 година на изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, с която се разрешава пускането на пазара за ограничена и контролирана употреба на територията на Република България 14 000 л продукт за растителна защита с търговско наименование Пончо 600 ФС. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 388 по описа за 2017 година Административен съд –Плевен. Препис от определението да се връчи на Фондация за околна среда и земеделие, седалище и адрес на управление с. Любеново, ул. „Лазар Деков № 8, представлявано от А.В. *** и на изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, гр. София, бул. „Пенчо Славейков” № 15а. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му .

323

Административно дело No 465/2016

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

Ж.Г.Г.

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ