Административен съд - Плевен
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 30.11.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 717/2018, VI състав Закон за водите ОБЩИНА ВИДИН ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 2.1.2019г.
Оставя без уважение искане на Община Видин чрез кмета инж. О. Ц., подписана от инж Ц. А. зам. кмет на Община Видин , гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 2 за възстановяване на срока на обжалване на решение №ПВ-3-00013/14.05.2018 година на директора на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен. Определението да се съобщи на оспорващия и административния орган. Определението подлежи на обжалване с частта жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му. След изтичане на указания по-горе 7-дневен срок за обжалване на настоящото определение делото да се изпрати на Върховния административен съд за разглеждане на постъпилата частна жалба вх. № 3459/29.08.2018 г. против определение от 15.08.2018 г., постановено по настоящото адм. дело № 717/2018 г.
2 Административно дело No 1206/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.П.Л.П. ИД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ РАСТЕНИЕВЪДСТВО И БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ МЗХГ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 2.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на Н.П.Л.-*** чрез адв Д., съдебен адрес ***,  срещу писмо изх № 94-2567/26.11.2018 година на и.д. директор на дирекция „Растиениевъдство и биологично производство“ при Министерство на земеделието и храните. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 1206 по описа за 2018 година на Административен съд Плевен. Определението да се връчи на страните. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно наказателно дело (К) No 682/2018, I състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Ц.П.С. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 406 от 23.05.2018 г., постановено по НАХД № 676/2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
4 Административно дело No 729/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Б.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 3.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №УРИ 316з-2334/06.07.2018г. на Директора на ОД на МВР-Плевен, с която на Д.Б.И. е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи - Плевен да заплати на Д.Б.И. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 330 /триста и тридесет/ лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение, че е изготвено. Препис от решението да се изпрати на страните.
5 Административно дело No 1001/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми А.С.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 3.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.Д. ***, ЕГН ********** против Заповед № РД-10-1538/25.10.2018 год. на Кмета на община Плевен, с която е разпоредено да бъде прекратено наемното правоотношение между ОП „Жилфонд“ Плевен и А.С.Д. и И.Й.М. за ползваното от тях общинско жилище, находящо се в град Плевен, ул ***. Решението подлежи на оспорване пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение, че е изготвено. Преписи от Решението да се изпратят на страните.
6 Административно дело No 1027/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Йорданка Антонова - прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу чл.28 т.16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци през 2018 (приета с Решение № 515/26.09.2018г.) на Общински съвет – Гулянци. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1027/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОСЪЖДА Община Гулянци да заплати на Окръжна прокуратура – Плевен направените деловодни разноски за публикуване на съобщение за оспорването в ДВ в размер на 20 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспорва с частна жалба или протест пред Върховен Административен съд, чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
7 Административно наказателно дело (К) No 1062/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.О.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 3.1.2019г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 835/19.10.2018 г. по н.а.х.д. № 2242/2018 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
8 Административно наказателно дело (К) No 1066/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Б.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 3.1.2019г.
Отменя изцяло решението. Отменя решение № 789/12.10.2018 г. по н.а.х.д. № 1997/2018 г. на Районен съд - Плевен, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление №18-0938-002408/29.05.2018г. на началника на Сектор „Пътна полиция" към ОДМВР-Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
9 Административно дело No 1114/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Р.С.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С.Г. *** в качеството му на общински съветник срещу Решения № 1097; № 1098; № 1099; № 1100; № 1101 и № 1102 от 19.11.2018г. на Общински съвет – Червен бряг, с които на осн. чл. 24 ал.3 т.2 от ЗМСМА с тайно гласуване са прекратени предсрочно правомощията на председателя на Общински съвет – Червен бряг И. Ц. И. и на осн. чл. 24 ал.1 ЗМСМА е избран П. В. К. за председател на Общински съвет Червен бряг – мандат 2015-2019г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на инж. Д. Н. В. – кмет на Община Червен бряг срещу Решения № 1097; № 1098; № 1099; № 1100; № 1101 и № 1102 от 19.11.2018г. на Общински съвет – Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1114/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
10 Административно дело No 1142/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Т.И.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Т. *** в качеството му на общински съветник срещу Решение № 1099 от 19.11.2018г. на Общински съвет – Червен бряг, с което на осн. чл. 24 ал.3 т.2 от ЗМСМА с тайно гласуване са прекратени предсрочно правомощията на председателя на Общински съвет – Червен бряг И. Ц. И.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1142/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
11 Административно дело No 1162/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Х.И. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА подадения иск от л.св.И.Х.И., изтърпяващ наказание в затвора Белене, с посочено правно основание чл.256 и чл.257 от АПК вр. с чл.128 ал.1 т.3 и т.5 от АПК вр. с чл.203 от АПК и чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, срещу Министерство на правосъдието, ГДИН и Началника на затвора Белене с искане за присъждане на обезщетение в размер на 2000лева за претърпени неимуществени вреди вследствие от неоснователно бездействие на затворническата администрация да го изведе за консултативен преглед при ортопед, въпреки наличие на издадено на 08.10.2018г. направление за това. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1162 по описа за 2018г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на л.св.И..
12 Административно дело No 1188/2018, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.М.Я. НАЧАЛНИКА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на л.св.С.М.Я., изтърпяващ наказание в затвора Белене, с посочено правно основание чл.276 ал.1 от ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1188 по описа за 2018г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Плевен в 7-мо дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на л.св.Я. ***.
13 Административно наказателно дело (К) No 6/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ДАМТН-СОФИЯ ПЕТРОЛ АД ГР. СОФИЯ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 3.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно-наказателно дело №6 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2019 година. ИЗПРАЩА касационно административно-наказателно дело №6 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2019 г. на Върховен административен съд за определяне на равен по степен съседен административен съд, който да разгледа касационната жалба от ДАМТН-София против решение №117/09.11.2018г. по НАХД №153/2018г. по описа на Районен съд Червен бряг. Определението е окончателно. Преписи от определението да се изпратят на страните.
14 Административно дело No 883/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.В.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР СИЛВИЯ СТАНИМИРОВА СТОЯНОВА ПРИ РУ КНЕЖА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 4.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Д. *** срещу Заповед за ПАМ № 18-0285-000279/18.09.2018г. на полицейски инспектор при РУ – Кнежа за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171 т.1 б. „д“ от ЗДвП – временно отнемане на СУМПС на водача Д. до заплащане на дължимата глоба по НП № 17-0938-000514/20.03.2017г. на Сектор ПП- Плевен. ОСЪЖДА Д.В.Д. *** да заплати на ОД на МВР – Плевен юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
15 Административно дело No 1006/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.К.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 4.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.М. *** срещу Заповед за прилагане на ПАМ №18-0938-002207 от 07.10.2018г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Плевен, с която спрямо М.М. е приложена принудителна административна мярка по чл.171 т.2а от ЗДвП-прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. ОСЪЖДА М.К.М. ***, ЕГН:**********, да заплати по сметка на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Плевен направените по делото разноски в размер на 100лева (сто лева). Решението може да се оспорва с касационна жалба, чрез Административен съд Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.
16 Административно дело No 1046/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 4.1.2019г.
ВРЪЩА искова молба от Е.Ц.И. с ЕГН **********,***, срещу Министерство на правосъдието, с посочено правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ и чл. 7 от КРБ и цена на иска 50 000 лева. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане от Е.Ц.И. с ЕГН **********,***, с правно основание чл.277, вр. чл.276, ал.1, т.1 вр. чл.3, ал.1 от ЗИНЗС, за прекратяването на действия и бездействия на орган по изпълнение на наказанията или на длъжностно лице, представляващи нарушение на забраната по чл. 3 от ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1046 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението в частта му, с която е постановено връщане на исковата молба подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, а в частта му, с която е оставено без разглеждане искането по чл. чл.277, вр. чл.276, ал.1, т.1 вр. чл.3, ал.1 от ЗИНЗС подлежи на обжалване по реда на чл.281 от ЗИНЗС в тридневен срок от обявяването му пред тричленен състав на Административен съд- Плевен Преписи от определението да се изпратят на л.св. Е.Ц.И. и на служебно назначения адвокат Р.М. ***.
17 Административно дело (К) No 953/2018, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ЕТ С.И.,
ЕТ А.И.П.К.
ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.1.2019г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 99/29.06.2018 г. по н.а.х.д. № 878/2017 г. на Районен съд - Кнежа. Осъжда ЕТ „С.И.“***, да заплати на Областна дирекция „Земеделие“Плевен, гр. Плевен , ул. „В.Левски“ № 1 разноски в размер на 200 лева. Отхвърля искането на Областна дирекция „Земеделие“Плевен, гр. Плевен , ул. „В.Левски“ №1 за присъждане на разноски за разликата над присъдения размер от 200 лева до пълния размер от 500 лева. Осъжда ЕТ „Агрокнез – И. П.“, ЕИК: 200535706, гр. Кнежа, ул. *** да заплати на Областна дирекция „Земеделие“Плевен, гр. Плевен , ул. „В.Левски“ № 1 разноски в размер на 200 лева. Отхвърля искането на Областна дирекция „Земеделие“Плевен, гр. Плевен , ул. „В.Левски“ №1 за присъждане на разноски за разликата над присъдения размер от 200 лева до пълния размер от 500 лева. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
18 Административно дело No 958/2018, IV състав Кодекс на труда СИЯНА 24 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 7.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сияна 24“ ЕООД гр.Койнаре срещу Постановление от 03.10.2018г. по чл.405а ал.1 от КТ за обявяване съществуването на трудово правоотношение, издадено от главен инспектор при Дирекция „Инспекция по труда”-Плевен, с което е обявено съществуването на трудово правоотношение между Н.К.Б.-хигиенист във фитнес клуб „Дан Колов“ гр.Плевен и „Сияна 24“ ЕООД гр.Койнаре. ОСЪЖДА „Сияна 24“ ЕООД гр.Койнаре, общ.Червен бряг, обл.Плевен, ул.“Милчо Симеонов“ №77, ЕИК:203227432, да заплати на Дирекция „Инспекция по труда”-Плевен разноски в размер на 100лв. (сто лева), представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните в производството.
19 Административно дело No 1022/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Е.Н.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 7.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.А. ***, против Заповед №РД-10-1554/29.10.2018 год. на кмета на община Плевен, с която е прекратено наемното правоотношение между ОП „Жилфонд“ Плевен и А. за ползваното от него общинско жилище, находящо се в гр.Плевен, ул ***, представляващо една стая, кухня и сервизни помещения, като е разпоредено А. да освободи доброволно имота до 18.11.2018 год. Решението подлежи на оспорване пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение, че е изготвено. Преписи от Решението да се изпратят на страните.
20 Административно дело No 1030/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър Н.Й.Н. НАЧАЛНИКА НА СГКК ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 7.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на Н.Й.Н.,*** чрез адв. Г. С. срещу мълчалив отказ на АГКК по заявление от 04.05.2018 година за издаване на скица. Прекратява съдебното производство по адм . дело № 1030 по описа за 2018 година на Административен съд –Плевен. Препис от определението да се връчи на Н. и на изпълнителен директор на АГКК , гр. София. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 1058/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) П.В.С.,
П.В.С.
ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 7.1.2019г.
Отменя определение №1554/23.11.2018 година за конституиране на страните и насрочване на делото. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 1058 по описа за 2018 година на Административен съд –Плевен. Изпраща жалба на П. В. С.,*** , съдебен адрес *** адв. Б.М. срещу заповед № ІЛ-4391/2 от 12.10.2018 г. на гл. директор при ГД „Изпълнение на наказанията”, гр. София, с която се разпорежда да бъде преведен в Затвора Белене за разглеждане по подсъдност на Административен съд-Кюстендил. Определението да се съобщи на страните, като юрк У. по факса, за да се предприемат своевременни действия с оглед обстоятелството, че съдебно заседание на 10.01.2019 година няма да бъде проведено.
22 Административно дело No 1207/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.А.Х. АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 7.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба /наречена искане/ на Х.А.Х., ЕГН **********, лишен от свобода, Затвора-Ловеч, в която се твърди, че спрямо него са извършени незаконосъобразни действия, като не му е осигурена възможност за образование в училището към Затвора - Ловеч. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1207 по описа на Административен съд Плевен за 2018 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ. Препис от определението да се изпрати на Х.А.Х..
23 Административно дело No 277/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ФК ЮВЕНТУС 95 С.МАЛЧИКА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 8.1.2019г.
Отменя решение №411/22.02.2018 г на Общински съвет-Левски относно разпределение на средствата за спортни клубове по бюджета на община Левски за 2018 г. Осъжда Община Левски да заплати на Футболен клуб „Ювентус 95”, ЕИК 824132107, с. Малчика сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева разноски по делото. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.
24 Административно дело No 795/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ М.Ц.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 8.1.2019г.
Отхвърля жалба на М.Ц.А.,*** срещу решение № 15811/00034/01/04/01 от 05.06.2018 година за налагане на финансова корекция на директора на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Плевен. Осъжда М.Ц.А., ЕГН **********,*** да заплати на ОД на ДФ „Земеделие” –Плевен, гр. Плевен ул. „Васил Левски“ № 1, ет. 9 разноски в размер на 300 лева. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
25 Административно дело No 1134/2018, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ КМЕТА НА КМЕТСТВО КЪШИН КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 8.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П. Д. П.-Кмет на с.Къшин, обл.Плевен против Заповед №РД-10-1649/16.11.2018 год. на Кмета на Община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1134 по описа на Административен съд-Плевен за 2018г. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на кмета на община Плевен.
26 Административно дело No 11/2019, IV състав Закон за опазване на околната среда Х.Ф.И. ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 8.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №11 по описа за 2019г. на Административен съд Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Кърджали. Определението не подлежи на обжалване. Преписи от определението да се изпратят на страните. Прекратява делото
27 Административно дело No 16/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НИКОПОЛ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 8.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №16 по описа за 2019г. на Административен съд Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Велико Търново. Определението не подлежи на обжалване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
28 Административно дело No 18/2019, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НИКОПОЛ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 8.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №18 по описа на Административен съд Плевен за 2019г. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд- Велико Търново. Определението не подлежи на обжалване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
29 Административно дело No 19/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НИКОПОЛ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 8.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №19 по описа за 2019г. на Административен съд Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Велико Търново. Определението не подлежи на обжалване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
30 Административно дело No 670/2018, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.1.2019г.
ОТМЕНЯ чл.14, ал.1 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (изм.с Решение №1366/28.07.2011 год.) в частта относно израза „с изключение на подлежащите на концесиониране обекти“. ОТХВЪРЛЯ протеста на Окръжна прокуратура Плевен против останалата част от разпоредбата на чл.14, ал.1 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (изм.с Решение №1366/28.07.2011 год.). ОТМЕНЯ чл.28, ал.4 от Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (изм.с Решение №1315/18.12.2014 год.). ОСЪЖДА Община Плевен да плати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 (двадесет) лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Плевен за обнародване по начина, по който е обнародвана наредбата, като се представят доказателствата пред Административен съд – Плевен за изпълнение на това задължение.
31 Административно дело No 1004/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 9.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Йорданка Антонова - прокурор в Окръжна прокуратура- Плевен срещу чл.20, ал.1, изр. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община гр. Гулянци. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1004/2018г. по описа на Административен съд – Плевен и заличава датата и часа на насроченото съдебно заседание /18.01.2019г.- 11.00ч./. ОСЪЖДА Община Гулянци да заплати на Окръжна прокуратура – Плевен направените деловодни разноски за публикуване на съобщение за оспорването в ДВ в размер на 20 лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспорва с частна жалба или протест пред Върховен Административен съд, чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
32 Административно дело No 1013/2018, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.1.2019г.
ОТМЕНЯ чл.44, ал.3 от Наредба №1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на община Левски, приета с Решение №195/30.10.2008 год. на ОбС-Левски, взето по Протокол №16/30.10.2008 год., изменена с Решения №№680/30.11.2010 год., 647/26.03.2015 год. и 262/24.04.2017 год. на ОбС-Левски.. ОСЪЖДА Община -Левски да плати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 /двадесет/ лева като разноски по административно дело № 194 по описа на съда за 2018 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Левски за обнародване, като се представят доказателствата пред Административен съд – Плевен за изпълнение на това задължение.
33 Административно наказателно дело (К) No 1060/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН Ю.А.Й. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 756 от 5.10.2018 г., постановено по анд № 1895/2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
34 Административно наказателно дело (К) No 1063/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.В.Х. ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 787 от 12.10.2018 г., постановено по анд № 1141/2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
35 Административно наказателно дело (К) No 1065/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Б.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 779 от 11.10.2018 г., постановено по анд № 1964/2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
Особено мнение
Особено мнение на съдията-докладчик Катя Арабаджиева: Не споделям изводите на мнозинството от решаващия състав. Действително доказателствата по делото сочат, че сключената от А. застрахователна полица за застраховка „ГО“ е с начален час на покритие от 15:55 часа на 29.05.2018 год. до 23:59 часа на 29.05.2019 год. за л.а. „Ауди А4“ с рег.№ЕН***КМ, а на водача е била извършена проверка 15 минути преди началния час на валидност на същата-в 15:40 часа на 29.05.2018 год. Договорът за застраховка обаче е бил сключен на 29.05.2018 год. в 14,55 часа, т.е. 45 минути преди проверката и това се установява безспорно от справката на л.16 от въззивното дело и не се оспорва от страните. Т.е., когато водачът е започнал да управлява автомобила, за същия той е имал сключен договор и е управлявал със съзнанието, че има сключен и действащ договор. Аргумент в тази посока е направеното възражение по АУАН на л.4, в което е обяснил, че когато е бил спрян за проверка, той е имал и е представил полица. Следователно, той не е съзнавал, че върши противоправно деяние, макар да е бил длъжен да предвиди това. По тези причини съдията-докладчик счита, че този конкретен случай на административно нарушение се отличава от останалите нарушения от същия вид, при които обичайно или въобще няма сключен валиден договор за застраховка, или същият е сключен след часа на проверката. Именно поради факта, че водачът е сключил такъв договор преди да започне управлението на автомобила и преди да бъде спрян за проверка от полицейските органи, което е определящо за психическото му отношение към самото деяние-в случая той въобще не е съзнавал, че върши нещо противоправно, отличава това конкретно деяние от останалите от същия вид и по всички правила на чл.28 от ЗАНН на това основание това деяние би могло да се квалифицира като маловажно. Типичните признаци на процесното деяние сочат още, че в конкретния случай то е и формално, не се е стигнало до причиняване на вреди , до настъпване на ПТП или други последици, което е още един аргумент за този извод. Затова считам, че оспореното решение и НП на това основание следва да бъдат отменени.
36 Административно наказателно дело (К) No 1085/2018, II състав ЗАНН: МВР К.Т.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 9.1.2019г.
ОТМЕНЯ определението от 29.11.2018г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание на 15.01.2019г. от 10.00часа. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно-наказателно дело №1085 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. ИЗПРАЩА касационно административно-наказателно дело №1085 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 г. на Върховен административен съд за определяне на равен по степен съседен административен съд, който да разгледа касационната жалба от К.Т. *** против решение №809/17.10.2018г. по НАХД №1649/2018г. по описа на РС-Плевен. Определението е окончателно. Преписи от определението да се изпратят на страните.
37 Административно наказателно дело (К) No 1090/2018, II състав ЗАНН: НАП ВК ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 9.1.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 29.11.2018г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание на 15.01.2019г. от 10.00часа. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно-наказателно дело №1090 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 година. ИЗПРАЩА касационно административно-наказателно дело №1090 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2018 г. на Върховен административен съд за определяне на равен по степен съседен административен съд, който да разгледа касационната жалба от „ВК ТРАНС“ ЕООД гр.Плевен против решение от 15.10.2018г. по НАХД №1635/2018г. по описа на РС-Плевен. Определението е окончателно. Преписи от определението да се изпратят на страните Прекратява делото
38 Административно дело No 1101/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 9.1.2019г.
Оставя без разглеждане искова молба на Е.Ц.И.,*** срещу ГД „Изпълнение на наказанията“ гр. София с искане за присъждане на обезщетение в размер на 30 000 лева ведно със законната лихва за периода от 07.03.2017 г до 29.11.2018 година – датата на подаване на исковата молба за неимуществени вреди – чувство на унижение, отхвърленост, тормоз , изолация, незачитане на правата му вследствие на отказ на затворническа администрация да го остави в стационара на Затвора вследствие на претърпян инцидент по време на припадък – пада върху мивка, която се чупи и предизвиква рана. Прекратява съдебното производство по и. адм . дело № 1101 по описа за 2018 година на Административен съд –Плевен. Препис от определението да се връчи на Ц. и на ГДИН, гр. София. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 1198/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.Г. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 9.1.2019г.
Съдия Николай Господинов се отвежда от разглеждането на адм.дело № 1198/2018 г. по описа на Административен съд - Плевен. Прекратява производството по адм.дело № 1198/2018г. по описа на Административен съд- Плевен. Изпраща делото на Върховен административен съд за определянето на друг равен по степен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.
40 Административно наказателно дело (К) No 1203/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Ю.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 9.1.2019г.
Съдия Елка Братоева се отвежда от разглеждането на КАНД №1203/2018 по описа на Административен съд- Плевен. Прекратява производството по КАНД №1203 /2018г. по описа на Административен съд- Плевен. Изпраща делото на Върховен административен съд за определянето на друг равен по степен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.
41 Административно дело No 17/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НИКОПОЛ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 9.1.2019г.
Прекратява производството по адм.дело №17 по описа за 2019г. на Административен съд Плевен. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд Велико Търново. Определението не подлежи на обжалване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
42 Административно дело No 24/2019, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.И.Я. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 9.1.2019г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 24/2019 г. по описа на АС Плевен, образувано по жалбата на Н.И.Я. *** срещу Заповед № 125/20.11.2018г. на Кмета на Община Червен бряг към адм. дело № 23/2019г. по описа на същия съд и прекратява настоящото съдебно производство. Определението да се съобщи на страните – за сведение. Определението не подлежи на обжалване.
43 Административно дело No 1050/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Р.И.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 10.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.С., изтърпяващ наказание л.св. в Затвора – Белене срещу Заповед № 08-163/02.11.2018г. на Началника на Затвора – Белене, с която на осн. чл. 66 ал.2 от ЗИНЗС е отказал да замени режима на жалбоподателя от строг на общ. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1050/2018г. по описа на АС – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, подадена чрез АС – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
44 Административно дело No 1141/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация П.И.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 10.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.И.П. *** в качеството му на общински съветник, срещу решение № 1099 по протокол № 49/ 19.11.2018г. на Общински съвет – Червен бряг, с което на осн. чл. 24 ал.3 т.2 от ЗМСМА с тайно гласуване са прекратени предсрочно правомощията на председателя на Общински съвет – Червен бряг И. Ц. И.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1141/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
45 Административно дело No 20/2019, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НИКОПОЛ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 24.6.2019г.

Определение от 10.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 20/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Велико Търново. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните – за сведение.

46 Административно дело No 646/2018, VI състав Закон за държавния служител М.И.М.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 11.1.2019г.
Отхвърля жалбата на М.И.М. - Н., ЕГН **********,***, съдебен адрес:***, адв. М. срещу заповед № 1125/06.06.2018 година на изп. директор на НАП, която се прекратява служебното правоотношение на лицето поради съкращаване на длъжността. Осъжда М.И.М. - Н., ЕГН **********,*** да заплати на Национална агенция по приходите, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52 разноски в размер на 150 (сто и петдесет) лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.
47 Административно дело No 1176/2018, II състав Закон за социално подпомагане Х.Г.Ф. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 11.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на Х.Г.Ф. ***, ЕГН **********, срещу решение № 15-РД06-0072 от 10.12.2018 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане-Плевен. Определението е окончателно и не подлежи на оспорване съгласно чл.88, ал.3 АПК. Препис от определението да се изпрати на страните.
48 Административно дело No 1189/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Л.Й.Б.,
П.П.Б.
ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 11.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.Л.Й.-Б. и П.П.Б. ***, чрез адв. Ив.Н. *** с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ за изплащане на обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от формирания на 23.11.2018г. нищожен мълчалив отказ на Кмета на Община Плевен да издаде заповед съобразно влязло в сила съдебно решение по АД № 586/2018г. на АС – Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1189/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на ищците.
49 Административно дело No 33/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЗП ДЕСИСЛАВ МАРИЯНОВ АНГЕЛОВ ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.1.2019г.
Прекратява производството по адм.дело №33 по описа за 2019г. на Административен съд Плевен. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд -Враца. Определението не подлежи на обжалване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
50 Административно дело No 545/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.М.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.1.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София да заплати на А.М.А., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора – Плевен на осн. чл.284 ал.1 от ЗИНЗС обезщетение в размер на 300 лв. за неимуществени вреди за периода от 01.07.2015г. до 18.06.2018г., произтичащи от незаконосъобразни действия и бездействия на Началника на Затвора – Плевен, изразяващи се в поставянето в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 30 000 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура - Плевен.
51 Административно дело No 957/2018, VI състав ДОПК Н.И.В. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 14.1.2019г.
Отхвърля жалба на Н.И.В.,*** срещу решение по жалба срещу постановление за налагане на обезпечителни мерки № 193/14.09.2018 година на директора на ТД на НАП В. Търново, с което потвърдено постановление за налагане на обезпечителни мерки № С180015-022-0055486/07.08.2018 г. на старши публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП В.Търново, офис Плевен. Осъжда Н.И.В., ЕГН: **********,*** да заплати на ТД на НАП – гр. В.Търново, , пл. Център № 2 разноски в размер на 300 лева. Оставя без уважение искането на пълномощника на директора на ТД на НАП –В.Търново за присъждане на присъждане на разноски до претендирания размер от 500 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението е окончателно.
52 Административно дело No 1018/2018, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.1.2019г.
ОТМЕНЯ чл.6, чл.7, чл.8 и чл.9 от Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Никопол, приета с Решение №42/29.02.2008 год., взето по протокол №5/29.02.2008 год. на ОбС-Никопол. ОСЪЖДА Община Никопол да плати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Никопол за обнародване по съответния ред, като се представят доказателствата пред Административен съд – Плевен за изпълнение на това задължение.
53 Административно наказателно дело (К) No 1037/2018, I състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СОФИЯ Б.Е.В. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 777 от 10.10.2018 г., постановено по анд № 1667/2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните
54 Административно наказателно дело (К) No 1092/2018, I състав ЗАНН: РИОСВ КАШЕ БГ ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение от 11.10.2018 г., постановено по анд № 1490/2018 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 004 от 29.03.2018 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Плевен, с което на „Каше-БГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Брестовец, обл. Плевен, ул. „Лазар Генов“ № 11, ЕИК 203378605, представлявано от Ж.Г.С. – управител, с ЕГН **********, на основание чл.143, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева за нарушение на чл. 143, ал. 1, т. 1 от ЗУО. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
55 Административно дело No 29/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Ж.П.   Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 14.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба с вх.№5152/27.12.2018 год. с неуточнен предмет , подадена от Х.Ж.П. ***, с ЕГН **********. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №29 по описа на Административен съд град Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд чрез Административен съд град Плевен в 7 (седем) дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
56 Административно дело No 1073/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДЕЧКОВ 60 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 15.1.2019г.
Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Ген. Й. Гурко“ № 5 да заплати на „Д.-60“ ЕООД, ЕИК 114545734, седалище и адрес на управление:гр. Плевен, ул. „Ц.С.“ № 103 чрез представляващия Д.В.Д. сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по нахд № 2035 по описа за 2018 година на Районен съд - Плевен, ведно със законната лихва считано от 22.11.2018 година – датата на подаване на исковата молба до окончателно плащане на сумата. Оставя без уважение искането на „Д.-60“ ЕООД, ЕИК 114545734, седалище и адрес на управление:гр. Плевен, ул. „Ц.С.“ № 103 чрез представляващия Д.В.Д. за заплащане на разноски по договор за правна защита и съдействие в размер на 300 лева и държавна такса от 25 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд –Плевен пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му.
57 Административно дело No 1156/2018, II състав Закон за водите ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 15.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1156 по описа за 2018 година на Административен съд Плевен. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 1156 по описа за 2018 година на АС Плевен към адм. дело № 1104 по описа за 2018 година на АС Плевен. Определението да се съобщи на страните. Определението не подлежи на обжалване.
58 Административно дело No 53/2019, III състав Закон за опазване на околната среда ДРАГЕВИТ ЕООД РУПЦИ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 15.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ДРАГЕВИТ“ ЕООД – с. Рупци за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД-0751/17.12.2018г. на Директора на РИОСВ – Плевен, в частта, с която на осн. чл. 160 ал.1 от Закона за опазване на околната среда е наложена принудителна административна мярка за спиране достъпа до площадката за дейности с отпадъци, стопанисвана от дружеството, находяща се в с. Рупци,чрез пломбирането на входно-изходния й портал.
НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 06.03.2019г. от 10.00ч., за когато да се призоват страните:
- „ДРАГЕВИТ“ ЕООД – с. Рупци – жалбоподатели;
- Директора на РИОСВ – Плевен – ответник.
УКАЗВА на ответника, че на осн. чл. 170 ал.1 от АПК носи доказателствената тежест и трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в заповедта, и изпълнението на законовите изисквания при издаването й.
УКАЗВА на ответника да представи всички писмени доказателства, цитирани в мотивите на заповедта, включително доказателства за връчването на сочените НП.
Определението в частта относно искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, в останалата част е разпоредително и не подлежи на обжалване.
Препис от определението да се изпрати незабавно на страните.
59 Частно административно дело No 32/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.В.В. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 15.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на Г.В. ***, V-та група срещу прилагане на чл.60, ал.1 от АПК на заповед № Л-5320/20.12.2018 година на главен директор на ГДИН, с която се разпорежда преместването му от Затвора Ловеч в Затвора Плевен. Прекратява съдебното производство по адм.дело 32 по описа за 2019 година на Административен съд – Плевен. Определението да се съобщи по факса на В., като се отбележи час и дата на връчване и на началника на Затвора Плевен с отбелязване на дата и час на връчване. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
60 Административно наказателно дело (К) No 1038/2018, I състав ЗАНН: ИААА Ц.Х.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 16.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 812 от 16.10.2018 год., постановено по НАХД № 2004/2018 год. по описа на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
61 Административно наказателно дело (К) No 1042/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.С.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 16.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 811 от 17.10.2018 год., постановено по НАХД № 1784/2018 год. по описа на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
62 Административно дело No 1118/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.З.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ОТДЕЛ ОП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 16.1.2019г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА, по жалба от М.З.Г. с ЕГН ********** ***, чрез адвокат А. от АК-Разград, със съдебен адрес ***, на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №3160-37149/13.11.2018 год., издадена от Началник сектор ПП при ОД на МВР-Плевен на основание чл.19 във връзка с чл.13, ал.1 от Наредба №157/1.10.2002 год. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Плевен да заплати на М.З.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски общо в размер на 410 (четиристотин и десет)лева. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.
63 Административно дело No 936/2018, V състав Закон за социално подпомагане Н.С.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СЗ ПРИ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 17.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗСПД/Д-ЕН/6876/20.08.2018 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ –Плевен, потвърдена с Решение №05-РД06-0042/1.10.2018 год. на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Плевен в частта относно определяне размера на отпуснатата еднократна помощ за безплатно пътуване по реда на чл.8г от ЗСПД и вместо това ПОСТАНОВИ: ВРЪЩА делото като преписка на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен за ново произнасяне при съобразяване с мотивите на настоящето съдебно решение, в 7-дневен срок от влизането му в сила. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен да заплати на Н.С.М. *** сумата от 10 ( десет) лева разноски по делото. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
64 Административно дело No 1019/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър П.Х.Г. НАЧАЛНИКА НА СГКК ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 17.1.2019г.
Отменя заповед № 18-8132/01.10.2018 г. на началника на СГКК гр. Плевен, с която се отказва изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Плевен, ЕКАТТЕ 56722, одобрена със заповед № РД-18-71/06.06.2008 г. на изп. директор на АГКК по отношение на поземлен имот с идентификатор 56722.734.2310, в който се иска премахване на сграда с идентификатор 56722.734.2310.1. Връща административната преписка на началника на СГКК Плевен за произнасяне по заявление от 12.07.2018 година на П.Х.Г. и изменение на КК и КР с оглед представен документ за собственост в 14 дневен срок от влизане в сила на съдебното решение. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
65 Административно дело No 1155/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 17.1.2019г.
Оставя без разглеждане искова молба на Е.Ц.И.,*** по срещу ГДИН, гр. София с правно основание чл. 276, ал. 1 от ЗИНС вр. чл. 3 от ЗИНС с искане да се осъди ответника да преустанови действията си по нарушаване на чл. 3 от ЗИНС в бъдеще и с искане за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000 лева за причинени унижение , тормоз вследствие на лоши условия в килия за чужда делегация в Затвора Плевен – липса на течаща вода, спално бельо, дюшек, отопление, одела, калъфка и храна. Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 1155 по описа за 2018 година на Административен съд –Плевен. Определението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му пред тричленен състав на Административен съд- Плевен Определението да се съобщи на Е.Ц., изтърпяващ наказание в Затвора Враца.
66 Административно наказателно дело (К) No 54/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Б.К. РУ ЛЕВСКИ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 17.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от К.Б.К. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Г.Б. *** с надлежно пълномощно на л.24 от въззивното дело, против Решение №161/13.12.2018 год. на РС-Левски по анд №221/2018 год., с което е потвърдено Наказателно постановление №18-0293-000608/30.04.2018 г. на Началник РУП към ОДМВР – Плевен, РУ - Левски, с което на К.Б.К., на основание чл.183 ал.2 т.3, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на двадесет лева за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА производството по канд №54 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба в 7(седем) дневен срок от съобщението до страните пред ВАС. Препис от определението да се изпрати на страните.
67 Административно дело No 414/2016, II състав Закон за защита от дискриминация Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 18.1.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА спряното съдебното производство по адм.д. № 414/2016г. по описа на АС- Плевен. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 414/2016г. по описа на Административен съд- Плевен. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд- Плевен и Софийски районен съд по искова молба от Х.А.Х. и Х.Т.А., и двамата изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ в затвора Плевен, срещу ГДИН- София, с правно основание чл.71, ал.1, т.1 от Закона за защита от дискриминация. ИЗПРАЩА на основание чл. 135, ал.4 АПК, делото по компетентност на смесен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.
68 Административно дело No 446/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.А.И.,
Т.Ц.Ц.,
И.Е.Ц.
ЗАМ.КМЕТА ПО СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 18.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-145/02.04.2018г. на Зам. Кмета на Община Плевен, с която е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот 56722.12.11 в м. Русково бърдо в землището на гр. Плевен, транспортно комуникационен план и схеми за електрификация и водоснабдяване на осн. чл. 129 ал.2 вр. чл. 110 ал.1 т.3 от Закона за устройство на територията. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на В.А.И. *** направените деловодни разноски в размер на 300 лв. – за адвокатско възнаграждение и 10 лв. – д.т. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на И.Е.Ц. *** направените деловодни разноски в размер на 460 лв. - адвокатско възнаграждение, 150 лв. – депозит за в.л. и 10 лв. – д.т. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на Т.Ц. *** направените деловодни разноски в размер на 10 лв. д.т. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
69 Административно дело No 1053/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ И.Е.2.В.В.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 18.1.2019г.
Осъжда Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Гурко“ № 5 да заплати на ЕТ „Импорт Експорт 2000 - В.В.“*** чрез представляващ В.В. сумата от 450 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по нахд № 1798 по описа за 2018 година на Районен съд – Плевен и сумата от 450 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по к.адм. дело № 901 по описа за 2018 година на Административен съд Плевен , ведно със законната лихва считано от 20.11.2018 година – датата на подаване на исковата молба до окончателно плащане на сумата. Осъжда Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“, гр. София, ул. „Гурко“ № 5 да заплати на ЕТ „Импорт Експорт 2000 - В.В.“*** чрез представляващ В.В. разноски по делото в размер на 310 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд –Плевен пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му.
70 Административно дело No 461/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.С.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 21.1.2019г.
Отхвърля иска на П.С.П.,***, съдебен адрес:***, оф. 7 срещу ОД на МВР Плевен с искане за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди претърпени от незаконното отстраняване от длъжност със заповед № 625/24.02.2012 г. на директора на ОД на МВР Плевен в периода 24.02.2012 година -07.08.2012 г. , ведно със законната лихва върху сумата. Прекратява съдебното производство по и. адм. дело № 461 по описа за 2018 година на Административен съд Плевен в тази част. Решението, с характер на определение в тази част, подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му. Осъжда ОД на МВР Плевен да заплати на П.С.П.,*** съдебен адрес:***, оф. 7 обезщетение за неимуществени вреди претърпени от отменена с заповед № 2322/27.07.2017 г. на директора на ОД на МВР Плевен за периода от 08.08.2012 година до 27.05.2013 година в размер на 4000 лева ведно със законната лихва върху сумата , считано от датата на постановяване решение № 7145 по адм. дело № 15044/20102 г по описа на ВАС – 27.05.2013 г. до окончателното изплащане на задължението. Отхвърля иска на П.С.П.,*** против ОД на МВР Плевен относно претендираното обезщетение за неимуществени вреди в останалата му част за разликата над 4000 лева до 20 000 лева като неоснователен и недоказан. Осъжда ОД на МВР Плевен да заплати на П.С.П.,*** съдебен адрес:***, оф. 7 разноски съразмерно уважената част от иска в размер на 307 лева. Осъжда ОД на МВР Плевен да заплати на П.С.П.,*** съдебен адрес:***, оф. 7 разноски за държавна такса в размер на 10 лева. Оставя без уважение искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на разноски. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.
71 Административно дело No 845/2018, IV състав Закон за местните данъци и такси Я.Я.Л. ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 21.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Я.Л. *** против Акт за установяване на публични вземания от местни данъци и такси по данни от декларация №107-899/16.08.2018г., издаден от Ц.Ц. на длъжност главен експерт в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ при Община Плевен, потвърден с Решение №94Я-231-1/30.08.2018г. на Директора на Дирекция „ПМДТ“ при Община Плевен. ОСЪЖДА Я.Я.Л. ***, ЕГН:**********,*** направените по делото разноски в размер на 275лева (двеста седемдесет и пет лева). ОСЪЖДА Я.Я.Л. ***, ЕГН:**********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Административен съд-Плевен сумата от 75лв. (седемдесет и пет лева), представляваща изплатено от бюджета на съда възнаграждение на вещо лице по назначената по делото съдебно-икономическа експертиза. Решението може да се оспори с касационна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
72 Частно административно дело (К) No 1190/2018, II състав Частни КАНД и КАД И.Х.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 21.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на л.св.И.Х.И., изтърпяващ наказание в затвора Белене, против Разпореждане №4570/07.12.2018г. на Председателя на Административен съд-Плевен, постановено по адм.дело №997/2018г., с което е оставено без уважение искането на л.св.И.Х.И. за налагане на наказание по реда на чл.304 от АПК на Главния директор на ГДИН-София. ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно дело №1190/2018г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението на страните. Преписи от определението да се изпратят на л.св.И. и Гл. директор на ГДИН.
73 Административно дело No 71/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.С.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 21.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 113/27.01.2017 г. на Началника на Затвора – Ловеч, с която лишеният от свобода И.С.И. ЕГН **********, ЗО „Атлант“ е наказан с „изолиране в наказателна килия“ за срок от седем денонощия. Решението не подлежи на обжалване. Предвид неявяването на страните в днешното съдебно заседание, преписи от решението да се изпратят на страните по факс/ел.поща или друг бърз начин. Обявяването на решението приключи в 16.34 часа .
74 Административно дело No 1046/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.Х.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.1.2019г.
Отхвърля искова молба на О.Х.М., ЕГН **********,*** срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” гр.София, за присъждане на обезщетение в размер на 30 000 лева за периода 10.11.2017 г. - 24.11.2017 г. в който период е претърпял неимуществени вреди, а именно: дискомфорт, влошено здравословно състояние вследствие пиене на заразена вода в Затвора - Белене, неоказана медицинска помощ във връзка с неговото заболяване, непредлагането на диетична храна с оглед установения му медицински проблем, както и за лихвата върху тази сума. Оставя без уважение искането на процесуален представител на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение . Осъжда О.Х.М., ЕГН **********, да заплати на Административен съд- Плевен, гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков“ № 21 направените по делото разноски за съдебномедицинска експертиза в размер на 300 лева и 38,80 разходи за транспорт на вещото лице. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.
75 Административно дело No 791/2018, III състав Закон за туризма АТОМИ 2018 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 22.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-10-987/10.07.2018г. на Кмета на Община Плевен, с която на осн. чл. 130 ал.3 вр. ал.2 и вр. чл. 129 ал.1 т.2 б. „а“ и б. „б“ от Закона за туризма е отказано определяне на категория на туристически обект кафе-аперитив „Каскада“, находящ се на адрес гр. Плевен, пл. „Възраждане“ и е прекратено административното производство по Заявление Вх. № ИР-328/27.04.2018г. на „Атоми 2018“ ЕООД за определяне на категория на обекта. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Плевен за произнасяне по Заявление Вх. № ИР-328/27.04.2018г. на „Атоми 2018“ ЕООД съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за произнасянето по заявлението. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на „Атоми 2018“ ЕООД – Плевен, представлявано от управителя М.Г.Т. направените деловодни разноски в размер на 50 лв. – д.т. и 600 лв. – адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
76 Административно дело No 1072/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОРДИМ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 22.1.2019г.
Прекратява съдебното производство по адм. дело № 1072 по описа за 2018 г. на Административен съд Плевен. Изпраща на Върховен административен съд –София адм. дело № 1072/2018 година по описа на Административен съд –Плевен за определяне на друг административен съд за разглеждане и решаване на делото. Определението не подлежи на обжалване.
77 Административно дело No 15/2019, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия В.Б.Т. НАЧАЛНИКА НА РУ ГУЛЯНЦИ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 22.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на В.Б.Т.,*** срещу решение № 270000-3885/10.12.2018 година на началника на РУ Гулянци, с което се отказва да се издаде разрешение за носене, употреба и съхранение на късо бойно оръжие и отнемане на издадените такива. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 15 по описа за 2019 година на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на В.Б.Т.,*** и на началника на РУ Гулянци. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му.
78 Административно дело No 78/2019, V състав ДОПК АНТОНИ 17 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 22.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело №78 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 год.ИЗПРАЩА административно дело №78 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 год., по подсъдност на Административен съд-Велико Търново. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване, препис от същото да се изпрати на страните.
79 Административно дело No 818/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ П.А.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 23.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.А.С. *** против Уведомително писмо изх.№01-6500/5314 от 09.08.2017г. на Зам.изпълнителния директор на ДФЗ-София, за отказ за изплащане на финансова помощ и за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ (АЕП) от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. за кампания 2016г. ОСЪЖДА П.А.С., ЕГН **********,***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, направените по делото разноски в размер на 200,00 лв. (двеста) лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.
80 Административно наказателно дело (К) No 86/2019, II състав ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 23.1.2019г.
Прекратява съдебното производство по к адм. дело № 86 по описа за 2019 г. на Административен съд Плевен. Изпраща на Върховен административен съд –София к.адм. дело № 86/2019 година по описа на Административен съд –Плевен за определяне на друг административен съд за разглеждане и решаване на делото. Определението не подлежи на обжалване.
81 Административно наказателно дело (К) No 984/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.С.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 24.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 770 от 10.10.2018 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 1782/2018 г. по описа на съда. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Плевен, при съобразяване със задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
82 Административно дело No 985/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Ц.И.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ ГУЛЯНЦИ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 24.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.И.М. ***, против Заповед №УРИ 270з-182/3.10.2018 год. на Началник група в РУ-Гулянци при ОД на МВР Плевен, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца. ОСЪЖДА Ц.И.М. *** да заплати в полза на Областна дирекция на МВР-Плевен, гр.Плевен , ул „Сан Стефано“ №3, разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева, като за разликата над присъдения размер от 100 лева до пълния претендиран размер от 300 лева, оставя искането за присъждане на разноски без уважение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.
83 Административно дело No 993/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Ц.П.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 24.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед УРИ 316з-3061/20.09.2018 Г. на Директора на Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи - Плевен. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи - Плевен, да заплати на Ц.П.И., ЕГН ********** сумата 310 /триста и десет/ лева разноски по делото. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.
84 Административно наказателно дело (К) No 1040/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН И.Г.Х. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 24.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 832 от 19.10.2018 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2203/2018 г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0938-002178/14.05.2018г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Плевен, с което на И.Г.Х. *** на осн. чл. 183, ал. 6, вр. с чл. 183, ал.5, т. 1 от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба“ в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец за нарушение на чл. 6, т.1 от ЗДвП и са отнети 12 контролни точки за извършеното нарушение. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
85 Административно дело No 88/2019, II състав Закон за защита от дискриминация Е.Ц.И. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 24.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 88/2019г. по описа на Административен съд-Плевен и изпраща делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
86 Административно дело No 89/2019, IV състав Закон за защита от дискриминация Е.Ц.И. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 24.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 89/2019г. по описа на Административен съд-Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на л.св.Е.Ц.И..
87 Административно дело No 93/2019, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Г.В.В.,
ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
  Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 24.1.2019г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 93/2019 г. по описа на АС Плевен, образувано по жалбата на Г.В.В.,***, срещу Заповед № 1-5320 от 20.12.2018г. на Главния директор на ГДИН към адм. дело № 91/2019г. по описа на същия съд и прекратява настоящото съдебно производство. Определението да се съобщи на страните – за сведение. Определението не подлежи на обжалване.
88 Административно наказателно дело (К) No 1000/2018, I състав ЗАНН: НАП ЕТ А.Д.П. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 25.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90 от 20.09.2018 г. на Районен съд – Червен бряг, постановено по н.а.х.д. № 161/2018 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
89 Административно дело No 26/2019, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 25.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на л.св.Е.Ц.И., направено в молба вх.№410/24.01.2019г. за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите по подадената от него искова молба. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба подадена от л.св.Е.Ц.И., изтърпяващ наказание в затвора Враца, срещу ГДИН-София с посочено правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ и цена на иска 50000лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №26/2019г. по описа на Административен съд-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, в частта относно оставяне исковата молба без разглеждане и прекратяване на делото, подлежи на оспорване с частна жалба, чрез Административен съд Плевен, пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението, в останалата част не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на л.св.И..
90 Частно админист. наказателно дело (К) No 63/2019, II състав Частни КАНД и КАД М.Г.Г. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 25.1.2019г.
Отменя и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ разпореждане от 12.11.2018г. по НАХД №1534/2018г. по описа на Районен съд-Плевен. ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд-Плевен за администриране на касационната жалба съобразно указанията, дадени в настоящето определение. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните по делото. Потвърждава
91 Административно наказателно дело (К) No 988/2018, I състав ЗАНН: РДГ С.Д.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 06.07.2018 г. на Районен съд – Тетевен, постановено по н.а.х.д. № 168/2018 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
92 Административно наказателно дело (К) No 1035/2018, I състав ЗАНН: ИАРА С.И.И. АГЕНЦИЯ РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 816 от 18.10.2018 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 1726/2018 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
93 Административно дело No 1105/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.С.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ДОЛНИ ДЪБНИК Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 28.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ №18-0257-000136 от 12.10.2018г. на Началник група при ОД на МВР-Плевен, РУ-Долни Дъбник, с която спрямо И.С.Б. *** е приложена принудителна административна мярка по чл.171 т.2а б.“А“ от ЗДвП-прекратяване на регистрацията на ППС за срок от една година. Решението може да се оспорва с касационна жалба, чрез Административен съд Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.
94 Административно дело No 45/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЗП В. П. Т. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 28.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на В. П. Т., *** срещу уведомително писмо № 02-150-6500/3413/23.08.2018 година за извършена оторизация и изплатено финансова подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. за кампания 2015 година на зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 45/2018 година по описа на Административен съд-Плевен. Препис от определението да се връчи на оспорващия и зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“. Определението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
95 Административно дело No 68/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.В.В. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 18.1.2019г.
Оставя без уважение искането на Г. В. В., Затвора Плевен, V-та група за освобождаване от държавна такса.
Указва на Г. В. В., Затвора Плевен, V-та група в срок до 16.00 часа на 22.01.2019 година да внесе по сметка на Административен съд –Плевен държавна такса в размер на 10 лева и уведоми за това съда, като представи вносна бележка.
Указва на Г. В. В., Затвора Плевен, V-та група че при неизпълнение на указанието на съда в срок, жалбата му ще бъде оставена без разглеждане като нередовна и съдебното производство ще бъде прекратено.
Определението да се съобщи на по факса на В. , като се отбележи час и дата на връчване и на началника на Затвора Плевен с отбелязване на дата и час на връчване.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 3- дневен срок от получаване на съобщението с оглед характера на производството.

 Определение от 28.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на Г.В. ***, V-та група срещу заповед № 1486/06.12.2018 година на началника на Затвора Ловеч, с която е наложено дисциплинарно наказание. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 68 по описа за 2018 година на Административен съд - Плевен. Определението да се съобщи на по факса на В. , като се отбележи час и дата на връчване и на началника на Затвора Плевен и на началника на Затвора Ловеч с отбелязване на дата и час на връчване. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

96 Административно дело No 111/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.П.Ц. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ КНЕЖА Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 28.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №111 по описа за 2019г. на Административен съд Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Враца. Определението не подлежи на обжалване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
97 Административно наказателно дело (К) No 887/2018, I състав ЗАНН: КФН ПЕТРОЛ АД ЛОВЕЧ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ГР.СОФИЯ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 29.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100 от 03.05.2018 г. на Районен съд – Ловеч, постановено по н.а.х.д. № 140/2018 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
98 Административно дело No 7/2019, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Л.Т.М. СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ХИРУРГИЧНИ И ОРТОПЕДИЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ НЕЛК СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 29.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Т.М. *** срещу ЕР на НЕЛК № 0280 от зас. № 025/05.11.2018г., с което отменя и връща ЕР на ТЕЛК за ново освидетелстване на основание чл. 51 ал.3 от ПУОРОМЕРКМЕ за отстраняване на допуснатите пропуски и неточности в ЕР на ТЕЛК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 7/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
99 Административно дело No 49/2019, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.Х.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 29.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на И.Х.И.,*** срещу заповед № 08-186/27.12.2018 година на началник на Затвор Белене, с която се разпорежда изпълнението на наказанието „доживотен затвор без право на замяна“ да продължи в Зоната за повишена сигурност. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 49 по описа за 2019 година на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на И.Х.И.,*** и на началника на Затвора Белене. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
100 Административно дело No 92/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.В.В. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 29.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.В.В. с ЕГН **********, изтърпяващ наказание в ОЗ-Плевен, 5 гр., против Заповед №1560А/18.12.2018 год. на Началника на затвора-гр.Ловеч. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №92 по описа на Административен съд-гр.Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба чрез Административен съд-гр.Плевен пред Върховен административен съд, в 7 (седем) дневен срок от съобщението до страните. Препис от същото да се изпрати незабавно по факс, електронна поща или друг подходящ начин, с указание да бъдат върнати отрязъците от съобщенията незабавно след връчването им: на жалбоподателя и на Началника на затвора –гр.Ловеч.
101 Административно дело No 99/2019, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Г.В.В. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 29.1.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на Г.В. ***, V-та група срещу заповед № 1486а/06.12.2018 година на началника на Затвора Ловеч, с която е отнет 1 бр. мобилен телефон „Алкател“ и 1 бр. сим карта. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 99 по описа за 2019 година на Административен съд- Плевен. Определението да са съобщи по на В., като се отбележи час и дата на връчване и на началника на Затвора Плевен с отбелязване на дата и час на връчване и на началника на Затвора Ловеч. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му..
102 Административно дело No 992/2018, IV състав КСО В.В.М. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 30.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М. срещу Решение № 2153-14-81/18.10.2018г. на Директора на ТП на НОИ-Плевен, с което е отхвърлена негова жалба вх.№1054-14-15/18.09.2018г. и е потвърдено Разпореждане №РП-5-14-00457668/14.09.2018г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО. ОСЪЖДА В.В.М. ***, ЕГН:**********, да заплати по сметка на ТП на НОИ-Плевен направените по делото разноски в размер на 100лева (сто лева). Решението може да се оспори с касационна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
103 Административно дело No 1052/2018, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 30.1.2019г.
ОТМЕНЯ т.1, т.2, т.2.1 от чл.25, ал.1 на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен, ведно с т.1 и т.2 от Раздел II на Приложение №2 към наредбата, т.3.1, т.3.9, пр.1-4, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.13, 17.1 и 17.2 от т.15, 16.1, 16.2, 16.3 и 16.4 от т.14 на Раздел II от Приложение №4 към наредбата, и която наредба е приета с решение № 705 от 25.09.2017 г. на Общински съвет Плевен, изменена с решение № 883 от 29.03.2018 г. ОСЪЖДА Община Плевен да плати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 /двадесет/ лева разноски по делото за обнародване на оспорването в ДВ. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Плевен за обнародване, като се представят доказателствата пред Административен съд – Плевен за изпълнение на това задължение.
104 Административно дело No 1100/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 30.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на ищеца А.К.М.,*** за освобождаване от внасянето на държавна такса за съдебното производство. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на ищеца А.К.М.,***, за предоставяне на правна помощ за процесуално представителство по адм.д. № 1100/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на л.св. А.К.М.,*** срещу Главна дирекция изпълнение на наказанията – София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1100/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на ищеца.
105 Административно наказателно дело (К) No 1119/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.В.Ц. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 30.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 856 от 29.10.2018 г., постановено по анд № 2309/2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
106 Административно наказателно дело (К) No 1124/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Б.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 30.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 798 от 15.10.2018 г., постановено по анд № 1967/2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
107 Административно дело No 1178/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.В.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН,
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 30.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Д.В.Д. ***, против мълчалив отказ на Директора на Областна дирекция на МВР-Плевен и Началника на сектор Пътна полиция при ОД на МВР-Плевен за регистрация на лек автомобил Хюндай. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1178 по описа на Административен съд-Плевен за 2018 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба чрез Административен съд-Плевен пред Върховен административен съд, в 7 (седем) дневен срок от съобщението до страните. Препис от същото да се изпрати на страните.
108 Административно дело No 46/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.В.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 30.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №46/2019 год. по описа на Административен съд-Плевен. ВРЪЩА ДЕЛОТО на Административен съд – Ловеч. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
109 Административно дело No 75/2019, IV състав Закон за местните данъци и такси Е.Л.П. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ МЕСТНИ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 30.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №75/2019г по описа на Административен съд-Плевен. ИЗПРАЩА делото по подведомственост на съответния компетентен орган в звено “Местни приходи“ при Община Долни Дъбник за произнасяне по жалбата на Е.Л.П., чрез адв.Г.П.-С. от САК, срещу отказ за издаване на удостоверение за данъчни оценки на недвижими имоти по три броя дела по описа на ПлОС с вх.№№6000/28.11.2018г. по т.д.№187/2018г., 6132/06.12.2018г. по т.д.№188/2018г. и 6283/13.12.2018г. по т.д.№189/2018г., обективиран в писмо изх.№9400-162-1/14.01.2019г. на главен експерт „Местни приходи“ при Община Долни Дъбник. Определението подлежи на оспорване от страните и от съответния компетентен орган в звено “Местни приходи“ при Община Долни Дъбник с частна жалба чрез Административен съд-Плевен пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните по делото и на съответния компетентен орган в звено “Местни приходи“ при Община Долни Дъбник.

Определение от 1.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е. Л. П., чрез адв.Г.. П.-С. от САК, в частта срещу отказа за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижими имоти по т.д.№187/2018г. по описа на ОС-Плевен, обективиран в писмо изх.№9400-162-1/14.01.2019г. на главен експерт „Местни приходи“ при Община Долни Дъбник.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №75 по описа за 2019г. на Административен съд-Плевен в тази част.
ПРОИЗВОДСТВОТО по делото продължава по жалбата на Е. Л. П., чрез адв.Г. П.-С. от САК, срещу отказа за издаване на удостоверение за данъчни оценки на недвижими имоти по два броя дела по описа на ПлОС с вх.№№6132/06.12.2018г. по т.д.№188/2018г. и 6283/13.12.2018г. по т.д.№189/2018г., обективиран в писмо изх.№9400-162-1/14.01.2019г. на главен експерт „Местни приходи“ при Община Долни Дъбник, като същото остава насрочено за 22.05.2019г. от 09.30часа.
ПРЕПИС от молба вх.№1677/29.03.2019г. на адв.С. да се изпрати на ответника за сведение.
ЗАДЪЛЖАВА ответника, в срок до съдебно заседание, да представи по делото заверени копия на удостоверенията за данъчни оценки, описани в нотариалните актове, посочени в молба вх.№1677/29.03.2019г., както и декларациите на собственика или други писмени документи, послужили за издаване на тези данъчни оценки.
ИЗИСКВА от Агенция по вписванията-Плевен, в 7-мо дневен срок от съобщението, да представят по делото заверени копия от посочените в Нотариален акт №193, том ІІІ, рег.№4057, дело №553/2013г. от 05.12.2013г. на нотариус И. И., вписан в Служба по вписвания вх.рег.№19320, акт №132, том 53, дело №11014 от 05.12.2013г.; Нотариален акт №177, том 3, рег.№3889, дело 539 от 28.11.2013г., сключен пред нотариус с район на действие РС-Плевен И. И., рег.№007 на Нотариалната камара, вписан в АВ-Плевен под №170, том 51, дело 10689/28.11.2013г. и Нотариален акт №195, том3, рег.№4059, дело 555 от 05.12.2013г., сключен пред нотариус с район на действие РС-Плевен И. И., рег.№007 на Нотариалната камара, вписан в АВ-Плевен под №95, том 53, дело 10975/05.12.2013г., удостоверения за данъчни оценки.
ИЗИСКВА от нотариус И. И., с район на действие РС-Плевен, рег.№007 на Нотариалната камара, в 7-мо дневен срок от съобщението, да представи по делото заверени копия от посочените в Нотариален акт №193, том ІІІ, рег.№4057, дело №553/2013г. от 05.12.2013г. на нотариус И. И., вписан в Служба по вписвания вх.рег.№19320, акт №132, том 53, дело №11014 от 05.12.2013г.; Нотариален акт №177, том 3, рег.№3889, дело 539 от 28.11.2013г., сключен пред нотариус с район на действие РС-Плевен И. И., рег.№007 на Нотариалната камара, вписан в АВ-Плевен под №170, том 51, дело 10689/28.11.2013г. и Нотариален акт №195, том3, рег.№4059, дело 555 от 05.12.2013г., сключен пред нотариус с район на действие РС-Плевен И. И., рег.№007 на Нотариалната камара, вписан в АВ-Плевен под №95, том 53, дело 10975/05.12.2013г., удостоверения за данъчни оценки.
Определението в прекратителната му част подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението, в останалата част не подлежи на оспорване.
Преписи от определението да се изпратят на страните.

110 Административно дело No 83/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Й.Б. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 30.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на л.св.М.Б. за предоставяне на правна помощ. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на л.св.М.Й.Б.,***, срещу Заповед №8/10.01.2019г. на Началника на затвора Белене. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №83 по описа за 2019 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св.Б. и на Началника на затвора Белене.
111 Административно дело No 113/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Ц.И. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 30.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №113 по описа на Административен съд –Плевен за 2019 год. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на ищеца и на МП.
112 Административно дело No 1005/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОРДИМ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 31.1.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.14, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи на територията на Община гр. Пордим, приета с решение № 287 по протокол № 17/30.01.2017г. на Общински съвет –Пордим в частта относно израза „с изключение на подлежащите на концесиониране обекти“. ОСЪЖДА Община Пордим да плати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 (двадесет) лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Плевен за обнародване по начина, по който е обнародвана наредбата, като се представят доказателствата пред Административен съд – Плевен за изпълнение на това задължение.
113 Административно дело No 1070/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.К.М. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Разпореждане от 31.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искова молба от А.К.М., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора Белене, срещу Началника на затвора Белене, с която на основание чл.276, ал.1, т.1 и 2 ЗИНЗС се иска да бъде прекратено незаконосъобразното фактическо бездействие на ответника, относно контрола на качеството на водата в затвора до изграждането на пречиствателна станция по европейски стандарт, както и да бъде осигурена ищеца минерална вода в количество не по- малко от 6 литра на ден. Разпореждането подлежи на оспорване с касационна жалба пред тричленен състав на Административен съд- Плевен в срок от 3 дни от съобщаването му на страните съгласно чл. 281 от ЗИНЗС.

 
Определение от 26.2.2019г.
ДОПЪЛВА разпореждане 628/31.01.2019г., постановено по административно дело № 1070/2017г. по описа на АС- Плевен, както следва:
ОСЪЖДА А. К. М., ЕГН ***, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора Белене да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“- София разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване пред тричленен състав на Административен съд- Плевен в срок от 3 дни от съобщаването му на страните.
Преписи от определението да се изпратят на страните.
114 Административно дело No 1161/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 31.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ищеца Е.Ц.И.,***, за освобождаване от внасянето на държавна такса за съдебното производство. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на ищеца Е.Ц.И.,***, за предоставяне на правна помощ за процесуално представителство по адм.д. № 1161/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Е.Ц.И.,*** срещу Министерство на правосъдието с правно основание чл. 1 ал.1 ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, произтичащи от неправилното отхвърляне на исковата му молба по АД № 1124/2017г. по описа на Административен съд – Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1161/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, подадена чрез АС – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на ищеца.
115 Административно дело No 117/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Ц.И. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 31.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №117 по описа на Административен съд –Плевен за 2019 год. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.

116

Административно дело No 972/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КАФЕ ПОИНТ ООД ПЛЕВЕН ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 1.2.2019г.
ОТМЕНЯ отказа в писмо с Изх. № ТСУ-26-3913-3/05.10.2018г. на Главния архитект на Община Плевен за издаване на разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение - автомат за топли напитки на ул. „Ц.Б.ІІІ“ № 2 пред комплекс „Р“ в поземлен имот с идентификатор 56722.659.807 по КК КР на гр. Плевен по заявление Вх. № ТСУ-26-3913-3/18.09.2018г. на „Кафе Поинт“ ООД – Плевен, представлявано от Д.П.. ВРЪЩА административната преписка на Главния архитект на Община Плевен за произнасяне по заявлението на „Кафе Поинт“ ООД – Плевен с Вх. № ТСУИС-26-3913-3/18.09.2018г. за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект (автомат за топли напитки) на осн. чл. 56 от ЗУТ, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за произнасянето по заявлението. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на „Кафе Поинт” ООД – Плевен, представлявано от Д.М.П. направените деловодни разноски в размер на 50 лв. – д.т. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

117

Административно дело No 1117/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.В.Ц. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ СОФИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 1.2.2019г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите -София, с адрес гр.София, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, представлявана от Изпълнителния директор да заплати на В.В.Ц. с ЕГН ********** *** сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №1393 по описа на РС-Плевен за 2018 год. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите -София, с адрес гр.София, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, представлявана от Изпълнителния директор да заплати на В.В.Ц. с ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 310 (триста) лева, представляващи възнаграждение за един адвокат и държавна такса за образуване на делото. Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез Административен съд -гр.Плевен, пред Върховния Административен съд на Р България. Преписи от решението да се изпратят на страните.

118

Административно дело No 1174/2018, IV състав КСО Я.Г.Н. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 1.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-14-86/16.11.2018г. на Директора на ТП на НОИ-Плевен и потвърденото с него Разпореждане №2170-14-110#21/26.09.2018г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ-Плевен. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ-Плевен за ново произнасяне по Заявление вх.№2170-14-110/02.11.2016г. подадено от Я.Г.Н. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 ал.1 и ал.2 вр. чл.9а от КСО, при съобразяване с мотивите по тълкуването и прилагането на материалния закон, направени в настоящето решение. ОСЪЖДА Териториално поделение на Национален осигурителен институт-Плевен да заплати в полза на Я.Г.Н. ***, ЕГН:**********, направените по делото разноски в размер на 480.00лева /четиристотин и осемдесет лева/. Решението може да се оспори с касационна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

119

Частно административно дело No 91/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.В.В. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 1.2.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на Г.В. ***, срещу заповед № Л-5320/20.12.2018 година на главен директор на ГДИН, с която се разпорежда преместването му от Затвора Ловеч в затвора Плевени и искане на Г.В. ***, V-та група за спиране на предварително изпълнение на заповед № Л-5320/20.12.2018 година на главен директор на ГДИН. Прекратява съдебното производство по адме дело № 91 по описа за 2019 година на Административен съд Плевен. Определението да се съобщи оспорващия, на началника на Затвора Плевени началника на Затвора ловеч. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

120

Административно дело No 94/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.В.В. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 1.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на л.св.Г.В., понастоящем изтърпяващ наказание в затвора Плевен, за обявяване нищожността на Заповед №1560/18.12.2018г. на Началника на затвора Ловеч, с която л.св.В. е наказан на основание чл.101 т.5 и чл.102 ал.2 от ЗИНЗС с дисциплинарно наказание „Лишаване от хранителна пратка“ за срок от три месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №94 по описа за 2019 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните чрез администрацията на затвора Плевен по ФАКС с указания за незабавно връчване на страните.

121

Административно дело No 959/2018, III състав Кодекс на труда СИЯНА 24 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 4.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „С 24“ ЕООД – гр. Койнаре, чрез управителя В.Ц.Б. срещу Постановление от 03.10.2018г. на ДИТ – Плевен за обявяване съществуването на трудово правоотношение между дружеството и Р.О.К., изпълняваща длъжност „администратор“ във фитнес клуб „Д.К.“ гр. Плевен, ул. „*** на осн. чл. 405а ал.1 от КТ и на осн. чл. 405а ал.4 от КТ е предписано сключването на трудов договор с лицето в срок до 14.10.2018г. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

122

Административно дело No 98/2019, II състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Е.З.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 5.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 98/2019г. по описа на Административен съд-Плевен и изпраща делото по подсъдност на Административен съд- Перник. Определението не подлежи на обжалване.

123

Административно дело No 4/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.Д.З. ТЕЛК ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 6.2.2019г.
ВРЪЩА искова молба на К.Д.З., с ЕГН **********, понастоящем изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в затвора гр.Белене, с която е предявена искова претенция в размер на 5452,98 лв., от които 452,98 лв. имуществени вреди, представляващи неплатени пенсии по вина на ТЕЛК- Плевен при УМБАЛ „Д-р Георги Странски“- трети състав, а за цялата претендирана сума са посочени като ответници на различни основания и ТЕЛК- Силистра; ТП на НОИ- Силистра; Окръжна прокуратура- Плевен; д-р Гъбов от лечебницата на ОЗ „Белене“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 4 по описа за 2019 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св. К.Д.З., с ЕГН **********, понастоящем изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в затвора гр.Белене.

124

Административно дело No 58/2019, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.И.Л. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 6.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на л.св.П.И.Л.,***, за освобождаване от внасяне на държавна такса по делото. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на л.св.П.И.Л.,***, за предоставяне на правна помощ по адм.дело №58/2019г. по описа на Административен съд Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на л.св.П.И.Л., изтърпяващ наказание в затвора Плевен, против Инспекция по труда-Плевен с цена на иска 8000лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №58/2019г. по описа на Административен съд Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, подадена чрез Административен съд Плевен в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св.Л..

125

Административно дело No 90/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.А.Д. ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 7.2.2019г.
Връща искова молба от А.А.Д., изтърпяващ наказание в затвора –гр.Белене, първа група, 505 килия. Прекратява съдебното производство по административно дело № 90 по описа на Административен съд –Плевен за 2019 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на ищеца.

126

Административно дело No 919/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.Б. НАЧАЛНИКА НА РУ ЧЕРВЕН БРЯГ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 11.2.2019г.
Отменя заповед за прилагане на ПАМ №18-0374-000232/08.09.2018 г. на началник на РУ – Червен бряг при ОД на МВР – Плевен. Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.

127

Административно наказателно дело (К) No 1127/2018, I състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.Л.С. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 871 от 31.10.2018 г., постановено по анд № 2225/2018 г на Районен съд – Плевен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване с мотивите на постановеното решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

128

Административно наказателно дело (К) No 1151/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.В.В. ОД НА МВР СЕКТОР ПП Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 900 от 13.11.2018 г., постановено по анд № 938/2018 г. на Районен съд – Плевен, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0938-005729/15.11.2017 г. на Началника на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Плевен, в частта, с която на А.В.В. ***, ЕГН ********** са наложени административни наказания: глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175, ал.1 т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.103 от ЗДвП и глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал.3, пр.2 от ЗДвП за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП и на основание Наредба №Із-2539 на МВР са му отнети общо 12 контролни точки. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

129

Административно дело No 1173/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.И.С. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Е.И.С. с ЕГН ********** ***, чрез адв.Е.П. от САК със служебен адрес ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0374-000287/11.11.2018 год. на Началник РУ-Червен бряг, с която спрямо жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2, б.“и“от ЗДП – временно спиране от движение на МПС за срок от един месец. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №1173 по описа на Административен съд град Плевен за 2018 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд чрез Административен съд град Плевен в 7 (седем) дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

130

Административно наказателно дело (К) No 1203/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Ю.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 11.2.2019г.
Прекратява производството по КАНД №1203 /2018г. по описа на Административен съд- Плевен. Изпраща делото на Върховен административен съд за определянето на друг равен по степен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.

131

Административно дело No 70/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.И.Н.,
М.Н.Н.,
Г.М.С.,
М.М.С.,
С.П.С.,
Х.П.,
М.Д.Ф.,
Ф.А.Ф.,
В.В.Н.,
Ц.К.Х.,
Д.С.П.,
А.К.Д.,
И.Т.И.,
А.Е.Ж.,
И.И.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата (наречена възражение) на живущите в бл.2/88, с адрес гр.Червен бряг, ул.“Цар Калоян“ №37, вх.“А“ и вх.“Б“, срещу Заповед №РД-11-1/04.01.2019г. на Кмета на Община Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №70 по описа за 2019 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

132

Административно наказателно дело (К) No 150/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.С.У. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.2.2019г.
Прекратява съдебното производство по к.адм. дело № 150 по описа за 2019 г. на Административен съд Плевен. Изпраща на Върховен административен съд –София к.адм. дело № 150/2019 година по описа на Административен съд –Плевен за определяне на друг административен съд за разглеждане и решаване на делото. Определението да се съобщи на страните. Определението не подлежи на обжалване.

133

Административно дело No 825/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.В.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 12.2.2019г.
Отхвърля искова молба на Т.В.Т.,*** срещу ГДИН, гр. София, бул. „Ген. Столетов“ № 21 като възложител на дейността на ОЗ –Плевен по реда на чл. 284 от ЗИНЗС с искане за присъждане на обезщетение в размер на 1000 лева и законната лихва до датата на окончателното изплащане на претендираната сума за претърпени неимуществени вреди за периода 13.07.2018 г – 17.07.2018 година, когато пребивава в коридора „разпределител“ при ОЗ –Плевен, тъй като не е имал право на телефонни разговори и престой на открито по един час на ден. Оставя без уважение искането на процесуален представител на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение . Решението да се съобщи на страните. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.

Определение от 7.10.2019г.

134

Административно дело No 966/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 12.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ иска на И.М.Р., ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ с цена 5000 лева за причинени неимуществени вреди в периода 01.03.2018 г. - 10.05.2018 г., в резултат от незаконосъобразни действия и бездействия на затворническата администрация, изразяващи се в спиране на ищеца от полагане на доброволен труд в Затвора Белене. ОТХВЪРЛЯ искането на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за присъждане на разноски. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

135

Административно дело No 985/2013, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ШАНС 65 ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 12.2.2019г.
ОТМЕНЯ определението, с което адм.дело №985/2013г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.02.2019г. от 09.30часа.
СПИРА производството по адм.дело №985/2013г. по описа на Административен съд Плевен до приключване с влязъл в сила съдебен акт по гр.дело №326/2019г. по описа на Районен съд Плевен.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението до страните.
Деловодителят на ІV-ти състав да следи движението на гр.дело №326/2019г. по описа на Районен съд Плевен и да докладва на съдия-докладчика по делото.

136

Административно дело No 1163/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Р.Я. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 12.2.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР –Плевен, гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ № 3 да заплати на И.Р.Я., ЕГН **********,*** сумата от 100 (сто) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №2299 по описа за 2018 година на РС Плевен. Осъжда Областна дирекция на МВР –Плевен, гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ № 3 да заплати на И.Р.Я., ЕГН **********,*** направените в настоящото съдебно производство разноски в размер общо на 310 (триста и десет) лв., съставляващи заплатеното адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. и държавна такса в размер на 10 лв. Препис от решението да се изпрати на страните. Решението може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд –Плевен пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му.

137

Административно дело No 43/2019, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.И.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.Б. *** срещу отказ на Кмета на Община Плевен за сключване на договор за отстъпване право на строеж за гараж – допълващо застрояване към апартамент 1 в ПИ с идентификатор 56722.654.197, съставляващ УПИ ХV-17 кв.7 по плана на гр. Плевен и последващо издаване разрешение за строеж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 43/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

138

Административно дело No 56/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.К.,
Ц.Л.Х.,
П.Н.Г.,
Б.Б.С.,
Д.Д.Б.,
Л.Р.Х.,
С.Ц.И.,
А.Н.И.,
Б.И.К.,
В.С.М.,
Т.С.Д.,
П.П.Х.,
А.Г.Д.,
Л.Ж.П.,
Д.И.Б.,
Р.В.А.
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение с вх.№ТСУ-94А-5513-2/13.11.2018 год. на „живущите в ЖСК „Царевец“, намираща се на бул „Христо Ботев“ №89“, против издадена виза за проектиране на гаражи в УПИ I, кв.67 по плана на гр.Плевен. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №56 по описа на Административен съд град Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд чрез Административен съд град Плевен в 7 (седем) дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

139

Административно наказателно дело (К) No 1091/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН О.Ф.Ф. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 766 от 09.10.2018 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 1780/2018 г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0938-006728/16.05.2018г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Плевен, с което на О.Ф.Ф. *** на осн. чл. 175, ал. 3, предл. 1 от ЗДВП са наложени административни наказания „глоба“ в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП и са отнети 10 контролни точки за извършеното нарушение. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

140

Административно наказателно дело (К) No 1120/2018, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.М.Н. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 810 от 17.10.2018 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 1739/2018 г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26/10.04.2017г. на Началник група „Миграция“ към ОД на МВР – Плевен, с което на осн. чл. 48, ал. 1, т. 3 от ЗЧРБ на Н.В.М. с ЛНЧ **********, роден в Руска Федерация и с руско гражданство, живущ ***, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 34 от Закона за чужденците в Р България. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

141

Административно наказателно дело (К) No 1186/2018, I състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СОФИЯ Я.С.М. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 13.2.2019г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 884 от 8.11.2018 г., постановено по анд № 2249/2018 г. в частта, с която Районен съд – Плевен е отменил Наказателно постановление № 15-032 от 10.08.2018 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ гр. Плевен, към ГД „Рибарство и контрол“ при ИАРА в частта, с която на Я.С.М., на основание чл. 64 от ЗРА е наложено административно наказание - глоба в размер на 100.00 лева за нарушение на чл. 22, ал. 1 от ЗРА и вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-032 от 10.08.2018 г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ гр. Плевен, към ГД „Рибарство и контрол“ при ИАРА в частта, с която на Я.С.М., на основание чл. 64 от ЗРА е наложено административно наказание - глоба в размер на 100.00 лева за нарушение на чл. 22, ал. 1 от ЗРА. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

142

Административно наказателно дело (К) No 1202/2018, I състав ЗАНН: КЗП П.Г.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 885 от 8.11.2018 г., постановено по анд № 2415/2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

143

Административно дело No 114/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.В.В. ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОХРАНА СОФИЯ,
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 13.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 114/2019г. по описа на Административен съд-Плевен и изпраща делото на Административен съд- Ловеч като компетентен съд, който следва да изпълни разпоредбата на чл.135, ал.6 от АПК. Определението не подлежи на обжалване.

144

Частно административно дело (К) No 138/2019, II състав Частни КАНД и КАД Е.Ц.И. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №24/04.01.2019г. по адм.дело №1046/2018г. по описа на Административен съд Плевен, с което е оставено без разглеждане искането на л.св.И. с правно основание чл.276 ал.1 т.1 вр. чл.3 ал.1 от ЗИНЗС за прекратяване на действия и бездействия на орган по изпълнение на наказанията или на длъжностно лице, представляващи нарушение на забраната по чл.3 от ЗИНЗС и производството по делото е прекратено. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните.

145

Административно наказателно дело (К) No 1074/2018, I състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КНЕЖА М. МИТЕВА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ,
И.Л.К.
Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 509/29.06.2018г. на Директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 509/29.06.2018г. на Директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, с което на И.Л.К. *** на осн. чл. 266 ал.1, пр.1 от Закона за горите е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 108 ал.1 т.1 от Закона за горите И ПРЕКРАТЯВА образуваното административно-наказателно производство. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

146

Административно наказателно дело (К) No 1084/2018, I състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ П.Т.Й. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 867/30.10.2018г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2273/2018г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 686/04.09.2018г. на Директора на РДГ – Ловеч, с което на П.Т.Й. *** на осн. чл. 257, ал.1, т. 2 във вр. чл. 108 ал.1 т.4 от Закона за горите е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 53, ал. 1 и ал.2 т.2 от Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

147

Административно наказателно дело (К) No 1089/2018, I състав ЗАНН: КЗП А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 802/16.10.2018 г., постановено по НАХД № 1822/2018 г. по описа на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

148

Административно наказателно дело (К) No 60/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.С.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1010/28.12.2018 год. по анд №2755/2018 год. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

149

Административно дело No 815/2017, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Р.Д.Д. НЕЛК СОФИЯ ПЪРВИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 15.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Д. *** против Експертно решение №0163/01.03.2017г. на НЕЛК-Първи специализиран състав по сърдечно-съдови заболявания. Решението може да се оспорва с касационна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните в производството.

150

Административно дело No 862/2018, IV състав КСО Н.М.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 15.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.М.А. *** против Решение №2153-14-68/31.08.2018г. на Директора на ТП на НОИ-Плевен, с което е отхвърлена негова жалба вх.№1012-14-62/10.08.2018г. и е потвърдено Разпореждане №2113-14-1152##2/24.07.2018г. на Ръководител ПО. ОСЪЖДА Н.М.А. ***, ЕГН: **********, да заплати в полза на ТП на НОИ-Плевен направените по делото разноски в размер на 100.00лева /сто лева/. Решението може да се оспори с касационна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

151

Административно дело No 937/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Д.Ц. НАЧАЛНИК РУ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 15.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от П.Д.Ц. ***, подадена чрез адв. Т. К. ***, против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18- 0256- 000215 от 18.08.2018г. на началник РУ Долна Митрополия към ОД на МВР Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 937/2018г. по описа на Административен съд- Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

152

Административно дело No 1104/2018, VI състав Закон за водите ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 18.2.2019г.
Отхвърля жалба на ТП Държавно горско стопанство –Плевен, гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 37 чрез представляващия инж. Я.П. - директор срещу решение № ПВ1-86/12.11.2018 година на директора на Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен за отказ за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11520142/17.12.2012 година. Отхвърля жалба на ТП Държавно горско стопанство –Плевен, гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 37 чрез представляващия инж. Я.П. - директор срещу решение № ПВ-1-86/16.11.2018 година на директора на Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № ПВ1-86/12.11.2018 година за отказ за продължаване срока на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоражения № 11520142/17.12.2012 година. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

153

Административно дело No 179/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 18.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 179 по описа на Административен съд- Плевен за 2019 г., образувано по жалба от В.И.С. с ЕГН **********,***, II-ра група, против Заповед №203/6.12.2018 год. на Началника на затвора-гр.Белене. ИЗПРАЩА делото по подведомственост на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му, от жалбоподателя В.И.С., от Началника на затвора –гр.Белене и от главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Преписи от определението да се изпратят незабавно на страните и на главния директор на ГДИН, по факс/електронна поща или друг бърз начин, с указание отрязък от съобщенията за връчване на определението да се върнат по делото.

154

Административно дело No 806/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Ц.В. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 19.2.2019г.
Отхвърля искова молба на П.Ц.В.,***, съдебен адрес:*** срещу Държавен фонд „Земеделие“, ЕИК 121100421, гр. София 1618, бел. „*****“ № 136 с искане за присъждане на обезщетение в размер на 22 916, 61 лева за причинени имуществени вреди от обявено за нищожно уведомително писмо изх. № 01-153-65000/96 от 31.01.2014 г. на П.Д.вр.и.д. директор на ОД на ДФЗ –Плевен. Осъжда П.Ц.В.,*** , да заплати на ДФ“Земеделие“ гр. София, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 разноски в размер на 200 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.

Определение от 1.4.2019г.
Изменя решение №79/19.02.2019 г. по и.адм. дело № 806/2017 по описа на АС Плевен в частта за разноските , като:
„Оставя без уважение искането на пълномощника на ДФ“Земеделие“ гр. София, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 136 за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.”
Определението да се съобщи на страните.
Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

155

Административно дело No 665/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.А.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 19.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.К. *** срещу Заповед № 18-0938-000949/13.05.2018г. на Началник Сектор „ПП” при ОД на МВР – Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171 т.1 б. „б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА В.А.К. *** да заплати на ОД на МВР – Плевен юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

156

Административно наказателно дело (К) No 1043/2018, I състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.Л.С. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 19.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 748 от 2.10.2018 г., постановено по анд № 2228/2018 г. на Районен съд – Плевен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване с мотивите на постановеното решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

157

Административно наказателно дело (К) No 1087/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.Д. ОД НА МВР КАТ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 19.2.2019г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 807 от 17.10.2018 г., постановено по НАХД № 1750 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

158

Административно дело (К) No 1113/2018, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ В.С.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ БЯЛА СЛАТИНА Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 19.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 257/19.11.2015г. на Районен съд – Бяла Слатина, постановено по адм.д. № 461/2015г. по описа на съда в частта, с която е прогласена нищожността на Решение № 128М от 11.09.1998г. (погрешно посочена година - 2014г.) и Решение № 130М от 11.09.1998г. на ПК – Бяла Слатина и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ искането на В.С.М. *** за прогласяване на нищожност на Решение № 128М от 11.09.1998г. на ПК-Бяла Слатина, с което е възстановено правото на собственост на наследниците на Ц. В. П. върху земеделски земи по чл. 27 ППЗСПЗЗ съгласно плана за земеразделяне на с. Малорад по преписка № 917М от 03.02.1992г. от М. Ц. П. както следва: 1) нива от 95,901 дка, втора категория в местността „Оряховска локва“ и 2) лозе от 0,500 дка; както и искането за прогласяване на нищожност на Решение № 130М от 11.09.1998г. на ПК – Бяла Слатина, с което по същото заявление е възстановено правото на собственост на осн. чл. 18ж, ал.1 ППЗСПЗЗ на наследниците на Ц. В. П. върху имот – трайни насаждения от 8,014 дка. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. ОСЪЖДА В.С.М. *** да заплати на Общинска Служба „Земеделие“ – Бяла Слатина юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв. за осъщественото по делото процесуално представителство. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

159

Административно наказателно дело (К) No 36/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Н.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 19.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 943 от 30.11.2018 г., постановено по НАХД № 2470 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0938-001631/04.05.2015г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР - Плевен, с което на основание чл. 182, ал.1, т.3 от ЗДвП на И.Н.И. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 100 /сто/ лева, за нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП. ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд Плевен за произнасяне по жалбата на И.Н.И. *** срещу Наказателно постановление № 15-0938-001631/04.05.2015г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Плевен, с което на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП на И.И. е наложена глоба в размер на 10лева, за извършено нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

160

Административно наказателно дело (К) No 108/2019, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА В.В.Д. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 19.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №170/21.12.2018 год. по анд №304/2018 год., с което Районен съд-Левски е отменил Наказателно постановление № 172/2018 на заместник началника на Митница Свищов, с което на В.В.Д. с ЕГН ********** ***, на основание чл.123, ал.1, пр.1 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 1484,54 лева (хиляда четиристотин осемдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки) и вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 172/2018 на заместник началника на Митница Свищов, с което на В.В.Д. с ЕГН ********** ***, на основание чл.123, ал.1, пр.1 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 1484,54 лева (хиляда четиристотин осемдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки). РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

161

Административно дело No 770/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Й.Г. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 20.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Й.Г., ЕГН **********, против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0374-000195 от 29.07.2018 г. на Началника на РУП към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Плевен, РУ-Червен бряг, с която на основание чл.171, т.1, буква “б” от ЗДвП временно е отнето свидетелството за управление на МПС на Г. до решаване въпроса с отговорността, но не повече от 18 месеца. ОСЪЖДА В.Й.Г., ЕГН **********, да заплати на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Плевен сумата 200 /двеста/ лева разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Плевен за заплащане на разноски в частта му над 200 лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.

162

Административно наказателно дело (К) No 1158/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.В.Г. РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 21.2.2019г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане. ОТМЕНЯ Решение № 107 от 29.10.2018 г., постановено по НАХД № 261 по описа за 2018г. на Районен съд – Червен бряг, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0374-000192/30.03.2016 г. на Началник РУ – Червен бряг към ОД на МВР - Плевен. ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд Червен бряг за ново разглеждане и произнасяне по жалбата на М.Г. против Наказателно постановление № 16-0374-000192/30.03.2016 г. на Началник РУ – Червен бряг към ОД на МВР – Плевен, при съобразяване с мотивите на настоящия съдебен акт. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

163

Административно дело No 1180/2018, IV състав Закон за чужденците в РБ Ю.А.М.Я. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 21.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.А.М.Я., гражданин на Еритрея, понастоящем живущ ***, против Заповед рег.№316з-667/19.02.2019г. на Директора на ОД на МВР-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1180 по описа за 2018 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.

164

Административно наказателно дело (К) No 1183/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.В.Л. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 21.2.2019г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 886 от 08.11.2018 г., постановено по НАХД № 2054 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-0938-001440/30.03.2018г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Плевен в частта, с което на Н.В.Л. *** на основание чл. 181, т. 6, пр. ІІ от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 /петдесет/ лева, за извършено нарушение по чл.139 ал.1 т.1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

165

Административно дело No 1054/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.К.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 22.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.К. *** срещу Заповед № РД-11-116/29.10.2018г. на Кмета на Община – Червен бряг, с която на осн. чл. 225а ал.1 от Закона за устройство на територията е наредено премахването на незаконен строеж „Навес“, находящ се в парцел ІХ, кв.70 по ЗРП на гр. Червен бряг ж.к. „Победа“ в междублоковото пространство между блок 3/70 и блок 4/70, извършен от Г.К.К. и П.Т.П.. ОСЪЖДА Г.К.К. *** да заплати на Община Червен бряг направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв. ОСЪЖДА Г.К.К. *** да заплати на П.Т.П. *** направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

166

Административно наказателно дело (К) No 1201/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.И.Г. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2019г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 892/12.11.2018г. по а.н.д. № 2308/2018 г. по описа на Районен съд - Плевен в частта, в която е потвърдено наказателно постановление №18-0938-001854/26.04.2018г. на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

167

Административно наказателно дело (К) No 27/2019, II състав Възобновяване на КАНД ЧАВДАР МЪНЕВ - АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РП ЛЕВСКИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН,
П.П.К.
Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2019г.
Възобновява административно-наказателното производство, приключило с влязло в сила наказателно постановление НП № 18-0293-001380/10.09.2018 г на началник РУП Левски към ОД на МВР. Отменя наказателно постановление НП № 18-0293-001380/10.09.2018 г на началник РУП Левски към ОД на МВР. Прекратява административно-наказателното производство, образувано със съставянето на АУАН № 0664944/24.08.2018 година серия Д на мл. автоконтрольор при ОД на МВР Плевен, РУ Левски. Решението не подлежи на обжалване.

168

Административно наказателно дело (К) No 30/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.П.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2019г.
Потвърждава решението. Отменя решение № 100/18.10.2018 год. постановено по а.н.д. № 214/2018 год. по описа на Pайонен съд - Червен бряг. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на РС-Червен бряг. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

169

Административно наказателно дело (К) No 37/2019, II състав ЗАНН: ИААА А.Д.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 22.2.2019г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 963 от 06.12.2018 г., постановено по НАХД № 2404 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

170

Административно наказателно дело (К) No 38/2019, II състав ЗАНН: ДИТ РЕКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2019г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 964 от 07.12.2018 г. по н.а.х.д. № 2377 по описа за 2018 г. на Районен съд - Плевен Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

171

Административно дело No 48/2019, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба подадена от л.св.Х.А.Х.,***, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ –София с посочено правно основание чл.284 ал.1 от ЗИНЗС и цена на иска 3000000 (три милиона) лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №48/2019г. по описа на Административен съд-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба, чрез Административен съд Плевен, пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св.Х.А.Х..

172

Административно наказателно дело (К) No 62/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Ц.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2019г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 957 от 05.12.2018 г. по нахд. № 2206/2018г. по описа на Районен съд - Плевен . Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

173

Административно наказателно дело (К) No 64/2019, II състав ЗАНН: Здравна инспекция Д.В.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2019г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 929 от 22.11.2018 г. по н.а.х.д. № 1978 по описа за 2018 г. на Районен съд - Плевен Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

174

Административно дело No 152/2019, IV състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 22.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т. против Решение №1/17.01.2019г. на Кмета на Община Плевен, с което по реда на ЗДОИ е предоставен пълен достъп до наличната обществена информация в Община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №152 по описа за 2019 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

175

Административно дело No 175/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 22.2.2019г.
Оставя без разглеждане жалба от С.Т. *** срещу решение №02-03-76/08.01.2019 година на главен секретар на Президента на Република България по Закона за достъп до обществена информация. Прекратява съдебното производство по исково адм. дело № 175 по описа за 2019 година на Административен съд –Плевен. Препис от определението да се изпрати на оспорващия и на главен секретар на Президента на Република България . Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението до страните.

176

Административно дело No 1128/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 25.2.2019г.
ОТМЕНЯ чл.27 ал.2 т.1 в частта „български“ от Наредба №9 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община Левски, приета с решение №296/14.04.2005г. на Общински съвет Левски. ОСЪЖДА Община Левски да заплати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 (двадесет) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени, като от Общински съвет-Левски се представят доказателства пред Административен съд-Плевен за изпълнение на това задължение.

177

Административно дело No 1181/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР - ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 25.2.2019г.
Отхвърля жалба на Т.С.С.,*** срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0938-002555 от 19.11.2018 година на началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Плевен . Препис от решението да се изпрати на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

178

Административно наказателно дело (К) No 1185/2018, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ДРИЙМС М ЕНД И ООД Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 25.2.2019г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 881 от 07.11.2018 г., постановено по НАХД № 2417 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2018-0042209/24.07.2018г. на Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД "Контрол на пазара" към Комисията за защита на потребителите, с което на „Дриймс М енд И“ ООД със седалище и адрес на управление с. Гривица, общ. Плевен, обл. Плевен, представлявано от М.М.Ц. – управител, на основание чл.209 от Закона за защита на потребителите са наложени имуществени санкции за нарушение на чл. 63, т. 3 от ЗЗП в размер на 500 /петстотин/ лева и за нарушение на чл. 64 от ЗЗП в размер на 500 /петстотин/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

179

Административно дело No 128/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Й.Д.Г. ОБЩИНА НИКОПОЛ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№АК-03-6/17.01.2017 год. от Й.Д.Г. ***, с неуточнен предмет. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №128 по описа на Административен съд град Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд чрез Административен съд град Плевен в 7 (седем) дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

180

Административно дело No 186/2019, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.М.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С. М. Н. от гр. Плевен за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД-10-124/07.02.2019г. на Кмета на Община Плевен.
НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 08.05.2019г. от 11.30ч., за когато да се призоват страните:
- С. М. Н. от гр. Плевен – жалбоподател;
- Кмета на Община Плевен – ответник;
Указва на ответника, че на осн. чл. 170 ал.1 от АПК носи доказателствената тежест и следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в заповедта и изпълнението на законовите изисквания при издаването й.
Определението относно искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, в останалата част е разпоредително и не подлежи на обжалване.
Препис от определението да се връчи незабавно на страните.

181

Административно дело No 201/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.М.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР - ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 25.2.2019г.
Оставя без разглеждане искането на К. М. И., гр. Плевен *** чрез адв М. Т. от САК, гр. София, *** за спиране на предварителното изпълнение на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0938-002504 на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Плевен- временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.
Прекратява производството искането за спиране.
Определението в тази част може да се оспори в 7 (седем) дневен срок от съобщението до страните, чрез Административен съд-Плевен , пред Върховен административен съд.
Конституира като оспорващ - К. М. И., гр. Плевен *** съдебен адрес: гр. София, *** и ответник – началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Плевен, гр. Плевен , ул. „Сан Стефано“ № 3.
Насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 11 април 2019 година от 10.30 часа, за когато да се призоват страните по реда на чл. 137 АПК.
Указва на страните, че в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да представят писмен отговор по жалбата и да посочат доказателствата, като приложат писмените.
Указва на ответника,че носи тежестта на доказване по чл.170 ал. 1 от АПК .
Определението не подлежи на обжалване.
Определението да се съобщи на страните.

182

Административно дело No 394/2018, VI състав КСО Ж.Б.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.2.2019г.
Отменя решение № 2153-14-23/27.03.2018 година на директора на ТП на НОИ Плевен и потвърденото с него разпореждане № 33 от 08.02.2018 година на ръководител „ПО“ при ТП на НОИ Плевен Връща преписката на ръководител „ПО“ при ТП на НОИ Плевен за ново произнасяне, съгласно дадените указания в мотивите на настоящото решение. Осъжда ТП на НОИ Плевен да заплати на Ж.Б.А.,***, ЕГН ********** разноски в размер на 590 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

183

Административно дело No 57/2019, IV състав Закон за социално подпомагане Г.Н.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗСП/Д-ЕН-ДМ/2224 от 19.11.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”-Долна Митрополия, с която на Г.Н.П. *** е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2018/2019г., потвърдена с Решение №15-РД06-0080/21.12.2018г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане-Плевен. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление-декларация вх.№ЗСП/Д-ЕН-ДМ/2224 от 29.10.2018г. подадено от Г.П. за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2018/2019г, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона дадени в настоящето решение, в 20-дневен срок от влизане в сила на съдебния акт. Решението е окончателно, на основание чл.13 ал.6 от Закона за социалното подпомагане. Преписи от решение да се изпратят на оспорващия Г.П. ***.

184

Административно дело No 794/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЗП А. Р. П. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 27.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. Р. П. от гр. Плевен срещу Решение № 15/121/07413/3/01/04/01 за налагане на финансова корекция изх. № 01-6500/1654 от 11.07.2018г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – София, с което на осн. чл. 73 ал.1 и ал.2 от ЗУСЕСИФ на жалбоподателката е определена финансова корекция в размер на 7051,38 лв. на осн. т.8.1, пр.1 от Договор № 15/121/07413 от 23.10.2015г. и чл. 51 ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 от 03.04.2008г. във връзка с неизпълнението на т.4.24 от договора за подпомагане и чл. 16 ал.4 от Наредба № 8/2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013г. на МЗХГ. ОСЪЖДА А. Р. П. от гр. Плевен да заплати на Държавен Фонд Земеделие – София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

185

Административно дело (К) No 889/2018, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН ЕТ А.И.П.К.,
ЕТ С.И.,
ДАРИНВЕСТ - ППГ ЕООД КНЕЖА ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ В. П. Т.,
АГРОВЕТ ООД,
АГРОКОНТРОЛ ООД,
АГРОПРОДЮС АНД СЕЛ ООД,
АГРОСТИЛ 2012 ЕООД,
АНИ ДЕСИ 2000 ООД КНЕЖА,
БИОПРОГРЕС ЕЛИТ ЕООД,
ЕКО АГРО ИНВЕСТ ЕООД,
КРАНИГЕЛ ООД,
КРИСТИЯН ВЪРБИШКИ ЕООД,
МАТАГРО ЕООД,
НАДЕЖДА БРАТЯ ГЪРКОВИ ООД,
ПЕТКО ТАКОВ 2006 ЕООД ГР.КНЕЖА,
ПЛАМ АЛЕКС ЕООД,
ПЛАМАГРО ООД,
СКАН АУТО ЕООД,
СКЪТ МИЗИЯ АД,
ХЕРА АГРО ЕООД,
ЦЕНТЪР ПО ВНЕДРЯВАНЕ ООД,
ЯНИСЛАВ ЧИПИНСКИ ЕООД,
А.М.З.,
А.И.П.,
А.Н.С.,
А.Х.Б.,
Б.П.Б.,
В.И.Б.,
В.Х.Б.,
В.М.К.,
В.П.Г.,
В.М.П.,
В.Х.Л.,
В.Н.Н.,
В.С.П.,
В.П.Т.,
В.Т.К.,
В.Д.Г.,
Г.И.К.,
Г.Н.Г.,
Г.Н.Ц.,
Г.Н.К.,
Г.Х.П.,
Д.Ц.А.,
Д.Т.Ц.,
Д.К.Д.,
Д.Й.Д.,
Д.Т.П.,
Д.К.А.,
Е.Н.П.,
Е.Г.Р.,
ЕТ "А.-В.-Т.Х.",
ЕТ П.Б.Г.,
ЕТ С.И.К.,
ЕТ С.Х.2.,
ЕТ А.С.Д.В.,
ЕТ З.К.Б.,
ЕТ И.М.,
ЕТ И.И.В.К.,
ЕТ К.И.П.К.П.К.,
ЕТ М.Б.К.,
ЕТ Н.Н.Н.,
ЕТ П.9.Н.П.,
ЕТ С.- Н.. Ц.,
ЕТ С.Т.К.,
ЕТ У.О.К.,
ЕТ У.В.П.,
З.Ц.Б.,
И.Д.М.,
И.Р.Г.,
И.Х.П.,
И.И.К.,
И.И.С.,
И.Х.П.,
И.В.Г.,
К.Р.Й.,
КООПЕРАЦИЯ ЗОРА КНЕЖА,
ЗППК ПОБЕДА КНЕЖА ГР.КНЕЖА,
ППЗК ПРОГРЕС КНЕЖА,
К.Д.А.,
К.Р.Т.,
Л.Д.М.,
Л.Ц.П.,
Н.И.Х.,
Н.Г.С.,
Н.А.Б.,
Н.Г.П.,
Н.И.В.,
Н.И.К.,
Н.П.Г.,
Н.С.Б.,
Н.С.Н.,
Х.С.К.,
Н.Й.П.,
Н.Й.А.,
О.М.К.,
П.Х.Г.,
П.Н.М.,
П.Б.В.,
П.Е.Б.,
П.Н.Б.,
П.П.К.,
Р.В.Т.,
Р.К.Т.,
С.И.А.,
С.Ц.Г.,
С.Г.К.,
С.Н.С.,
С.Р.Ц.,
Т.И.Р.,
Т.М.С.,
Т.М.С.,
Т.П.Г.,
Х.Й.А.,
Х.Г.Ч.,
Х.Д.Р.,
Х.Ц.Х.,
Ц.Г.Р.,
Ц.С.Й.,
Ц.К.А.,
ЧЗППК ИЗГРЕВ,
Я.Ц.Л.
Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 83 от 28.05.2018 г., постановено по гр.д. № 849/2017 г. на Районен съд – Кнежа и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „С. И.“ срещу Заповед № РД-405/02.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Плевен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „АГРОКНЕЗ - И. П.“ срещу Заповед № РД-405/02.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Плевен. ОСЪЖДА ЕТ „С. И.“, ЕИК 106520368, със седалище и адрес на управление гр.Кнежа, ул.“Солун“ №11, да заплати на Областна Дирекция „Земеделие” гр.Плевен с адрес на управление гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 1, ет. 10, сумата 200 /двеста/ лева разноски за двете инстанции. ОСЪЖДА ЕТ „АГРОКНЕЗ - И. П.“, ЕИК 200535706, със седалище и адрес на управление гр.Кнежа, ***, да заплати на Областна Дирекция „Земеделие” гр.Плевен с адрес на управление гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 1, ет. 10, сумата 200 /двеста/ лева разноски за двете инстанции. ОТХВЪРЛЯ искането на ОДЗ за присъждане на разноски в частта им над 200 лева за всяка инстанция до пълния претендиран размер. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

186

Административно наказателно дело (К) No 1122/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Е.Г. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 864 от 29.10.2018 г., постановено по анд № 2436/2018 г. в частта, с която Районен съд-Плевен е потвърдил Наказателно постановление № 18-0938-003614 от 25.07.2018 г. на Началник сектор ПП към ОДМВР – Плевен, в частта, с която на Г.Е.Г., на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал. 2, вр. чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание - глоба в размер на 200.00 лева за нарушение на чл. 25, ал. 1 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0938-003614 от 25.07.2018 г. на Началник сектор ПП към ОДМВР – Плевен, в частта, с която на Г.Е.Г., на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 179, ал. 2, вр. чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание - глоба в размер на 200.00 лева за нарушение на чл. 25, ал. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

187

Административно наказателно дело (К) No 1123/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.К. ОД НА МВР КАТ Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 27.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 846 от 25.10.2018 год., постановено по НАХД № 1966/2018 год., по описа на Районен съд – Плевен, с което е потвърдено наказателно постановление № 18-0938-002479/01.06.2018 г., издадено от началник сектор към ОДМВР – Плевен, сектор „Пътна полиция“ - Плевен и вместо това ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0938-002479/01.06.2018г. , издадено от началник сектор към ОДМВР – Плевен, сектор „Пътна полиция“ - Плевен, с което на жалбоподателя А.К.К. за нарушение на чл. 6, т. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от правоуправление за срок от три месеца, на основание чл. 175, ал. 5 от Закона за движение по пътищата. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

188

Административно наказателно дело (К) No 1147/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.И.Н. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 27.2.2019г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА решение № 857 от 29.10.2018 год., постановено по НАХД № 1787/2018 год. по описа на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

189

Административно наказателно дело (К) No 35/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.А.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 941 от 5.11.2018 г., постановено по анд № 2058/2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

190

Административно наказателно дело (К) No 59/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.С.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 27.2.2019г.
Оставя в сила решение №1011/28.12.2018 год. по а.н.д. № 2754/2018 год. на Районен съд – Плевен. Решението не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

191

Административно дело No 127/2019, II състав КСО В.С.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Директора на ТП на НОИ за спиране на съдебното производство. ОТМЕНЯ решение №2153-14-90 от 28.12.2018 г. на директора на ТП на НОИ гр.Плевен и потвърдените с него разпореждания № Д-14-000-00-01262263 от 20.11.2018 г. и № Д-14-000-00-01262267 от 20.11.2018 г. на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ Плевен. ВРЪЩА преписката на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ Плевен за постановяване на нови разпореждания по същество в 10 дневен срок от датата на получаване на настоящето определение. Определението не подлежи на оспорване.

192

Частно админист. наказателно дело (К) No 196/2019, II състав Частни КАНД и КАД П.Н.Д.   Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 27.2.2019г.
Оставя в сила определение № 825/10.12.2018 година по анд № 1935/2018 г по описа на РС Плевен. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на частния жалбоподател.

193

Административно дело No 597/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Х.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Й.Х.М. – лишен от свобода, към датата на подаването на исковата молба изтърпяващ наказанието си в затвора Плевен, против Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията“ -София, с която се претендира обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 20000 лева за периода 17.01.2011 г. – 17.07.2016 г., когато условията в затвора са довели до развитие на заболяванията ***, ***. ОСЪЖДА Й.Х.М. ***, ЕГН **********, да заплати по сметка на Административен съд Плевен направените по делото разноски за съдебномедицинска експертиза в размер на 600 /шестстотин/ лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се оспори с касационна жалба, чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

194

Административно наказателно дело (К) No 1007/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 28.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 720 от 14.09.2018 год., постановено по НАХД № 1778/2018 год. по описа на Районен съд- Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

195

Административно дело No 12/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Х.Т. ОБЩИНА ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 28.2.2019г.
ОСЪЖДА Община Плевен, гр.Плевен, пл.“Възраждане“ №2, представлявана от кмета на общината, да заплати на А.Х.Т. *** сумата от 100 (сто) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №1708 по описа на ПРС за 2018 год. ОСЪЖДА Община Плевен, гр.Плевен, пл.“Възраждане“ №2, представлявана от кмета на общината, да заплати на А.Х.Т. *** разноски по делото в размер на 310 (триста) лева, представляващи възнаграждение за един адвокат, представлявал по пълномощно ищеца в настоящото съдебно производство, и държавна такса за образуване на делото. Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез Административен съд -гр.Плевен, пред Върховния Административен съд на Р България. Преписи от решението да се изпратят на страните.

196

Административно дело No 1129/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛЕНЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 1.3.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.9, ал.2 и чл.35, ал.1, т.1 от Наредба № 11 по чл.45а от ЗОбС за реда и условията за настаняване в общински жилища на територията на Община Белене, приети с решение № 10/30.03.2005 год. на Общински съвет –Белене. ОСЪЖДА Община Белене да плати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 (двадесет) лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Белене за обнародване, като се представят доказателствата пред Административен съд – Плевен за изпълнение на това задължение.

197

Административно наказателно дело (К) No 120/2019, II състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 1.3.2019г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 973 от 12.12.2018 г., постановено по НАХД № 2649 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните. Потвърждава решението

198

Административно наказателно дело (К) No 122/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ЕВКАЛИПТ КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 1.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 993 от 20.12.2018 г., постановено по НАХД № 2433 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №15-0000741 от 06.02.2018г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“-Плевен, с което на „Евкалипт консулт“ ЕООД гр.Плевен, представлявано от А.К., на основание чл.85 ал.4 вр. чл.81 ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта е наложена имуществена санкция в размер на 2500лева, за извършено нарушение на чл.30 ал.3 т.3 вр. с чл.30 ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, като намалява размерът на наложената имуществена санкция от 2500лева (две хиляди и петстотин лева) на 1000лева (хиляда лева). РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

199

Административно наказателно дело (К) No 130/2019, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ВИКИ 5ЕР ЕООД Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 1.3.2019г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОбезсилва решение № 189 от 10.12.2018 г., постановено по а.н.д. № 193/2018 г. на Районен съд-Кнежа. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд –Кнежа. Преписи от решението да се изпратят на страните.

200

Административно дело No 647/2018, III състав Закон за държавния служител С.И.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1127/06.06.2018г. на Изпълнителния директор на НАП – София, с която на осн. чл. 106 ал.1 т.2 от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение на С.И.Г. *** за заеманата длъжност „старши инспектор по приходите“ в ТД на НАП – В. Търново, Дирекция „Контрол“, отдел „Оперативни проверки“, ИРМ - Плевен, считано от 19.06.2018г., поради съкращаване на длъжността. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите да заплати на С.И.Г. *** направените деловодни разноски в размер на 620 лв. – адвокатски хонорар и 200 лв. – депозит за в.л. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

201

Административно наказателно дело (К) No 1153/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Н.Т. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 879 от 07.11.2018 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 1536/2018 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

202

Административно наказателно дело (К) No 1199/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН С.С.С. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 860 от 29.10.2018 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 1898/2018г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

203

Административно дело No 21/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.П.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 5.3.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към Министерство на здравеопазването, гр.София, ПК 1606, ул „Св.Георги Софийски“ №3 да заплати на д-р Ц.П.С. ***, с ЕГН ********** сумата от 1000 (хиляда) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №676 по описа на ПРС за 2018 год. и канд №682 по описа на АС-Плевен за 2018 год., ведно със законната лихва, начиная от датата на подаване на исковата молба в съда-8.01.2019 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към Министерство на здравеопазването, гр.София, ПК 1606, ул „Св.Георги Софийски“ №3 да заплати на д-р Ц.П.С. ***, с ЕГН ********** разноски по делото в размер на 10 (десет) лева, представляващи държавна такса за образуване на делото. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Медицински одит“ към Министерство на здравеопазването, гр.София, ПК 1606, ул „Св.Георги Софийски“ №3 да заплати на адвокат Л.П.П. *** разноски по делото в размер на 370 (триста и седемдесет) лева, представляващи възнаграждение за един адвокат, на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 пр. 2 от ЗА, представлявал по пълномощно д-р Ц.П.С. ***, с ЕГН ********** в настоящото съдебно производство. Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез Административен съд -гр.Плевен, пред Върховния Административен съд на Р България. Преписи от решението да се изпратят на страните.

204

Административно дело No 159/2019, IV състав ДОПК Г.П.Г. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 5.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на производството по адм.дело №159/2019г. по описа на Административен съд Плевен до решаване на спора по адм.дело №13806/2018г. по описа на ВАС. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Г. ***, чрез адв.Т. ***, против Решение №32/24.01.2019г. на Директора на ТД на НАП-Велико Търново. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на Г.Г. чрез адв.Т. и на Директора на ТД на НАП-Велико Търново.

205

Частно административно дело No 211/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.В.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 5.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Г.В.В., понастоящем изтърпяващ наказание в Затвора – Плевен срещу Главния директор на ГДИН – София с посочено правно основание – чл. 277 вр. чл. 276 от ЗИНЗС, вр. чл. 250 от АПК с искане Главният директор на ГДИН да издаде заповед, по силата на която жалбоподателят да бъде върнат в Затвора – Ловеч, като по този начин ще бъдат прекратени безусловно нарушенията на неговите права и интереси, закрепени както в чл. 3 от ЕКПЧОС, така и в чл.3 от ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 211/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, подадена чрез АС – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от писмения отговор на ответника да се изпрати на жалбоподателя – за сведение. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

206

Административно дело No 408/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ПЛЕВЕН ООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 6.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ „Свети Панталеймон - Плевен” ООД, гр.Плевен, ул „Трите бора“ №24, ЕИК 114686820, представлявано от д-р Й.Г.Г., против Заповед за налагане на санкции № РД-08-468/23.02.2018 г. на Директора на РЗОК Плевен. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

207

Административно наказателно дело (К) No 1179/2018, I състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Н.Й.Х. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 6.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 15.11.2018 г. на Районен съд – Червен бряг, постановено по н.а.х.д. № 234/2018 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

208

Административно дело No 251/2019, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ПЛЕВЕНФАРМА ООД ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 6.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №251 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 год. ИЗПРАЩА по подсъдност административно дело №251 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 год., за разглеждане от Административен съд-Варна.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване, преписи от същото да се изпратят на страните.

209

Административно дело No 921/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕТ ХАДЖИ КАРАДЖОВ Р. К. КНЕЖА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 7.3.2019г.
ОТМЕНЯ определението, с което адм.дело №921/2018г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.04.2019г. от 11.00часа.
СПИРА производството по адм.дело №921/2018г. по описа на Административен съд Плевен до приключване с влязъл в сила съдебен акт на адм.дело №7538/2018г. по описа на Върховен административен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението до страните.
Деловодителят на ІV-ти състав да следи движението на адм.дело №7538/2018г. по описа на ВАС и да докладва на съдия-докладчика по делото. .

210

Административно дело No 1014/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 7.3.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 110 ал.2 от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Червен бряг, приета с Решение № 928 по Протокол № 41/30.04.2018г. на Общински съвет – Червен бряг. ОСЪЖДА Община Червен бряг да заплати на Окръжна прокуратура – Плевен разноски в размер на 20 лв., представляващи такса за публикуване на обявление за оспорването в ДВ. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба или протест пред Върховен Административен съд, подадени чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните. СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА на съдебното решение, препис от него да се изпрати на Общински съвет – Червен бряг за обнародване на решението по начина, по който е обнародвана наредбата. Разпоредбата се счита отменена от влизане в сила на съдебното решение, като в 3-месечен срок Общински съвет – Червен бряг трябва да уреди служебно правните последици, възникнали от отменената разпоредба.

211

Административно дело No 1029/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 7.3.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на т.27 от Приложение №4 към Раздел V от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Червен бряг, (изм. с Решение № 555/28.04.2017г.) на Общински съвет – Червен бряг. ОСЪЖДА Община Червен бряг да заплати на Окръжна прокуратура – Плевен разноски в размер на 20 лв., представляващи такса за публикуване на обявление за оспорването в ДВ. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба или протест пред Върховен Административен съд, подадени чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните. СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА на съдебното решение, препис от него да се изпрати на Общински съвет – Червен бряг за обнародване на решението по начина, по който е обнародвана наредбата. Разпоредбата се счита отменена от влизане в сила на съдебното решение, като в 3-месечен срок Общински съвет – Червен бряг трябва да уреди служебно правните последици, възникнали от отменената разпоредба.

212

Административно дело No 52/2019, V състав Закон за държавния служител Е.С.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 7.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.Ц. ***, с ЕГН **********, подадена чрез адв.Т.Д. ***, против ЗАПОВЕД № ОСОС-64/10.10.2017 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция за безопасност на храните, с която е прекратено служебното правоотношение на Ц. на длъжност „главен инспектор“ в отдел „Контрол на храните“ при Областна дирекция по безопасност на храните-гр.Плевен. ОСЪЖДА Е.С.Ц. ***, с ЕГН ********** да заплати на Българска агенция за безопасност на храните, сумата 1992 (хиляда деветстотин деветдесет и два) лева разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

213

Административно дело No 82/2019, III състав Закон за защита от дискриминация В.И.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.С. , изтърпяващ наказание л.св. в Затвора – Белене срещу отказ на Началника на Затвора – Белене да го върне на работа, срещу отказ да бъде преведен в Софийски централен затвор, както и за причинен психически тормоз и за дискриминация и за проявено грубо отношение спрямо него при преглед в лекарския кабинет. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 82/2019г. по описа на АС – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, подадена чрез АС – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

214

Административно дело No 157/2019, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Н.Т.Н. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Н., изтърпяващ наказание л.св. в Затвора – Белене срещу Заповед № 01-101/07.01.2019г. на Главния директор на ГДИН, с която на осн. чл. 62 ал.1 т.4 ЗИНЗС е преместен от Затвора Враца в Затвора Белене за доизтърпяване на наложеното наказание. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 157/2019г. по описа на АС – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, подадена чрез АС – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

215

Административно дело No 204/2019, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 7.3.2019г.
ОТСТРАНЯВА съдия Цветелина Кънева от разглеждането на административно дело №204 по описа на Административен съд- Плевен за 2019 година. ПРЕКРАТЯВА административно дело № 204 по описа на Административен съд – Плевен за 2019 г. ИЗПРАЩА административно дело № 204 по описа на Административен съд – Плевен за 2019г. на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен по степен съседен административен съд за разглеждане и решаване на същото. Определението не подлежи на обжалване.

216

Административно дело No 254/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 8.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на л.св.Е.Ц.И., към момента на подаването й изтърпяващ наказание в затвора Плевен, понастоящем в затвора Враца, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ София с правно основание чл.284 ал.1 от ЗИНЗС, с която се претендира присъждане на обезщетение в размер на 150000лева за претърпени неимуществени вреди, вследствие незаконосъобразни действия и бездействия на служители на ответника, изразяващи се в сериозно засягане на личността и достойнството, изживян страх, претърпени болки и страдания от нараняванията при побой, психически стрес и негативни емоционални преживявания от преместването на 1-ви етаж и причинения побой, надвишаващи неизбежното ниво на страдание, присъщо на наказанието „лишаване от свобода“, за периода от 28.09.2017г. до 15.10.2017г., заедно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

217

Частно административно дело No 136/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК КРЕМИС 09 ЕООД ГР.КОЙНАРЕ КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „Кремис 09“ ЕООД, ЕИК 200753637, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Фондови жилища“, „Пражка пролет“, бл.3, вх.Б, ет.5, ап.46, представлявано от управителя К.К., подадена чрез адв. Г.П. ***, срещу действия по принудително изпълнение на заповед № РД- 11-16/16.02.2017г. на кмета на Община- Червен бряг, обективирани в писмо с изх. № 38- 00- 97 от 21.01.2019г. на кмета на Община- Червен бряг и направеното с нея особено искане за спиране на изпълнителните действия. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 136/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

218

Административно дело No 218/2019, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.Т.Т.   Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 8.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.Т. *** за прогласяване нищожност на решение №6143/20.05.2016 год. на ВАС по адм.дело №5503/2015 год. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №218 по описа на Административен съд –Плевен за 2019 год. Определението може да се оспори с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 (седем) дневен срок от съобщението.Препис от определението да се изпрати на ищеца.

219

Административно дело No 1012/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.Х.И. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 11.3.2019г.
Отменя заповед № Л-4417/16.10.2018 година (грешно посочено в жалбата заповед № 4405 от 12.10.2018 след уточнение в съдебно заседание) на гл. директор при ГД „Изпълнение на наказанията”, гр. София. Оставя без уважение искането на И.Х.И.,***, ЗПС за присъждане на разноски. Решението да се съобщи на страните. Решението е окончателно.

220

Административно дело No 1071/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) А.М.А. ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.А., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора – Плевен срещу писмо Рег. 10559/26.10.2018г. на Зам.Главния Директор на ГДИН – София, с което е отказано преместването на жалбоподателя в Затвора Враца. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

221

Административно дело No 40/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Р.Т. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 11.3.2019г.
Осъжда Община Плевен, гр. Плевен, пл. Възраждане № 2 да заплати на А.Р.Т.,*** сума в размер на 600 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №809 по описа за 2018 година на РС Плевен и разноски за адвокатско възнаграждение, платени по к. адм. дело № 870 по описа за 2018 година на Административен съд Плевен. Осъжда Община Плевен, гр. Плевен, пл. Възраждане № 2 да заплати на А.Р.Т.,*** направените в настоящото съдебно производство разноски в размер общо на 310 (триста и десет) лв., съставляващи заплатеното адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв. и държавна такса в размер на 10 лв. Оставя без уважение искането на А.Р.Т.,*** за заплащане на законната лихва върху главницата до окончателното плащане на сумата от датата на влизане в сила на решението – 24.10.2016 г.. Препис от решението да се изпрати на страните. Решението може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд –Плевен пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му. .

222

Административно дело No 715/2018, VI състав Закон за чужденците в РБ В.М.Н. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 12.3.2019г.
Отменя заповед №316з-2443 от 19.07.2018 г. на Директора на ОД на МВР-Плевен. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

223

Административно дело No 810/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОРДИМ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 12.3.2019г.
Прекратява делото. ОТВЕЖДА съдия Цветелина Кънева от разглеждане на производството по адм. дело № 810/2018 г. по описа на Административен съд – Плевен. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 810/2018 г. по описа на Административен съд – Плевен. ИЗПРАЩА същото на Върховен административен съд на Република България за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

224

Административно дело No 1067/2018, II състав Закон за водите ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ АД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 12.3.2019г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане №57/06.11.2018 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр.Плевен в частта му за дължими такси по комплексно разрешително №44/2005 г. за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. в размер на 17067,00 лева. ОСЪЖДА Басейнова дирекция Дунавски район с център гр.Плевен, да заплати на „ТЕХЕКО ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК 130564043 сумата от 1200 /хиляда и двеста/ лева разноски по делото. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

225

Административно дело No 145/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Ю.Ю. Д.Н. Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 12.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от А.Ю.Ю., понастоящем в затвора гр. Плевен, с която се претендира присъждане на обезщетение за вреди в размер на 100 000 лв. от ИСДВР при затвора Плевен г-н Д.Н., които произтичат от поставянето на лишения от свобода в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието и нарушение на чл.3 от ЗИНЗС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 145 по описа за 2019г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св.Ю..

226

Административно дело No 217/2019, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.А.Б. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 12.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на л.св.М.А.Б., изтърпяващ наказание в затвора Белене, против Заповед №08-21/18.02.2019г. на Началника на затвора Белене, с която е отхвърлена молбата на лишения от свобода да бъде преместен в ЗО „Белене“ към затвора Белене. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №217 по описа за 2019 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св.Б. ***.

227

Административно дело No 219/2019, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 12.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.И.С., лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в затвора Белене, против заповед № 203/06.12.2018г. на началника на затвора Белене, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „извънредно дежурство по поддържане на хигиената в групата“ за срок от 7 /седем/ дни. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 219 по описа на Административен съд Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ. Препис от определението да се изпрати на В.И.С..

228

Административно дело No 284/2019, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Ю.Ю.   Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 12.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба (наречена жалба) от 17.01.2019г. на л.св.А.Ю.Ю., изтърпяващ наказание в затвора Плевен, с която се иска да бъде осъден ИСДВР г-н-Д. Н. да не практикува в ГДИН, да бъде уволнен и да заплати на ищеца обезщетение в размер на 50000лева за причинени неимуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №284 по описа за 2019г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св.Ю..

229

Административно дело No 288/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.В.В. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 12.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на л.св.Г.В., понастоящем изтърпяващ наказание в затвора Плевен, срещу Заповед №1560/18.12.2018г. на Началника на затвора Ловеч, с която л.св.В. е наказан на основание чл.101 т.5 и чл.102 ал.2 от ЗИНЗС с дисциплинарно наказание „Лишаване от хранителна пратка“ за срок от три месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №288 по описа за 2019 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните чрез администрацията на затвора Плевен по ФАКС с указания за незабавно връчване на страните. Прекратява делото

230

Административно дело No 891/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.В.Д. С. С. С. ИНСПЕКТОР ПК В ГРУПА "ОП" ПРИ РУ КНЕЖА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Д. *** срещу Заповед за задържане на лице № 285зз-71/18.09.2018г. на Инспектор ПК в група „ОП“ при РУ – Кнежа, с която на осн. чл. 72 ал.1 т.1 от ЗМВР жалбоподателят е задържан за срок до 24 часа във връзка със ЗМ № 182/18.09.2018г. по описа на РУ – Кнежа за престъпление по чл. 345 ал.2 от НК – управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред. ОСЪЖДА Д.В.Д. *** да заплати на ОД на МВР – Плевен юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението.. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

231

Административно наказателно дело (К) No 1200/2018, I състав ЗАНН: ДИТ РЕКС ЕООД ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 13.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 911 от 16.11.2018 г. по н.а.х.д. № 2376 по описа за 2018 г. по описа на Районен съд - Плевен Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

232

Административно наказателно дело (К) No 1208/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИКА НА РУ ЧЕРВЕН БРЯГ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН С.И.Т. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 13.3.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 124 от 19.11.2018 год., постановено по АНД № 277/2018 год. по описа на Районен съд – Червен бряг и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 18- 0374- 000709/06.07.2018г. на началник РУ Червен бряг към ОД на МВР- Плевен, с което на основание чл.175, ал.1, т.3 от ЗДвП на С.И. Т. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание- глоба в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца, като намалява размера административното наказание глоба на 150 /сто и петдесет/ лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

233

Административно наказателно дело (К) No 96/2019, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ЕТ Д.Х.Ц. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 13.3.2019г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 172 от 8.112018 г., постановено по анд № 150/2018 г. на Районен съд – Кнежа. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при съобразяване с мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

234

Административно наказателно дело (К) No 101/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕЛЕН ИНВЕСТ ЕООД Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 13.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 147 от 16.11.2018 г., постановено по анд 229/2018 г. на Районен съд – Левски . РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

235

Административно наказателно дело (К) No 147/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Г. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Разпореждане от 13.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Г.С.Г. ***, против решение № 969 от 10.12.2018г., постановено по АНД № 2048/2018г. по описа на РС- Плевен, с което е потвърдено НП № 18-0938-002391/29.05.2018г. на началник Сектор ПП при ОД на МВР- Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д № 147/2019г. по описа на Административен съд- Плевен. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщението прев Върховен административен съд. Преписи от разпореждането да се изпратят на страните.

236

Административно наказателно дело (К) No 1171/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142 от 15.11.2018 г. на Районен съд – Левски, постановено по н.а.х.д. № 303/2018 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

237

Административно дело No 1175/2018, III състав Закон за социално подпомагане Д.С.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.3.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗСПД/Д-ЕН /9646/13.11.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен. ИЗПРАЩА административната преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен за ново произнасяне по Заявление-декларация Вх. № ЗСПД/Д/ЕН-9646/06.11.2018г. на Д.С.П. *** за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение, в 14-дневен срок от получаване на решението. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен да заплати на Д.С.П. *** направените деловодни разноски в размер на 10 лв., представляващи държавна такса. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

238

Административно наказателно дело (К) No 1182/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 14.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 952 от 04.12.2018 год., постановено по НАХД № 2358/2018 год. по описа на Районен съд- Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

239

Административно наказателно дело (К) No 1192/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Н.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 14.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 50 от 04.10.2018 год., постановено по НАХД № 167/2018 год. по описа на Районен съд- Никопол. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

240

Административно дело No 241/2019, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Председател и докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 14.3.2019г.
СПИРА производството по административно дело №241 по описа на Административен съд-Плевен до приключването с влязъл в сила съдебен акт на производството по административно дело №276 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба пред Върховен административен съд-София, в 7 (седем) дневен срок от съобщението за изготвянето му. ПРЕПИСИ от определението да се изпратят на страните.

241

Административно наказателно дело (К) No 121/2019, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 965 от 7.12.2018 г., постановено по нахд № 2022/2018 г. на Районен съд – Плевен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване с мотивите в настоящото решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

242

Частно админист. наказателно дело (К) No 228/2019, II състав Частни КАНД и КАД Ц.Х.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 14.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 26/04.01.2019 г. по НАХД № 2589 по описа за 2018 г. на Районен съд - Плевен. Определението да се съобщи на страните. Определението не подлежи на обжалване.

243

Административно дело No 998/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 15.3.2019г.
Оставя без разглеждане искова молба на Е.Ц.И.,*** срещу Министерство на правосъдието, с правно основание: чл.1 ал.1 от ЗОДОВ и цена на иска 50000 (петдесет хиляди) лева - обезщетение за неимуществени вреди поради бездействия на органите по изпълнение на наказанията за периода от 13.09.2018 година до 06.11.2018 година. Прекратява съдебното производство по и. адм . дело №998 по описа за 2018 година на Административен съд –Плевен. Препис от определението да се връчи на Ц. и на Министерство на правосъдието, гр. София. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

244

Административно дело No 1106/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСКЪР Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 15.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест от Йорданка Антонова, прокурор в Окръжна прокуратура Плевен против наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Искър и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1106/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОСЪЖДА Община Искър да заплати в полза на Окръжна прокуратура - Плевен деловодни разноски в размер на 20 лева. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за протестиращата и контролиращата страна, а за ответника - от датата на съобщението.

245

Административно дело No 1165/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КНЕЖА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 15.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор в Окръжна прокуратура Плевен срещу чл. 5, ал. 1 в частта относно „български“, както и срещу разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1, т. 1, както и срещу разпоредбата на чл. 27 и чл. 32, ал. 1, т.1, в частта „…. 6 месеца“ от Наредба № 15 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти на Община Кнежа, приета с решение № 212 от 29.12.2005г. на Общински съвет Кнежа. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1165/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОСЪЖДА Община Кнежа да заплати на Окръжна прокуратура - Плевен направените по делото разноски в размер на 20 лева. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за протестиращата и контролиращата страна, а за ответника - от датата на съобщението.

246

Административно наказателно дело (К) No 1184/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПЛЕВЕН Н.И.Ц. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 15.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение (без номер) от 27.11.2018 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 1549/2018 г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1757/12.02.2018г. на Зам. Кмета на Община Плевен, с което на Н.И.Ц. *** – управител на „КСТДО“ ООД – с. Сомовит, на осн. чл. 47, т.1 от Наредба № 2 на Общински съвет – Плевен за опазване на околната среда на Община Плевен е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв. и на осн. чл. 47 т.10 от същата Наредба № 2 на ОС - Плевен глоба в размер на 300 лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

247

Административно наказателно дело (К) No 3/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН РЕКС ЕООД Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 15.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 919 от 19.11.2018 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2374/2018 г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0000499/19.07.2018г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Плевен, с което на „Рекс“ ЕООД – гр. Долни Дъбник, представлявано от К.Б.П. на осн. чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 128 т.2 КТ. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

248

Административно дело No 44/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КНЕЖА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 15.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор в Окръжна прокуратура Плевен - Иво Радев против чл. 51 (предишен чл. 50) от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа, която е приета с решение № 84 по протокол № 8/27.09.2002г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 44/2019г. по описа на Административен съд - Плевен. ОСЪЖДА Община Кнежа да заплати в полза на Окръжна прокуратура Плевен направените по делото деловодни разноски в размер на 20 лева. Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за протестиращата и контролиращата страна, а за ответника - от датата на съобщението.

249

Административно наказателно дело (К) No 148/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН А.А.С. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 15.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 972 от 18.12.2018 г., постановено по анд № 2797/2018 г., с което Районен съд – Плевен е отменил Електронен фиш Серия-К № 2366836 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система - ATCC СПУКС ARH CAM S1-11743cd, издаден от ОД на МВР-Плевен, с който на А.А.С. ***, с ЕГН ********** на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 400,00 лв. и вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия-К № 2366836 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система - ATCC СПУКС ARH CAM S1-11743cd, издаден от ОД на МВР-Плевен, с който на А.А.С. ***, с ЕГН ********** на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 400,00 лв.РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

250

Административно дело No 244/2019, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Председател и докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.3.2019г.
СПИРА производството по административно дело №244 по описа на Административен съд-Плевен за 2019г. до приключването с влязъл в сила съдебен акт на производството по административно дело №277 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд-София, в 7-мо дневен срок от съобщението за изготвянето му. ПРЕПИСИ от определението да се изпратят на страните.

251

Административно дело No 247/2019, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Председател и докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.3.2019г.
СПИРА производството по административно дело №247 по описа на Административен съд-Плевен за 2019г. до приключването с влязъл в сила съдебен акт на производството по административно дело №281 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд-София, в 7-мо дневен срок от съобщението за изготвянето му. ПРЕПИСИ от определението да се изпратят на страните.  

252

Административно дело No 1133/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.В.Ц. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ-СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 18.3.2019г.
ОСЪЖДА на основание чл.1 ал.1 във вр. с чл.4 от ЗОДОВ Национална агенция по приходите- гр. София да заплати на В.В.Ц., ЕГН **********,***, сума в размер на 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, заплатени по НАХД № 1394/2018 година по описа на РС- Плевен. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите- гр. София да заплати на В.В.Ц., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 300 лева, представляващи адвокатско възнаграждение за настоящето производство и сумата от 10 лв. внесена държавна такса за образуване на настоящето дело. Решението може да се оспори с касационна жалба, чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.

253

Административно дело No 8/2019, VI състав КСО Р.В.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 18.3.2019г.
Отхвърля жалба на Р.В.К., ЕГН **********,*** срещу решение № 2153-14-87/12.12.2018 година на директора на ТП на НОИ Плевен. Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

254

Административно дело No 1056/2018, III състав Закон за закрила на детето В.И.И. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 19.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И. ***, чрез адв. К. *** срещу Заповед № ЗД/Д-ЕН-315/28.09.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен, с която на осн. чл. 27 ал.1 вр. чл.4, ал.1 т.4 и чл. 25 ал.1 т.3 от Закона за закрила на детето и чл. 33 ал.1 и ал.2 от ППЗЗДет детето В. В. И. е настанено в професионалното приемно семейство на Т. И. Н. от гр. Павликени до произнасянето на съда с решение по чл. 28 ал.1 от ЗЗДет. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните

255

Административно дело No 1166/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Ю.Ю. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.Ю.Ю.,*** срещу Главна дирекция изпълнение на наказанията – София с правно основание чл.284 ал.1 от ЗИНЗС вр. чл. 3 от ЗИНЗС за присъждане на обезщетение в размер на 100 000 лв. за претърпени неимуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на ответника при престоя му в следствения арест на ОССл-Плевен през 2011г., изразяващи се в поставяне в неблагоприятни условия при задържането му под стража, които се отразили на психиката му. ПРЕКРАТЯВА производството по ИАД № 1166/2018г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, подадена чрез АС – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на ищеца.

256

Административно наказателно дело (К) No 9/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КНЕЖА КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Д.В.Д. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 19.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 188 от 23.11.2018 г. на Районен съд – Кнежа, постановено по н.а.х.д. № 188/2018 г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0285-000428/26.07.2018г. на Началник РУП-Кнежа към ОД на МВР – Плевен, с което на Д.В.Д. *** са наложени административни наказания : 1) на осн. чл. 183, ал.4, т.7, предл.1 от ЗДвП „глоба“ в размер на 50 лв. за нарушение на чл. 137а ал.1 от ЗДвП; 2) на основание чл. 183, ал.4, т. 1, предл. 3 от ЗДвП „глоба“ в размер на 10 лева за нарушение на чл. 100 ал.1 т.2 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

257

Административно дело No 311/2019, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ФК ЮВЕНТУС 95 С.МАЛЧИКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 19.3.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на ФК „Ювентус-95“, с. Малчика, съдебен адрес ***, адв. М. срещу решение от № 578/28.02.2019 година до решение № 590 от 28.02.2019 г на Общински съвет –Левски за разпределение на субсидията за спортни дейности за спортните клубове за 2019 година. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 311 по описа за 2019 година на Административен съд- Плевен. Определението да се съобщи на оспорващия и на Общински съвет –Левски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд..

258

Административно наказателно дело (К) No 171/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН С.Г.Х.К. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 20.3.2019г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 987 от 18.12.2018 г., постановено по анд № 2650/2018 г., с което Районен съд – Плевен е отменил Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение с автоматизирано техническо средство или система серия К № 1994685 издаден от ИД на МВР – Плевен, с който на С.Г.Х. – К., законен представител на фирма „Агрион Инвест“ АД, гр. Пловдив, р-н Северен, бул. „Дунав“ № 5, на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50.00 лева за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. и вместо него ПОСТАНОВИ: ПРЕКРАТЯВА производството по анд №2650 по описа на Районен съд-Плевен за 2018 год.РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.Преписи от решението да се изпратят на страните.

259

Административно дело No 176/2019, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 20.3.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на кмета на Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1 срещу решение № 1157/31.01.2019 година в частта по т.А на Общински съвет Червен бряг за изменение на проектобюджета на Община Червен бряг. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 176 по описа за 2019 година на Административен съд -Плевен. Препис от определението да се връчи на оспорващия и на председателя на Общински съвет Червен бряг. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

260

Административно дело No 216/2019, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) В.С.С. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 20.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.С.С. –лишен от свобода, изтърпяващ наказанието си в Затвора- Белене, против заповед № Л-817/13.02.2019 г. по описа на ГДИН, касаеща преместването му в затвора гр. Ловеч. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 216 по описа на Административен съд Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя. Прекратява делото

261

Административно дело No 224/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.И.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 20.3.2019г.
Връща искова молба на К.И.П.,*** срещу ГДИН, гр. София, бул. „Ген. Столетов“ № 21 с искане за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2 000 лева от лоши условия в разпределителя Затвора Враца, където на 24.01.2019 година е настанен по „чужда делегация“. Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 224 по описа за 2019 година на Административен съд- Плевен. Определението да се съобщи на К.И.П., и на ГДИН гр.София. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

262

Административно наказателно дело (К) No 301/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.Б. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 20.3.2019г.
Оставя в сила решение с характер на определение № 124/25.02.2019 година по нахд № 33 по описа за 2019 година на РС Плевен. Определението да се съобщи на страните. Определението не подлежи на обжалване.

263

Административно дело No 315/2019, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 20.3.2019г.
СПИРА производството по административно дело №315 по описа на Административен съд-Плевен до приключването с влязъл в сила съдебен акт на производството по административно дело №126 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба пред Върховен административен съд-София, в 7 (седем) дневен срок от съобщението за изготвянето му. ПРЕПИСИ от определението да се изпратят на страните.

264

Административно наказателно дело (К) No 168/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН КОРАДО 6 ЕООД Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 21.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1002 от 27.12.2018 г., постановено по анд № 2735/2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

265

Частно админист. наказателно дело (К) No 329/2019, I състав Частни КАНД и КАД А.И.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 21.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане № 145/26.02.2019г., постановено по НАХД № 398/2019г. по описа на Районен съд- Плевен, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на А.И.С. ***, ЕГН ********** против НП № 17- 0938- 006349/21.12.2017г. на началника на Сектор „ПП“ към ОД на МВР- Плевен и е прекратено производството по НАХД № 398/2019г. по описа на АС- Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.

266

Административно дело No 1/2019, III състав ДОПК П.П.Ш.А. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 22.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.П.Ш.-А. ***, чрез адв. Ч.Д. *** срещу Решение № 250/11.12.2018г. на Директора на ТД на НАП- В. Търново и потвърденото с него Разпореждане с изх. № С180015-137-0011510/05.11.2018г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – В. Търново, офис Плевен в частта, с която е отказано погасяване по давност на задължения по ДД № 555/21.02.2010г. на Община Плевен в размер на 816 лв. и ДД № 690/24.01.2012г. на Община Плевен в размер на 528 лв. ОСЪЖДА П.П.Ш.-А. *** да заплати на ТД на НАП – Велико Търново юрисконсултско възнаграждение в размер на 324 лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

267

Административно дело No 50/2019, V състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т. ***, против изричен отказ на Административен ръководител-Председател на Окръжен съд-Плевен, постановен по Заявление с вх.№14548/28.12.2018 год. и обективиран в решение от 7.01.2019 год. и писмо изх.№114/8.01.2019 год. Решението е окончателно на основание чл.40, ал.3 от ЗДОИ (нова – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г) Преписи от решението да се изпратят на страните.

268

Административно дело No 137/2019, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Ф.Е.А. ЗАМЕСТНИК ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.3.2019г.
Отменя заповед № Л-5384/28.12.2018 година на зам. гл. директор при ГД „Изпълнение на наказанията”, гр. София. Решението да се съобщи на страните. Решението е окончателно.

269

Административно дело No 173/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Б.Б.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 22.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Б.К. ***, чрез адв. Д. *** срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 15/112/06214/04/1 от 01.11.2017г. на Директора на ОД на ДФ „Земеделие“ – Плевен ( изх. № 01-153-6500/163/01.11.2018г.), с което на осн. чл. 21 ал.3, чл. 8 ал.1 т.6 вр. чл. 24 ал.1 и ал.2 и чл.33 ал.1 от Наредба № 9 от 03.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.- 2013г. (ред. ДВ-бр.9/03.02.2009г.) вр. чл. 165 и чл. 166 ДОПК и чл. 20а ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители за жалбоподателката е определено задължение в размер на 24 446 лв. по т.4.4, б. „е“ и т.4.7 и т.4.8 б. „а“ от Договор № 15/112/06214 от 15.02.2010г., представляващ второ плащане по договора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 173/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

270

Административно дело No 212/2019, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) В.Д.Х. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 22.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.Х., изтърпяващ наказание л.св. в Затвора – Белене срещу Заповед № 1-2217/28.04.2017г. на Началник отдел „СДВРП“ при ГДИН, с която на осн. чл. 62 ал.3 от ЗИНЗС е отказано преместването му за доизтърпяване на наказанието в Затвора Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 212/2019г. по описа на АС – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, подадена чрез АС – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

271

Частно админист. наказателно дело (К) No 299/2019, I състав Частни КАНД и КАД А.И.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 22.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 27.02.2019г., постановено по НАХД № 396/2019г. по описа на Районен съд- Плевен, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на А.И.С. ***, ЕГН ********** срещу наказателно постановление № 18- 09838- 003361, издадено на 12.07.2018г. от началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР- Плевен и съдебното производство по делото е прекратено. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.

272

Частно административно дело No 302/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК П.Х.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 22.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане /именувано искова молба/ от П.Х.Д. с ЕГН **********,***. № 1319/14.03.2019г. по описа на АС- Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 302/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

273

Административно дело No 796/2018, III състав ДОПК В И К СТЕНЕТО ЕООД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 25.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВиК- Стенето” ЕООД – Троян, представлявано от управителя Т. Г., чрез адв. К. *** срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 34/11.05.2018г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен, с който на осн. чл. 166 ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и чл. 194 ал.1 т.3 б. „а“ от Закона за водите за дружеството е определено задължение за периода 01.01.2015г. до 31.12.2015г. в размер на 20 501,56 лв., представляващо дължима такса за водовземане и заустване по Разрешително № 13140246/05.03.2014г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, ведно със законната лихва върху сумата до пълното погасяване на главницата. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

274

Административно дело No 135/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 25.3.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР –Плевен, гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ № 3 да заплати на М.П.А. , гр. София, кв. *****сумата от 370 (триста и седемдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №1968 по описа за 2018 година на РС Плевен ведно със законната лихва върху обезщетението от 05.02.2019 година - датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане на сумата. Оставя без уважение искова молба на М.П.А. , гр. София, кв. *****за присъждане на обезщетение за имуществени вреди за остатъка до претендирания размер от 800 лева. Осъжда Областна дирекция на МВР –Плевен, гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ № 3 да заплати на М.П.А. , гр. София, кв. *****направените в настоящото съдебно производство разноски в размер на 139 лева. Препис от решението да се изпрати на страните. Решението може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд –Плевен пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му.

275

Административно дело No 269/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.Й.Б.   Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 25.3.2019г.
ВРЪЩА искова молба от М.Й.Б. с ЕГН ********** ***. Прекратява съдебното производство по административно дело № 269 по описа на Административен съд –Плевен за 2019 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.Й.Б. с ЕГН ********** ***, за предоставяне на безплатна правна помощ за процесуално представителство по делото. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на ищеца.

276

Административно дело No 275/2019, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „Юриеви“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Червен бряг, ул. “Г.С.Раковски“ №65А, ЕИК 114678599, представлявано от Ю.И.Й., против Заповед № РД-10-07/14.01.2019 г. на кмета на община Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №275 по описа на Административен съд град Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд чрез Административен съд град Плевен в 7 (седем) дневен срок от съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните.

277

Административно дело No 336/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми  Д. Г. Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 25.3.2019г.
Освобождава Д. Г. Д., гр. Плевен , *** от заплащане на държавна такса в размер на 10 лева по настоящото дело.
Спира изпълнението на заповед № РД-10-203/01.03.2019 година на кмета на Община Плевен , с която е прекратено наемното правоотношение между ОП „Жилфонд” Плевен и Д. Г. Д., гр. Плевен , *** за ползваното общинско жилище в гр. Плевен, *** , представляващо една стая и сервизни помещения до приключване на съдебното производство с влязъл в сила съдебен акт.
Определението в тази част подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
Конституира като оспорващ - Д. Г. Д., гр. Плевен , *** и ответник – кмет на Община Плевен, гр. Плевен, пл. Възраждане № 2.
Насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 9 май 2019 година от 10.15 часа, за когато да се призоват страните по реда на чл. 137 АПК.
Указва на страните, че в 14-дневен срок от получаване на съобщението могат да представят писмен отговор по жалбата и да посочат доказателствата, като приложат писмените.
Указва на оспорващия,че носи тежестта на доказване по чл.170 ал. 2 от АПК .
Препис от определението да се връчи на страните.

278

Административно наказателно дело (К) No 1086/2018, II състав ЗАНН: ДИТ РЕКС ЕООД ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.3.2019г.
Оставя в сила решение № 904/14.11.2018 г. по н.а.х.д. № 2375/2018 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

279

Административно наказателно дело (К) No 1097/2018, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ЕТ И.И.В. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.3.2019г.
Обезсилва решението. ОБЕЗСИЛВА Решение № 96 от 11.10.2018 г., постановено по НАХД № 249 по описа за 2018 г. на Районен съд – Червен бряг. ИЗПРАЩА жалбата на ЕТ „Илкар – И.В.“***, представлявано от И.Т.В., против Наказателно постановление № 2018-0044724/03.07.2018 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите, на Районен съд Ловеч за произнасяне по компетентност. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

280

Административно наказателно дело (К) No 1125/2018, II състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЕТ С.Д.Л. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.3.2019г.
Отменя изцяло решението. Отменя решение № 828/19.10.2018 г. по а.н.д. № 2030/2018 г. на Районен съд гр. Плевен, като вместо него постановява: Потвърждава наказателно постановление № 027/01.08.2018 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОКОЗ) – гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

281

Административно наказателно дело (К) No 1126/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ЖЕЛЕВ И ЧОВИКОВ ООД Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.3.2019г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 859 от 29.10.2018 г., постановено по НАХД № 1688 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 316571-F369361/05.02.2018г. на Директора на офис Плевен при ТП на НАП – Велико Търново, с което на основание чл. 182, ал. 1 от ЗДДС на „Желев и Ч.“***, представлявано от Д.П.Ч., е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за нарушение на чл.124 ал.5 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

282

Административно наказателно дело (К) No 1149/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Р.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.3.2019г.
Оставя в сила решение № 838/23.10.2018 г. по а.н.д. № 2184/2018 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

283

Административно наказателно дело (К) No 1152/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.П.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.3.2019г.
Оставя в сила решение № 845/25.10.2018 г. по н.а.х.д. № 1421/2018 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

284

Административно наказателно дело (К) No 1154/2018, II състав ЗАНН: ДИТ РЕКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.3.2019г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 880 от 07.11.2018 г., постановено по НАХД № 2373 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

285

Административно наказателно дело (К) No 1157/2018, II състав ЗАНН: МВР Ж.Д.Б. РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.3.2019г.
Отменя изцяло решението. Отменя решение № 113/02.11.2018 г. по н.а.х.д. № 283/2018 г. на Районен съд гр. Червен бряг, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 95/03.09.2018г. на началника на РУ – Червен бряг. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

286

Административно дело No 51/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.И.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.3.2019г.
Осъжда Областна дирекция на МВР –Плевен, гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ № 3 да заплати на П.И.И.,*** 350 (триста и петдесет) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №1368 по описа за 2018 година на РС Плевен ведно със законната лихва върху обезщетението от 14.01.2019 година - датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане на сумата. Осъжда Областна дирекция на МВР –Плевен, гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ № 3 да заплати на П.И.И.,*** направените в настоящото съдебно производство разноски за държавна такса в размер на 10 лева. Осъжда Областна дирекция на МВР –Плевен, гр. Плевен ул. „Сан Стефано“ № 3 да заплати на П.В., Бустат **********,***, офис 507 адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева с оглед чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Препис от решението да се изпрати на страните. Решението може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд –Плевен пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му.

287

Административно наказателно дело (К) No 65/2019, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СОФИЯ КАПРИЗ ДИЗАЙН ЕООД Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.3.2019г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 922 от 21.11.2018 г., постановено по НАХД № 2349 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № K-039629 от 29.06.2018г. на член на Комисията за защита на потребителите К.Д.Р., с което на основание чл.23 ал. 2 от Закона за електронната търговия на „КАПРИЗ-ДИЗАЙН“ ЕООД гр.Долна Митрополия, представлявано от И.П.Т., е наложена имуществена санкция в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за нарушения на чл.4, ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.5 от ЗЕТ. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

288

Административно дело No 69/2019, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОЛНИ ДЪБНИК Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.3.2019г.
ОТМЕНЯ чл.6 ал.1 в частта „български“ от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на Община Долни Дъбник, приета с решение №163/06.07.2005г. на Общински съвет Долни Дъбник. ОСЪЖДА Община Долни Дъбник да заплати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 (двадесет) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени, като от Общински съвет-Долни Дъбник се представят доказателства пред Административен съд-Плевен за изпълнение на това задължение.

289

Административно наказателно дело (К) No 72/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Н.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.3.2019г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57 от 21.11.2018 г., постановено по НАХД № 213 по описа за 2018 г. на Районен съд – Никопол. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

290

Административно наказателно дело (К) No 84/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН Л.Д.Х. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 808 от 17.10.2018 г., постановено по НАХД № 2146 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К № 1262995, за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП на Л.Д.Х. *** – законен представител на основание чл. 188 от ЗДвП на АД „Авангард ДХ – клон Варна“, е наложена глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

291

Административно наказателно дело (К) No 103/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕЛЕН ИНВЕСТ ЕООД Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.3.2019г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 149/16.11.2018 г. по а.н.д. № 231/2018 г. на Районен съд - Левски. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

292

Административно наказателно дело (К) No 106/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕЛЕН ИНВЕСТ ЕООД Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 151 от 16.11.2018 г., постановено по НАХД № 235 по описа за 2018 г. на Районен съд – Левски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

293

Административно наказателно дело (К) No 107/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕЛЕН ИНВЕСТ ЕООД Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.3.2019г.
Оставя в сила решение № 146/16.11.2018 г. по а.н.д. № 237/2018 г. на Районен съд- Левски. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

294

Административно дело No 155/2019, IV състав Закон за културното наследство Т.И.И. ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И. ***, против мълчалив отказ на Директора на Националния институт за недвижимото културно наследство-София за произнасяне по негово искане вх.№0800-2632(2)/26.07.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №155 по описа за 2019 г. на Административен съд-Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на НИКНК-София за присъждане на разноски и адвокатско възнаграждение по делото. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

295

Административно дело No 55/2019, VI състав Закон за семейни помощи за деца Т.К.Б. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 27.3.2019г.
Отменя заповед №ЗСПД/Д-ЕН/9778 от 16.11.2018 година на директор на ДСП Плевен в частта относно началната дата на отпускане на помощта. Връща преписката на директора на Дирекция за социално подпомагане – Плевен за произнасяне съгласно мотивите на съдебното решение. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.

296

Административно дело No 314/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 27.3.2019г.
СПИРА производството по административно дело №314 по описа на Административен съд-Плевен за 2019г. до приключването с влязъл в сила съдебен акт на производството по административно дело №274 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд-София, в 7-мо дневен срок от съобщението за изготвянето му.
ПРЕПИСИ от определението да се изпратят на страните.

297

Административно дело No 319/2019, IV състав Закон за социално подпомагане В.Х.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 27.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.Г. *** против Заповед №ЗХУ/Д-ЕН/1529 от 04.02.2019г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №319 по описа за 2019 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

298

Административно дело No 707/2018, III състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦЪРКВА СВЕТА ТРОЙЦА В СЕЛО ОБНОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 28.3.2019г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 479/28.06.2018г. на Общински съвет – Левски, с което на осн. чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 45ж от ППЗСПЗЗ и §27 ал.2 т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 62/2010г.) на Църковно настоятелство при Църква „Св. Троица“ с. Обнова са предоставени за обезщетяване земеделски земи от общинския поземлен фонд в землищата на с. Обнова и с. Българене в няколко различни местности с обща площ от 40,575 дка. ИЗПРАЩА административната преписка на Общинска служба „Земеделие“ – Левски за изготвяне на ново мотивирано искане до Кмета на Община Левски по реда на чл. 45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за изготвяне на мотивираното искане до Кмета на Община - Левски. ОСЪЖДА Община Левски да заплати на Църковно настоятелство при Църква „Св. Троица“ с. Обнова направените деловодни разноски общо в размер на 850 лв., от които 50лв. –д.т., 250 лв. –депозит за в.л. и 500 лв. адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

299

Административно наказателно дело (К) No 1150/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА Д.З.Д. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 28.3.2019г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 883 от 7.11.2018 г., постановено по анд № 2045/2018 г., с което Районен съд – Плевен е отменил Наказателно постановление № 107/2018 г. на Началник Митница - Свищов, с което на Д.З.Д., на основание чл. 126, ал. 1, предл. 1, т. 1, чл. 124, ал. 1, и чл. 128, ал. 2 от ЗАДС, вр. чл. 24, и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание - глоба в размер на 2432.72 лева за нарушение на чл. 126, ал. 1, предл. 1, т. 1 от ЗАДС, като на основание чл. 124 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките – предмет на митническо нарушение – акцизни стоки – общо 214 литра дестилатен алкохолен продукт, годен за консумация, от който 194 литра дестилатен алкохолен продукт с действитено алкохолно съдържание по обем 52.7% vо1 при 20 градуса С, съдържащ се в 10 бр. пластмасови туби в помещение гараж 2, и 20 литра дестилатен алкохолен продукт с действително алкохолно съдържание по обем 41.7% vol при 20 градуса С, съдържащ се в 2 пластмасови туби в помещение гараж 1, и вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 107/2018 г. на Началник Митница - Свищов, с което на Д.З.Д., на основание чл. 126, ал. 1, предл. 1, т. 1, чл. 124, ал. 1, и чл. 128, ал. 2 от ЗАДС, вр. чл. 24, и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание - глоба в размер на 2432.72 лева за нарушение на чл. 126, ал. 1, предл. 1, т. 1 от ЗАДС, като на основание чл. 124 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките – предмет на митническо нарушение – акцизни стоки – общо 214 литра дестилатен алкохолен продукт, годен за консумация, от който 194 литра дестилатен алкохолен продукт с действитено алкохолно съдържание по обем 52.7% vо1 при 20 градуса С, съдържащ се в 10 бр. пластмасови туби в помещение гараж 2, и 20 литра дестилатен алкохолен продукт с действително алкохолно съдържание по обем 41.7% vol при 20 градуса С, съдържащ се в 2 пластмасови туби в помещение гараж 1 РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

300

Административно наказателно дело (К) No 10/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КНЕЖА КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН В.Ю.Т. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 28.3.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 193 от 22.11.2018 год., постановено по НАХД № 189/2018 год. по описа на Районен съд – Кнежа. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Кнежа, при което да се изпълнят указанията, дадени в обстоятелствената част на решението. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

301

Административно наказателно дело (К) No 34/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН Д.Б.Д. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 28.3.2019г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 951 от 04.12.2018 год., постановено по НАХД № 2008/2018 год. по описа на Районен съд- Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

302

Административно наказателно дело (К) No 85/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН С.А.С. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 28.3.2019г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 982/14.12.2018г. на Районен съд – гр. Плевен, постановено по НАХД № 2780/2018г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К № 2189001 на ОД на МВР - Плевен, с който на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП на С.А.С. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

303

Административно дело No 172/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Б.Б.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Б.Б.К., подадена чрез адв. М.М.Д. от САК, против заповед № 03-150- РД/104/21.04.2015г. на директора на ОД на ДФЗ- Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 172 по описа на Административен съд Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

304

Административно наказателно дело (К) No 191/2019, I състав ЗАНН: Здравна инспекция СИТИФАРМ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 28.3.2019г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1008 от 28.12.2018 г., постановено по анд № 2731/2018 г на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

305

Административно дело No 243/2019, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Ю.Ю.   Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 28.3.2019г.
ОСВОБОЖДАВА л.св.А.Ю.Ю., изтърпяващ наказание в затвора Плевен, от внасяне на държавна такса по адм.дело №243/2019г. по описа на Административен съд Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на л.св.А.Ю.Ю., изтърпяващ наказание в затвора Плевен, за предоставяне на правна помощ по адм.дело №243/2019г. по описа на Административен съд Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба (наречена жалба) на л.св. А.Ю.Ю., изтърпяващ наказание в затвора Плевен, с правно основание чл.276 от ЗИНЗС, срещу длъжностното лице Велизаров за разпореждането му да бъдат обръснати мустаците на л.св против волята му, с което се твърди, че е нарушен чл.3 от ЗИНЗС и са му причинени вреди от уронване на авторитета пред други лишени от свобода. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №243/2019г. по описа на Административен съд Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред тричленен състав на Административен съд Плевен, в 7-мо дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на л.св.Ю. ***.

306

Частно админист. наказателно дело (К) No 300/2019, I състав Частни КАНД и КАД А.И.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на А.И.С. ***, с ЕГН **********, чрез адв.П. В. против протоколно определение от 27.02.2019 год. на РС-Плевен по анд №402/2019 год. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по канд №300 по описа на Административен съд град Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд чрез Административен съд град Плевен в 7 (седем) дневен срок от съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните.

307

Административно дело No 1168/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 29.3.2019г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.7 ал.1, чл. 28 ал.1, чл. 39 ал.1 т.1 и чл. 40 ал.1 т.1, в частта относно „български“, както и на чл. 41 ал.4 т.1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища на Община Никопол, (приета с Решение № 300 по протокол № 37/26.02.2010г. , изм. с Решение № 498 по Протокол № 55/27.05.2011г.) на Общински съвет – Никопол. ОСЪЖДА Община Никопол да заплати на Окръжна прокуратура – Плевен разноски в размер на 20 лв., представляващи такса за публикуване на обявление за оспорването в ДВ. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба или протест пред Върховен Административен съд, подадени чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните. СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА на съдебното решение, препис от него да се изпрати на Общински съвет – Никопол за обнародване на решението по начина, по който е обнародвана наредбата. Разпоредбата се счита отменена от влизане в сила на съдебното решение, като в 3-месечен срок Общински съвет – Никопол трябва да уреди служебно правните последици, възникнали от отменената разпоредба.

308

Административно наказателно дело (К) No 39/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ХИНКОВ СТРОЙ ЕООД Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 29.3.2019г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 896 от 12.11.2018 год., постановено по НАХД № 1854/2018 год. по описа на Районен съд- Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

309

Административно наказателно дело (К) No 61/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Т.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 29.3.2019г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 955 от 05.12.2018 год., постановено по НАХД № 2676/2018 год. по описа на Районен съд- Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

310

Административно наказателно дело (К) No 66/2019, I състав ЗАНН: Здравна инспекция П.М.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 944/30.11.2018г. на Районен съд – гр. Плевен, постановено по НАХД № 2547/2018г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
311 Административно наказателно дело (К) No 80/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 128 от 07.12.2018 год., постановено по НАХД № 299/2018 год.по описа на Районен съд- Червен бряг. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
312 Административно дело No 116/2019, III състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т. *** срещу частичен изричен отказ в Решение №4/31.12.2018г. с Рег. № 1639/2018г. на и.ф. Административен ръководител на Апелативна прокуратура – В. Търново за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ по подадени на 28.12.2018г. заявления от жалбоподателя. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 116/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
313 Административно дело No 143/2019, III състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т. *** срещу писмо Изх. № 95-00-125/31.12.2018г. на Директора на Дирекция „Правни дейности“ към Министерство на правосъдието относно заявление за достъп до обществена с рег. № 95-00-125/18.12.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 143/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

314

Административно наказателно дело (К) No 146/2019, II състав ЗАНН: Здравна инспекция МАРСИЛИЯ СЪРВИС ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 29.3.2019г.
Оставя в сила решение № 3/07.01.2019 г. по а.н.д. № 297/2018 год. на Районен съд – Червен бряг. Решението не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

315

Административно наказателно дело (К) No 169/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН КОРАДО 6 ЕООД Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1003 от 27.12.2018 г., постановено по НАХД № 2734 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

316

Административно наказателно дело (К) No 206/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.С. РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 18.01.2019 г., постановено по НАХД № 325 по описа за 2018 г. на Районен съд – Червен бряг. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

317

Административно наказателно дело (К) No 226/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 29.3.2019г.
Оставя в сила решение № 69/ 06.02.2019 година по а.н.д. № 2992/2018 год. на Районен съд – Плевен. Решението не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

318

Административно наказателно дело (К) No 257/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.А.И. РУ КНЕЖА Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4 от 21.01.2019 г., постановено по НАХД № 141 по описа за 2018 г. на Районен съд – Кнежа. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

319

Административно наказателно дело (К) No 356/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЕТ М.9.Л.В. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, чрез- упълномощен юрисконсулт И.Т., против Решение от 20.02.2019 год. по анд №2502/2018 год. на РС-Плевен, с което е отменено Наказателно постановление № КГ-2073/14.12.2017 год. на заместник –председателя на ДАМТН, с което на ЕТ „Мирена 99-Л.В.“***, представлявано от Л.В.В., на основание чл.34г, ал.1 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лева за извършено нарушение на чл.18б, ал.5, т.7 от ЗЧАВ. ПРЕКРАТЯВА производството по канд №356 описа на Административен съд-Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба чрез АС-Плевен пред Върховен административен съд, в 7(седем) дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.

320

Административно дело No 75/2019, IV състав Закон за местните данъци и такси Е.Л.П. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ МЕСТНИ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 1.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е. Л. П., чрез адв.Г.. П.-С. от САК, в частта срещу отказа за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижими имоти по т.д.№187/2018г. по описа на ОС-Плевен, обективиран в писмо изх.№9400-162-1/14.01.2019г. на главен експерт „Местни приходи“ при Община Долни Дъбник.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №75 по описа за 2019г. на Административен съд-Плевен в тази част.
ПРОИЗВОДСТВОТО по делото продължава по жалбата на Е. Л. П., чрез адв.Г. П.-С. от САК, срещу отказа за издаване на удостоверение за данъчни оценки на недвижими имоти по два броя дела по описа на ПлОС с вх.№№6132/06.12.2018г. по т.д.№188/2018г. и 6283/13.12.2018г. по т.д.№189/2018г., обективиран в писмо изх.№9400-162-1/14.01.2019г. на главен експерт „Местни приходи“ при Община Долни Дъбник, като същото остава насрочено за 22.05.2019г. от 09.30часа.
ПРЕПИС от молба вх.№1677/29.03.2019г. на адв.С. да се изпрати на ответника за сведение.
ЗАДЪЛЖАВА ответника, в срок до съдебно заседание, да представи по делото заверени копия на удостоверенията за данъчни оценки, описани в нотариалните актове, посочени в молба вх.№1677/29.03.2019г., както и декларациите на собственика или други писмени документи, послужили за издаване на тези данъчни оценки.
ИЗИСКВА от Агенция по вписванията-Плевен, в 7-мо дневен срок от съобщението, да представят по делото заверени копия от посочените в Нотариален акт №193, том ІІІ, рег.№4057, дело №553/2013г. от 05.12.2013г. на нотариус И. И., вписан в Служба по вписвания вх.рег.№19320, акт №132, том 53, дело №11014 от 05.12.2013г.; Нотариален акт №177, том 3, рег.№3889, дело 539 от 28.11.2013г., сключен пред нотариус с район на действие РС-Плевен И. И., рег.№007 на Нотариалната камара, вписан в АВ-Плевен под №170, том 51, дело 10689/28.11.2013г. и Нотариален акт №195, том3, рег.№4059, дело 555 от 05.12.2013г., сключен пред нотариус с район на действие РС-Плевен И. И., рег.№007 на Нотариалната камара, вписан в АВ-Плевен под №95, том 53, дело 10975/05.12.2013г., удостоверения за данъчни оценки.
ИЗИСКВА от нотариус И. И., с район на действие РС-Плевен, рег.№007 на Нотариалната камара, в 7-мо дневен срок от съобщението, да представи по делото заверени копия от посочените в Нотариален акт №193, том ІІІ, рег.№4057, дело №553/2013г. от 05.12.2013г. на нотариус И. И., вписан в Служба по вписвания вх.рег.№19320, акт №132, том 53, дело №11014 от 05.12.2013г.; Нотариален акт №177, том 3, рег.№3889, дело 539 от 28.11.2013г., сключен пред нотариус с район на действие РС-Плевен И. И., рег.№007 на Нотариалната камара, вписан в АВ-Плевен под №170, том 51, дело 10689/28.11.2013г. и Нотариален акт №195, том3, рег.№4059, дело 555 от 05.12.2013г., сключен пред нотариус с район на действие РС-Плевен И. И., рег.№007 на Нотариалната камара, вписан в АВ-Плевен под №95, том 53, дело 10975/05.12.2013г., удостоверения за данъчни оценки.
Определението в прекратителната му част подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението, в останалата част не подлежи на оспорване.
Преписи от определението да се изпратят на страните.

321

Административно дело No 294/2019, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.С.П. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 1.4.2019г.
Връща искова молба от П.С.П., изтърпяващ присъда в Затвора-гр.Белене.Прекратява съдебното производство по административно дело № 294 по описа на Административен съд –Плевен за 2019 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на ищеца.

322

Административно дело No 1206/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.П.Л.П. ИД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ РАСТЕНИЕВЪДСТВО И БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ МЗХГ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 2.4.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на Н.П.Л.-П.,*** чрез адв Д., съдебен адрес ***, офис № 33 срещу писмо изх № 94-2567/26.11.2018 година на и.д. директор на дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ при Министерство на земеделието и храните. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 1206 по описа за 2018 година на Административен съд Плевен. Определението да се връчи на страните. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

323

Административно дело No 134/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 2.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Червен бряг срещу Решение за налагане на финансова корекция изх.№РД-02-36-20/08.01.2019 г., издадено от заместник министър на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ОСЪЖДА Община Червен бряг, ЕИК 000414154, с адрес гр.Червен бряг, ул.“Антим I“ №1, да заплати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството сумата 5339,72 лв. /пет хиляди триста тридесет и девет лева и седемдесет и две стотинки/ за разноски пред настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.

324

Административно дело No 205/2019, II състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Т. ***, против изричен отказ за предоставяне на обществена информация от Комисията за защита на личните данни, посочен от жалбоподателя като РД-18-15 №1/01.2019г. и РД 18-16-5/2019г., а съобразно подаденото уточнение - № РД-18-15, №1/18год. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 205 по описа на Административен съд- Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

325

Административно дело No 272/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Т.Н.   Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 2.4.2019г.
Оставя без разглеждане молба на Н.Т. Н.,*** с искане за да се насрочи дело , тъй като помещението е за трима, а са настанени петима лишени от свобода. Прекратява съдебното производство адм. дело № 272 по описа за 2019 година на Административен съд – Плевен. Определението да се съобщи на Н.Т. Н.,*** и на началника на Затвора Белене . Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

326

Административно дело No 1026/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОРДИМ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 3.4.2019г.
ОТМЕНЯ чл.31 т.15 от Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пордим, приета с решение №340/27.12.2013г. на Общински съвет Пордим. ОСЪЖДА Община Пордим да заплати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 (двадесет) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени, като от Общински съвет-Пордим се представят доказателства пред Административен съд-Плевен за изпълнение на това задължение.

327

Частно административно дело No 369/2019, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК САШО ФЪСТЪКА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ЦУ НА НАП Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 3.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба от С.А.Х. в качеството му на управител и представляващ „С. фъстъка“ ЕООД с ЕИК 203286772 със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул „Георги Кочев“ №92, чрез адв.П.П. *** със служебен адрес гр.Плевен, ул „Георги Бенковски“ №7, против разпореждане на административния орган, с което е допуснато предварително изпълнение на принудителна административна мярка, наложена със Заповед №10393/16.03.2019 г. на началник отдел "Оперативни дейности" Велико Търново, дирекция "Оперативни дейности" към Главна дирекция "Фискален контрол" в ЦУ на НАП. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд гр. София, с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му. Преписи от определението да се връчат на страните.

328

Частно административно дело No 370/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК САШО ФЪСТЪКА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 3.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „С. ***, представлявано от управителя С.А.Х., срещу разпореждане за допуснато предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка №10394/16.03.2019г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ Велико Търново, дирекция „Оперативни дейности“ към ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.

329

Административно дело No 371/2019, IV състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ М.П.К.   Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 3.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №371/2019г. по описа на Административен съд-Плевен. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ на Районен съд Плевен жалбата на М.К. *** против Протокол №1 /18.03.2019г. в част ІV на комисия по чл.33 ал.6 от ЗСПЗЗ при ОбСЗ-Долни Дъбник. Определението не подлежи на оспорване. Препис от определението да се изпрати на М.К. *** .

330

Административно дело No 831/2018, II състав Закон за държавния служител В.И.П. НАЧАЛНИКА НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 4.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.И.П. ***, подадена чрез адв. А. ***, Заповед № РД-16-012/26.01.2017г. на Началника на ДНСК – София, с която на осн. чл. 89 ал.2 т.1 и т.5 , чл. 90 ал.1 т.5 от ЗДСл на жалбоподателката е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на осн. чл. 107 ал.1 т.3 от ЗДСл е прекратено служебното й правоотношение като „инспектор” в РО - НСК Плевен при РДНСК – СЗР. ОСЪЖДА на основание чл.143, ал.1 от АПК ДНСК- София да заплати на жалбоподателя В.И.П. *** сумата от 500 /петстотин/ лв., съставляваща заплатено от жалбоподателката възнаграждение за един адвокат. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за присъждане на възнаграждение за един адвокат за производството пред ВАС по а.д. № 10885/2017г. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

331

Административно дело No 347/2019, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Ц.Р. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 4.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №347 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 год. ИЗПРАЩА по подсъдност административно дело №347 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 год., за разглеждане от Административен съд-Ловеч.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване, преписи от същото да се изпратят на страните.

332

Административно дело No 388/2019, IV състав ДОПК ИЛТРЕЙД ООД ПЛЕВЕН НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 4.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №388/2019г по описа на Административен съд-Плевен. ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Началника на дирекция „Оперативни дейности“ в главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП за произнасяне по жалбата на „Илтрейд“ ООД гр.Плевен, представлявано от управителя И.Л.Т., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №10376/01.03.2019г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ –Велико Търново, дирекция „Оперативни дейности“ на Главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. Определението подлежи на оспорване от страните и от Началника на дирекция „Оперативен контрол“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП с частна жалба, чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му. Препис от определението да се изпрати на страните по делото и на Началника на дирекция „Оперативен контрол“ в ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

333

Административно дело No 1046/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.Х.М. ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 5.4.2019г.
Оставя без уважение искането на пълномощника на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” гр.София за изменение на решение № 36/22.01.2019 г. по и.адм. дело № 1046/2017 по описа на АС Плевен в частта относно разноските и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Определението да се съобщи на страните.
Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

334

Частно административно дело No 1047/2018, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.К.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 5.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалба от Г.К.К. ***, против Заповед №РД-11-115/29.10.2018 год. на кмета на община Червен бряг, с която е разпоредено да се премахне незаконен строеж „Постройка“, находяща се в парцел IX, кв.70 по ЗРП на гр.Червен бряг, жк „Победа“, в междублоковото пространство между блок 3/70 и блок 4/70, извършен от Г.К.К. и П.Т.П.. ОСЪЖДА Г.К.К. *** да заплати на Община Червен бряг разноски по делото в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА Г.К.К. *** да заплати на П.Т.П. с ЕГН ********** разноски по делото общо в размер на 1050 (хиляда и петдесет) лева. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните, по аргумент от разпоредбите на чл.215, ал.7 от ЗУТ . Преписи от решението да се изпратят на страните.

335

Частно административно дело No 74/2019, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК В.А.К.,
К.М.К.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 5.4.2019г.
Налага глоба в размер на 50 лв. на зам.- кмет ТР на Община Плевен. Възлага изпълнителните действия по изпълнение на заповед № РД-12-829/16.12.2014 година на кмет на Община Плевен в частта относно премахване на стоманено бетонни плочи, греди и стени - части от сграда с идентификатор № 56722.659.704.3 до приключване на изпълнението, на държавен съдебен изпълнител, в чийто съдебен район е местоизпълнението на задължението –гр.Плевен. Осъжда Община Плевен да заплати на В.А.К.,*** и К. М.К.,*** разноски в размер на 960 лева . Решението да се съобщи на страните. Препис от решението да се изпрати на РС – Плевен. Решението е окончателно.

336

Административно дело No 164/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 8.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Плевен с адрес гр.Плевен, ул“Сан Стефано“ №3 да заплати на Д.П.Т. *** сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №169 по описа на РС-Червен бряг за 2018 год., ведно със законната лихва, начиная от датата на подаване на исковата молба в съда-11.02.2019 год., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Плевен с адрес гр.Плевен, ул“Сан Стефано“ №3 да заплати на Д.П.Т. *** разноски по делото в размер на 310 (триста) лева, представляващи възнаграждение за един адвокат и държавна такса за образуване на делото. Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез Административен съд -гр.Плевен, пред Върховния Административен съд на Р България.

337

Административно дело No 199/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БОМАР ТРЕЙД ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 8.4.2019г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание -11.04.2019 год., за когато да се уведомят страните да не се явяват. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бомар Трейд“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Кнежа, ул ***, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане на зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ № 01-2600/3877/22.11.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 199 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2019 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните.

338

Административно дело No 289/2019, III състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 8.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т. *** срещу писмо Изх. № 04-00-021/13.02.2019г. на Главния секретар на ВСС относно заявление за достъп до обществена с рег. № 8/31.01.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 289/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

339

Административно наказателно дело (К) No 41/2019, I състав ЗАНН: РИОСВ ПОЛИХИМ СС ЕООД СОФИЯ РИОСВ ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.4.2019г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 116 от 9.10.2018 г., постановено по анд № 61/2018 г. на Районен съд – Луковит и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 003 от 12.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, с което на „ПОЛИХИМ – СС“ ЕООД, с ЕИК 831233875 основание чл. 164, ал. 1 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на касатора за присъждане на разноски за производството. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

340

Административно наказателно дело (К) No 105/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕЛЕН ИНВЕСТ ЕООД Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 9.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 150/16.11.2018г. на Районен съд – гр. Левски, постановено по НАХД № 234/2018г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

341

Административно наказателно дело (К) No 139/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ В.Й.Г. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 9.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 130/10.12.2018г. на Районен съд – гр. Червен бряг, постановено по НАХД № 308/2018г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0374-000827/17.09.2018г. на Началника на РУ на МВР –Червен бряг, с което на В.Й.Г. *** са наложени следните административни наказания: 1) на осн. чл. 185 от ЗДвП глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл. 5, ал.1, т.1 от ЗДвП; 2) на осн. чл. 174 ал.3 предл. 1 от ЗДвП глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца; 3) на осн. чл. 183, ал.1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП; 4) на осн. чл. 183 ал. 1 т. 1 предл. 2 от ЗДвП глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и 5) на осн. чл. 183, ал. 1, т. 1 предл. 3 от ЗДвП глоба в размер на 10 лева за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 2 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

342

Административно дело No 162/2019, VI състав Закон за митниците НОВАМЕД ХЕЛТКЕЪР ЕООД ПЛЕВЕН ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКА Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 9.4.2019г.
Отхвърля жалба на „Новамед Хелткеър“ ЕООД, ЕИК 200914777, гр.Плевен, седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.******, срещу решение от 15.12.2017 година на началника на Митница Свищов към ЕАД № 17BG 004306H 0020743/20.09.2017г., с изх.№ 32-355349/15.12.2017г., в частта по т. 2 до т. 8, в което е определен нов размер на митнически и данъчни задължения за резервни части за акумулаторни колички - 318 броя резервни части, както следва задълженията за мито от 342,47 лева и нов размер на ДДС – 2030, 11 лева. Осъжда „Новамед Хелткеър“ ЕООД , ЕИК 200914777, гр.Плевен, седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.******, да заплати на Агенция „Митници“ гр. София разноски в размер на 300 лева Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

343

Частно админист. наказателно дело (К) No 367/2019, I състав Частни КАНД и КАД Н.И.Д. КОМИСИЯ ЗА ПОРТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 9.4.2019г.
ОтменяОТМЕНЯ Определение №201/19.12.2018 год. по анд №215 по описа на РС-Кнежа за 2018 год. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.

344

Административно дело No 1012/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.Х.И. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение (второ) от 10.4.2019г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 121 от 11 март, постановено по адм. дело № 1012/2018 г. по описа на АС-Плевен относно цифровото посочване на година на постановяването му и след посочване на датата – „11.03“ вместо 2018 година да се чете 2019 година“ и след израза „в публично съдебно заседание на двадесет и осми февруари две хиляди. и “ вместо изписаното в заглавната част на решението „осемнадесета“ да се чете „деветнадесета“ година. Решението да се съобщи на страните. Решението не подлежи на обжалване и да се отбележи върху поправеното решение.

345

Административно наказателно дело (К) No 1112/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЛОВЕЧ ПОЛИХИМ СС ЕООД СОФИЯ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 10.4.2019г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87/03.08.2018г. на Районен съд –Луковит, постановено по НАХД № 40/2018г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

346

Административно наказателно дело (К) No 102/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕЛЕН ИНВЕСТ ЕООД Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 10.4.2019г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148/16.11.2018г. на Районен съд –Левски, постановено по НАХД № 230/2018г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

347

Административно дело No 366/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 10.4.2019г.
Съдия Елка Братоева се отвежда от разглеждането на адм.дело № 366/2019г. по описа на Административен съд- Плевен. Прекратява производството по адм.дело № 366/2019г. по описа на Административен съд- Плевен. Изпраща делото на Върховен административен съд за определянето на друг равен по степен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.

348

Административно наказателно дело (К) No 104/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕЛЕН ИНВЕСТ ЕООД Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 145/16.11.2018г. на Районен съд –Левски, постановено по НАХД № 233/2018г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.

349

Административно наказателно дело (К) No 220/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ КНЕЖА М.М.Д. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 11.4.2019г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 216 от 15.01.2019 г., постановено по анд № 195/2018 г., с което Районен съд – Кнежа е отменил Наказателно постановление № 18-0285-000503 от 01.08.2018 г. на Началник РУ-Кнежа към ОД на МВР – Плевен, с което на М.М.Д. на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 50.00 лева за нарушение на чл. 137Е от ЗДвП и на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от четири месеца за нарушение на чл. 103 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0285-000503 от 01.08.2018 г. на Началник РУ-Кнежа към ОД на МВР – Плевен, с което на М.М.Д. на основание чл. 183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 50.00 лева за нарушение на чл. 137Е от ЗДвП и на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от четири месеца за нарушение на чл. 103 от ЗДвП.РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.Преписи от решението да се изпратят на страните.

350

Административно наказателно дело (К) No 242/2019, I състав ЗАНН: Здравна инспекция ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ ЕООД ЧЕРВЕН БРЯГ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 24.01.2018 г., постановено по анд № 298/2019 г. (погрешно посочено като издадено през 2018 год.) на Районен съд – Червен бряг.РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.Преписи от решението да се изпратят на страните.

351

Административно дело No 295/2019, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Х.И.Ц. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х. И. Ц. *** срещу Заповед № РД-09-317/13.12.2018г. на Кмета на Община Долна Митрополия за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация в кв.2 по плана на с. Горна Митрополия. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 295/2019г. по описа на АС – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, подадена чрез АС – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

352

Административно наказателно дело (К) No 298/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Д.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 70 от 6.02.2019 г., постановено по анд № 2911/2018 г., с което Районен съд – Плевен е потвърдил Електронен фиш Серия-К № 1212215 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система, издаден от ОД на МВР -Плевен, с който на И.Д.И., ЕГН ********** *** на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв., за нарушение на чл. 21, ал. 1, във вр. с чл. 21, ал. 2 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Електронен фиш Серия-К № 1212215 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система, издаден от ОД на МВР -Плевен, с който на И.Д.И., ЕГН ********** *** на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв., за нарушение на чл. 21, ал. 1, във вр. с чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.Преписи от решението да се изпратят на страните.

353

Административно дело No 321/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Г.Г.   Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на л.св. П.Г.Г., понастоящем изтърпяващ наказанието си в Затвора – Белене срещу ГДИН - София, с която оспорва престоя си в ЗО – Белене в периода 28.10.2013г. – 28.02.2014г. общо 4 месеца по влязла в сила присъда по ЧНД № 2954 на Районен съд – София като незаконосъобразен, тъй като е излежал наказание над определения срок и претендира обезщетение от затворническата администрация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 321/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на ищеца.

354

Административно наказателно дело (К) No 1121/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.В.Г. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 12.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 863 от 29.10.2018 год., постановено по НАХД № 2262/2018 год. по описа на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

355

Административно наказателно дело (К) No 140/2019, I състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ П.Т.Й. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 12.4.2019г.
Обезсилва решението. ОБЕЗСИЛВА решение № 127/22.11.2018г., постановено по н.а.х.д. № 300/2018г. по описа на Районен съд – Червен бряг. ИЗПРАЩА съдебното производство по компетентност на Районен съд- Плевен. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

356

Частно админист. наказателно дело (К) No 151/2019, I състав Частни КАНД и КАД В.И.В. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 12.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 71/08.01.2019г. на Районен съд – Плевен, постановено по НАХД № 2975/2018г. по описа на съда. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

357

Частно админист. наказателно дело (К) No 195/2019, I състав Частни КАНД и КАД ЛА ВИ ЕЛ ЕООД ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 12.4.2019г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 3664/14.12.2018г. на Районен съд – Плевен, постановено по НАХД № 2456/2018г. по описа на съда. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

358

Административно дело No 281/2019, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 12.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Юриеви“ ЕООД- Червен бряг, чрез управителя Ю.И.Й. срещу Заповед № РД-10-13/14.01.2019г. на Кмета на Община Червен бряг, с която на осн. чл. 8 ал.4 от Закона за общинската собственост и при съблюдаване на изискванията на чл. 61 ал.5 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОС – Ч. бряг е прекратена процедурата за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 65 НРПУРОИ за отдаване под наем на общински имот, представляващ площадки за поставяне на автомати за топли напитки, находящи се в с. Горник. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 281/2019г. по описа на АС – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, подадена чрез АС – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

359

Административно дело No 1130/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Т.Т. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 15.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искова молба от С.Т. ***, против Прокуратурата на Република България със седалище в гр.София, с която се претендира обезщетение за имуществени и неимуществени вреди в размер на 5000 (пет хиляди лева), причинени на ищеца за периода - от момента на подаване на заявлението в ОП-Плевен-25.01.2014 год. до 12.06.2017 год., когато е получил отговор от ОП-Плевен, от два отменени административни акта-1. Писмо №00455/2014 г. от 21.02.2014 г. на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура-Плевен, с което е отказано предоставяне на достъп до обществена информация по заявление от 25.01.2014 г., подадено от С.Т. с искане за предоставяне на достъп до обществена информация, отменено с влязло в сила решение по адм.дело №276/2014 год. на АС-Плевен, оставено в сила с решение по адм.дело №№12376/2014 год на ВАС; 2. Постановление №1027/5.08.2015 год. и Постановление от 20.08.2015 год. с изх.№1027/15/24.08.2015 год. на заместник –окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Плевен, с които е прекратена преписка 1027/2015 год. на Окръжна прокуратура-Плевен, отменени с решение на ВАС по адм.дело №1061/2016 год. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Прокуратурата на РБългария за присъждане на разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение в минимален размер. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. Преписи от решението да се изпратят на страните.

360

Административно дело No 1139/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Л.Й.Б.,
П.П.Б.
ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 15.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искова молба от Д.Л.Й.Б. и П.П.Б.,***, *** и съдебен адрес ***, оф.1, чрез пълномощника им адв. И.Н. ***, пл.***, представлявана от Кмета на общината, за обезщетение за вреди в размер на 10000 (десет хиляди лева), причинени на ищците от община Плевен, от незаконния мълчалив отказ на кмета на общината от 17.05.2018 год., постановен по заявление вх. № 94Д-2052-1/20.09.2017 г. и отменен с решение на АС – Плевен по адм.дело №586/2018 год., изразяващ се в отказ на кмета на общината да издаде заповед за задължаване на собствениците в етажна собственост, находяща се в гр. Плевен, *** да извършат неотложен ремонт на вертикалната мръсна канализация, представляващи пропуснати ползи, а именно- разликата в пазарната стойност, която има и която би имал имотът, ако беше извършен ремонт на вертикалната мръсна канализация, при негова евентуална продажба. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на община Плевен за присъждане на разноски по делото, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. Преписи от решението да се изпратят на страните.

361

Административно дело No 296/2019, II състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. НАЧАЛНИКА НА РО НСК ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 15.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Т. ***, против „частичен отказ на ДНСК по ЗДОИ“ с изх. № Пл-174-00-332/09.10.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 296 по описа на Административен съд- Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

362

Административно дело No 323/2019, II състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 15.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Т. ***, против мълчалив отказ на Апелативен съд-Велико Търново по ЗДОИ, респ. против изричен отказ на Председателя на Апелативен съд- В. Търново, обективиран в решение № 4/23.01.2019г. и искане за присъждане на обезщетение в размер на 600 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 323 по описа на Административен съд- Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

363

Административно дело No 372/2019, V състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 15.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от С.Т. ***, против Решение № 1/11.03.2019 г. на И.ф. Административен ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №372 описа на Административен съд-Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба чрез АС-Плевен пред Върховен административен съд, в 7(седем) дневен срок от съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните.

364

Административно дело No 418/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 15.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 418/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на ищеца – за сведение.

365

Административно дело No 427/2019, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.С.М.   Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 15.4.2019г.
Прекратява производството по и.адм.дело №427 по описа за 2019г. на Административен съд Плевен. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд -Силистра. Определението не подлежи на обжалване. Преписи от определението да се изпратят на страните.

366

Административно наказателно дело (К) No 1094/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Ю.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.4.2019г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 822 от 18.10.2018 г. по н.а.х.д. № 1581 по описа за 2018 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

367

Административно наказателно дело (К) No 1095/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН Р.П.А. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.4.2019г.
Отменя решение № 834 от 19.10.2018 г. по н.а.х.д. № 2123 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен, като вместо него постановява: Потвърждава наказателно постановление № 18-1772-000129/20.08.2018г. на началника на РУП, Първо РУ-Плевен към ОД на МВР-Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

368

Административно наказателно дело (К) No 1148/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.4.2019г.
Потвърждава решението. Оставя в сила решение № 853 от 26.10.2018 г. по н.а.х.д. № 2298 по описа за 2018 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

369

Административно дело No 124/2019, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Г.П.Г. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 16.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Г., изтърпяващ наказание в затвора Плевен, срещу заповед № 43/15.01.2019г. на Началника на затвора Плевен, с която на лишения от свобода е отказано режимът за изтърпяване на наказанието да бъде заменен от „Строг“ на „Общ“. ОСЪЖДА Г.П.Г., понастоящем изтърпяващ наказание в затвора Плевен, с ЕГН: **********, да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“-София направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева. Решението е окончателно, съобразно чл.66 ал.2 изр.четвърто от ЗИНЗС. Преписи от решението да се изпратят на страните.

370

Административно наказателно дело (К) No 149/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.Д.Б. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.4.2019г.
Отменя решение № 1015 от 31.12.2018 г. по н.а.х.д. № 2673 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 17-0938-005165/ 26.10.2017г на началник сектор към ОДМВР Плевен, с-р Пътна полиция. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.

371

Административно наказателно дело (К) No 192/2019, II състав ЗАНН: Здравна инспекция СИТИФАРМ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 16.4.2019г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24 от 16.01.2019 г., постановено по НАХД № 2730 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

372

Административно наказателно дело (К) No 193/2019, II състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА СОФИЯ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.4.2019г.
Оставя в сила решение № 994/ 20.12.2018 г. по н.а.х.д. № 2705/2018 год. на Районен съд – Плевен. Решението не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

373

Административно наказателно дело (К) No 207/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕЛЕН ИНВЕСТ ЕООД Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.4.2019г.
Оставя в сила решение № 6/11.01.2019 г по а.н.д. № 238/2018 год. на Районен съд – Левски. Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението е окончателно.

374

Административно наказателно дело (К) No 227/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Х.Х. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 16.4.2019г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72 от 06.02.2019 г., постановено по НАХД № 2991 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

375

Административно наказателно дело (К) No 256/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.4.2019г.
Оставя в сила решение № 18/04.02.2019 г. по а.н.д. № 341/2018 год. на Районен съд – Червен бряг. Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението е окончателно.

376

Административно наказателно дело (К) No 259/2019, II състав ЗАНН: Здравна инспекция ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ ФАРМАР ООД Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.4.2019г.
Оставя в сила решение № 68/06.02.2019 г. по а.н.д. № 2977/2018 год. на Районен съд – Плевен. Решението не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

377

Частно админист. наказателно дело (К) No 330/2019, II състав чл. 281 от ЗИНЗС А.К.М. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 16.4.2019г.
Оставя в сила определение № 340 от 25.02.2019 година по и.адм дело № 1070 по описа за 2018 година на Административен съд- Плевен Препис от определението да се изпрати на страните. Определението не подлежи на обжалване.

378

Административно дело No 348/2019, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Н.И.Н. ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 16.4.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на Н.И.Н.,*** срещу заповед № Л-1033/28.02.2019 година на зам. гл. директор при ГД „Изпълнение на наказанията”, гр. София, с която се разпорежда да бъде преведен в ЗООТ към Затвора Ловеч. Прекратява съдебното производство по адм.дело № 348 по описа за 2019 година на Административен съд Плевен. Определението да се съобщи Н. и на зам. главен директор на ГДИН. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.

379

Административно дело No 383/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.А.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 16.4.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на А.А.С.,*** срещу неправилно издадени от държавни служители на Пътна полиция талони за два автомобила. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 383 по описа за 2019 година на Административен съд Плевен. Определението да се съобщи С.. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.

380

Административно дело No 411/2019, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.В.Г.   Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 16.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на лишения от свобода А.В.Г., изтърпяващ наказание в затвора Белене, против заповед № 46/03.04.3019г. на началника на затвора Белене. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 411 по описа на Административен съд- Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ. Препис от определението да се изпрати на А.В.Г..

381

Административно дело No 802/2017, III състав Кодекс на труда В.А.К. ДИРЕКТОРА НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ПРИ НОИ СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.К. *** срещу Разпореждане № 4506-40-58/27.07.2017г. на Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – София към НОИ – София, с което на жалбоподателя е отказано изплащане на гарантирано вземане на осн. чл. 26 ал.3 вр. чл. 25 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, поради подаване на заявлението извън законоустановения двумесечен срок от датата на вписване на решението за откриване на производство по несъстоятелност. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

382

Административно дело No 25/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност ДЗЗД БАЛКАН ПЛЕВЕН ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ДЗЗД „Балкан-Плевен“, с Булстат 177062663, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул „Никола Д.Петков“ №26, представлявано от К.С.Я., чрез адв.С.В. ***, против Ревизионен акт №Р-04001518002662-091-001/17.09.2018 год., издаден от Й. И. Д.-Началник сектор „Ревизии“ и С. Г. Г.-главен инспектор по приходите, в обжалваната част по ЗДДС, в която за данъчен период месец март 2018 год. е извършена корекция на резултата, като декларираният в справката-декларация резултат-ДДС за възстановяване в размер на 23 193,88 (двадесет и три хиляди сто деветдесет и три лева и осемдесет и осем стотинки) лева е намален на ДДС за възстановяване в размер на 11 721,09 (единадесет хиляди седемстотин двадесет и един лева и девет стотинки) лева, потвърден в тази част с Решение №227/7.12.2018 год. на Директора на Дирекция „ОДОП“-гр.Велико Търново. ОСЪЖДА ДЗЗД „Балкан-Плевен“, с Булстат 177062663, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул „Никола Д.Петков“ №26, представлявано от К.С.Я. да заплати на Дирекция „ОДОП” – В. Търново към ЦУ на НАП разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 569,46 лв.(петстотин шестдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки) РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.

383

Административно дело No 55/2019, VI състав Закон за семейни помощи за деца Т.К.Б. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение (второ) от 17.4.2019г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 165 от 27 март, постановено по адм. дело № 55/2019 г. по описа на АС-Плевен относно цифровото посочване на година на постановяването му и на първа страница трети ред от горе на долу след израза „ гр.Плевен, 27.03.“ вместо 2018 година да се чете 2019 година“. Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от деня на съобщаването му, като след влизане в сила да се отбележи върху поправеното решение.

384

Административно дело No 79/2019, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Д.М. ВПД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД МВР ПЛЕВЕН РУ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 17.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.М. ***, против заповед № 18-0374-000329/18.12.2018г. за наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б.“б“ ЗДвП– временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца, издадена от ВПД Началник група към ОДМВР Плевен, РУ Червен бряг. Решението е окончателно и не подлежи на оспорване- чл.172, ал.5 от ЗДвП.

385

Административно дело No 183/2019, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.И.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 17.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №183/2019г по описа на Административен съд-Плевен. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд-Плевен и Административен съд Ловеч относно съда, компетентен да разгледа подадената искова молба на л.св.Д.И.Д.,***, против ГДИН-София, като принципал на затвора Ловеч и ЗОЗТ „Атлант“ гр.Троян, с посочено правно основание чл.276 ал.1 т.1-2 и ал.2 от ЗИНЗС. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на компетентния да разгледа спора административен съд. Определението не подлежи на оспорване.

386

Административно наказателно дело (К) No 260/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН СИЙЯНА КОМЕРС ООД Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 24.01.2019 г., постановено по НАХД № 2718 по описа за 2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

387

Административно наказателно дело (К) No 286/2019, II състав ЗАНН: НАП Н.А.Д. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214 от 17.01.2019 г., постановено по НАХД № 185 по описа за 2018 г. на Районен съд – Кнежа. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните. Потвърждава решението

388

Административно дело No 312/2019, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от кмета на община Червен бряг против Решение №1184/27.023.2019 год. на Общински съвет-Червен бряг, с което е направено изменение в Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №312 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори в 7(седем) дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд. Преписи от определението да се изпратят на страните.

389

Административно дело No 337/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Т.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ КНЕЖА Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 17.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.К. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0285-000057/16.02.2019г., издадена от полицейски инспектор към ОД на МВР-Плевен, РУ-Кнежа. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №337 по описа за 2019 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.

390

Административно дело No 409/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.З. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 17.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №409 по описа за 2019г. на Административен съд Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Ямбол. Определението не подлежи на обжалване. Преписи от определението да се изпратят на страните.

391

Административно дело No 1017/2018, III състав Закон за социално подпомагане В.Г.П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 18.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗИХУ42/Д-ЕН/3616/21.09.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен, с която на В.Г.П. *** е отказана целева помощ по чл. 39 от ППЗИХУ за покупка на помощно средство – акумулаторна инвалидна количка. ИЗПРАЩА административната преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен за ново произнасяне по Заявление-декларация с Вх. № ЗИХУ42/Д-ЕН/3616/19.09.2018г. на Г.В.П. в качеството на настойник на сина си В.Г.П. за отпускане на целева помощ за покупка на акумулаторна инвалидна количка, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение, в 10-дневен срок от влизане в сила на решението. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

392

Частно административно дело No 74/2019, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК В.А.К.,
К.М.К.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение (второ) от 19.4.2019г.
Оставя без уважение молба на В.А.К.,*** и К. М.К.,*** чрез адв Д., съдебен адрес:***, офис 12 за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 185 относно вписване „или частен съдебен изпълнител“. Оставя без уважение молба на В.А.К.,*** и К. М.К.,*** чрез адв Д., съдебен адрес:***, офис 12 за допълване на диспозитива на решение № 185 относно вписване „ или частен съдебен изпълнител. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 185 от пети април, постановено по адм. дело № 74/2019 г. по описа на АС-Плевен относно цифровото посочване на година на постановяването му и на първа страница трети ред от горе на долу след израза „ гр.Плевен, 05.04.“ вместо 2018 година да се чете 2019 година“. Решението да се съобщи на страните. Решението не подлежи на обжалване. Да се отбележи извършената поправка върху решението и издадените преписи.

393

Административно дело No 378/2019, IV състав ДОПК ЕТ Д.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 19.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата (наречена становище) на ЕТ „Д. Матеева“ със седалище и адрес на управление гр.Плевен, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка №10385/08.03.2019г. на Началник на отдел „Оперативни дейности“-Велико Търново, дирекция „Оперативни дейности“, ГД „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №378 по описа за 2019 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.

394

Административно дело No 419/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Х.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН,
СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 19.4.2019г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание-6 юни 2019 год. от 9,30 часа, за когато да се уведомят страните да не се явяват. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от И.Х.Д. с ЕГН ********** ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-0938-000069/13.01.2019 год. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР-Плевен, с която спрямо жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б.“б“ от ЗДП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността , но не повече от 18 месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №419 описа на Административен съд-Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба чрез АС-Плевен пред Върховен административен съд, в 7(седем) дневен срок от съобщението.Преписи от определението да се изпратят на страните.

395

Административно дело No 924/2018, III състав Закон за закрила на детето Й.П.И.,
Т.Д.Т.
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 22.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД/Д-ЕН-311/21.09.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен, с която на осн. чл. 27 ал.1 вр. чл.4 ал.1 т.5 и т.10 и чл. 28 ал.1 вр. чл. 25 т.3 от Закона за закрила на детето и чл. 33 от ППЗЗДет детето на жалбоподателите – Д. Т.Д. спешно е настанено в професионалното приемно семейство на К. М. Ш. и Ш. Ф. Ш. от с. Гиген, обл. Плевен до произнасянето на съда с решение по чл. 28 ал.1 от ЗЗДет. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен да заплати на адвокат Г.В.Г. *** адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

396

Административно дело No 13/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.В.Й. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ГУЛЯНЦИ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 22.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Й. против Заповед за прилагане на ПАМ №18-0270-000229 от 19.09.2018г. на Началник група при ОД на МВР-Плевен, РУ-Гулянци. Решението е окончателно на основание чл.172 ал.5 изр.второ от ЗДвП. Преписи от решението да се изпратят на страните.

397

Административно наказателно дело (К) No 261/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.В.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73 от 6.02.2019 г., постановено по анд № 2910/2018 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

398

Административно наказателно дело (К) No 359/2019, II състав ЗАНН: ИААА В.В.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.4.2019г.
Отменя решение № 110/19.02.2019 година по нахд № 3018/2018 година по описа на РС Плевен, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 35-0000275/04.10.2018 година на началник ОО „АА“ гр. Плевен Решението не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

399

Административно дело No 420/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Х.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 22.4.2019г.
Оставя без разглеждане жалба на И.Х.Д.,*** срещу заповед № 19-0938-000070/13.01.2019 година за прилагане на принудителна административна мярка на началник група към ОД на МВР Плевен, сектор „Пътна полиция“ , с която е прекратена регистрация на ППС за срок от 6 месеца. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 420 по описа за 2019 година на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи Д. и на началник група към ОД на МВР Плевен, сектор „Пътна полиция“. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

400

Административно дело No 437/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Л.М.Ф. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.Ф., изтърпяващ наказание л.св. в Затвора – Белене срещу Заповед № 52/04.04.2019г. на Началника на Затвора - Белене, с която на осн. чл. 101 т.7 от ЗИНЗС на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание 14 денонощия изолиране в наказателна килия. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 437/2019г. по описа на АС – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, подадена чрез АС – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

401

Административно дело No 809/2015, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС С.Н.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 23.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.П. *** против Заповед № РД-10-1439 от 4.09.2015 г. на кмета на община Плевен, с която е прекратено наемното правоотношение между ОП „Жилфонд“ Плевен и жалбоподателката за ползваното от нея жилище, находящо се в гр.Плевен, ***, разпоредено е П. да освободи доброволно описания жилищен имот до 25.09.2015 г. и е посочено, че в случай на неизпълнение в посочения срок следва да започне процедура по принудителното му изземване по чл.65 от ЗОС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

402

Административно дело No 890/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Ю.Ю. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 23.4.2019г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – София да заплати на А.Ю.Ю., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора – Плевен на осн. чл.284 ал.1 вр. чл. 3 ал.2 от ЗИНЗС обезщетение в размер на 60 лв. за претърпени неимуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразно бездействие на администрацията на ответника при престоя му в ЗОЗТ „Атлант“ – гр. Троян в периода 09.03.2017г. до 28.04.2017г., изразяващо се в поставянето в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 60 000 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура - Плевен.

403

Административно дело No 1077/2018, VI състав Закон за чужденците в РБ М.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 23.4.2019г.
Отхвърля жалба на М.Г., принудително настанен в СДВНЧ –Бусманци, гр. София, кв. Бусманци, ул. Ген. Гурко“ № 65А срещу заповед № 316з-3699/07.11.2018 година за налагане на принудителна административна мярка „връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“ на чужденец на директора на ОД на МВР Плевен. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

404

Административно дело No 181/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.О.Р. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 23.4.2019г.
Отхвърля искова молба на Л.О.Р.,***. *** чрез адв. Т Д., съдебен адрес:,***, офис 7 срещу ОД на МВР Плевен, гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 3 с правно основание чл.1, ал. 1 вр. чл. 4 от ЗОДОВ, с която претендира заплащане на обезщетение за имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение наказателно постановление № 17-0938-003816/01.08.2017 г. на началник група към сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Плевен, представляващи платено възнаграждение за един адвокат, който го е представлявал в производството пред съда по обжалване на НП пред РС-Плевен в размер 300 лева , ведно със законната лихва върху тази сума , считано от датата на влизане в сила на решението на РС Плевен до окончателното й изплащане. Препис от решението да се изпрати на страните. Решението може да се обжалва с касационна жалба чрез Административен съд –Плевен пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му.

405

Административно дело No 255/2019, V състав ДОПК ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНА ДЛАН ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 23.4.2019г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТ, по жалба на Фондация „Отворена длан“ със седалище и адрес на управление гр.Плевен, жк „Дружба“ 403, с ЕИК 176874569 и адрес за кореспонденция гр.Плевен, ул „Васил Левски“ №185, представлявана от Х.И.Т.-председател на Съвета на фондацията, чрез адв. И.К. *** със служебен адрес гр.Русе, ул „Константин Величков“ №3, на Решение по жалба срещу Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки №51/15.02.2019 год., издадено от Директора на ТД на НАП-Велико Търново. ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК №С190015-023-0000313/29.01.2019 год., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП-Велико Търново. ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП-Велико Търново да заплати на Фондация „Отворена длан“ със седалище и адрес на управление гр.Плевен, жк „Дружба“ 403, с ЕИК 176874569 и адрес за кореспонденция гр.Плевен, ул „Васил Левски“ №185, представлявана от Х.И.Т.-председател на Съвета на фондацията, разноски по делото в размер на 550 (петстотин и петдесет) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

406

Административно дело No 415/2019, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК В.С.С. РЪКОВОДИТЕЛ ПО ПРИ ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 23.4.2019г.
Отменя разпореждане № 2113-14-2107-7/25.02.2019 г. на ръководител ПО при ТП на НОИ гр. Плевен. Изпраща делото като преписка на Ръководител "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ Плевен, за продължаване на административното производство по отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в действителен размер на В.С. *** по заявление с Вх. № 2113-14-2107/29.10.2018 година. Определя 14 –дневен срок от влизане в сила на определението за произнасяне на административния орган. Определението да се съобщи на лицето и на ръководител „ПО“ при ТП на НОИ –Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

407

Частно административно дело No 417/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.Г.В. ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ПЛЕВЕН КЪМ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 23.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Л.Г.В. *** за предоставяне на правна помощ за процесуално представителство по адм.д. № 417/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Г.В. *** като попечител на Г.Л.Г.– потребител на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания към Община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 417/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се връчи незабавно на страните.

408

Административно наказателно дело (К) No 458/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ КНЕЖА Ц.И.П. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 23.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Районно управление на МВР-Кнежа чрез Началника на РУ, чрез юрисконсулт П.Ф. с надлежно пълномощно на л.3, против Решение №27/18.03.2019 год. на РС-Кнежа по анд №276/2018 год., с което е отменено Наказателно постановление №18-0285-000501/1.08.2018 г. на Началник РУП към ОДМВР – Плевен, РУ – Кнежа. ПРЕКРАТЯВА производството по канд №458 по описа на Административен съд-Плевен за 2019 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба в 7(седем) дневен срок от съобщението до страните пред ВАС. Препис от определението да се изпрати на страните.

409

Административно дело No 53/2019, III състав Закон за опазване на околната среда ДРАГЕВИТ ЕООД РУПЦИ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 24.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Драгевит“ ЕООД – с. Рупци срещу Заповед № РД-0751/17.12.2018г. на Директора на РИОСВ – Плевен, с която на основание чл. 160, ал. 1 от ЗООС е наложена ПАМ - спиране на производствената дейност на площадката за дейности с отпадъци, стопанисвана от дружеството, находяща се в с. Рупци, както и достъпа до същата площадка чрез пломбирането на входно-изходния й портал. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 53/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. Определението може да се обжалва пред ВАС в 7 срок, считано от днес за ответника, а за жалбоподателя - от съобщението.

410

Административно дело No 158/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Б.Б.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 24.4.2019г.
Отхвърля жалба на Б.Б.К.,***М. – САК, съдебен адрес: *** срещу уведомително писмо за отхвърляне на плащания № 01-153-6500/275 от 21.04.2015 година на директор на ОД на ДФЗ Плевен с искане за обявяването му за нищожно. Осъжда Б.Б.К.,*** да заплати на ОД на ДФЗ-Плевен разноски в размер 200 лева. Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

411

Административно дело No 203/2019, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ чл.25 ал.1 т.1; чл.49 ал.3 т.1; чл.48 ал.1, ал.2, ал.3 и чл.53 ал.2 т.1 и т.4 от Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии-общинска собственост, приета с решение №991/26.06.2018г. на Общински съвет Червен бряг. ОСЪЖДА Община Червен бряг да заплати в полза на Окръжна прокуратура Плевен сумата от 20 (двадесет) лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени, като от Общински съвет-Червен бряг се представят доказателства пред Административен съд-Плевен за изпълнение на това задължение.

412

Административно дело No 240/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Д.К.   Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 25.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ на основание чл.24, т.2 от ЗПП искането на И.Д.К., ЕГН **********, изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в затвора Белене, за предоставяне на правна помощ по реда на чл.23, ал.3 от Закона за правната помощ. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба /именувана жалба/ от И.Д.К., изтърпяващ наказание в затвора Белене, в която е формулирано искане до съда да бъде образувано дело срещу д-р Я. Тодоров за експерименти с ищеца и за клевета, като се претендира сумата от 50 000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 240 по описа за 2019 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св.К..

413

Административно дело No 245/2019, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 25.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Юриеви“ ЕООД- Червен бряг, чрез управителя Ю.И.Й. срещу Заповед № РД-10-38/18.02.2019г. на Кмета на Община Червен бряг, с която на осн. чл. 44 ал.2 ЗМСМА и чл. 72 ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОС – Ч. бряг дружеството като единствен участник е определено за спечелил обявения публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, представляващи площадки №1, № 2 и №3, находящи се в с. Радомирци за поставяне на автомати за топли напитки, по предложената тръжна месечна наемна цена в размер общо на 45 лв. за трите площадки. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 245/2019г. по описа на АС – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба, подадена чрез АС – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

414

Административно наказателно дело (К) No 338/2019, I състав Възобновяване на КАНД ИЛИЯ ИВАНОВ ПРОКУРОР В РП ПЛЕВЕН И НАБЛЮДАВАЩ ПРОКУРОР ПО ДП Д 1478/2018 ПО ОПИСА НА РП ПЛЕВЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 25.4.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление №18-0938-004418/28.08.2018 год. на Началник сектор ПП при ОД на МВР-Плевен срещу И.И.М., издадено затова, че на 15.08.2018 год. в гр.Плевен, на ул „Сторгозия“, пред дом №53, като водач на МПС-л.а. БМВ, модел 320Д, с рег.№ОВ *** ВС, който е участник в ПТП, при което има пострадал човек, не изпълнил задълженията си да уведоми компетентните органи на МВР и да остане на мястото на произшествието, да изчака пристигането на органите на МВР, напуснал мястото на настъпване на произшествието, с което виновно е нарушил чл.133, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗДвП, като на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП му било наложено наказание „глоба“ в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за един месец. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-0938-004418/28.08.2018 год. на Началник сектор ПП при ОД на МВР-Плевен срещу И.И.М., издадено затова, че на 15.08.2018 год. в гр.Плевен, на ул „Сторгозия“, пред дом №53, като водач на МПС-л.а. БМВ, модел 320Д, с рег.№ОВ *** ВС, който е участник в ПТП, при което има пострадал човек, не изпълнил задълженията си да уведоми компетентните органи на МВР и да остане на мястото на произшествието, да изчака пристигането на органите на МВР, напуснал мястото на настъпване на произшествието, с което виновно е нарушил чл.133, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗДвП, като на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП му било наложено наказание „глоба“ в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за един месец. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано със съставянето на АУАН №Д853537/15.08.2018 год. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Преписи от решението да се изпратят на страните.

415

Частно административно дело No 345/2019, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ЕЛИ Г 1430 ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 25.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 345/2019г. по описа на Административен съд – Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Видин. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните – за сведение.

416

Административно дело No 242/2018, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители К.К.Б. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 30.4.2019г.
ВРЪЩА искане от К.К.Б. ***, с което се претендира обявяване на нищожност на решение № 293/ /10.06.2014г., постановено по адм.д. № 175/2014г. по описа на Административен съд- Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 242 по описа на Административен съд- Плевен за 2018 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението за изготвянето му пред ВАС на РБ. Препис от определението да се изпрати на К.К.Б. ***.

417

Административно дело No 893/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЗП Е. Й. А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 30.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Й.А.срещу решение №15/112/07694/3/01/04/01 от 06.07.2018 г. на директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ гр.Плевен, с която й е наложена финансова корекция в размер на 48892,00 лева. ОСЪЖДА Е. Й. А., ЕГН **********,***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, деловодни разноски общо в размер на 200 лв. (двеста) лева. ОСЪЖДА Е. Й. А., ЕГН **********,***, да заплати в полза на административен съд- Плевен сумата от 325 лв., съставляващи направени разноски от бюджета на съда по назначена съдебно- агротехническа експертиза. ОТХВЪРЛЯ искането на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за присъждане на разноски за депозит на свидетели в размер на 80 лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.

Определение от 5.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба с вх. рег. № 2538/21.05.2019 г., подадена от Директор на ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Плевен чрез процесуалния представител юрк. Д. П., с която е направено искане за изменение на решение № 235/30.04.2019 г. по административно дело 893/2018 г. по описа на Административен съд- Плевен в частта му за разноските.
Преписи от определението да се изпратят на страните.
Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

418

Административно дело No 14/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.В.Й. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ГУЛЯНЦИ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 30.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Й. ***, чрез адв. Р. *** срещу Заповед за ПАМ № 18-0270-000230/19.09.2018г. на Началник група при РУ – Гулянци към ОД на МВР - Плевен, с която на жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл. 171 т.2а б. „б“ от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца. ОСЪЖДА М.В.Й. *** да заплати на ОД на МВР – Плевен юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

419

Административно дело No 31/2019, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) П.Н.П. ЗАМЕСТНИК ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 30.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.П., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора – Белене срещу Заповед № Л-5181/17.12.2018г. на Зам. Главния директор на ГДИН, с която на осн. чл. 58 от ЗИНЗС и на осн. т. 4.6 от Заповед № Л-919/08.03.2017г. на Гл. Директор на ГДИН е наредено жалбоподателя да бъде преведен в Затвора – Ловеч за доизтърпяване на наложеното наказание. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

Определение от 8.5.2019
ДОПЪЛВА Решение № № 234/30.04.2019г. по АД № 31/2019г. на АС – Плевен в частта за разноските като:
ОСЪЖДА П. Н. П., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора – Белене да заплати на ГДИН – София юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.

420

Административно дело No 271/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 30.4.2019г.
В законна сила на 16.5.2019г.

421

Административно дело No 285/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 30.4.2019г.
В законна сила на 16.5.2019г.

422

Административно дело No 334/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.С.Б. ЗАТВОРА ВАРНА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 30.4.2019г.

423

Административно дело No 1177/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.В.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 2.5.2019г.

424

Административно дело No 126/2019, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 2.5.2019г.

425

Административно дело No 161/2019, II състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 2.5.2019г.
В законна сила на 2.5.2019г.

426

Административно дело No 332/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Д.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 2.5.2019г.
В законна сила на 16.5.2019г.

427

Административно дело No 1187/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ЗАМЕСТНИК ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 7.5.2019г.
В законна сила на 7.5.2019г.

428

Административно дело No 239/2019, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КНЕЖА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 7.5.2019г.

429

Административно наказателно дело (К) No 316/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Т.Р. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 7.5.2019г.

430

Административно дело No 930/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Г.Й.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 8.5.2019г.

Определение от 5.6.2019

431

Административно дело No 110/2019, III състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица Н.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 8.5.2019г.

432

Административно дело No 311/2019, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ФК ЮВЕНТУС 95 С.МАЛЧИКА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 8.5.2019г.

433

Административно дело No 435/2019, III състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ИНСПЕКТОР В ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 8.5.2019г.

434

Административно дело No 447/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Т.Т. ИНСПЕКТОР В ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 8.5.2019г.

435

Административно дело No 473/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КРЕМИС 09 ЕООД ГР.КОЙНАРЕ КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 8.5.2019г.
В законна сила на 8.5.2019г.

436

Административно наказателно дело (К) No 498/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ИСАВ 1 ЕООД ПАЗАРДЖИК Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 8.5.2019г.

437

Административно дело No 164/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение (второ) от 9.5.2019г.

438

Административно дело No 182/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация В.Г.И. ДИРЕКТОРА НА НУ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 9.5.2019г.
В законна сила на 23.5.2019г.

439

Административно дело No 189/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА МРРБ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 9.5.2019г.

Определение от 17.6.2019г.

440

Административно дело No 190/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА МРРБ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 9.5.2019г.

Определение от 17.6.2019г.

441

Административно дело No 231/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА МРРБ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 9.5.2019г.

Определение от 1.7.2019г.

442

Административно дело No 317/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.С.И. НАЧАЛНИК РУ ДОЛНИ ДЪБНИК ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 9.5.2019г.

443

Административно дело No 382/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Й.С.И.   Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 9.5.2019г.

444

Административно дело No 434/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.П.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 9.5.2019г.

445

Административно дело No 442/2019, V състав Закон за защита от дискриминация В.И.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 9.5.2019г.
В законна сила на 22.5.2019г.

446

Административно дело No 499/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.М.А. ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 9.5.2019г.

447

Административно дело No 765/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 10.5.2019г.

448

Административно дело No 1164/2018, III състав ДОПК А.Л.В. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 10.5.2019г.
В законна сила на 10.5.2019г.

449

Частно админист. наказателно дело (К) No 491/2019, II състав Частни КАНД и КАД П.Р.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 10.5.2019г.

450

Административно наказателно дело (К) No 492/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Т.Т. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 10.5.2019г.

451

Административно дело No 97/2019, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДОЧЕВАФАРМА ООД ВАРНА ДИРЕКТОРА НА РЗОК ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 13.5.2019г.

452

Административно дело No 268/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 13.5.2019г.

453

Административно дело No 287/2019, V състав КСО З.В.М. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ СОФИЯ ГРАД Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 13.5.2019г.

Определение от 2.7.2019г.

454

Административно дело No 445/2019, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация П.Д.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 13.5.2019г.

455

Административно дело No 1137/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.И.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.5.2019г.

456

Административно дело No 17/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НИКОПОЛ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 14.5.2019г.

457

Административно дело No 177/2019, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.5.2019г.

458

Административно наказателно дело (К) No 184/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Б.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КНЕЖА КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.5.2019г.

459

Административно дело No 291/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Г.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.5.2019г.
В законна сила на 14.5.2019г.

460

Административно дело No 1068/2018, II състав Закон за митниците НОВАМЕД ХЕЛТКЕЪР ЕООД ПЛЕВЕН НАЧАЛНИКА НА МИТНИЦА СВИЩОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 15.5.2019г.

461

Административно дело No 20/2019, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НИКОПОЛ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 15.5.2019г.

462

Административно дело No 253/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 15.5.2019г.

463

Административно дело No 381/2019, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.5.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.

464

Административно дело No 384/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 О.Х.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 15.5.2019г.

465

Административно дело No 525/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.К.К. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 15.5.2019г.

466

Административно дело No 180/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.О.Р. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 16.5.2019г.

467

Административно дело No 320/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 16.5.2019г.

468

Административно дело No 1204/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.А.Г. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 17.5.2019г.

469

Административно дело No 163/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.Т. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 17.5.2019г.

470

Административно дело No 213/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КНЕЖА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 17.5.2019г.

471

Частно административно дело (К) No 221/2019, II състав Частни КАНД и КАД Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 17.5.2019г.

472

Административно дело No 797/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Х.И. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ,
ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 20.5.2019г.

473

Частно административно дело No 74/2019, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК В.А.К.,
К.М.К.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение (второ) от 20.5.2019г.

474

Административно дело No 198/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 20.5.2019г.

475

Административно дело No 214/2019, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 20.5.2019г.

476

Административно дело No 215/2019, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 20.5.2019г.

477

Административно дело No 247/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 20.5.2019г.

478

Административно дело No 433/2019, V състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Ш.Е.Ю. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 20.5.2019г.

479

Частно админист. наказателно дело (К) No 518/2019, I състав Частни КАНД и КАД М.П.Б. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 20.5.2019г.

480

Административно дело No 538/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.С. НАЧАЛНИК РУ ЛЕВСКИ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 20.5.2019г.

481

Административно дело No 453/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 21.5.2019г.

482

Административно дело No 567/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 21.5.2019г.

483

Административно дело No 568/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.И. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 21.5.2019г.

484

Административно дело No 723/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение (второ) от 22.5.2019г.

485

Административно дело No 1081/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АРСИС ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.5.2019г.

486

Административно дело No 154/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛЕВСКИ ИД ДИРЕКТОР НА Д УТС И Р-Л НА НАЦ. ОРГАН ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-А ЗА ТРАНСГР. СЪТРУД. РУМ.-Б-Я14-20Г Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 22.5.2019г.

487

Административно дело No 307/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 22.5.2019г.

488

Административно дело No 310/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Р.Н. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 22.5.2019г.

489

Частно админист. наказателно дело (К) No 461/2019, I състав чл. 281 от ЗИНЗС А.Ю.Ю. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 22.5.2019г.

490

Административно дело No 555/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.М.А. ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 22.5.2019г.

491

Административно дело No 716/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.П.Б.С.,
С.М.Б.
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН АРХ.НЕВЯНА ИВАНЧЕВА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 27.5.2019г.

492

Административно дело No 22/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ И.Е.2.В.В.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 27.5.2019г.

493

Административно дело No 81/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди СПЕЦИАЛ ПАРКЕТ ООД ПЛЕВЕН КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 27.5.2019г.

494

Административно дело No 95/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АВТОМОТЪРС ЕООД ПЛЕВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 27.5.2019г.

495

Административно дело No 156/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.С.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.5.2019г.

496

Административно дело No 344/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.А.Б. ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 27.5.2019г.

497

Административно дело No 531/2019, IV състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ПРИ ВКП Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 27.5.2019г.

498

Административно дело No 178/2019, III състав ДОПК М.Г.М. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 28.5.2019г.
В законна сила на 28.5.2019г.

499

Административно дело No 364/2019, V състав ДОПК Д.С.К. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 28.5.2019г.

500

Административно дело No 551/2019, V състав Закон за водите ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 28.5.2019г.

501

Административно дело No 434/2017, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми М.Л.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 29.5.2019г.

502

Административно дело No 100/2019, II състав Закон за местните данъци и такси Е.Л.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 29.5.2019г.

503

Административно дело No 342/2019, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Ж.Ц.А. НАЧАЛНИКЪТ НА СГКК ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 29.5.2019г.

504

Административно дело No 545/2019, V състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 29.5.2019г.

505

Административно дело No 798/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.М.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 30.5.2019г.

506

Административно дело No 446/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АМАДЕУС 2017 ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 30.5.2019г.

507

Административно дело No 546/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Х.Х.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 30.5.2019г.

508

Административно дело No 548/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 30.5.2019г.

509

Административно дело No 18/2019, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НИКОПОЛ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 31.5.2019г.

Определение от 13.11.2019

510

Административно дело No 322/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 31.5.2019г.

511

Административно дело No 343/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АЯКС ГРУП ЕООД МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 31.5.2019г.

512

Административно дело No 346/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ И.Е.2.В.В.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 31.5.2019г.

513

Административно дело No 397/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЕ 3000 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 31.5.2019г.

514

Административно наказателно дело (К) No 598/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.И.М. РУ ЛЕВСКИ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 31.5.2019г.

515

Административно дело No 620/2019, V състав КСО Г.И.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 31.5.2019г.

516

Административно дело No 254/2019, VI състав ДОПК М.Г.М. ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 3.6.2019г.
В законна сила на 3.6.2019г.

517

Административно наказателно дело (К) No 324/2019, II състав Възобновяване на КАНД ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН Д.Н.В.,
ОД НА МВР ПЛЕВЕН
Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 3.6.2019г.
В законна сила на 3.6.2019г.

518

Административно дело No 351/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НИКОПОЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА И.Д.ДИРЕКТОР И РЪКОВОДИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАН В ДИРЕКЦИЯ УТС В МРРБ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 3.6.2019г.

519

Административно наказателно дело (К) No 355/2019, II състав ЗАНН: Общини С.М.Т.Д. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 3.6.2019г.

520

Административно наказателно дело (К) No 360/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.Я. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 3.6.2019г.

521

Административно дело No 365/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Е.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 3.6.2019г.

522

Административно наказателно дело (К) No 389/2019, II състав ЗАНН: Общини Д.И.В. ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 3.6.2019г.

523

Административно наказателно дело (К) No 390/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН М.Т.А. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 3.6.2019г.

524

Административно наказателно дело (К) No 392/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ПОРДИМ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 3.6.2019г.

525

Административно наказателно дело (К) No 421/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Х.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 3.6.2019г.

526

Административно наказателно дело (К) No 444/2019, II състав ЗАНН: НАП ДЖУЛИЯ ИССЕН ВИВ ЕООД ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 3.6.2019г.

527

Административно дело No 611/2018, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) П.С.П. НЕЛК СОФИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 4.6.2019г.

528

Административно дело No 633/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Ю.Ю. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 4.6.2019г.

529

Административно дело No 405/2019, V състав Закон за защитените територии ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 4.6.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.

530

Административно дело No 583/2019, V състав Закон за данък върху добавената стойност АНТОНИ 17 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 4.6.2019г.

531

Административно дело No 1058/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) П.В.С. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 5.6.2019г.
В законна сила на 5.6.2019г.

532

Административно дело No 16/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НИКОПОЛ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 5.6.2019г.

533

Административно наказателно дело (К) No 119/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.В.Л. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.6.2019г.

534

Административно наказателно дело (К) No 170/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ЕВКАЛИПТ КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.6.2019г.

535

Административно наказателно дело (К) No 209/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕЛЕН ИНВЕСТ ЕООД Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.6.2019г.

536

Административно наказателно дело (К) No 225/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.С.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.6.2019г.

537

Административно наказателно дело (К) No 266/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.Г. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.6.2019г.

538

Административно дело No 335/2019, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) А.Д.А. ЗАМЕСТНИК ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 5.6.2019г.

539

Административно наказателно дело (К) No 340/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН Д.Т.М. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 5.6.2019г.

540

Административно наказателно дело (К) No 354/2019, II състав ЗАНН: ИААА Ф.М.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 5.6.2019г.

541

Административно наказателно дело (К) No 387/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.З.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.6.2019г.

542

Административно дело No 399/2019, V състав ДОПК НИКИ М 2011 ЕООД ПЛЕВЕН НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДИРЕКЦИЯ ОД КЪМ ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 5.6.2019г.

543

Административно дело No 503/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.В.Л. ЗАМ. КМЕТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 5.6.2019г.
В законна сила на 17.6.2019г.

544

Административно дело No 570/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. И Ф АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 5.6.2019г.

545

Административно наказателно дело (К) No 648/2019, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП В. ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН С.М.Б. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 5.6.2019г.

546

Административно дело No 197/2019, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 6.6.2019г.

547

Административно дело No 466/2019, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Д.А. ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 6.6.2019г.
В законна сила на 19.6.2019г.

548

Административно дело No 569/2019, IV състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ДИРЕКЦИЯ ПРАВНО НОРМАНИВНА ДЕЙНОСТ ПРИ МВР Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 6.6.2019г.

549

Административно дело No 222/2019, II състав Закон за данъка върху доходите на физическите лица М.Г.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 7.6.2019г.

550

Административно дело No 267/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НИКОПОЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗАМ.МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЪКОВОДИТЕЛ УО НА ОПРР Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 7.6.2019г.

551

Административно дело No 605/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛЕНЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 7.6.2019г.

552

Административно дело No 632/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ю.З.М. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 7.6.2019г.

553

Административно дело No 232/2019, III състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Х.Х. МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 10.6.2019г.

554

Административно дело No 363/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОС И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 2014-2020Г. МОСВ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 10.6.2019г.

555

Административно дело No 469/2019, II състав КСО Г.К.Н. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 10.6.2019г.

556

Административно дело No 532/2019, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.А.Х. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 10.6.2019г.
В законна сила на 22.6.2019г.

557

Административно дело No 608/2019, IV състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ИНСПЕКТОР В ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 10.6.2019г.

558

Административно дело No 123/2019, VI състав ДОПК К.Д.Й. ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.6.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.

559

Административно наказателно дело (К) No 208/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕЛЕН ИНВЕСТ ЕООД Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 11.6.2019г.

560

Административно дело No 210/2019, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Н.С.М. ЗАМ. КМЕТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 11.6.2019г.
В законна сила на 11.6.2019г.

561

Административно дело No 252/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 11.6.2019г.

562

Административно наказателно дело (К) No 422/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ПОРДИМ Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 11.6.2019г.

563

Административно дело No 630/2019, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Т.Т.   Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 11.6.2019г.

564

Административно дело No 637/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 11.6.2019г.

565

Административно дело No 918/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.Б. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 12.6.2019г.

566

Административно дело No 125/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.В.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 12.6.2019г.

567

Административно дело No 279/2019, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 12.6.2019г.

568

Административно дело No 593/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.6.2019г.

569

Административно дело No 452/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.К.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 13.6.2019г.

570

Административно дело No 501/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Д.А. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 13.6.2019г.

571

Административно дело No 609/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.А.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА ПОРДИМ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 13.6.2019г.
В законна сила на 22.6.2019г.

572

Административно дело No 381/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Д.Д.,
Д.А.Х.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 14.6.2019г.

573

Административно дело No 933/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.И.А. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН РУ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 14.6.2019г.

574

Административно дело No 19/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕЛИТ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НИКОПОЛ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 14.6.2019г.

575

Административно дело No 129/2019, V състав Закон за министерство на вътрешните работи В.С.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.6.2019г.

576

Административно дело No 373/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 14.6.2019г.

577

Административно дело No 467/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.В.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 14.6.2019г.

578

Административно дело No 566/2019, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Т.Н.В. СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО НЕВРОЛОГИЧНИ И УНГ БОЛЕСТИ ПРИ НЕЛК Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 14.6.2019г.

579

Административно наказателно дело (К) No 681/2019, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.Л.С. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 14.6.2019г.

580

Административно дело No 621/2019, II състав КСО С.И.М. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 17.6.2019г.

581

Административно дело No 636/2019, V състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК В.А.К.,
К.М.К.,
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН
  Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 17.6.2019г.

582

Административно дело No 1138/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 18.6.2019г.

583

Административно дело No 1205/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 18.6.2019г.

584

Административно дело No 277/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 18.6.2019г.

585

Административно дело No 282/2019, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЮРИЕВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 18.6.2019г.

586

Административно дело No 594/2019, II състав чл. 304 АПК Д.Л.Й.Б. ЗАМ. КМЕТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Разпореждане от 18.6.2019г.
В законна сила на 18.6.2019г.

587

Административно дело No 695/2019, IV състав ДОПК ЕТ Б.6.К.Д.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДИРЕКЦИЯ ОД КЪМ ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 18.6.2019г.

588

Административно дело No 700/2019, V състав ДОПК МОНДО ПЛЕВЕН ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР МГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ОТДЕЛ ОД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДИРЕКЦИЯ ОП ГДФК В ЦУ НА НАП Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 18.6.2019г.

589

Административно дело No 569/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТРАНС ИНВЕСТ ООД ПЛЕВЕН ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 19.6.2019г.

590

Административно дело No 759/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.М.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 19.6.2019г.

591

Административно дело No 1160/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОХРАНА КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 19.6.2019г.

592

Административно дело No 250/2019, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 19.6.2019г.

593

Административно дело No 333/2019, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Ю.Ю. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 19.6.2019г.

594

Административно дело No 634/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.Д.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 19.6.2019г.

595

Административно дело No 87/2019, III състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 20.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.

596

Административно наказателно дело (К) No 264/2019, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.Л.С. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 20.6.2019г.

597

Административно дело No 414/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност МАРИЛ 09 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 20.6.2019г.

598

Административно наказателно дело (К) No 423/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН А.Д.Л. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 20.6.2019г.

599

Административно дело No 426/2019, VI състав Закон за данък върху добавената стойност СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 20.6.2019г.
В законна сила на 20.6.2019г.

600

Административно наказателно дело (К) No 459/2019, II състав ЗАНН: РДГ В.М.В. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 20.6.2019г.

601

Административно наказателно дело (К) No 460/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Н.Ц. ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 20.6.2019г.

602

Административно наказателно дело (К) No 474/2019, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” НАНКОВ 932 НН ЕООД МИТНИЦА СВИЩОВ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 20.6.2019г.

603

Административно наказателно дело (К) No 489/2019, II състав ЗАНН: НАП ЕТ В.И. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 20.6.2019г.

604

Административно дело No 635/2019, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители С.Т.Т. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 20.6.2019г.

605

Административно дело No 685/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.М.П. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 13.6.2019г.

Определение от 20.6.2019г.

606

Административно наказателно дело (К) No 67/2019, I състав ЗАНН: Общини МГ СПАСОВ 2711 ЕООД ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 21.6.2019г.

607

Административно дело No 223/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Й.Б. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 21.6.2019г.

608

Административно дело No 309/2019, III състав Закон за семейни помощи за деца С.Ц.М. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛЕВСКИ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 21.6.2019г.

609

Административно наказателно дело (К) No 391/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.Л. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 21.6.2019г.

610

Административно дело No 416/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Ц.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 21.6.2019г.

611

Административно дело No 557/2019, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 21.6.2019г.

612

Административно дело No 655/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 21.6.2019г.

613

Административно дело No 717/2019, IV състав Закон за водите ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ДУНАВСКИ РАЙОН" ПЛЕВЕН КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 21.6.2019г.

614

Административно наказателно дело (К) No 265/2019, I състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.Л.С. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 24.6.2019г.

615

Административно дело No 304/2019, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.И.М. ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 24.6.2019г.

616

Административно наказателно дело (К) No 305/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ И.С.Д. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 24.6.2019г.

617

Административно наказателно дело (К) No 325/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ НА МВР КНЕЖА С.С.К. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 24.6.2019г.

618

Административно наказателно дело (К) No 358/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.П.В. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 24.6.2019г.

619

Административно наказателно дело (К) No 485/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Д.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 24.6.2019г.

620

Административно наказателно дело (К) No 486/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН Л.С.И. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 24.6.2019г.

621

Административно наказателно дело (К) No 507/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.П.Г. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 24.6.2019г.

622

Административно дело No 1031/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи СУ ИВАН ВАЗОВ ПЛЕВЕН ИНСПЕКТОР ЯВОР ГЕНОВ ПРИ РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 25.6.2019г.

623

Административно наказателно дело (К) No 393/2019, I състав ЗАНН: Здравна инспекция ФАРМАР ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 25.6.2019г.

624

Административно наказателно дело (К) No 471/2019, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 25.6.2019г.

625

Административно наказателно дело (К) No 497/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЛОВЕЧ ЕТ Д.В.Н. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 25.6.2019г.

626

Административно наказателно дело (К) No 504/2019, II състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ В.М.В. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 25.6.2019г.

627

Административно наказателно дело (К) No 513/2019, II състав ЗАНН: ДИТ СИЯНА 24 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 25.6.2019г.

628

Административно наказателно дело (К) No 534/2019, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ЕТ М.И.М. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 25.6.2019г.

629

Административно дело No 672/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 25.6.2019г.

630

Административно дело No 688/2019, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Х.Н.Х. ВРИД КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 25.6.2019г.

631

Административно дело No 202/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 26.6.2019г.

632

Административно наказателно дело (К) No 258/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Б.Ц. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 26.6.2019г.

633

Административно наказателно дело (К) No 290/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ И.Х.Ч. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 26.6.2019г.

634

Административно дело No 547/2019, III състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 26.6.2019г.

635

Административно дело No 624/2019, III състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 26.6.2019г.

636

Административно наказателно дело (К) No 318/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Н.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 27.6.2019г.

637

Административно наказателно дело (К) No 327/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ИВЕН 88 ЕООД С.РАДОМИРЦИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 27.6.2019г.

638

Административно дело No 441/2019, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.6.2019г.

639

Административно дело No 663/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 27.6.2019г.

640

Административно дело No 1167/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Ю.Ю. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 28.6.2019г.

641

Административно наказателно дело (К) No 341/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Х.И. РУ ЛЕВСКИ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 28.6.2019г.

642

Административно наказателно дело (К) No 352/2019, I състав ЗАНН: БАБХ ОСЪМ КОМЕРС АД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 28.6.2019г.

643

Административно дело No 673/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 28.6.2019г.

644

Частно административно дело (К) No 727/2019, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ М.П.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОЛНИ ДЪБНИК Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 28.6.2019г.

645

Административно наказателно дело (К) No 357/2019, I състав ЗАНН: Здравна инспекция ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" СОФИЯ В.М.К. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 1.7.2019г.

646

Административно дело No 404/2019, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) В.М.Д. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 1.7.2019г.
В законна сила на 1.7.2019г.

647

Административно дело No 470/2019, II състав Закон за движението по пътищата М.Д.М.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 1.7.2019г.

648

Административно дело No 494/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.К.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 1.7.2019г.
В законна сила на 1.7.2019г.

649

Административно дело No 530/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.К. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ СОФИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 1.7.2019г.

650

Административно дело No 536/2019, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ УАЙСПЕЙС ООД ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 1.7.2019г.
В законна сила на 24.7.2019г.

651

Административно дело No 626/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 1.7.2019г.
В законна сила на 12.7.2019г.

652

Административно дело No 651/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДАРИНА 111 ООД С.САДОВЕЦ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 1.7.2019г.
В законна сила на 16.7.2019г.

653

Административно дело No 671/2019, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Д.Б.Т.   Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 1.7.2019г.
В законна сила на 12.7.2019г.

654

Административно дело No 701/2019, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Х.Д.   Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 1.7.2019г.

655

Административно дело No 747/2019, V състав Закон за чужденците в РБ П.М.,
Г.И.Ж.
ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 1.7.2019г.

656

Административно дело No 293/2019, II състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Н.Ц.И. ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ОБЩИНА КНЕЖА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 2.7.2019г.
В законна сила на 24.7.2019г.

657

Административно дело No 313/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НИКОПОЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА И.Д.ДИРЕКТОР И РЪКОВОДИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАН В ДИРЕКЦИЯ УТС В МРРБ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 2.7.2019г.

658

Административно дело No 454/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.В.К. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 2.7.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.

659

Административно дело No 455/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.В.К. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 2.7.2019г.
В законна сила на 2.7.2019г.

660

Частно админист. наказателно дело (К) No 645/2019, I състав Частни КАНД и КАД МАРИЛ 09 ЕООД ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 2.7.2019г.

661

Административно дело No 756/2019, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 2.7.2019г.

662

Административно наказателно дело (К) No 187/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Ц.З. РУ ЛЕВСКИ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 3.7.2019г.

663

Административно дело No 229/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Л.Г. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 3.7.2019г.

664

Административно дело No 535/2019, III състав ДОПК МЬОБИУС КЛ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЦУ НА НАП Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 3.7.2019г.
В законна сила на 13.7.2019г.

665

Административно наказателно дело (К) No 194/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ЕС ВИ ДЖИ 13 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 4.7.2019г.

666

Административно дело No 398/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Ц.В. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 4.7.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.

667

Административно дело No 463/2019, III състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия М.И.М. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ ПЛЕВЕН КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 4.7.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.

668

Административно дело No 708/2019, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Т.Н.К. ТЕЛК ТРЕТИ СЪСТАВ ПРИ УМБАЛ Д-Р Г.СТРАНСКИ ЕАД ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 4.7.2019г.

669

Административно дело No 733/2019, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.С.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 4.7.2019г.

670

Административно дело No 771/2019, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Г.П.П. ЗАТВОРА ЛОВЕЧ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 4.7.2019г.
В законна сила на 4.7.2019г.

671

Административно наказателно дело (К) No 326/2019, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕТ Т.А.Т. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 5.7.2019г.

672

Административно дело No 544/2019, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 5.7.2019г.
В законна сила на 18.7.2019г.

673

Административно дело No 898/2018, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Л.И.Т. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 8.7.2019г.
В законна сила на 16.7.2019г.

674

Административно дело No 510/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АСОЦИАЦИЯ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ ДУНАВ РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА НО ПО ПТС ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ БЪЛГАРИЯ 2014 2020 И ДД УТС ПРИ МРРБ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 8.7.2019г.

675

Административно дело No 511/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ АСОЦИАЦИЯ НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ ДУНАВ РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА НО ПО ПТС ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ БЪЛГАРИЯ 2014 2020 И ДД УТС ПРИ МРРБ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 8.7.2019г.

676

Частно административно дело No 786/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МИКЕЛИ МБ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЦУ НА НАП ОФИС ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 8.7.2019г.
В законна сила на 16.7.2019г.

677

Административно дело No 595/2019, V състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Ц.Ц.Д. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА ПРИ РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 9.7.2019г.

678

Административно дело No 797/2019, IV състав ДОПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ШУМЕН ООД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 10.7.2019г.

679

Административно наказателно дело (К) No 798/2019, II състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ П.Т.Й. Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 10.7.2019г.

680

Административно дело No 639/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.7.2019г.

681

Административно дело No 811/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.В.З. ОБЩИНА ЛОВЕЧ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.7.2019г.

682

Административно дело No 813/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 БЕРЛЛЕ ЛОГИСТИК ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОДМВР ШУМЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ШУМЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 11.7.2019г.

683

Административно дело No 1055/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.К.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 12.7.2019г.

684

Административно дело No 686/2019, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.И.Т. ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 12.7.2019г.
В законна сила на 25.7.2019г.

685

Административно дело No 734/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПАЛМИРА 94 ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ДОБРИЧ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 12.7.2019г.
В законна сила на 25.7.2019г.

686

Административно дело No 760/2019, V състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. АПЕЛАТИВЕН СЪД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 12.7.2019г.

687

Административно наказателно дело (К) No 118/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР ПЛЕВЕН С.Г.Х.К. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 15.7.2019г.

688

Административно наказателно дело (К) No 131/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ЕТ А.А.О. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 15.7.2019г.

689

Административно наказателно дело (К) No 273/2019, I състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СОФИЯ Г.Х.Г.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН
Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 15.7.2019г.

690

Административно наказателно дело (К) No 328/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.В.Л. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 15.7.2019г.

691

Административно дело No 396/2019, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Н.Д. ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 15.7.2019г.
В законна сила на 15.7.2019г.

692

Административно дело No 477/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Д.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 15.7.2019г.
В законна сила на 15.7.2019г.

693

Административно дело No 483/2019, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ИВО РАДЕВ ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОРДИМ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 15.7.2019г.

694

Административно наказателно дело (К) No 487/2019, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ЕТ Л.Д.С.П. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 15.7.2019г.

695

Административно наказателно дело (К) No 490/2019, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА - ПЛЕВЕН Д.Ц.Ц. Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 15.7.2019г.

696

Административно наказателно дело (К) No 505/2019, II състав ЗАНН: БАБХ М.Р.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 15.7.2019г.

697

Административно дело (К) No 512/2019, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ЧПТК МАРЕН,
Ю.Д.С.
КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 21.5.2019г.

Определение от 4.6.2019г.

Решение от 15.7.2019г.

698

Административно наказателно дело (К) No 519/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 15.7.2019г.

699

Административно наказателно дело (К) No 522/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Е.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 15.7.2019г.

700

Административно наказателно дело (К) No 524/2019, II състав ЗАНН: НАП ПАНДОЛФИ Е ТОЗЕВА РТ ООД ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 15.7.2019г.

701

Административно дело No 561/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди З.Д.Б. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 15.7.2019г.

702

Административно дело No 576/2019, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Н.З. ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 15.7.2019г.

703

Административно наказателно дело (К) No 618/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.И.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 15.7.2019г.

704

Административно дело No 721/2019, IV състав Закон за достъп до обществена информация Т.И.И. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.7.2019г.

705

Административно дело No 775/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.А.Т.,
И.С.П.
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.7.2019г.

706

Административно дело No 449/2019, II състав Закон за движението по пътищата М.З.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 16.7.2019г.

707

Административно дело No 480/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПЛАНЕТА ТРАНС ЕООД НАЧАЛНИК ПЪРВО РУ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 16.7.2019г.
В законна сила на 16.7.2019г.

708

Административно дело No 704/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Ц.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 16.7.2019г.
В законна сила на 16.7.2019г.

709

Административно дело No 740/2019, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 16.7.2019г.

710

Административно дело No 986/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.В.Г. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН АРХИТЕКТ НЕВЯНА ИВАНЧЕВА Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 17.7.2019г.

711

Административно дело No 1048/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Л.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 17.7.2019г.

712

Административно дело No 185/2019, II състав ДОПК ФРУКТУС 2013 ООД НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЦУ НА НАП Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 17.7.2019г.

713

Административно дело No 201/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.М.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 17.7.2019г.
В законна сила на 17.7.2019г.

714

Административно дело No 292/2019, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Л.К.П. КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ Д-Р ВАЛЕРИЙ ЖЕЛЯЗКОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 17.7.2019г.

715

Административно наказателно дело (К) No 353/2019, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ОЛИМП ЕООД Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 17.7.2019г.

716

Административно наказателно дело (К) No 424/2019, I състав ЗАНН: Здравна инспекция ФАРМАР ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 17.7.2019г.

717

Административно дело No 450/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.А.А. НАЧАЛНИК РУ ПОРДИМ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 17.7.2019г.
В законна сила на 17.7.2019г.

718

Административно наказателно дело (К) No 509/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.В.П. РУ ЛЕВСКИ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 17.7.2019г.

719

Административно наказателно дело (К) No 514/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН СИЙЯНА КОМЕРС ООД Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 17.7.2019г.

720

Административно наказателно дело (К) No 516/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Т.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 17.7.2019г.

721

Административно наказателно дело (К) No 523/2019, I състав ЗАНН: Общини ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ПОРДИМ Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 18.7.2019г.

722

Административно наказателно дело (К) No 543/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Т.Т. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 18.7.2019г.

723

Административно наказателно дело (К) No 571/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Й.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 18.7.2019г.

724

Административно наказателно дело (К) No 572/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 18.7.2019г.

725

Административно дело No 600/2019, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Б.П.Д. НАЧАЛНИК РУ ДОЛНИ ДЪБНИК ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Решение от 18.7.2019г.

726

Административно наказателно дело (К) No 850/2019, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.Л.С. Председател:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 18.7.2019г.

727

Частно административно дело No 857/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ М.Б.К. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 26.07.2019г.

Определение от 22.07.2019г.

Определение от 18.7.2019г.

728

Административно дело No 132/2019, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 19.7.2019г.
В законна сила на 19.7.2019г.

729

Административно дело No 629/2019, II състав ДОПК Н.Т.Ц. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ПМДТ" ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
НИКОЛАЙ Я. ГОСПОДИНОВ
Определение от 19.7.2019г.
В законна сила на 30.7.2019г.

730

Административно дело No 684/2019, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Ц.Н.К.,
С.Н.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 19.7.2019г.

731

Административно дело No 865/2019, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.Н.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 19.7.2019г.

732

Административно дело No 350/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НИКОПОЛ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА ИД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТС КЪМ МРРБ И Р-Л НА НО ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.7.2019г.

733

Административно дело No 716/2019, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КМЕТА НА ОБЩИНА ИСКЪР ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 22.7.2019г.

734

Административно дело No 652/2018, VI състав КСО Б.Г.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 23.7.2019г.

735

Админис