АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛЕВЕН
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 995/2015, VII състав Други административни дела Н. С. Н. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 5.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н. С. Н. от с.Драгаш войвода, общ.Никопол по отношение оспорването на Уведомително писмо за одобрение №5362/М 121 от 11.11.2015г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ”Земеделие” в частта на указания тридневен срок за подписване на договор за отпускане на финансова помощ.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №995 по описа за 2015г. на Административен съд-Плевен в тази част.
НАСРОЧВА административно дело №995/2015г. по описа на Административен съд Плевен по отношение оспорване на Заповед №03-РД/2926 от 09.11.2015г. на Изпълнителния директор на ДФ”Земеделие”-София за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.01.2016г. от 11,00 часа, за която дата да се призоват страните.
КОНСТИТУИРА като страни по делото, както следва:
-За оспорващ: Н. С. Н. от с.Драгаш войвода, общ.Никопол
-За административния орган: Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”-София.
УКАЗВА на административния орган, че в 14-дневен срок от получаване на съобщението, може да представи писмен отговор по жалбата и да сочи доказателства, като представи писмените, с които разполага.
УКАЗВА на административния орган, че носи доказателствената тежест за установяване съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания за неговото издаване.
УКАЗВА на оспорващия, че носи доказателствената тежест за твърдяните от него факти и обстоятелства.
ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-мо дневен срок от съобщението, да представи по делото доказателства за датата на получаване на Уведомително писмо за одобрение №5362/М 121 от 11.11.2015г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ”Земеделие”, към което е била приложена Заповед №03-РД/2926 от 09.11.2015г. на Изпълнителния директор на ДФ”Земеделие”-София.
ИЗИСКВА от Министерство на околната среда и водите, в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението, да представят по делото заверено копие от Заповеди с №РД-555/05.09.2008г., №РД-80/28.01.2013г. и №РД-841/17.11.2008г. за обявяване на местата по националната екологична мрежа Натура 2000.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните в производството да сочат и други доказателства в подкрепа на техните твърдения, включително чрез назначаване на съдебна експертиза.
Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му, в останалата част определението не подлежи на оспорване.
Преписи от определението да се изпратят на страните.
2 Административно дело No 1074/2015, V състав Други административни дела ВИП ЛЕС 1 ООД ПЛЕВЕН ДИРЕКТОРА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 5.1.2016г.
Отхвърля жалба на „ВИП ЛЕС-1” ООД, седалище и адрес на управление : гр. Плевен, ул. „Стоян Михайловски” № 77А, представлявано от И.М. срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение в т. 3 на заповед № 142/16.12.2015 година на директора на ТП ДГС –Плевен, с която е определено класирането на кандидатите по проведен открит конкурс за закупуване на стояща дървесина на корен от Обект № 1601 МТ с отдели и подотдели: стар 145 „д”, нов 145 „д”, стар 145 „а” /ч/, нов 145 „а”, стар 145 „и” /ч/, нов 145 „с” в землището на с. Байкал, община Долна Митрополия. Определението да се съобщи на оспорващия, адм. орган и на „Ивен-88”ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радомирци, общ. Червен бряг, ул. „Д.Дебелянов” №7, на посочения тел. 08877838686. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 797/2015, II състав Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Г. НАЧАЛНИК РДНСК ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 6.1.2016г.
Прекратява делото Отменя протоколно определение от 29.12.2015 г., с което е приключено съдебното дирене. Оставя без разглеждане молбата на И.Д.Г., чрез адв.Д.П. *** за възстановяване на срока за обжалване на Определение № 1423/2015 г. по адм.д.№797/2015 г. на Административен съд - Плевен. Изпраща по компетентност на Върховния административен съд искането на И.Д.Г. за възстановяване на срока за обжалване на Определение № 1423/2015 г. по адм.д.№797/2015 г. на Административен съд - Плевен. Да се изпрати препис от частната касационна жалба на ответната страна с указание, че в тридневен срок може да подаде възражение с писмени доказателства по нея, след изтичането на който делото, ведно с частната касационна жалба и молбата за възстановяване на срока да се изпрати на Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване.
4 Административно наказателно дело (К) No 936/2015, I състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 6.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №73 от 28.09.2015г. на Районен съд – Левски, постановено по н.а.х.д. № 214/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
5 Административно наказателно дело (К) No 953/2015, I състав Наказателни касационни производства ПЛЕВЕНСКИ ИМОТИ 2000 ООД ПЛЕВЕН ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 6.1.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №823 от 28.10.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2161/2015г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 132720-F145019 от 13.01.2015г. на Директора на ТД на НАП Велико Търново - офис Плевен, с което на основание чл.355 ал.1 във вр. с чл.5 ал.4 и ал.6 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ на “Плевенски имоти 2000” ООД – Плевен е наложено административно наказание “имуществена санкция” от 500 лева за нарушение на чл.3 ал.1 т.1 от Наредба Н-8/29.12.2005г. и за нарушение на чл.3 ал.3 т.1 от същата Наредба “имуществена санкция” от 500 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
6 Административно наказателно дело (К) No 956/2015, I състав Наказателни касационни производства Д.Е.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 6.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №782 от 12.10.2015 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2081/2015 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
7 Административно дело No 1045/2015, III състав Други административни дела П.Х.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 6.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х.Д. *** срещу протоколи за предупреждение Рег. № 18518/26.11.2014г. и Рег. № 12196/07.12.2015г. , съставени на осн. чл. 65 от ЗМВР от полицейски орган при І РУП – Плевен при ОД на МВР – Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1045/2015г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните – жалбоподателя и ОД на МВР – Плевен.
8 Административно наказателно дело (К) No 957/2015, I състав Наказателни касационни производства В.В.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 7.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 828 от 13.10.2015 г., постановено по нахд № 2073/2015 г. на Районен съд – Плевен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1322 от 17.05.2013 г. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР – Плевен, с което на В.В.П. ***, ЕГН **********, на основание чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева за нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1322 от 17.05.2013 г. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР – Плевен, с което на В.В.П. ***, ЕГН **********, на основание чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева за нарушение на чл.259 ал.1 т.1 от КЗ РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
9 Административно дело No 564/2015, V състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Б.Ч.,
Н.Г.А.,
П.И.К.,
В.М.К.,
Н.М.К.,
Е.Л.Л.,
В.Г.Д.,
И.В.Г.,
Л.К.К.,
П.Н.М.,
Л.Б.П.,
К.А.К.,
В.Г.И.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 8.1.2016г.
Отменя заповед № 18-3828/19.05.2015г. на началника на СГКК гр. Плевен като незаконосъобразна. Осъжда СГКК- Плевен, гр. Плевен, ул. Мусала” №1 да заплати на Ж.Б.Ч.,***, Н. Г. ***, П.И. *** В.М.К.,***, Н. ***Х. Ботев № 115 вх.Б, ет.2, ап.4, Е.Л.Л.,***Х. Ботев № 115 вх.Б, ет.3, ап.5, В.Г.Д.,***, И.В.Г.,***Х. Ботев № 115 вх.Б, ет.5, ап.9, Л.К.К.,***, П. ***, Л.Б.П.,***, К.А.К.,*** и В.Г. *** разноски в размер на 1010 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
10 Административно наказателно дело (К) No 982/2015, II състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ЛУКОВИТ РИОСВ ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 8.1.2016г.
Отменя решение № 810/21.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 2150 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2015 г., като вместо него постанови: Отменя наказателно постановление № 046/10.08.2015 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен, с което на Община Луковит, със седалище и адрес на управление: гр. Луковит, ул. Възраждане № 73, ЕИК 000291602, представлявана от И. Д. Г. - кмет на Община Луковит, е наложена на основание чл. 200, ал. 1, т. 29 от Закона за водите имещуствена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева. Решението е окончателно.
11 Административно дело No 630/2015, III състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.М. ЗАМЕСТНИК КМЕТА ПО СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 11.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 12-314/08.06.2015г. на Заместник Кмета на Община Плевен, с която на осн. чл. 135 ал.5 от ЗУТ е одобрен план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ХVІІ-3646 за обезщетяване и ІІ-3647 за обезщетяване в кв. 366 по плана на гр. Плевен на основание чл. 129 ал.2 от ЗУТ, вр. чл. 136 ал.1 от ЗУТ и се изменя действащия ЗРП в обхвата на територията, на осн. чл. 134 ал.1 т.1 и т.2 от ЗУТ по реда на §6 ал.1 от ПР на ЗУТ. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на С.И.М. *** направените деловодни разноски в размер на 930 лв., представляващи 600 лв.- адвокатско възнаграждение, 300 лв. – депозит за в.л., 10 лв. – държавна такса и 20 лв. – такса за обнародване в ДВ. РЕШЕНИЕТО е окончателно на осн. чл. 215 ал.7 от ЗУТ. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
12 Административно дело No 934/2015, IV състав Дела по ЗОС П.И.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 11.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.А. *** против заповед № РД 10-1709/22.10.2015 г. на вр.и.д. кмет на община Плевен за прекратяване на наемното му правоотношение относно общински недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. "Кръстец" № 6, ет. 2, представляващо три стаи, кухня и сервизни помещения. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му.
13 Административно наказателно дело (К) No 970/2015, I състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЕТ Е.П.П.Ц.П. Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 11.1.2016г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 93 от 21.08.2015 г., постановено по анд № 502/2014 г. на Районен съд – Червен бряг. ВРЪЩА делото за ново разглеждане на друг състав на Районен съд – Червен бряг при съобразяване с мотивите на настоящето решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
14 Административно дело No 1081/2015, V състав Искове за обезщетение Ж.Х.И.   Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.1.2016г.
Връща като нередовна жалба на Ж.Х.И.,*** срещу Дирекция социално подпомагане –Плевен, срещу директора Т. Д. и служителката Ц. П. с искане да бъде осъдена дирекцията и директорката и да бъде порицана служителката и да бъде задължена дирекцията да заплащат месечен наем от 30,34 лева и да получи обезщетение за причинени морални, психически, материални и финансови вреди и неизплатени до сега месечни помощи от 2007 година до сега в размер на 41 400 лева и наем за 9 години по 30,34 лв – 3 276 лева. Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 1081 по описа за 2015 година на Административен съд -Плевен. Определението да се съобщи на Ж.Х.И.,*** . Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението до страните. .
15 Административно наказателно дело (К) No 1092/2015, II състав Наказателни касационни производства Д.Н.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 11.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д.Н.К. *** срещу решение 834 от 28.10.2015г., постановено по НАХД №2248 по описа за 2015г. на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно-наказателно дело №1092 по описа за 2015г на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.
16 Административно дело No 765/2014, VII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Р.К.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 12.1.2016г.
ОТМЕНЯ определението, с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.01.2016г. от 13.30часа. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Р.К.И.,***, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”-София, с правно основание чл.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 50000лв., вследствие от незаконосъобразни действия и бездействия на администрацията на Затвора Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №765 по описа за 2014г. на Административен съд-Плевен. ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на ГДИН-София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на ищеца Р.И., ответника ГД”ИН”-София и Окръжна прокуратура-Плевен.

Определение от 11.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№189/18.01.2016г., подадена от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София с правно основание чл.248 ал.1 от ГПК вр. чл.144 от АПК, за изменение на определение от 12.01.2016г. по адм.дело №765/2014г. по описа на Административен съд-Плевен в частта, с която не е уважено искането за присъждане на разноски.
ПРЕКРАТЯВА производството образувано по искане на ГДИН-София за изменение на определение от 12.01.2016г. по адм.дело №765/2014г. по описа на Административен съд-Плевен в частта, с която не е уважено искането за присъждане на разноски.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението.
Препис от определението да се изпрати на ищеца Радослав Илиев, ответника ГД”ИН”-София и Окръжна прокуратура-Плевен. 

17 Административно дело No 879/2015, IV състав Други административни дела ЕТ И.П.П.. И.К.И. ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 12.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № ПВ1-00127/25.09.2015 г. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район”, с което е постановен отказ за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - река Васильовска, с цел аквакултури в имот с идентификатор № 72343.54.270 в местността „Върбака”, землището на гр. Тетевен с адресат: ЕТ „И. – ПКВК – П. И. – К.И.”, ЕИК 202223370. ВРЪЩА преписката на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” за постановяване на ново решение съобразно мотивите на настоящото решение, в 14-дневен срок от влизането му в сила. ОСЪЖДА Басейнова дирекция "Дунавски район" да плати в полза на ЕТ „И. – ПКВК – П. И. – К.И.”, ЕИК 202223370, сямата от 950 /деветстотин и петдесет/ лева, като разноски по административно дело № 879 по описа на Административен съд - Плевен за 2015 г. ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ „И. – ПКВК – П. И. – К.И.”, ЕИК 202223370 за присъждане на разноски по делото в частта му, в която се иска присъждане на адвокатски хонорар за горницата над 900 лева до 2000 лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 997/2015, VI състав Други административни дела ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 12.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лидл България ЕООД енд КО” КД със седалище и адрес на управление с.Равно поле 2129, общ.Елин Пелин, обл.София, ул „З-ти март” №1, с ЕИК 131071587, представлявано от „Лидл България” ЕООД, последното представлявано от Л.М.Х. и Б. В., против Предписание №0000652/17.11.2015 год., издадено от главен инспектор към ОДБХ Плевен. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.
19 Административно дело No 1047/2015, IV състав Дела по чл. 304 АПК Н.Й.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 12.1.2016г.
НАЛАГА на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Плевен административно наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лева за неизпълнение на решение № 454/30.09.2014 г., постановено по адм. дело № 541 по описа на Административен съд Плевен за 2014 г. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд, гр. Плевен в 7 дневен срок от съобщението му.
20 Административно дело No 1059/2015, IV състав Дела по чл. 304 АПК Ц.Г.С. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 12.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ц.Г.С. *** против Началника на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Плевен като се иска налагане на наказание на административния орган, по реда на чл. 304 от АПК за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт, а именно решение № 529/24.11.2015 г. на Административен съд, гр. Плевен, постановено по адм. дело № 447/2015 г. ЗАДЪЛЖАВА Началника на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Плевен да представи доказателства за изпълнение на решение № 529/24.11.2015 г. на Административен съд, гр. Плевен, постановено по адм. дело № 447/2015 г., в срок от 14 дни. При неизпълнение на задължението в срок ще бъде ангажирана отговорността на административния орган. Разпореждането е окончателно.
В законна сила от 12.1.2016г.
21 Административно наказателно дело (К) No 1094/2015, I състав Наказателни касационни производства Д.Н.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 12.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д.Н.К. *** срещу Решение №833/28.10.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 1976 /2015 г. по описа на съда. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 1094/2015г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
22 Административно дело No 814/2015, VII състав Дела по КСО В.Ц.Ф. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 13.1.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Валерий Ц.Ф. *** срещу Решение № 2153-14-17 от 9.09.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 814/15 г. на Административен съд - Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС.
23 Административно дело No 621/2015, III състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Н.,
И.В.Н.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 15.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.Н. и И.В.Н. *** срещу Заповед № ДК-10-СЗР-15/03.07.2015г. на Началника на РДНСК – СЗР, с която е оставен в сила отказът на Главния архитект на Община Плевен за издаване на акт за узаконяване на осн. § 183 от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ за обект „Таван и покрив на надстройка на жилищна сграда” в УПИ VІІІ-9656, кв. 105 по плана на гр. Плевен Изх. № ТСУиС-94В-1357-3/16.04.2015г. ОСЪЖДА В.В.Н. и И.В.Н. *** да заплатят на Община Плевен юрисконсулстко възнаграждение в размер на 600 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
24 Административно дело No 806/2015, V състав Дела по КСО М.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 15.1.2016г.
Отменя решение №2153-14-16/03.09.2015 година на директора на ТП на НОИ Плевен, с което е потвърдено разпореждане № МП-47009/10.06.2015 г. на ръководител „Пенсионно осигуряване”. Връща преписката на директора на ТП на НОИ Плевен за ново произнасяне, съгласно дадените указания в мотивите на настоящото решение. Осъжда ТП на НОИ –Плевен, гр.Плевен, пл. „Иван Миндиликов” № 8 да заплати на М.Н.Д.,*** разноски в размер на 600 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 1051/2015, IV състав Дела по чл. 304 АПК И.Х.И. ДИРЕКТОРА НА ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БЕЛЕНЕ
Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 15.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Х.И., изтърпяващ наказание в затвора Белене за налагане на административно наказание на Главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" за неизпълнение на решение № 72/12.02.2014 г., постановено по адм. дело № 1115 по описа на Административен съд Плевен за 2013 г. в частта му относно осъждането на ГДИН да изпълни действията по чл. 82, ал.2, т.3 от ЗИНЗС, конкретизирани в §§ 1.1, 1.3, 1.4 от таблица № 2/23.03.2006 г. на министъра на правосъдието. Разпореждането не подлежи на оспорване.
26 Частно административно дело No 33/2016, III състав Частни администр. дела ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ДИ ЕНД ДИ ДЖИ ПЕТРОЛ ПРОДУКТС ЕАД Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 15.1.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените с Постановления № 20395#2/28.09.2015 год. и № 20395#44821.10.2015 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Велико Търново, офис Плевен предварителни обезпечителни мерки по отношение на "Ди енд ди джи петрол продуктс" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул." Васил Априлов" № 25, ет. 3, ап. 6 ЕИК по БУЛСТАТ 110517036 като определя срок за продължаване на обезпечителните мерки до приключване на ревизионното производство с издаване на акт, но не по-късно от 15.05.2016 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на публичния изпълнител.
27 Административно дело No 1073/2015, III състав Дела по КСО Е.И.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 19.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.И.П. *** срещу Решение № 2153-14-43/18.11.2015г. на Директора на ТП на НОИ – Плевен и потвърденото с него Разпореждане № 31861#4/25.06.2015г. на ръководител пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Плевен, с което на осн. чл. §4 ал.1 т.2 от ПЗР на Кодекса за социално осигуряване е отказано отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, поради това че няма необходимия сбор от осигурителен стаж и възраст – 100. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1073/2015г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
28 Частно административно дело No 46/2016, III състав Частни администр. дела ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ДРАГОНГРУП ЕООД ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 19.1.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените с Постановление № 20394#2/01.10.2015 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП - Велико Търново, офис Плевен предварителни обезпечителни мерки по отношение на "Драгонгруп" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" № 12, офис 14, представлявано от К.Р.Б. , ЕИК по БУЛСТАТ 200721109 като определя срок за продължаване на обезпечителните мерки до приключване на ревизионното производство с издаване на ревизионен акт, но не по-късно от 30.04.2016 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на публичния изпълнител.
В законна сила от 19.1.2016г.
29 Частно административно дело No 47/2016, IV състав Частни администр. дела ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ВАНИНА 2 ЕООД Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 19.1.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителни мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № 20830-2/01.10.2015 г. на публичния изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, гр. Велико Търново, офис Плевен на "Ванина 2" ЕООД, гр. Плевен с представляващ Н.В.Б. с ЕИК 114677878 до приключване на ревизионното производство, но не по - късно от 05.05.2016 година. Определението не подлежи на оспорване.
В законна сила от 19.1.2016г.
30 Административно дело No 250/2015, IV състав Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Н.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 20.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на С.Н.Н., лишен от свобода и изтърпяващ наказанието си в затвора в гр. Белене срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София с цена на иска 50 000 /петдесет хиляди/ лева ведно със законната лихва, считано от 05.07.2011 г. до окончателното изплащане на сумата като обезщетение за претърпени неимуществени вреди от дискриминационно отношение по повод престоя му по "чужда делегация" в Затвора София, за конкретно посочените в исковата молба периоди. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 1096/2015, VII състав Искове за обезщетение Й.Х.М. НАЧАЛНИК ЗО АТЛАНТ ТРОЯН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 20.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на л.св.Й.Х.М.,***, ІV-та група, 212 килия, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”-София, с която се претендира присъждане на обезщетение в размер на 5000лв. за претърпени неимуществени вреди, вследствие незаконосъобразно издадена Заповед №70/27.03.2014г. от Началника на ЗО”Атлант” гр.Троян и принудително положен физически труд за седем дни, по три пъти на ден, през периода 28.03.2014г. до 03.03.2014г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на л.св. Й.Х.М.,***, за признаване на извършения от него при изпълнение на Заповед №70/27.03.2014г. на Началника на ЗО”Атлант” гр.Троян седемдневен труд за работни дни при изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1096 по описа за 2015г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на л.св.М..
32 Административно дело No 43/2016, IV състав Дела по Изборен кодекс С.М.И.,
Е.Б.Ц.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 21.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.И. *** и Е.Б.Ц. ***, кандидати за общински съветници от листата на ПП "ГЕРБ" срещу решение № 1/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Плевен с искане за обявяване на недействителен избора на общински съветници в община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 43 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2016 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
33 Административно дело No 697/2015, VI състав Дела по АПК - искови и ЗОДв А. К. М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 25.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА административно дело №697 по описа на Административен съд Плевен за 2015 год. в частта по пункт трети от исковата претенция, а именно : установяване, че в периода от 10.10.2013 до датата на подаване на ИМ ГДИН София чрез длъжностните лица от администрацията на затвора Белене са бездействали, поради което са нарушили правото на А. К. М., лишен от свобода, да получи полагащите му се по закон обувки, одеала, елементарни санитарно-хигиенни условия при ползването на тоалетна в присъствието на други лишени от свобода, лоши битови условия и пренаселеност в килията, отнето право на работа, липса на качествена храна, за което претендира обезщетение в размер на 20 000 лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори в 7(седем) дневен срок от съобщението чрез Административен съд град Плевен пред ВАС.
34 Административно наказателно дело (К) No 977/2015, I състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 25.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 808 от 20.10.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2172/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
35 Административно наказателно дело (К) No 978/2015, I състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 25.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №777 от 12.10.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2138/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
36 Административно наказателно дело (К) No 1001/2015, I състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 25.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №819 от 27.10.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2136/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
37 Административно наказателно дело (К) No 1027/2015, I състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 25.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 848 от 02.11.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2173/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
38 Административно наказателно дело (К) No 1029/2015, I състав Наказателни касационни производства ЗК ИСКЪР КООП ДОЛНИ ЛУКОВИТ ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 25.1.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №864 от 03.11.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2365/2015г. по описа на съда и вместо него постановява: ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д. № 2365/2015г. по описа на Районен съд - Плевен. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
39 Административно дело No 16/2016, VII състав Други административни дела Н.Й.Н. ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 25.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Н. *** против скица №517/18.12.2013г., издадена от Община Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №16 по описа за 2016 г. на Административен съд-Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, направено в писмо вх.№283/25.01.2016г. на Кмета на Община Червен бряг. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на Н.Н. *** бряг.
40 Административно дело No 399/2015, V състав Дела по АПК - искови и ЗОДв С.А.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.1.2016г.
Осъжда ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София ,бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати на С.А.С.,***, І-ва група обезщетение за претърпени неимуществени вреди – разболяване от *** в Затвора Белене в резултат от незаконосъобразно бездействие на служителите на Затвора Белене, изразяващи се в неосигуряване на нормални битови условия живот в периода 02.12.2014г.- 26.05.2015г. в размер на 2000 лева, като отхвърля иска на С.А.С. до пълния му размер от 75 000 лева и искането за присъждане на законна лихва като неоснователни. Осъжда Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати по сметка на Административен съд Плевен сумата от 310 лв,представляващи - 10 лева държавна такса и 300 лева възнаграждение за вещо лице.Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
41 Административно дело (К) No 764/2015, I състав Касационни производства Н.К.Т.,
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Т.С.С. Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 26.1.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 669/08.05.2015 г., постановено по гр. дело №3408/2013 г. на Районен съд - Плевен и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.С. срещу Заповед №РД-15-5973 от 26.09.1998 г. на Кмета на община Плевен. ОСЪЖДА Т.С.С. ***, ЕГН **********,*** направените деловодни разноски за двете инстанции в размер на 600 /шестстотин/ лева за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Т.С.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Н.К.Т. ***, ЕГН ********** направените деловодни разноски за двете инстанции в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно.
42 Административно наказателно дело (К) No 1031/2015, I състав Наказателни касационни производства Н.Р.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 26.1.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 61/28.09.2015 г., постановено по НАХД № 156/2015г. на Никополския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 146/22.03.2012 г. на Началник РУП Никопол към ОДМВР-Плевен. Решението не подлежи на обжалване.
43 Административно наказателно дело (К) No 1060/2015, I състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР ЛЕВСКИ А.А.А. Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 26.1.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 87/06.11.2015 г., постановено по а.н.дело № 236/2015г. на Левченския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0293-000053/11.05.2015 г. на Началник група към ОДМВР Плевен РУ Левски. Решението не подлежи на обжалване.
44 Административно наказателно дело (К) No 1061/2015, I състав Наказателни касационни производства Е.В.М.А.,
ОД НА МВР ПЛЕВЕН
  Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 26.1.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 116/16.11.2015 г., постановено по НАХД № 307/2015г. на Червенобрежкият районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0374-001044/ 14.11.2014г. на Началник РУП към ОДМВР Плевен,РУ Червен бряг. Решението не подлежи на обжалване.
45 Административно дело No 1084/2015, III състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР, ЗОВС и ЗСВ Е.С.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 26.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.Ц. ***, чрез адв. М. *** срещу Заповед № ОР-10/09.12.2015 год. на Изпълнителния директор на "Бъларска агенция по безопасност на храните" - София. ПРЕКРАТЯВА производсвото по адм. дело № 1084/2015 год. по описа на Административен съд - Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - София - град. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните - за сведение.
46 Административно дело No 960/2015, VI състав Други административни дела Ц.Й.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 27.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молба с вх.№4241 / 04.12.2015 год. , подадена от Ц.Й.Д. ***, УРН : 337726, чрез адв.Е.Й. *** със съдебен адрес ***, оф.3, с искане за възстановяване на срока за обжалване на Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по реда на Наредба №2/21.02.2011 год. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за животни с изх.№02-150-6500/995 от 30.07.2015 год., издаден от заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба в 7(седем) дневен срок от съобщението до страните, чрез Административен съд град Плевен пред Върховен административен съд. След изтичане на срока за обжалване на настоящото определение, респ. при постъпване на частна жалба срещу него и след размяна на книжата, административно дело №960 по описа на съда за 2015 год. да се изпрати на ВАС по постъпилата частна жалба против определението за прекратяване на делото. Преписи от определението да се изпратят на страните.
47 Административно дело No 996/2015, III състав Дела по КСО С.Л.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 27.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Л.Д. ***, чрез пълномощник съпругата му – Р.Д. срещу решение № 2153-14-32/15.10.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Плевен и потвърденото с него Разпореждане № 58381#14 от 27.05.2015 г. на ръководител „Пенсионно осигуряване“. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 996/2015 г. по описа на АС – Плевен. Определението може да се обжалва с частна жаба пред ВАС в 7 срок от днес.
48 Административно наказателно дело (К) No 999/2015, I състав Наказателни касационни производства Х.Т.С. ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.1.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 869 от 04.11.2015 г., постановено по нахд № 2449/2015 г. на Районен съд – Плевен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане и произнасяне от друг състав на същия съд при съобразяване с мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
49 Административно наказателно дело (К) No 1002/2015, II състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №776 от 12.10.2015г., постановено по НАХД №1918 по описа за 2015г. на Районен съд Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
50 Административно наказателно дело (К) No 1003/2015, I състав Наказателни касационни производства Р.Д.А. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.1.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 878 от 06.11.2015 г., постановено по нахд № 2363/2015 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ПРЕКРАТЯВА производството по нахд №2363 по описа на Районен съд Плевен за 2015 год. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
51 Административно наказателно дело (К) No 1006/2015, II състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ СПЕЦИАЛПАРКЕТ ООД ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 868 от 04.11.2015г., постановено по НАХД № 1724 по описа за 2015г. на Районен съд – Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на ответната страна за присъждане на разноски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
52 Административно дело No 1013/2015, VI състав Дела по ЗСП и ЗСПД А.А.Х. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Х. *** срещу Заповед № ДСПСП11-45/20.10.2015 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” - Червен бряг. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
53 Административно наказателно дело (К) No 1025/2015, I състав Наказателни касационни производства КРОНОС ТРИФОНОВ ДОНЧЕВА И С ИЕ ЗАЛОЖНА КЪЩА СД ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 887 от 09.11.2015 г., постановено по нахд № 2363/2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
54 Административно наказателно дело (К) No 1028/2015, II състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ЛУКОВИТ РИОСВ ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.1.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №857 от 03.11.2015г., постановено по НАХД №2151 по описа за 2015г. на Районен съд-Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №047/10.08.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Плевен, с което на Община Луковит, представлявана от кмета Д. Г., на основание чл.200 ал.1 т.29 от Закона за водите, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за извършено нарушение по чл.174 ал.1 т.2 и ал.5 във вр. с чл.200 ал.1 т.29 от Закона за водите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
55 Административно наказателно дело (К) No 1034/2015, I състав Наказателни касационни производства В.В.И. ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 909 от 19.11.2015 г., постановено по нахд № 2385/2015 г., с което Районен съд – Плевен е изменил Наказателно постановление № 35-0000450 от 08.09.2015 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Плевен, с което на В.В.И. ***, ЕГН **********, на основание чл.177 ал.3 предл.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв., като е намалил размера на наложената глоба на 500 лв. и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 35-0000450 от 08.09.2015 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Плевен, с което на В.В.И. ***, ЕГН **********, на основание чл.177 ал.3 предл.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
56 Административно наказателно дело (К) No 1036/2015, I състав Наказателни касационни производства ЕТ М.3.Г.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ГР.СОФИЯ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 778 от 12.10.2015 г., постановено по нахд № 1111/2015 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № РД-09-2 от 14.04.2015 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) – гр.София, с което на ЕТ „МИГ-33-Г.Г.”***, представляван от Г.С.Г., с което е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева за извършено нарушение по чл.42 от Закона за виното и спиртните напитки. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
57 Административно наказателно дело (К) No 1037/2015, I състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Д.И.С. Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 873 от 06.11.2015 г., постановено по нахд № 2267/2015 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 4650 от 04.08.2015 г. на зам.-министъра на културата Б. Б., с което на Д.И.С. ***, ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.98в, ал.1 от ЗАПСП, във връзка с чл.97 ал.1 изр.последно от ЗАПСП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3000 лева, за нарушение на чл.97 ал.1 т.9 пр.2 от ЗАПСП, като намалява размера на глобата от 3 000 (три хиляди) лева на 2 000 (две хиляди) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
58 Административно наказателно дело (К) No 1055/2015, II състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛЕВЕН Д.П.П. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 914 от 20.11.2015г., постановено по НАХД № 2041 по описа за 2015г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
59 Административно дело No 1072/2015, IV състав Искове за обезщетение К.Й.Е.   Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 27.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, с характер на искова молба на К.Й.Е., изтърпяващ наказание по НК в затвора в гр. Плевен за незаконосъобразни действия и бездействия свързани с отчитането на дните, в които ищецът е полагал труд за "ИТА България" ЕООД - сглобяване къщички за насекоми за периода от м. октомври 2013 г. до м. март 2014 г. с цена на иска - 10 000 /десет хиляди/ лева и ответник: затвора Плевен и "Главна дирекция гр. София - места за лишаване от свобода". ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1027 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2015 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
60 Административно дело No 80/2016, VII състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Ц.Н. НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 28.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ц.Н. ***, която представлява искане за спиране принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-СЗР-171 от 10.05.2011г. на Началника на РДНСК-Северозападен район за премахване на незаконен строеж „Плътна ограда”. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №80/2015г. по описа на Административен съд-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението до страните. Преписи от определението да се изпратят на страните по делото.
61 Административно дело No 73/2016, III състав Дела по ЗОС И. П. Х. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 29.1.2016г.
СПИРА предварителното изпълнение на Заповед № РД-14-02/06.01.2016г. на Областен управител – Плевен.
Насрочва делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.03.2016г. от 10.00ч., за когато да се призоват страните:
- И. П. Х. от гр. Плевен – жалбоподател.
- Областен управител – Плевен – ответник.
- Министерство на правосъдието – заинтересована страна.
Копие от жалбата и приложените към нея доказателства да се изпрати на заинтересованата страна за писмен отговор и доказателства в 14-дневен срок.
Указва на ответника и заинтересованата страна, че на осн. чл. 170 ал.1 от АПК носят доказателствената тежест и трябва да установят съществуването на фактическите основания, посочени в заповедта, и изпълнението на законовите изисквания при издаването й.
Определението в частта за спиране предварителното изпълнение на заповедта подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
Препис от определението да се изпрати на страните.
62 Административно дело No 1018/2015, II състав Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Г.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и връща искова молба на П.Г.Г. *** против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" /ГДИН/ София, с правно основание чл. 224 и сл. АПК във вр. с чл. 2, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ с цена на иска 20 000 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1018/2015 г. на Административен съд - Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението.
63 Административно дело (К) No 1057/2015, II състав Касационни производства ОБЩИНА ПЛЕВЕН Ю.В.Д.,
В.В.Д.,
В.В.Д.
Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1494 от 28.10.2015 г., постановено по гр.дело № 4072/2014г. на Районен съд – Плевен, с което е отменена Заповед №РД – 12 - 1117/19.12.2013 год. на Кмета на Община Плевен. ОСЪЖДА Община Плевен, ЕИК 000413974, да заплати на В.В. ***, ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
64 Административно дело No 1085/2015, II състав Други административни дела ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА С.А.И.,
П.Г.И.
Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Община Долна Митрополия за издаване на разрешение на осн. чл. 272, ал.2 от АПК за влизане в имот - частна собственост на С.А. Илиев и П.Г.И.,***, без съгласие на неговите обитатели. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1085/2015 г. на Административен съд - Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пед Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението до страните.
65 Административно дело No 39/2016, V състав Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Й.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 1.2.2016г.
Връща исковата молба на К.Й.Е.,***, 211 килия, с искане за обезщетение в размер на 10 000 лева, за нарушено право на работещ в затвора Плевен и неправилно е преместване от длъжност „перач” на длъжност „чистач” за периода 01.07.2014 г – 17.10.2014 г.. Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 39 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на К.Й.Е.,***, 211 килия. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението.
66 Административно дело No 575/2015, II състав Дела по ЗСП и ЗСПД В.Д.Ф.,
И.И.Д.
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 2.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.Ф. и И.И.Д. *** против отказа на ЗА Директор на Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Червен бряг за настаняване на детето И. Ю. И. в семейството им, обективиран в Писмо изх. № ЗД-94ВВ-03/25.05.2015 г . Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
67 Административно наказателно дело (К) No 1024/2015, I състав Наказателни касационни производства ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 2.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 792 от 14.10.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 1984/2015г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-80 от 22.01.2015г. на Председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което на “ЧЕЗ Разпределение България” АД - София на основание чл.206 ал.1 от Закона за енергетиката е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 20 000 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
68 Административно дело No 19/2016, III състав Дела по АПК - искови и ЗОДв
 
Ж. Г. Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 2.2.2016г.
ООСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ж. Г. Г., изтърпяващ наказание "доживотен затвор без право на замяна" в Затвора - Белене за освобождаване от държавна такса и разноски по производството по делото.
УКАЗВА на ищеца да внесе д.т. 10 лв. по сметка на АС - Плевен и приложи платежния документ по делото в 7-дневен срок от съобщението.
ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ сковата молба ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд - Плевен в 7-дневен срок от съобщението.
ПРЕПИС от определенито да се изпрати на ищеца.
69 Административно дело No 98/2016, VI състав Искане за прекратяване на неоснователни действия Д.В.Д. ОБЩИНА КНЕЖА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Разпореждане от 2.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искането от Д.В.Д. ***, за предоставяне на достъп до работния й кабинет №207, находящ се в сградата на общинска администрация гр.Кнежа, ул „Марин Боев” №69. Разпореждането може да се обжалва в тридневен срок от издаването му чрез Административен съд град Плевен пред Върховен административен съд. Преписи от разпореждането да се изпратят незабавно на страните-по факс, електронна поща или друг подходящ начин.
70 Административно дело No 504/2015, VI състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Х.Т.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 3.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, предявена от Х.Т.А., ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул.”Столетов” № 21, с цена на иска 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) по отношение на периодите 07.02.2008 г. – 01.06.2009 г. и 01.12.2010 г. - 01.10.2011 г. и прекратява делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ исковата молба , предявена от Х.Т.А., ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул.”Столетов” № 21, с цена на иска 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) в останалата му част- по отношение на периодите 01.06.2009 г. – 30.11.2010 г. и 02.10.2011 г. - 03.12.2014 г. ОСЪЖДА Х.Т.А., ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул.”Столетов” № 21, сумата 1072,50 лв. /хиляда седемдесет и два лева и петдесет стотинки/, представляващи разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски за горницата над 1072, 50 лева до 1430 лева. Решението може да се оспори, чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, а в прекратителната му част, която има характер на определение – в 7 – дневен срок от съобщението. Преписи от решението да се изпратят на страните.
71 Административно дело No 823/2015, II състав Дела по ЗСП и ЗСПД К.Г.Н. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 3.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Н. *** против Заповед № ДСПСП 11-254/06.08.2015 г. на Директор на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Долна Митрополия, с която, на осн. чл. 27,ал. 1 от Закона за закрила на детето/ЗЗДет/ детето Г. И. Г. е настанено в семейството на Т.Г.Н. и М.Е.Д. от гр. Д.Митрополия. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
72 Административно дело No 66/2016, VI състав Други административни дела ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ПЛЕВЕН ДИРЕКТОР НА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 3.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Я.Й.П.-*** със служебен адрес гр.Плевен, ул „Сан Стефано”№37, против Заповед №РД13-2/08.01.2016 год. на Директора на Северозападно държавно предприятие. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №66 по описа на Административен съд гр.Плевен за 2016 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба, подадена в 7 (седем) дневен срок от съобщението до страните, чрез Административен съд град Плевен, пред Върховен административен съд. Преписи от определението да се изпратят на страните.
73 Административно дело No 90/2016, II състав Дела по КСО Г.Д.И. РЪКОВОДИТЕЛ ПО ИЗПЛАЩАНЕТО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА И ПОМОЩИТЕ КЪМ РУ"СО" ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 3.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.И. *** против : разпореждане № О-14-000-00-00860656/21/10/2015 и Разпореждане № О-4-000-00860660/21.10/2015 г. на ТП на НОИ гр. Плевен. ИЗПРАЩА жалбата на Г.Д.И. *** против: разпореждане № О-14-000-00-00860656/21/10/2015 и Разпореждане № О-4-000-00860660/21.10/2015 г. на ТП на НОИ гр. Плевен НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ТП НА НОИ гр. Плевен за произнасяне по компетентност. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд от страните и от органа, на който е изпратена жалбата в седмодневен срок от съобщението.
74 Административно дело No 41/2016, VI състав Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Й.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 4.2.2016г.
Връща исковата молба на К.Й.Е., изтърпяващ наказание в затвора Плевен, предявена против Началника на затвора гр.Плевен и ГД”ИН” гр.София, с искане за обезщетение за вреди в размер на 10 000 лева, причинени от неоснователното му наказване, „махането ми от работа”, както и незачитането на работните дни-всички недели от периода 01.07.2014 год.-17.10.2014 год. Прекратява съдебното производство по административно дело № 41 по описа на Административен съд –Плевен за 2016 година. Определението може да се оспори с частна жалба , чрез Административен съд град Плевен, пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на ищеца , на ГДИН и на Началника на затвора Плевен.
75 Административно дело No 42/2016, VI състав Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Й.Е. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 4.2.2016г.
Връща исковата молба на К.Й.Е., изтърпяващ наказание в затвора Плевен, предявена против Началника на затвора гр.Плевен, с искане за обезщетение за вреди в размер на 20 000 лева, произтичащи от отказа на началника на затвора Плевен да разреши и да подпише направлението на ищеца да бъде изведен извън района на затвора за лечение. Прекратява съдебното производство по административно дело № 42 по описа на Административен съд –Плевен за 2016 година. Определението може да се оспори с частна жалба , чрез Административен съд град Плевен, пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на ищеца и на Началника на затвора Плевен.
76 Частно админист. наказателно дело (К) No 105/2016, I състав Наказателни частни касационни производства А.В.Д. ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 4.2.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №73/21.12.2015 год. (с характер на определение), постановено по нахд №157 по описа на Районен съд град Никопол за 2015 год. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
77 Административно дело No 699/2015, II състав Други административни дела ГОПЕТ ЛОГИСТИКС ЕООД С. КАЗИЧЕНЕ ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ДУНАВСКИ РАЙОН" ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 5.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Гопет Логистикс” ЕООД, ЕИК 131248183, със седалище и адрес на управление област София (столица), с.Казичене, ул.”Вега” №7, срещу решение № ПВ2-00222 от 04.06.2015 г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район. ОСЪЖДА „Гопет Логистикс” ЕООД, ЕИК 131248183, да заплати на Басейнова дирекция Дунавски район сумата от 300 /триста/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
78 Административно дело No 985/2015, VI състав Дела по КСО РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ПЛЕВЕН ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 5.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-14-38/05.11.2015 год. , с което е отхвърлена жалба с вх.№4023-14-1#2/15.10.2015 год. от Директора на РЗОК Плевен и са потвърдени задължителни предписания №ЗД-1-14-00068184/02.10.2015 год. на главен инспектор по осигуряването. ОТМЕНЯ задължителни предписания №ЗД-1-14-00068184/02.10.2015 год. от контролен орган в ТП на НОИ Плевен, с които на осигурителя РЗОК-Плевен е предписано да подаде данни в РОЛ по декл.обр.№1 за В. М. за периода след 17.05.2010 год. до 09.06.2011 год. Решението подлежи на оспорване пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение, че е изготвено. Преписи от Решението да се изпратят на страните.
79 Административно дело No 1012/2015, III състав Дела по КСО Д.Д.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.К. *** срещу Решение № 2153-14-40/13.11.2015г. на Директора на ТП на НОИ – Плевен и потвърденото с него Разпореждане № 2/31.08.2015г. на ръководител пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Плевен, с което на осн. чл. 22т от ПЗР на КСО, чл. 30 ал.3 от НПОС , чл. 101 КСО и §8 от ПЗР на КСО, считано от 10.08.2015г. пожизнено е отпусната на жалбоподателя добавка за чужда помощ в размер на 86,36 лв. и е определено да се изплаща лична социална пенсия за инвалидност в размер на 31,08 лв. и лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 285,16 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
80 Частно админист. наказателно дело (К) No 77/2016, I състав Наказателни частни касационни производства ЕКОТЕКНИКА ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 5.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от съдебно заседание проведено на 18.12.2015 г. по нахд № 2084/2013 год. на Районен съд - град Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не поделжи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
Особено мнение
ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдията-докладчик Катя Арабаджиева: Не споделям мнението на мнозинството от съдебния състав, че протоколното определеине, с което производството по делото е прекратено, следва да се остави в сила, по следните съображения: Както е описано в мотивите на настоящото определение, по подадената жалба против НП № 101/19.07.2013 г. на Директора на РИОСВ-Плевен, в Районен съд град Плевен е образувано нахд № 2084/2013 г., по което съдията-докладчик по делото е счел, че са налице признаците на извършено престъпление по чл. 235 и чл. 278, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН е направил преценка, че воденото съдебно производство срещу дружеството следва да се прекрати, а материалите по делото да се изпратят по компетентност на РП - Плевен за последващи процесуални действия. На това основание с Разпореждане № 5310/03.10.2013 г. на л. 30 от делото, ПРС е прекратил воденото съдебно производство по нахд № 2084/2013 г. по описа на ПРС и е постановил изпращане на делото на РП Плевен за последващи процесуални действия. На първо място искам да посоча, че производството по нахд № 2084/2013 г. е било НЕПРАВИЛНО прекратено с Разпореждане № 5310/03.10.2013 г. Налице е противоречие с разпоредбата на чл. 33 от ЗАНН, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административно-наказателно производство не се образува, а съобразно алинея втора от посочения законов текст, когато се установи, че деянието, за което е образувано административно-наказателно производство, съставлява престъпление, производството се прекратява, а материалите се изпращат на съответния прокурор. Систематичното място на правната норма по чл. 33 от ЗАНН е в Глава трета на ЗАНН - "Производство по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания", поради което прекратяването на административно-наказателното производство е изцяло от компетентността на органите по чл. 47 от ЗАНН, а не на съда. Разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ЗАНН има предвид производството пред органа до момента на издаването на наказателното постеановление. След като то е вече издадено, неговото изменяне, потвърждаване или отмяна се осъществяват само по реда на чл. 59 - чл. 63 от ЗАНН. Висящото производство по обжалване на наказателното постановление не е процесуална пречка за наказателно преследване на нарушителя, както и последното не влияе върху хода на съдебното обжалване на акта. Аргумент в тази посока е и разпоредбата на чл. 70, б"г" от ЗАНН, според която административнонаказателните производства, по които наказателните постановления са влезли в сила, както и решените и прекратените от съда дела, образувани във връзка с обжалване на наказателни постановления, подлежат на възобновяване,когато с влязла в сила присъда се установи, че деянието, за което е наложено административното наказание, съставлява престъпление. Ерго, законът не е поставял пречка за паралелно провеждане на наказателно и административнонаказателно производство, след приключването на които и при наличие едновременно и на присъда, и на влязло в сила НП, да бъде възобновено административнонаказателното производство. Този въпрос вече е разрешен с Тълкувателно решение № 3/22.12.2015 г. на ОСНК по т.д. № 3/2015 год. Независимо от горното обаче, по делото на РС е бил пастановен съдебен акт - разпореждане № 5310/03.10.2013 г. за прекратяване на делото. Това разпореждане и противно на възприетото в неговия втори диспозитив, според мен подлежи на обжалване, по аргумент от рапоредбата на чл. 63, ал. 2 от ЗАНН. И защото всеки съдебен акт, с който се слага край на съдебното произвоство и се прегражда по-нататъшния път за защита на засегнатото лице/освен при изрична законова забрана, каквата в случая не е налице/,подлежи на инстанционен съдебен контрол. Въпреки постановения диспозитив, че разпореждането за прекратяване на съдебното производство не подлежи на оспорване, и въпреки че това разпореждане не е било съобщено на страните, управителят на наказаното дружество най-късно на датата, на която му е било връчено Постановление № 2202/06.03.2014 г. за отказ да се образува досъдебно производство и е прекратена преписка № 2202 по описа на ОП Плевен /месец март 2014 год. по данни от делото/ е узнал за прекратяване на съдебното производство по нахд № 2084/2013 г., тъй като в самото Постановление се съдържат данни за прекратяването на съдебното производство и за основанието за това. Считано от март 2014 и до настоящия момент наказаното дружество не е оспорило разпореждането за прекратяване на нахд № 2084/2013 г., поради което същото е влязло в сила и е станало стабилен съдебен акт, с който е сложен край на образуваното съдебно производство. След както веднъж делото е било прекратено от съда с влязло в сила съдебно разпореждане, същият този съд не може сам да измени или отмени постановения съдебен акт. Аргумент в тази посока е разпоредбата нач л. 413, ал. 1 от НПК, съгласно който влезлите в сила присъде, решения, определения и разпореждания са задължителни за всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани. В това число и засъда, който сам е постановил влезлия в сила съдебен акт. сиреч, след като прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство и е върнала отново административнонаказателната преписка в съда на същия състав, разгледал нахд № 2084/2013 год., решаващият състав не е имал парвомощие да разпорежда насрочване на делото, още по-малко да постанови повторно съдебен акт, с който да прекрати вече прекратено от него съдебно производство. Ето защо считам, че протоколното определение от откритото съдебно заседание, проведено на 18.12.2015 г, с което ПОВТОРНО е прекратенио вече прекратеното преди това с Разпореждане № 5310/03.10.2013 г. съдебно производство е недопустимо и следва да бъде обезсилено.
81 Частно админист. наказателно дело (К) No 106/2016, II състав Наказателни частни касационни производства А.В.Д. ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Председател и докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 5.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №74/21.12.2015г., с характер на определение, по НАХД №180/2015г. на Районен съд-Никопол. ВРЪЩА делото на Районен съд-Никопол за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по жалбата на А.В.Д. срещу Наказателно постановление №2/11.08.2015г. на Кмета на Община Гулянци. Определението е окончателно. Препис от определението да се изпрати на страните.
82 Административно дело No 840/2015, II състав Дела по ЗСП и ЗСПД М.С.Х. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 8.2.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № СП-02-Д-2038/14.08.2015 г. на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Плевен. ВРЪЩА делото като преписка на директора на Дирекция „Социално подпомагане” –Плевен за ново произнасяне по подадената от М.С.Х. молба-декларация вх. № СП-02-Д-2038/16.07.2015 г., при спазване на указанията на съда дадени в настоящото решение. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
83 Административно дело No 1014/2015, V състав Дела по ЗСП и ЗСПД Б.С.Х. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 8.2.2016г.
Отхвърля жалбата на Б.С.Х.,*** срещу заповед № ДСПСП11-45/20.10.2015 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” - Червен бряг. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
84 Административно дело No 40/2016, II състав Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Й.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 8.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА искова молба на К.Й.Е. с цена на иска 15000 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 40/2016г. на Административен съд Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
85 Административно дело No 836/2015, III състав Дела по ЗМСМА Х.К.Х. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСКЪР Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 9.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 767 по Протокол № 60/30.06.2015г. на Общински съвет – Искър, с което на осн. чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и вр. § 27 ал.1 и ал.2 т.1 от ПЗР към ЗСПЗЗ(ДВ, бр.62 от 2010г.) не е дадено съгласие за предоставяне на Общинска служба „Земеделие” – гр. Кнежа, офис – гр. Искър на земя – частна общинска собственост за настаняване наследниците на Х. П. В. както следва: нива от 7.984 дка, трета категория, находяща се в местността „Орманя” в землището на с. Староселци, съставляващ ПИ № 143066 по КВС, ЕКАТТЕ 69095 и нива от 9.856 дка, четвърта категория, находяща се в местността „През Искъра” в землището на с. Староселци, съставляващ ПИ № 144105 по КВС, ЕКАТТЕ 69095. ИЗПРАЩА преписката на Общински съвет – Искър за произнасяне съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
86 Административно наказателно дело (К) No 974/2015, II състав Наказателни касационни производства АГРО БУЛ СЕРВИЗ ООД С.ОБНОВА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 9.2.2016г.
Отменя решение № 77/08.10.2015 г. постановено по н.а.х.д. № 239/2015 г. на Районен съд гр. Левски, като весто него постановява: Отменя наказателно постановление № КД-01-04-109/02.07.2015 г. на директора на РЗИ-Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура - Плевен.
87 Административно наказателно дело (К) No 1004/2015, II състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛЕВЕН ЕТ О.П.Н. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 9.2.2016г.
Оставя в сила решение № 832/29.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1451/2015 г. на Районен съд гр. Плевен Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
88 Административно наказателно дело (К) No 1007/2015, II състав Наказателни касационни производства Ц.Г.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 9.2.2016г.
Оставя в сила решение № 826/28.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1415/2015 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
89 Административно наказателно дело (К) No 1016/2015, II състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ЛЕВСКИ С.В.Я. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 9.2.2016г.
Отменя отчасти решениетоОтменя решение № 83/29.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 265/2015 г. на Районен съд - гр. Левски в частта, в която е отменено наказателно постановление № 15-0293-000117/03.08.2015 г. на началник група към ОД на МВР-Плевен, РУ - Левски, с което на С.В.Я.,*** за нарушение на чл. 20 , ал. 2 от ЗДвП на основание чл. 179, ал. 2, предложение първо от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 лева и вместо него постановява: Потвърждава наказателно постановление № 15-0293-000117/03.08.2015 г. на началник група към ОД на МВР-Плевен, РУ - Левски, в частта, в която на С.В.Я.,*** за нарушение на чл. 20 , ал. 2 от ЗДвП на основание чл. 179, ал. 2, предложение първо от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 лева. Оставя в сила решението в останалата част. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
90 Административно наказателно дело (К) No 1026/2015, II състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ,
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ,
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ
Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 9.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 540 от 23.06.2015 г., постановено по НАХД № 1295 по описа за 2015г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2014-033417/09.12.2014 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите, с което на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД – гр. София, представлявано от А. И. Д., на основание чл.222а във вр. с чл. 231 от Закона за защита на потребителите, е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева, за извършено нарушение по чл. 113, ал. 2 от ЗЗП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
91 Административно наказателно дело (К) No 1056/2015, II състав Наказателни касационни производства МИЛЕН ХРИСТОВ 1966 ЕООД ПОРДИМ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 9.2.2016г.
Потвърждава решението Оставя в сила решение № 760/08.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1448/2015 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
92 Административно дело No 1075/2015, VI състав Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Ц.Т. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.2.2016г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Плевен да заплати на В.Ц.Т. *** сумата от 800 (осемстотин) лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи разноски за адвокатско възнаграждение, платени по анд №45 по описа на ПРС за 2015 год., ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от 25 март 2015 год. до окончателно заплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ исковата молба на В.Ц.Т. *** в частта, с която се претендира заплащането на лихва върху присъдената сума за периода от 11 декември 2014 год. до 25 март 2015 год. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Плевен да заплати на В.Ц.Т. *** направените в настоящото съдебно производство разноски в размер общо на 760 (седемстотин и шестдесет) лв., съставляващи заплатеното адвокатско възнаграждение в размер на 750 лв. и държавна такса в размер на 10 лв. Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му, чрез АС-гр.Плевен, пред Върховния Административен съд на Р България. Преписи от решението да се изпратят на страните.
93 Административно наказателно дело (К) No 1077/2015, II състав Наказателни касационни производства ПАУЛА КОМЕРС ЕООД ГР.ПЛЕВЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 9.2.2016г.
Оставя в сила решение № 938/26.11.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 2590/2015 г. на Районен съд - гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
94 Административно дело No 858/2015, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.А. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 10.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.А. ***, против Заповед №РД-12-467/24.08.2015 год. на заместник кмета на община Плевен, с която е разпоредено премахване на строеж, представляващ плътна временна ограда, изградена с метални тръби от инвентарно тръбно скеле и ЛТ ламарина с височина 2.00 м. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните, по аргумент от разпоредбите на чл.215, ал.7 от ЗУТ (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., изм., бр. 101 от 2015 г. ) и § 149 (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Преписи от решението да се изпратят на страните.
95 Административно дело No 993/2015, IV състав Дела по ЗСП и ЗСПД Д.Б.М. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 10.2.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № СП-02-2953 от 09.11.2015 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Червен бряг относно отпусната месечна добавка за едно дете с трайни увреждания на Д.Б.М. *** в размер на 240 /двеста и четиридесет/ лева от 01.10.2015 г. до 31.10.2017 г. на основание чл. 8д от ЗСПД и чл. 24а, ал. 2 от ППЗСПД, в частта й относно епределената начална дата на отпускане на помоща. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Червен бряг за ново произнасяне съгласно мотивите на настоящото решение в 14-дневен срок след влизането му в сила. Решението подлжи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщението му на страните.
96 Административно дело No 1053/2015, III състав Други административни дела М.М.Е. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 10.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.Е. *** срещу Заповед № 15-0938-002092/19.11.2015 г. на Началник сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171, т. 2, б. „ж“ от ЗДвП – временно спиране от движение на МПС до отпадане на основанието за това. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да се обжалва пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните. Препис от протокола за съдебното заседание да се изпрати на страните.
97 Административно дело No 120/2016, VII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 10.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №120/2016г по описа на Административен съд-Плевен. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд-Плевен и Софийски районен съд относно съда, компетентен да разгледа подадената искова молба от л.св.М.С.С., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора Плевен, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София с правно основание чл.71 ал.1 т.1 и т.2 от ЗЗДискр. ИЗПРАЩА делото на смесен състав, включващ трима съдии от Върховен касационен съд и двама съдии от Върховен административен съд за определяне на компетентния да разгледа спора съд. Определението не подлежи на оспорване. Препис от определението да се изпрати на л.св.С. и ГД”ИН”-София.
98 Административно наказателно дело (К) No 1005/2015, II състав Наказателни касационни производства М.В.М. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 11.2.2016г.
Оставя в сила решение № 816/22.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 677 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2015 г. Решението е окончателно.
99 Административно наказателно дело (К) No 1008/2015, II състав Наказателни касационни производства П.В.Т. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 11.2.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 867/03.11.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 2290 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2015 г. Решението е окончателно.
100 Административно наказателно дело (К) No 1035/2015, II състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 11.2.2016г.
Оставя в сила решение № 849/02.11.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 2157 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2015 г. Решението е окончателно.
101 Административно дело No 1048/2015, IV състав Дела по чл. 304 АПК Н.Й.Н. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 11.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.Й.Н. *** за налагане на наказание по реда на чл. 304 по реда на АПК вр. чл. 43, ал.2, т.2 от ЗДОИ на Началника на Общинска служба "Земеделие" - Червен бряг. ПРЕДУПРЕЖДАВА Началника на Общинска служба "Земеделие" - Червен бряг, че следва да изпълнява съдебните решения в разумен срок след влизането им в сила. Разпореждането е окончателно.
В законна сила от 11.2.2016г.
102 Административно наказателно дело (К) No 1054/2015, II състав Наказателни касационни производства М.Д.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 11.2.2016г.
Оставя в сила решение № 877/06.11.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1804 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2015 г. Решението е окончателно.
103 Административно наказателно дело (К) No 1076/2015, II състав Наказателни касационни производства НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН СРЕДЕН ДУНАВ ГР. ПЛЕВЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 11.2.2016г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ решение № 794/16.10.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 2315 по описа на Районен съд гр. Плевен за 2015 г. и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1502963/20.08.2015 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда"-гр. Плевен. Решението е окончателно.
104 Административно наказателно дело (К) No 1093/2015, II състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН М.К.Ч. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 11.2.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 979/07.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 2410 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2015 г. Решението е окончателно.
105 Административно дело No 1097/2015, IV състав Дела по чл. 304 АПК Ц.Т.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 11.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Ц.Т.Б. *** за налагане на наказание по реда на чл. 304 по реда на АПК вр. чл. 43, ал.2, т.2 от ЗДОИ на Заместник кмета на община Червен бряг. ПРЕДУПРЕЖДАВА Заместник кмета на община Червен бряг, че следва да изпълнява съдебните решения в разумен срок след влизането им в сила. Разпореждането е окончателно.
106 Административно дело No 38/2016, IV състав Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Й.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 11.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, с характер на искова молба на К.Й.Е., изтърпяващ наказание по НК в затвора в гр. Плевен срещу "Главна дирекция гр. София - места за лишаване от свобода" /съгласно посоченото от ищеца/ с цена на иска 10 000 /десет хиляди/ лева като обещетение за неимуществени вреди от лошите битови условия в затвора Плевен и пренаселеността на килия 202, ет. втори. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 38 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2016 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
107 Административно дело No 50/2016, IV състав Дела по чл. 304 АПК Н.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 12.2.2016г.
НАЛАГА на Кмета на община Червен бряг административно наказание "глоба" в размер на 200 /двеста/ лева за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение № 538/26.11.2015 г., постановено по адм. дело № 528/2015 г. на Административен съд Плевен за 2015 г. Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд, гр. Плевен в 7 дневен срок от съобщението му.
108 Административно дело No 121/2016, IV състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие Х.Т.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 12.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 121/2016 г. по описа на Административен съд - Плевен. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Плевен и Софийски районен съд относно съда, компетентен да разгледа подадената искова молба от Х.Т.А., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора Плевен, против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" София с правно основание чл. 71, ал.1, т.1 от ЗЗДискр. ИЗПРАЩА делото на смесен състав, включващ трима съдии от Върховен касационен съд и двама съдии от Върховен административен съд за определяне на компетентния да разгледа спора съд. Определението не подлежи на оспорване.
109 Административно дело No 137/2016, III състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие Х.А.Х.,
Х.Т.А.
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 12.2.2016г.
ИЗПРАЩА делото като преписка по подведомственост на Комисията за защита от дискриминация за произнасяне по искането на Х.А.Х. и Х.Т.А., изтърпяващи наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора – Плевен срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – София с посочено правно основание чл. 71 ал.1 т.1 от Закона за защита от дискриминация с искане да се установи по отношение на ищците дискриминационно третиране по признак „лично положение”, изразяващо се в по-неблагоприятно отношение в сравнение с другите осъдени на същото наказание в Затвора – Ловеч, Затвора – София и други пенитециарни заведения, поради това че за периода 15.03.2013г. до 15.01.2014г. в Затвора Плевен в 307-мо помещение храната им се сервира от постовия, който е служител на ГДИН – София, докато в Затвора – Ловеч – 11-та група храната се сервира от лица, които са със здравни книжки, преминали предварителни и периодични прегледи. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 137/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от страните и от Комисията за защита от дискриминация с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните и на Комисията за защита от дискриминация, ведно с копие от исковата молба и допълнението.
110 Частно админист. наказателно дело (К) No 359/2015, II състав Наказателни частни касационни производства М.М.Б. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 15.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като нередовна частна жалба на М.М.Б.,*** срещу определение № 462 от 27.03.2015 година на РС - Плевен, с което е прекратено производството по нахд№ 487 по описа за 2015 г. на РС - Плевен. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ч.к.адм.дело № 359 по описа за 2015 година на Административен съд - Плевен. Препис от определеинето да се изпрати на страните. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
111 Административно дело No 791/2015, III състав Други административни дела К.П.Н. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 16.2.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо Изх. № 02-150-6500/1138 от 31.07.2015г. на Зам.изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по реда на Наредба № 2/21.02.2011г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане на животни за кампания 2014г., с което е отказано подпомагане по заявлението на земеделския производител К.П. *** с УРН 198942. ВРЪЩА преписката на Зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” - София за ново произнасяне по заявлението на земеделския производител К.П. *** с УРН 198942 при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на закона в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – София да заплати на К.П. *** направените деловодни разноски общо в размер на 530 лв., представляващи 520 лв.- адвокатско възнаграждение и 10 лв. – държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
112 Административно дело No 834/2015, VII състав Дела по КСО ПЛЕВЕНАГРОХИМСЕРВИЗ ПЛЕВЕН ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 16.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-14-18/10.09.2015г. на Директора на ТП на НОИ-Плевен и потвърдените с него Задължителни предписания изх.№ЗД-1-14-00052635/10.08.2015г., издадени от старши инспектор по осигуряването в ТП на НОИ-Плевен. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Плевен да заплати в полза на „Плевенагрохимсервиз” ООД гр.Плевен, ЕИК:114076169, представлявано от управителя А.Н.Г., направените по делото разноски в размер на 650лв. (шестстотин и петдесет лева). Решението може да се оспори пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
113 Административно дело No 1071/2015, VI състав Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.Б. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 16.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба от К.И.Б. ***, чрез пълномощника му адв.З.Т., мотивиран отказ от издаване на виза за проектиране с №ТСУ и С 94К-1038-1/02.12.2015 год., постановен от главния архитект на община Плевен. ВРЪЩА преписката на главния архитект на община Плевен за ново произнасяне по заявлението с вх.№ТСУ и С-94К-1038-1/21.04.2015 год. на К.И.Б. ***, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на К.И.Б. *** направените по делото разноски общо в размер на 610 (шестстотин и десет) лева, от които 10 лева д.т. и 600 лева възнаграждение за един адвокат. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К.И.Б. *** за заплащане на направените по делото разноски за разликата над 600 лева до пълния претендиран размер от 1250 лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспори чрез Административен съд град Плевен, пред Върховен административен съд, в 14 дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
114 Административно дело No 67/2016, V състав Други административни дела ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 16.2.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на Екологично сдружение „Център за екологично право”, чрез представляващия А.М.К.,*** срещу мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация от директора на БДУВДР –Плевен. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 67 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Препис от определението да се връчи на оспорващия и на административния орган. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението.
115 Административно дело No 405/2015, VI състав Други административни дела Ю.Ю.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Земеделски производител Ю.Ю.Х. *** срещу Уведомително писмо Изх. № 02-150-6500/2495от 12.08.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 г. ОСЪЖДА Ю.Ю.Х., ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие” – гр.София деловодни разноски общо в размер на 460 (четиристотин и шестдесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено. ПРЕПИСИ от решението да се изпратят на страните.
116 Административно дело No 717/2015, II състав Други административни дела БИО СЕЛЕКШЪН ЕООД СЕЛО НОВАЧЕНЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Био Селекшън” ЕООД с. Новачене, Община Никопол с ЕИК 203538013, представлявано от М. В., срещу Решение по т. 9 от Протокол № 68 от 30.07.2015г. на Общински съвет Никопол, като неоснователна. ОСЪЖДА „Био Селекшън” ЕООД с. Новачене, Община Никопол с ЕИК 203538013 да заплати в полза на Община Никопол разноски по делото в размер на 300 (триста) лева. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
117 Частно административно дело No 142/2016, IV състав Частни администр. дела ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ОТДЕЛ СЪБИРАНЕ ПЛЕВЕНСКИ ХЛЯБ ООД Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 17.2.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителни мерки наложени с Постановление за налагане на принудителни обезпечителни мерки изх. № 21983-2/22.10.2015 г. на публичния изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция по приходите, гр. Велико Търново, офис Плевен на "Плевенски хляб" ООД , гр. Плевен с представляващ Р. Д. Т. с ЕИК 114595274 до приключване на ревизионното производство, но не по - късно от 25.04.2016 година. Определението не подлежи на оспорване.
118 Административно дело No 897/2015, VII състав Други административни дела Е.Г.Р. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 18.2.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх.№02-150-6500/6109 от 28.09.2015г. на Зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014, с което е отказано изплащане на финансово подпомагане по заявление на земеделския производител Е.Г.Р. ***, с ЕГН:********** и УРН 369136. ВРЪЩА преписката на Зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”-София за ново произнасяне по заявлението за подпомагане по схеми за единно плащане за кампания 2014 на земеделския производител Е.Г.Р. ***, с ЕГН:********** и УРН 369136, при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на закона в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – София да заплати на Е.Г.Р. ***, с ЕГН:**********, направените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет ) лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд, подадена чрез Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
119 Административно дело No 2/2016, III състав Дела по КСО С.Л.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 18.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Л.Д. ***, чрез пълномощник съпругата му – Р.Д. срещу Решение № 2153-14-46/01.12.2015г. на Директора на ТП на НОИ – Плевен и потвърденото с него Разпореждане № **********/01.07.2015г. на Ръководител ПО, с което на осн. чл. 100 от КСО и ПМС № 130/28.05.2015г., считано от 01.07.2015г. е определен нов размер от 115.15 лв. на отпуснатата на жалбоподателя пенсия за инвалидност поради общо заболяване по чл. 74 от КСО. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
120 Административно дело No 83/2016, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Й.К.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 18.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от Й.К.Г. ***, против Общинска служба „Земеделие” гр.Долна Митрополия. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №83 по описа на Административен съд град Плевен за 2016 год. ИЗПРАЩА административно дело №83/2016 год. по подсъдност на Районен съд град Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване, преписи от същото да се изпратят на ищеца и на ОС”Земеделие” град Долна Митрополия.
121 Административно наказателно дело (К) No 1088/2015, II състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 22.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 929 от 25.11.2015 г., постановено по НАХД № 2670 по описа за 2015 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2015-035353 от 06.08.2015г. на Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище гр. Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, с което на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, представлявано от А. Д., на основание чл.221 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за извършено нарушение на чл. 119, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 113, ал. 4 от ЗЗП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
122 Административно наказателно дело (К) No 1090/2015, II състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КЗП РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 22.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 936 от 26.11.2015 г., постановено по НАХД № 2132 по описа за 2015г. на Районен съд – Плевен в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 2015-035273 от 27.07.2015 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище гр. Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, в частта, с което на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, представлявано от А. Д., на основание чл.221 ал.3 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение на чл. 119, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 113, ал. 4 от ЗЗП, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2015-035273 от 27.07.2015 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище гр. Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, в частта, с което на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, представлявано от А. Д., на основание чл.221 ал.3 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение на чл. 119, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 113, ал. 4 от ЗЗП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
123 Административно наказателно дело (К) No 1091/2015, II състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КЗП РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2016г.
Оставя в сила решение № 912/19.11.2015 г. постановено по н.а.х.д. № 1573/2015 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
124 Административно наказателно дело (К) No 4/2016, II състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР ЛЕВСКИ Е.А.В. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2016г.
Оставя в сила решение № 92/30.11.2015 г. постановено по н.а.х.д. № 290/2015 г. на Районен съд гр. Левски. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
125 Административно наказателно дело (К) No 15/2016, II състав Наказателни касационни производства Н.М.Х. ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 22.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 154 от 13.11.2015 г., постановено по НАХД № 186 по описа за 2015г. на Районен съд – Кнежа. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
126 Административно наказателно дело (К) No 25/2016, II състав Наказателни касационни производства С.Т.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2016г.
Отменя решение № 959/03.12.2015 г. постановено по н.а.х.д. № 2740/2015 г. на Районен съд – Плевен, като вместо него постановява:. Отменя електронен фиш серия К № 0954350 от 30.03.2015 г. за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОД на МВР Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
127 Административно наказателно дело (К) No 28/2016, II състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 22.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 880 от 09.11.2015 г., постановено по НАХД № 2137 по описа за 2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
128 Административно наказателно дело (К) No 29/2016, II състав Наказателни касационни производства НАСЛАДА 12 ЕООД ПЛЕВЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2016г.
Оставя в сила решение № 949/01.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 2430/2015 г. на Районен съд гр. Плевен. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен. Решението е окончателно.
129 Административно наказателно дело (К) No 32/2016, II състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 22.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 982 от 07.12.2015 г., постановено по НАХД № 2139 по описа за 2015 г. на Районен съд – Плевен в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 2015-035258 от 30.06.2015 г. на Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище гр. Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, в частта, с което на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, представлявано от А. Д., на основание чл.221 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение на чл. 119, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 113, ал. 4 от ЗЗП, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2015-035258 от 30.06.2015г. на Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище гр. Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, в частта, с което на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, представлявано от А. Д., на основание чл.221 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение на чл. 119, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 113, ал. 4 от ЗЗП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
130 Частно административно дело (К) No 52/2016, II състав Частни касационни производства ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2016г.
Оставя в сила разпореждане № 112/12.01.2016 г. на председателя на Административен съд –Плевен по адм. дело № 1047/2015 г. на Административен съд- Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
131 Административно наказателно дело (К) No 62/2016, II състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 22.2.2016г.
Отменя решение № 916/20.11.2015 г. постановено по н.а.х.д. № 2134/2015 г. на Районен съд гр. Плевен, като вместо него постановява: Потвърждава наказателно постановление № 2015-035278/27.07.2015 г. на директора на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара“ към КЗП Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
132 Административно дело No 990/2015, IV състав Други административни дела Й.А.Н. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 23.2.2016г.
ОТМЕНЯ писмо изх. № ЗДОИ-14/11.11.2015 г. на директора на Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Плевен, имащо характер на решение по см. на чл. 34 във вр. с чл. 38 от ЗДОИ. ВРЪЩА преписката на Директора на Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Плевен за ново произнасяне по заявление вх. № 812101-79/26.10.2015 г. на Й.А.Н., съобразно задължителните мотиви на съдебното решение. Срок за произнасянето 1 месец от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
133 Административно дело No 679/2015, II състав Други административни дела Ц.Н.К. КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ПРЕДСТ.ПРЕДСЕД. НА КОМИСИЯ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 24.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на Ц.Н.К. *** против решение № 301/28.07.2015 г. по Протокол № 42/27.07.2015 г. на Комисията по чл. 8 от Наредба № 18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти при Община Плевен, с което на жалбоподателката е отказано картотекиране за настаняване в общинско жилище. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
134 Административно дело No 3/2016, II състав Други административни дела Ч.А.К. НАЧАЛНИКА НА РУП ПОРДИМ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ч.А.К. *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 15-0940-000047/08.10.2015 г. на Началник РУ на МВР - Пордим към ОДМВР Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3/2016 г. на Административен съд - Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението.
135 Административно наказателно дело (К) No 23/2016, II състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ЕТ Е.Ц.М.П. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 24.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 998 от 10.11.2015 г., постановено по НАХД № 2409 по описа за 2015 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 159616-F172845 от 11.08.2015 г. на Директор в Дирекция „Контрол” в ТД на НАП Велико Търново, с което на ЕТ „ЕЛВЕКС – Ц. М.” със седалище и адрес на управление гр. Плевен, представлявано от Ц.Г.М., на основание чл.182, ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 776,72 лева за нарушение на чл. 124, ал. 5 от ЗДДС. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
136 Административно дело No 886/2015, V състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Ж.Г.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 25.2.2016г.
Прекратява делото. ВРЪЩА исковата молба на Ж.Г.Г. срещу Министерството на правосъдието, гр. София с искане за установяване на дискриминационно отношение-невъзможност на лишените от свобода български граждани да получават колетни пратки по всяко време, каквато възможност имат лишените от свобода чужди граждани-чл. 82, ал. 1 и ал. 4 от ППЗИНЗС и изплащане на обезщетение в размер на 25000 лева за периода от 02.02.2010 г. до 09.05.2011 г. - датата на подаване на исковата молба. ОСЪЖДА Ж.Г.Г.,*** ДА ЗАПЛАТИ на Министерството на правосъдието гр. София, разноски в размер на 1280 лв. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по иск. адм. д. № 886/2015 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от днес пред ВАС.
137 Административно дело No 45/2016, V състав Дела по КСО Р.Д.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 25.2.2016г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.Р. *** срещу решение № 2153-14-58 от 23.12.2015 г. на директора на ТП на НОИ-Плевен. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. д. № 45/2016 г. по описа на Административен съд-Плевен. ДА СЕ ИЗГОТВИ заверено копие от молбата на лист 10 по делото, като съдът ИЗПРАЩА същата на началник „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ-Плевен по подведомственост, за произнасяне относно направеното в нея искане за преразглеждане на размера на пенсията, с оглед зачитане на осигурителният стаж на Р.Д.Р. за периода от 01.06.1977 г. до 09.08.1999 г., като шофьор на товарен автомобил над 12 тона. Определението да се съобщи на административния орган. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от днес пред ВАС.
138 Частно админист. наказателно дело (К) No 54/2016, II състав Наказателни частни касационни производства ТАЙРЕКО ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 25.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1650 от о.с.з. 07.12.2015 г., постановено по НАХД № 3035/2015 г. по описа на Районен съд Плевен. Определението е окончателно.
139 Административно дело No 144/2016, VII състав Дела по ЗМВР И.В.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 26.2.2016г.
Прекратява явното произвадство. ПРЕОБРАЗУВА производството по административно дело №144 по описа за 2016г. на Административен съд-Плевен, което да продължи като производство по класифицирано административно дело С-3/2016г., при спазване на изискванията на ЗЗКИ и Правилника за прилагането му.
140 Административно наказателно дело (К) No 21/2016, II състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Б.М.П. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 1.3.2016г.
Отменя решение № 1042/18.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 2879 по описа на Районен съд - Плевен за 2015 г., в частта, в която е отменено НП № 731/19.08.2015 г., в частта, с която е постановено отнемане в полза на държавата на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ вещите, предмет нанарушението - 1 бр. бензимоторен трион "Хускварна 575 ХР" с № 965760100 с пазарна стойност 250 лева, като вместо него постанови: Потвърждава наказателно постановление № 731/19.08.2015 г., в частта в която е постановено изземане в полза на държавата на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ, вещите, предмет на нарушението - 1 бр. бензимоторен трион "Хускварна 575 ХР" с № 965760100 с пазарна стойност 250 лева. Решението е окончателно.
141 Административно дело No 165/2016, IV състав Дела по КСО П.Й.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 1.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Й.В. от с. Бърчак чрез пълномощника й Б. В. В. срещу решение № 2153-14-14/05.02.2016г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Плевен, с което е оставена без разглеждане жалбата й вх. № 1012-14-6/13.01.2016г. срещу разпореждане №18/12.06.2015г. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване”, като просрочена и е прекратено производството. Определението не подлежи на оспорване.
142 Административно дело No 167/2016, IV състав Дела по ЗМСМА М.П.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 1.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.И. *** срещу заповед № РД-09-49/20.01.2016 г. на Кмета на община Червен бряг, с която е определен поименния състав на комисията за провеждане на конкурс за държавни служители, обявен със заповед № РД-09-711/30.12.2015 г. на Кмета на община Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 167 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2016 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
143 Административно наказателно дело (К) No 1078/2015, I състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛЕВЕН Д.П.П. Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 2.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 923/23.11.2015г., постановено по НАХД № 1570/2015г. на Плевенския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
144 Административно наказателно дело (К) No 1079/2015, I състав Наказателни касационни производства ХИПОЛЕНД АД СОФИЯ КЗП РД РУСЕ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 2.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 761/08.10.2015 г., постановено по НАХД № 1473/ 2015г. на Плевенския районен съд . Решението не подлежи на обжалване.
145 Административно наказателно дело (К) No 1089/2015, I състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 2.3.2016г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ решение № 931/25.11.2015г., постановено по НАХД № 2672/2015г. на Плевенския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2015-035363/25.08.2015г.на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе съм ГД „Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите . Решението не подлежи на обжалване.
146 Административно наказателно дело (К) No 12/2016, I състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР ЛЕВСКИ Е.А.В. Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 2.3.2016г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ решение № 94/03.12.2015г., постановено по НАХД № 289/2015г. на Левченския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4/29.07.2015 г. на ВПД Началник РУ на МВР-Левски. Решението не подлежи на обжалване.
147 Административно дело No 107/2016, II състав Дела по КСО В.П.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.Н. *** против решение № 2153-14-47/01.12.2015 г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адмнистративно дело № 107/2016 г. по описа на Административен съд - Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението на страните.
148 Административно дело No 127/2016, II състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Ж.Г.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на л.св. Ж.Г.,*** против ГД „Изпълнение на наказанията”-София с посочено правно основание чл.71 ал.1 т.1,2,3 от ЗЗДискр. и искане за установяване на дискриминационното отношение- поставен в условия на по-неблагоприятно третиране от останалите лишени от свобода при същия или сходен режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, на които са предоставени по-благоприятни условия за изтърпяване на наказанието, изразяващи се в достатъчно жилищна площ, отопление,осветление и проветрение, да бъде осъден да преустанови нарушението , както и да заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 25 000лева, ведно със законната лихва. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 127 по описа за 2016г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
149 Административно дело No 1058/2015, II състав Дела по ЗСП и ЗСПД А.А.Д.Н. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 7.3.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № СП-02-Ю-1141/09.11.2015г., издадена от ЗА Директора на Дирекция ”Социално подпомагане”-Плевен, с която е прекратена отпуснатата на А.А.Д.-Н. месечна помощ за децата А. Т. Д. и М. Т. Д.. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
150 Административно дело No 1/2016, II състав Дела по ЗМСМА Д.В.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КНЕЖА Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 7.3.2016г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНА т. първа от Решение № 14 по Протокол № 3/30.11.2015 г. на Общински съвет Кнежа, с която задължава Д.В.Д., заемаща длъжност Директор на Дирекция”Обща администрация” при Община Кнежа, в срок от 20 календарни дни, считано от датата на вземане на решението да възстанови на МБАЛ-Кнежа” ЕООД неправомерно и при липса на правно основание получените от нея ,в качеството й на контрольор спрямо дейността на лечебното заведение за периода от 31.08.2012г.-28.02.2014 г. сума в общ размер на 4537,77 лв., с оглед Договор за контрол върху дейността на МБАЛ-Кнежа” ЕООД № 168/31.08.2012 г., както и анексите към негорешение №784 по Протокол № 85/24.06.2011 на Общински съвет - гр. Кнежа. ОСТАВЯ В СИЛА т. втора от Решение № 14 по Протокол № 3/30.11.2015 г. на Общински съвет Кнежа, с която Общинският съвет е възложил на прокуриста на „МБАЛ КНЕЖА” да инициира съдебно производство за възстановяване на получените от Д. суми в качеството й на контрольор на дейността на лечебното заведение за периода от 31.08.2012г.-28.02.2014 г. в общ размер на 4537,77 лв., с оглед Договор за контрол върху дейността на МБАЛ-Кнежа” ЕООД № 168/31.08.2012 г., както и анексите към него. ОТХВЪРЛЯ искането на Д.В.Д. *** за заплащане на разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО НА Общински съвет-Кнежа срещу Д.В.Д. за за заплащане на разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО НА „МБАЛ КНЕЖА” ЕООД гр. Кнежа срещу Д.В.Д. за заплащане на разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
151 Административно наказателно дело (К) No 24/2016, I състав Наказателни касационни производства К.В.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 7.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 952/02.12.2015 г., постановено по НАХД № 2417 по описа за 2015 г. на Плевенския районен съд. Решението не подлежи на оспорване.
152 Административно дело No 34/2016, VII състав Дела по ЗМВР Л.П.П. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН Г. Я. М. НА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ РАЗУЗНАВАЧ В С КП ПРИ ПЪРВО РУ НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 7.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.П.П. *** срещу Заповед рег.№1772зз-397 от 29.12.2015г. за задържане за срок до 24часа, издадена от младши разузнавач в С „КП” при Първо РУ на МВР-Плевен, на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР. Решението може да се оспори пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
153 Административно наказателно дело (К) No 36/2016, I състав Наказателни касационни производства ОД НА МВР ПЛЕВЕН П.Б.Ф. Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 7.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104/08.10.2015г., постановено по НАХД №280 по описа за 2015г. на Районния съд-Червен бряг. Решението не подлежи на обжалване.
154 Административно наказателно дело (К) No 61/2016, II състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 7.3.2016г.
Оставя в сила решение № 920/20.11.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1983 по описа на Районен съд - Плевен за 2015 г. Решението е окончателно.
155 Административно дело No 198/2016, VII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв К.С.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 7.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №198/2016г по описа на Административен съд-Плевен. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд-Плевен и Административен съд Варна относно съда, компетентен да разгледа подадената искова молба от л.св.К.С.Р.,***, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”-София с посочено правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ и цена на иска в общ размер на 10 001лева (5000лв. и 5001лв.), представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди в периода от 13.01.2015г.-15.01.2015г. и от 30.09.2015г.-02.10.2015г. в резултат на незаконосъобразни действия и бездействия на затворническата администрация в Затвора Плевен, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датите на увреждането до окончателното им изплащане. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на компетентния да разгледа спора административен съд. Определението не подлежи на оспорване.
156 Административно наказателно дело (К) No 1032/2015, I състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР ЛЕВСКИ И.Н.Г. Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 8.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №81 от 29.10.2015г. на Районен съд – Левски, постановено по н.а.х.д. № 246/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
157 Административно наказателно дело (К) No 1033/2015, I състав Наказателни касационни производства Д.С.П. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 8.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №846 от 02.11.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 1636/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
158 Административно наказателно дело (К) No 5/2016, II състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕТ К.Л.А.П. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 8.3.2016г.
Оставя в сила решение № 992/10.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1836 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2015 г. Решението е окончателно.
159 Административно наказателно дело (К) No 26/2016, I състав Наказателни касационни производства ПАУЛА КОМЕРС ЕООД ГР.ПЛЕВЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 8.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 961 от 03.12.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2589/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
160 Административно наказателно дело (К) No 27/2016, I състав Наказателни касационни производства НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН СРЕДЕН ДУНАВ ГР. ПЛЕВЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 8.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 975 / 07.12.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2316/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
161 Административно наказателно дело (К) No 30/2016, I състав Наказателни касационни производства РАДИ ТРАНС 69 ЕООД КОИЛОВЦИ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 8.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 985/08.12.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 1022/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
162 Административно наказателно дело (К) No 44/2016, I състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС С.Р.А. Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 8.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №66 / 26.11.2015г. на Районен съд – Никопол, постановено по н.а.х.д. № 210/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
163 Административно дело No 138/2015, IV състав Дела по ЗУТ и ЗКИР С НЕТ ЕООД ПЛЕВЕН ЗАМЕСТНИК КМЕТА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 9.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "С-НЕТ" ЕООД - гр. Плевен с ЕИК 114046699 представлявано от С.Т.Т. срещу Заповед № РД-12-754 от 09.10.2014 г. на Заместник кмет "Териториално развитие" при Община Плевен относно премахване на незаконно изграден строеж "Въздушни кабелни мрежи", индивидуализиран с местонахождение в заповедта. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
164 Административно дело No 935/2015, V състав Дела по ЗМВР П.И.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 9.3.2016г.
Отменя заповед №УРИ 316з-2922/23.10.2015 г. на директор на ОД на МВР -Плевен, с която на П.И.К., старши полицай в РУ Кнежа при ОД на МВР Плевен, е наложено дисциплинарно наказание „забрана за повишаване в длъжност”. Осъжда ОД на МВР Плевен да заплати П.И.К., съдебен адрес:***, офис 7 разноски в размер на 290,97 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.
165 Административно наказателно дело (К) No 7/2016, I състав Наказателни касационни производства ЦИТРОН ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.3.2016г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение № 919 от 20.11.2015 г., постановено по нахд № 2288/2015 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 4920 от 12.08.2015 г. на заместник-министъра на културата Б. Б., с което на „ЦИТРОН“ЕООД гр. Плевен, ЕИК 114508928, със седалище и адрес на управление:гр.Плевен, ул.“Янко Сакъзов“ № 11, ет.1, ап.2, представлявано от Н.М.М. – управител, на основание чл.98в, ал.І във вр. с чл.97, ал.І, изр.последно от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) е наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 (три хиляди) лева за нарушение по чл.97, ал.І, т.9, пр.2-ро от ЗАПСП, като намалява размера на имуществената санкция от 3 000 лева на 2 000 (две хиляди) лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
166 Административно наказателно дело (К) No 8/2016, I състав Наказателни касационни производства В И К ООД РУСЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ГРАД ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 933 от 25.11.2015 г., постановено по нахд № 2634/2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
167 Административно наказателно дело (К) No 22/2016, I състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛЕВЕН ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 ПЛЕВЕН ЕООД Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.3.2016г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане ОТМЕНЯ Решение № 1037 от 17.12.2015 г., постановено по нахд № 2616/2015 г. на Районен съд – Плевен . ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд – Плевен за ново разглеждане и произнасяне. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
168 Административно наказателно дело (К) No 56/2016, I състав Наказателни касационни производства Г.Г.П. ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1032 от 17.12.2015 г., постановено по нахд № 2892/2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
169 Административно наказателно дело (К) No 58/2016, I състав Наказателни касационни производства И.Х.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ДОЛНИ ДЪБНИК Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.3.2016г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане ОТМЕНЯ Решение № 935 от 26.11.2015 г., постановено по нахд № 1821/2015 г. на Районен съд – Плевен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване с мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
170 Административно наказателно дело (К) No 82/2016, I състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Г.И.Г. Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100 от 18.12.2015 г., постановено по анд № 318/2015 г. на Районен съд – Левски. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
171 Административно дело No 120/2016, VII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 9.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №120/2016г по описа на Административен съд-Плевен. ИЗПРАЩА делото като преписка по подведомственост на Комисията за защита от дискриминация за произнасяне по искането на л.св.М.С.С., понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора Плевен, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София с правно основание чл.71 ал.1 т.1 и т.2 от ЗЗДискр. и искане за установяване на дискриминационно отношение, изразяващо се в наложено против волята изтърпяване на наказанието в затвор, който не е съобразен с родното му място и местожителство и осъждане на ответника да преустанови нарушението и да се въздържи в бъдеще от по-нататъшни идентични дискриминационни отношения. Определението може да се обжалва от страните и от Комисията за защита от дискриминация с частна жалба пред Върховен административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и на Комисията за защита от дискриминация, ведно с копие от исковата молба.
172 Административно дело No 159/2016, V състав Други административни дела С.Т.Т. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 9.3.2016г.
Оставя без разглеждане жалба на С.Т. *** срещу изричен отказ на Окръжна прокуратура -Плевен с изх. № 3199/07.12.2015 година. Прекратява съдебното производство по исково адм. дело № 159 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Преписи от настоящото определение да се изпрати на оспорващия и на административния орган. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението до страните.
173 Административно дело No 161/2016, VII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА С.ЛАЗАРОВО,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КУЛТУРЕН КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА ЗОРА С.ЛАЗАРОВО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КНЕЖА Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 9.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц. Д. И., в качеството на кмет на кметство с.Лазарово, и Й. Н. В., в качеството на председател на Културен клуб на пенсионера „Зора” с.Лазарово, срещу Решение №67 по Протокол №8 от 29.01.2016г. на Общински съвет Кнежа ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №161/2016г. по описа на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от определението да се изпратят на Общински съвет-Кнежа и на оспорващите.
174 Административно дело No 211/2016, III състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Б.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 9.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 211/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и Община Плевен – за сведение.
175 Частно административно дело (К) No 215/2016, II състав Частни касационни производства Б.Г.М. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЦВЕТОЗАР НАЙДЕНОВ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 9.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно дело №215/2016г. по описа на Административен съд-Плевен. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ на Окръжен съд-Плевен делото, образувано по въззивна частна жалба от Б.Г.М. ***, чрез адв.П.Д. от АК-Враца, срещу определение №475/21.12.2015г. по гр.дело №490/2015г. по описа на Районен съд-Никопол. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните по делото.
176 Частно административно дело No 216/2016, IV състав Частни администр. дела ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ЕТ Е.9.Б.Б. Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 9.3.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителни мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № 23422-2/05.11.2015 г. и № 23422-4/05.11.2015 г. на публичния изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, гр. Велико Търново, офис Плевен на ЕТ "ЕЛИТ 97" - Б. Б. Булстат 114085264 с представляващ Б. И. М. с ЕГН ********** до приключване на ревизионното производство, но не по - късно от 01.07.2016 година. Определението не подлежи на оспорване.
177 Административно дело No 420/2015, VII състав Други административни дела ЕТ С.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 11.3.2016г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане №01-6500/11570 от 06.04.2015г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който е установена недължимо платена сума в размер на 432 008,48лв., във връзка с подадено от ЕТ „С.И.” Общо заявление за подпомагане за 2012г. с УИН:15/280612/65665. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – София да заплати на ЕТ “С.И.” със седалище и адрес на управление гр.Кнежа, ЕИК:106520368, представлявано от С.Б.И., направените по делото разноски в размер на 10250лв. (десет хиляди двеста и петдесет лева). ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощника на ЕТ “С.И.” със седалище и адрес на управление гр.Кнежа, ЕИК:106520368, представлявано от С.Б.И., за присъждане на разноски по делото за разликата от 10250лв. до 20250лв. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд, подадена чрез Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
178 Административно дело No 101/2016, VII състав Други административни дела ППТК ИЗГРЕВ М ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ Д.Г.Д. Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 11.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кооперация „Изгрев-М” с представляващ К. Ф. Й.-председател, чрез адв.Г.С. ***, против мълчалив отказ на Д.Г.Д. *** за предоставяне достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №101/2016г. по описа на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от определението да се изпратят на Кооперация „Изгрев-М” чрез адв.С. и на Д.Д..
179 Административно дело No 138/2016, II състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие Х.А.Х.,
Х.Т.А.
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 11.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 138/2016 г. по описа на Административен съд - Плевен. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Плевен и Софийски районен съд относно съда компетентен да разгледа подадената искова молба от л.св. Х.А.Х. и Х.Т.А. изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" против Главна дирекция изпълнение на наказанията - София с правно основание чл. 71, ал. 1, т.1 от ЗЗДискр. ИЗПРАЩА делото на смесен състав по чл. 135, ал. 4 от АПк за определяне на компетентния да разгледа спора съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищците и на ГДИН - София.
180 Административно дело No 139/2016, II състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 11.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 139/2016 г. по описа на Административен съд – Плевен. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Плевен и Софийски районен съд относно съда компетентен да разгледа подадената искова молба от л.св.Х.А.Х. изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” против Главна дирекция изпълнение на наказанията – София с правно основание чл.71, ал.1, т1 от ЗЗДискр. ИЗПРАЩА делото на смесен състав по чл.135, ал.4 от АПК за определяне на компетентния да разгледа спора съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца и на ГДИН – София.
181 Административно дело No 224/2016, V състав Дела по ЗСП и ЗСПД Н.Н.П.Н. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 12.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. д. № 224 по описа за 2016 година на Административен съд – Плевен. ИЗПРАЩА жалбата на жалба на Н.Н.П.,*** срещу заповед № СП-01-М-145/16.02.2016 г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане”Плевен, с която е издадено удостоверение-дубликат с № 5459, ведно с административната преписка по подведомственост на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Плевен за произнасяне. ПРЕПИС от определението да се изпрати на оспорващата и на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.
182 Административно дело No 873/2014, V състав Дела по АПК - искови и ЗОДв А.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 14.3.2016г.
Оставя без разглеждане исковата молба на А.К.М.,***, VІІ-ма група срещу ГД „Изпълнение на наказанията” за изплащане на обезщетение размер на 50 000 лева за претърпени неимуществени вреди за периода от 15.03.2002 година до 01.06.2009 година, изразяващи се в изваждане на * зъба поради незаконосъобразно бездействие на началника на Затвора Враца - непредприемане на необходимото за подобряване на условията на живот в Затвора Враца и неуказване на мед. помощ, като недопустима – подадена срещу ненадлежен ответник. Прекратява съдебното производството по и.адм.дело № 873/2014г. в тази част. Отхвърля исковата молба на А.К.М.,***, VІІ-ма група срещу ГД „Изпълнение на наказанията” за изплащане на обезщетение размер на 50 000 лева за претърпени неимуществени вреди за периода от 01.06.2009 г – 30.10.2014 година , изразяващи се в изваждане на * зъба поради незаконосъобразно бездействие на началника на Затвора Враца и Затвора Белене - непредприемане на необходимото за подобряване на условията на живот в Затвора Враца и Затвора Белене, като неоснователна. Осъжда А.К.М.,***, VІІ-ма група да заплати на ГД „Изпълнение на наказанията”, гр. София разноски в размер на 2030 лева. Решението, в частта, в която е оставена без разглеждане исковата молба като недопустима, може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му Решението подлежи на оспорване с касационна жалба/протест пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му.
183 Административно дело No 314/2015, V състав Искове за обезщетение И.Н.Н. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 14.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на И.Н.Н. ***,офис 10,чрез адв. Н. и адв.М.,***, с искане за присъждане на обезщетение в размер на 3600 лева за периода, за който не е заемала държавна служба от 20.02.2015г. - 20.07.2015г. вкл. и законната лихва от 20.01.2016г. до окончателното изплащане на обезщетението поради отмяна като незаконосъобразна на заповед № 106/19.02.2015година на Кмета на Община Плевен, с която е прекратено служебното правоотношение на Н.. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по и.адм.дело № 314 по описа за 2015г. на Административен съд Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
184 Административно дело No 880/2015, III състав Други административни дела БОВАТ ЕООД ПЛЕВЕН ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 14.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БОВАТ” ЕООД – Плевен, представлявано от управителя Х.И.Т., чрез адв. М.Б. *** срещу Уведомително писмо на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” с изх. № 02-150-2600/6134 от 29.09.2015г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г., с което е отказано подпомагане по схеми и мерки - СЕПП, СПП и НР1 относно заявен за подпомагане БЗС 24476-2-1-2 с площ от 25,96 ха, находящ се в землището на с. Дълбок дол, общ. Троян, обл. Ловеч и са наложени санкции за бъдещ период общо в размер на 6545.95 лв. ОСЪЖДА „БОВАТ” ЕООД – Плевен, представлявано от управителя Х.И.Т. да заплати на Държавен фонд „Земеделие” направените деловодни разноски общо в размер на 400 лв., представляващи 100 лв. – депозит за в.л. и 300 лв. – юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
185 Административно дело No 983/2015, IV състав Дела по ЗМСМА Н.Й.Н.,
С.Й.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 14.3.2016г.
Отменя Решение № 1040/30.04.2015 г. по т.26 от протокол № 47/30.04.2015 г. на Общински съвет Червен бряг, с което е отменено решение № 987/31.03.2015 г. на ОбС - Червен бряг. Връща делото като преписка на Общински съвет Червен бряг за ново произнасяне съобразно мотивите на настоящото решение в срок от 14 дни от влизане в сила на решението. Осъжда Общински съвет Червен бряг да плати в полза на Н. Й. Н. с ЕГН ********** *** и С.Й.С. *** сумата от 310 /триста и десет/ лева като разноски по административно дело № 983 по описа на съда за 2015 г. Оставя без уважение искането на Н. Й. Н. с ЕГН ********** *** и С.Й.С. *** за присъждане на разноски по делото за разликата между претендираните 910 /деветстотин и десет/ лева и уважените 310 /триста и десет/ лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в Република България в срок от 14 дни от съобщаването му.
186 Административно дело No 1087/2015, IV състав Други административни дела Ц.А.С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 14.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.А.С. ***, срещу заповед № ПМ 355/20.11.2015 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Долна Митрополия, с която й е отказана еднократна помощ по чл. 8в от ЗСПД за отглеждане на дете от майка-студентка. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му.
187 Административно наказателно дело (К) No 147/2016, II състав Наказателни касационни производства ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН ВИКТОРИЯ ОЙЛ ЕООД Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 14.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ОО”АА”-Плевен към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” срещу решение по НАХД №2893/2015г. по описа на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно-наказателно дело №147 по описа за 2016г на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.
188 Административно дело No 100/2016, IV състав Дела по ЗСП и ЗСПД Х.И.И. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КНЕЖА Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 15.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба /подадена чрез електронната поща/ от Х. И. И. *** срещу непосочена заповед за отпускане на социална помощ за отопление с адресат: Д. П. М. от с. Лазарово, общ. Кнежа. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 100 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2016 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
189 Административно дело (К) No 166/2016, I състав Касационни производства Г.Г.Г. СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 15.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Постановление № 21-41 от 08.02.2016 г. на следовател в Специализирано звено „Антикорупция” при Софийска градска прокуратура, с което е постановен отказ за отмяна на глобата в размер на 800 (осемстотин) лева, наложена на Г.Г.Г., в качеството му на директор на ОД на МВР – Плевен с Постановление № 21-23 от 25.01.2016 г. по реда на чл.159 ал.1 от НПК на следовател в Специализирано звено „Антикорупция” при Софийска градска прокуратура, на основание чл.199 от НПК и чл.405 от Закона за съдебната власт на затова, че не е изпълнил разпореждане на следовател. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
190 Административно наказателно дело (К) No 156/2016, II състав Наказателни касационни производства ЕКОТЕКНИКА ЕООД РИОСВ ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за възобновяване на административно наказателното производство от "ЕКОТЕКНИКА" ЕООД по влязло в сила наказателно постановление № 101/19.07.2013 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.х.дело № 156 по описа на Административен съд - Плевен за 2016 г. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
191 Административно дело No 172/2016, VI състав Други административни дела В.Н.М. ДИРЕКТОР НА ОУ ХРИСТО БОТЕВ С.ГЛАВА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от В.Н.М. ***, против мълчалив отказ на Директора на ОУ „Христо Ботев” –с.Глава, обл.Плевенска да предостави достъп до обществена информация по заявления №№1074/04.02.2016 год., 1075/04.02.2016 год., 1076/04.02.2016 год., 1077/04.02.2016 год. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №172 по описа на Административен съд град Плевен за 2016 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори в 7 (седем) дневен срок то съобщението до страните , че е изготвено, пред Върховен административен съд. Преписи от определението да се изпратят на страните.
192 Административно дело No 189/2016, V състав Дела по ЗОС Н.Б.Ф. ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.8,АЛ.1 ОТ НАРЕДБА 18 Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Н.Б.Ф.,*** срещу писмо, с което го уведомяват, че е картотекиран решение от 19.02.2016 година по протокол № 46 на Комисията по чл. 8 от Наредба № 18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти, приета с Решение № 466/21.04.2005г. , като му е определена степен на жилищна нужда 5 група 5 подгрупа. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 189 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. ПРЕПИСИ от настоящото определение да се изпрати на Н.Б.Ф. и на председателя на Комисията по чл.8 от Наредба № 18 при Община Плевен. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението до страните.
193 Административно дело No 194/2016, VI състав Други административни дела Н.Й.Н. ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от адв.Г. С., в качеството му на пълномощник на Н.Й.Н. *** 1202, подадена по реда на чл.40 от ЗДОИ, против изричен отказ на Директора на РЗИ-Плевен да се произнесе по подадено заявление за достъп до обществена информация с вх.№16-01495/15.02.2016 год.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №194 по описа на Административен съд Плевен за 2016 год. Определението може да се оспори с частна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 7 (седем) дневен срок от съобщението, че е изготвено. Преписи от определението да се изпратят на страните.
194 Административно дело No 219/2016, IV състав Дела по Изборен кодекс Я.П.И. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 16.3.2016г.
Отхвърля жалбата на Я.П.И. *** чрез адв. Н. Я. *** срещу решение № 374-МИ/26.02.2016 г. на Общинска избирателна комисия - Плевен относно прекратяване на пълномощията му на кмет на кметство Тодорово, общ. Плевен. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 7 дни от обяваването му. Решението да се обяви и на електронен адрес /интернет страницата на съда/ - www//.ac-pleven.org. На страните да бъде съобщено, че решението е обявено.
195 Административно дело No 907/2015, III състав Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Ц.А. НАЧАЛНИКА НА СГКК ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 17.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Ц.А. ***, чрез адв. М. Б. *** срещу изричен отказ в писмо Изх. № 20-59316/19.10.2015г. на Началника на СГКК – Плевен, за нанасяне на имот с проектен идентификатор 56722.664.310 в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, както и за издаване на скица-проект по реда на чл. 52 ал.1, 4 и 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър върху реално определена част от поземлени имоти с идентификатори 56722.664.268 и 56722.664.270 по одобрените КККР на гр. Плевен. ОСЪЖДА Ж.Ц.А. *** да заплати по бюджета на Служба „Геодезия, картография и кадастър” – Плевен към АГКК – София направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
196 Административно дело No 158/2016, III състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.А.К.,
К.М.К.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 17.3.2016г.
Оставя без разглеждане жалба на В.А.К. и К.М.К.,*** срещу заповед № РД-12-61/29.01.2016 година на зам. кмета на Община Плевен. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 158 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Препис от определението да се връчи на В.А.К. и К.М.К. и на административния орган. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението.
197 Административно дело No 230/2016, VI състав Други административни дела Н.Й.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 17.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ от Н.Й.Н. *** 1202, против Решение №5/18.02.2016год. на Кмета на община Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 230 по описа на Административен съд Плевен за 2016год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 7 /седем/ дневен срок от съобщението, че е изготвено. Преписи от определението да се изпратят на страните.
198 Административно дело No 1009/2015, VI състав Други административни дела Р.Р.Е. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 18.3.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо №02-150-6500/6119/29.09.2015 год. на заместник – изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014, с което на земеделския стопанин е отказано изплащане на финансово подпомагане по схема за единно плащане на площ (СЕПП) и схема за преразпределително плащане (СПП), постановено по заявление на земеделския производител Р.Р.Е. ***. ВРЪЩА преписката на Зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”-София за ново произнасяне по заявлението за подпомагане по схеми за единно плащане за кампания 2014 на земеделския производител Р.Р.Е. *** с УРН 439150, при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на закона в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – София да заплати на Р.Р.Е. *** направените по делото разноски в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд, подадена чрез Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
199 Административно наказателно дело (К) No 92/2016, I състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 18.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1065 от 29.12.2015 г., постановено по нахд № 2668/2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
200 Административно наказателно дело (К) No 128/2016, I състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 18.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1069 от 30.12.2015 г., постановено по нахд № 2666/2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
201 Административно наказателно дело (К) No 132/2016, I състав Наказателни касационни производства КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 18.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1071 от 30.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 2680/2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
202 Административно наказателно дело (К) No 135/2016, I състав Наказателни касационни производства Е.Г.Г. ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 18.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1027 от 17.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 1834/2015 г. на Районен съд – Плевен в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 35-0000181 от 29.04.2015 г. на И.Д.Директор РД „Автомобилна администрация” гр.Плевен, в частта му по т.1, с която на Е.Г.Г. на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложена глоба в размер на 1500 лева за извършено нарушение на чл.89, т.11 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 35-0000181 от 29.04.2015 г. на И.Д.Директор РД „Автомобилна администрация” гр.Плевен, в частта му по т.1, с която на Е.Г.Г. на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложена глоба в размер на 1500 лева за извършено нарушение на чл.89, т.11 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ. ОСТАВЯ В СИЛА решението на районен съд в останалата част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
203 Частно административно дело (К) No 229/2016, II състав Частни касационни производства Н.С.Н. ОБЩИНА НИКОПОЛ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 18.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 458 от 21.12.2015 г . на РС Никопол , скоето е прекратено производството по гр. д № 308 по описа за 2014 г на РС-Никопол . Определението да се съобщи на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
204 Частно административно дело No 244/2016, V състав Частни администр. дела ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ЕТ М.Л.П. Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 18.3.2016г.
Допуска удължаване на срока на наложената обезпечителна мярка с постановление № 24793#2/19.11.2015 г. на публичен изпълнител – - запор върху налични и постъпващи суми в размер на 50 518, 83 лева на М. И.Л. с ЕТ „М.Л.” ЕИК 816048257 по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, вкл. и съдържанието на касетите, като и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в „Т”Юробанк българия” АД и ТБ „Пиреос” АД. с адрес по чл. 8 от ДОПК и адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. ***., като определя срок на мерките до 15.06.2016 г.. Допуска удължаване на срока на наложената обезпечителна мярка с постановление № 24793#4/25.11.2015 г. на публичен изпълнител – - възбрана върху недвижим имот с номер 032009 в землището на с. Остров с ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово с площ 48,972 дка, начин на трайно ползване – нива (52,891) врем. неизползв. нива (5,603), вид на собствеността –частна, категория на земята при неполивни условия –четвърта при посочени граници, собственост на М. И.Л. с ЕТ „М.Л.” ЕИК 816048257 с адрес по чл.8 от ДОПК и адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. ***., като определя срок на мерките до 15.06.2016 г.. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на основание чл. 138, ал.1 от АПК на А. А. – публичен изпълнител при ТД на НАП, гр. Велико Търново, офис/ИРМ Плевен.
205 Административно дело No 1052/2015, VII състав Дела по КСО И.К.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 22.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-14-45/25.11.2015г. на Директора на ТП на НОИ-Плевен и потвърденото с него Разпореждане №МП-24868-5/30.07.2015г. на Ръководител ПО, с което на И.К.С. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на §4 ал.1 от ПЗР на КСО. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител на “ПО” при ТП на НОИ-Плевен за ново произнасяне по заявлението на И.К.С. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на §4 ал.1 от ПЗР на КСО, при съобразяване с мотивите на настоящето решение, в 14-дневен срок от влизането му в сила. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Плевен да заплати на И.К.С. ***, ЕГН:**********, направените по делото разноски в размер на 480лв. (четиристотин и осемдесет лева). Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
206 Административно наказателно дело (К) No 31/2016, II състав Наказателни касационни производства УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД ПЛЕВЕН РЗОК ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 23.3.2016г.
Отменя отчасти решението ОТМЕНЯ решение № 947/01.12.2015 г., постановено по НАХД № 2431 по описа за 2015 г. на Районен съд Плевен в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 62 от 20.02.2015г. на Директора на РЗОК-Плевен по точки І.1 и ІІ.1 и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62 от 20.02.2015г. на Директора на РЗОК-Плевен по точки І.1 и ІІ.1. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
207 Административно наказателно дело (К) No 64/2016, II състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ПЕТРОЛ АД Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 23.3.2016г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение № 95 от 03.12.2015г., постановено по НАХД № 309 по описа за 2015г. на Районен съд – Левски и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2015-038201/31.08.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите, с което на „Петрол” АД, със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ЕИК 831496285, чрез Г. Т. и М. Д., за нарушение на чл. 68в, във вр. с чл. 68г, ал. 4 и чл. 68ж, т. 19 от ЗЗП е наложена на основание чл.210а от Закона за защита на потребителите имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
208 Административно наказателно дело (К) No 72/2016, II състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ В.Г.Н. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 23.3.2016г.
Отменя отчасти решението Отменя решение № 125/18.12.2015 г. постановено по н.а.х.д. № 373/2015 г. на Районен съд гр. Червен бряг, в частта, в която е отменено наказателно постановление № 15-0374-000304/05.09.2015 г., с което на В.Г.Н. ***, за това, че на 01.08.2015 г. в 11.30 часа в гр. Червен бряг на ул. „Стефан Караджа“ като водач на лек автомобил „Дачия Логан“ с рег. № СА ***НК, при управление на същия, при маневра на заден ход реализира ПТП с паркирания на същата улица лек автомобил „БМВ“ с рег. № ЕН ***ВР - нарушение на чл.40, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал. 2, т. 11 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лева, като вместо него постановява: Потвърждава наказателно постановление № 15-0374-000304/05.09.2015 г., в частта, в която на В.Г.Н. ***, за това, че на 01.08.2015 г. в 11.30 часа в гр. Червен бряг на ул. „Стефан Караджа“ като водач на лек автомобил „Дачия Логан“ с рег. № СА ***НК, при управление на същия, при маневра на заден ход реализира ПТП с паркирания на същата улица лек автомобил „БМВ“ с рег. № ЕН ***ВР - нарушение на чл.40, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал. 2, т. 11 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 20 лева, Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
209 Административно наказателно дело (К) No 74/2016, II състав Наказателни касационни производства Н.Г.Н. ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 23.3.2016г.
Потвърждава решението Оставя в сила решение № 1022/16.12.2015 г. постановено по н.а.х.д. № 2220/2015 г. на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
210 Административно наказателно дело (К) No 78/2016, II състав Наказателни касационни производства И.Р.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 23.3.2016г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане Отменя решение № 77/22.12.2015 г. постановено по н.а.х.д. № 161/2015 г. на Районен съд гр. Никопол. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване с мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
211 Административно наказателно дело (К) No 91/2016, II състав Наказателни касационни производства П.Р.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 23.3.2016г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение № 1048 от 21.12.2015г., постановено по НАХД № 2788 по описа за 2015г. на Районен съд-Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ електронен фиш за налагане на глоба Серия К № 1024780 на ОД на МВР – Плевен за нарушение установено с автоматизирано техническо средство № 0586 на ОД на МВР – Плевен, с което на П.Р.И. ***, за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4 във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
212 Административно наказателно дело (К) No 109/2016, II състав Наказателни касационни производства И.И.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 23.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1043 от 18.12.2015 г., постановено по НАХД № 2490 по описа за 2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
213 Административно наказателно дело (К) No 123/2016, II състав Наказателни касационни производства С.Ф.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 23.3.2016г.
Потвърждава решението Оставя в сила решение № 75/22.12.2015 г. постановено ахд. № 195/2015 г. на Районен съд - Никопол. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
214 Административно наказателно дело (К) No 130/2016, II състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 23.3.2016г.
Отменя отчасти решението ОТМЕНЯ Решение № 1064 от 29.12.2015г., постановено по НАХД № 2679 по описа за 2015г., Районен съд Плевен в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 2015-035368/25.08.2015г. на Директора на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към КЗП, в частта, с което на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление гр. София, на основание чл. 221 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500лева, за нарушение на чл. 119, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 113, ал. 4 от ЗЗП, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2015-035368/25.08.2015г. на Директора на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към КЗП, в частта, с което на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление гр. София, на основание чл. 221 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500лева, за нарушение на чл. 119, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 113, ал. 4 от ЗЗП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
215 Административно наказателно дело (К) No 131/2016, II състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 23.3.2016г.
Отменя отчасти решението Оставя в сила решение № 1070/30.12.2015 г. постановено по н.а.х.д. № 2669/2015 г. на Районен съд гр. Плевен, в частта в която е потвърдено наказателно постановление № 2015-035362/25.08.2015 г. на директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите, с което на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД гр. София, за нарушение на чл. 127, ал. 3 от Закона за защита на потребителите на основание чл.222 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Отменя решение № 1070/30.12.2015 г. постановено по н.а.х.д. № 2669/2015 г. на Районен съд гр. Плевен, в частта в която е потвърдено наказателно постановление № 2015-035362/25.08.2015 г. на директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите, с което на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД гр. София, за нарушение на чл. 119, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 113, ал. 4 от ЗЗП на основание чл.221 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 2015-035362/25.08.2015 г. на директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите, в частта, в която на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД гр. София, за нарушение на чл. 119, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 113, ал. 4 от ЗЗП на основание чл.221 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
216 Административно наказателно дело (К) No 63/2016, II състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ПЕТРОЛ АД Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 24.3.2016г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение №96/03.12.2015 г. постановено по н.а.х.д.№ 310 по описа на Районен съд на гр.Левски за 2015 г., като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2015-035282/06.08.2015 г. на директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище гр.Русе към ГД "Контрол на пазара" към Комисия за защита на потребителите. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
217 Административно наказателно дело (К) No 75/2016, I състав Наказателни касационни производства А.С.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1050/15.12.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2500/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
218 Административно наказателно дело (К) No 81/2016, I състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Г.И.Г. Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 101/18.12.2015г. на Районен съд – Левски, постановено по а.н.д. № 320/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
219 Административно наказателно дело (К) No 93/2016, II състав Наказателни касационни производства ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 ПЛЕВЕН ЕООД РЗОК ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 24.3.2016г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение № 2/04.01.2016 г. постановено по н.а.х.д.№2615 по описа на Районен съд на гр.Плевен за 2015 г. и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 499/2015 г. от 17.09.2015 г. на директора на РЗОК - Плевен. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски. Решението е окончателно.
220 Административно наказателно дело (К) No 94/2016, I състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Г.И.Г. Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №99/18.12.2015г. на Районен съд – Левски, постановено по а.н.д. № 316/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
221 Административно наказателно дело (К) No 96/2016, II състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ДОЛНИ ДЪБНИК Г.П.Г. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 24.3.2016г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение № 132/06.11.2015 г. постановено по н.а.х.д.№ 150 по описа на Районен съд на гр.Кнежа, за 2015 г., като вместо него постанови: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 492/13 от 05.08.2013 г. на началник РУП - Долни Дъбник, за това, че на 08.07.2013 г. Г.П.Г. с ЕГН ********** като водач на път ІІ-13 км 93+124, посока гр.Искър управлявал товарен автомобил "Ситроен" с рег.№М***АТ със скорост 121 км.ч. при максимално разрешена 90 км.ч. за извън населено място и не носи контролен талон към СУМПС - нарушение по чл.21,ал.1 и чл.100, ал.1,т.1,предл.2 от ЗДвП и са му наложени административни наказания: глоба по чл.182,ал.2,т.3 от ЗДвП в размер на 100 лева и глоба в размер на 10 лева по чл.183,ал.1,т.1,предл.2 от ЗДвП.Решението е окончателно.
222 Административно наказателно дело (К) No 103/2016, II състав Наказателни касационни производства В.К.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 24.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88/09.11.2015 г. постановено по н.а.х.д.№222 по описа на Районен съд на гр.Левски за 2015 г. Решението е окончателно.
223 Административно наказателно дело (К) No 108/2016, I състав Наказателни касационни производства Н.Л.И. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 24.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №4 / 07.01.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2971/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
224 Административно дело No 191/2016, III състав Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СОФИЯ ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 24.3.2016г.
ОТМЕНЯ двете писма от 28.01.2016г. на Директора на Басейнова Дирекция „Дунавски район” – Плевен, с които на осн. чл. 54 ал.1 т.5 от АПК е спряно административното производство по преписки с Вх. № ПВ2-00106/ ПВ2-00107/ ПВ2-00108/ ПВ2-00109/ ПВ2-00110/ ПВ2-00111/ ПВ2-00112/ ПВ2-00113/ ПВ2-00114/ ПВ2-00115 от 29.03.2011г. и ПВ2-00082/ ПВ2-00083/ ПВ2-00085 от 18.04.2012г. по заявленията на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София за издаване на разрешителни за водовземане от подземни води, до произнасянето на Министъра на финансите по реда на чл. 184 от ДОПК по искане на дружеството за разсрочване на дължимите такси по чл. 194 от Закона за водите. ИЗПРАЩА преписките на Директора на БДДР – Плевен за продължаване на административните производства по подадените заявления по реда и в сроковете за произнасяне съгласно глава ІV от Закона за водите. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
225 Административно дело No 53/2016, V състав Дела по ЗМВР И.Х.Х. НАЧАЛНИКА НА ОТДЕЛ РАЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 25.3.2016г.
Отхвърля жалба на И.Х. *** срещу заповед № 316з-3698/29.12.2015 г. на началник на отдел „Разследване“ /главен разследващ полицай/при ОД на МВР-Плевен. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.
226 Административно наказателно дело (К) No 55/2016, I състав Наказателни касационни производства П.А.И. ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 25.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 1036/17.12.2015 г., постановено по НАХД № 2739/ 2015г. на Плевенския районен съд в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 35-0000385/04.08.2015 г. на Началник ОО”Автомобилна администрация” Плевен-гр. Плевен в частта, с което на П.А.И. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв. на осн. чл. 177,ал. 3, предл. 2 от Закона за движение по пътищата за извършено нарушение по чл.139,ал. 1, т. 2 пр. 2 от ЗДвП във вр. с чл. 6,ал. 1, т. 3, б.”а” от Наредба №11/03.07.2001г. на МРРБ и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 35-0000385/04.08.2015 г. на Началник ОО”Автомобилна администрация” Плевен-гр. Плевен в частта, с което на П.А.И. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв. на осн. чл. 177,ал. 3, предл. 2 от Закона за движение по пътищата за извършено нарушение по чл.139,ал. 1, т. 2 пр. 2 от ЗДвП във вр. с чл. 6,ал. 1, т. 3, б.”а” от Наредба №11/03.07.2001г.наМРРБ. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1036/17.12.2015 г., постановено по НАХД № 2739/ 2015г. на Плевенския районен съд в останалата част. Решението не подлежи на обжалване.
227 Административно наказателно дело (К) No 57/2016, I състав Наказателни касационни производства Л.В.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1047/21.12.2015 г., постановено по НАХД №3056/2015г. на Плевенския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
228 Административно наказателно дело (К) No 60/2016, I състав Наказателни касационни производства БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ГРАД ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ВРАЦА Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 25.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 1046/21.12.2015г. , постановено по НАХД №2889/2015г. на Плевенския районен съд. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване с мотивите на настоящето решение Решението не подлежи на обжалване.
229 Административно наказателно дело (К) No 71/2016, I състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР ЧЕРВЕН БРЯГ П.Д.А. Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 25.3.2016г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 127/23.12.2015г., постановено по НАХД № 402 по описа за 2015г. на Червенобрежкия районен съд ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд , съобразно мотивите на настоящето решение. Решението не подлежи на обжалване.
230 Административно наказателно дело (К) No 79/2016, I състав Наказателни касационни производства И.Р.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 25.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 78/22.12.2015г., постановено по НАХД № 162/2015г. на Никополския районен съд. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване с мотивите на настоящето решение Решението не подлежи на обжалване.
231 Административно наказателно дело (К) No 95/2016, I състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Г.И.Г. Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 102/18.12.2015 г., постановено по НАХД № 321 по описа за 2015 г. на Левченския районен съд . Решението не подлежи на оспорване.
232 Административно дело No 10/2016, VI състав Дела по КСО С.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 29.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-14-53/15.12.2015 г. на Директора на ТП на НОИ-Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Разпореждане №6130#17/30.09.2015 г. на Ръководител на “ПО” при ТП на НОИ-Плевен. ВРЪЩА преписката на ръководител на “ПО” в ТП на НОИ-Плевен за постановяване на ново разпореждане съобразно мотивите на настоящето решение, в двумесечен срок от влизането му в сила. ПРИЗНАВА ЗА ДОКАЗАНО, на основание чл.194, ал.3 вр. ал.2 от ГПК вр. чл.144 от АПК, направеното от жалбоподателката С.А.Г. оспорване на верността на удостоверение изх.№26/11.11.2014 г. на л.18 от делото на съдържанието на данните в крайната дясна колона – записаните месеци, дни и години трудов стаж, изчислени за съответните периоди по редове. ПРИЗНАВА ЗА ДОКАЗАНО, на основание чл.194, ал.3 вр. ал.2 от ГПК вр. чл.144 от АПК, направеното от жалбоподателката С.А.Г. оспорване на верността на удостоверение изх.№07/17.03.2015 г. на л.17 от делото на съдържанието на отразените данни за трудов и осигурителен стаж. ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Районна прокуратура-Червен бряг, заедно с преписи от удостоверенията на л.17 и л.18 от делото, по компетентност. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
233 Административно наказателно дело (К) No 65/2016, I състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ПЕТРОЛ АД ЛОВЕЧ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 29.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 97 / 03.12.2015г. на Районен съд – Левски, постановено по н.а.х.д. № 312/2015г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2015 – 035350 / 06.08.2015г. на Директора на КЗП – РД - Русе, с което на “Петрол” АД - Ловеч на основание чл.197 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ са наложени следните административни наказания: „имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение на чл.4 ал.1 т.9 от ЗЗП и „имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение на чл.5 ал.2 във вр. с чл.4 ал.1 т.9 от ЗЗП. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
234 Административно наказателно дело (К) No 76/2016, I състав Наказателни касационни производства С.Т.Т. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 29.3.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1049 от 22.12.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2693/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
235 Административно наказателно дело (К) No 104/2016, II състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС З.М.Т. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 29.3.2016г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/09.12.2015 г. постановено по н.а.х.д.№164 по описа на Районен съд на гр.Никопол за 2015 г. ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 325/22.12.2015 г. постановено по н.а.х.д.№ 164 по описа на Районен съд на гр.Никопол за 2015 г. Решението е окончателно
236 Административно дело No 190/2016, V състав Дела по Изборен кодекс С.М.И.,
Е.Б.Ц.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 29.3.2016г.
Обявява за нищожно решение № 366-МИ/25.11.2015 година на ОИК Плевен. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от обявяването му.
237 Административно дело No 259/2016, III състав Други административни дела БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ВАРНА ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Басейнова дирекция Черноморски район - Варна с искане за обявяване на нищожност на Разрешително за водовземане № 11520118/30.01.2012 год. на Директора на Басейнова Дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен с титуляр "Бул Аква Фиш" ООД - с. Прилеп за тръбен кладенец "ТК-БулАкваФиш-Славеево" от подземно водно тяло BG1G000000N049. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните- БДЧР - Варна, БДДР - Плевен и "БУл Аква Фиш" ООД - с. Прилеп.
238 Частно административно дело (К) No 265/2016, I състав Частни касационни производства С.К.Х. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 30.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 858/07.03.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по гр.д. № 1471/2016г. по описа на съда. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
239 Административно дело No 933/2015, V състав Дела по ЗОС П.М.М.,
В.К.М.
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 31.3.2016г.
Прекратява делото. Отменя протоколно определение от 10.03.2016 година, с което е даден ход на адм. дело № 933 по описа за 2015 година на Административен съд -Плевен и делото е обявено за решаване. Оставя без разглеждане жалба на П.М. *** срещу заповед № РД-10-1489/17.09.2015 година на кмета на Община Плевен, с която е прекратено наемното правоотношение между ОП “Жилфонд” гр. Плевен и лицето. Осъжда П.М. *** да заплати на кмета на Община Плевен разноски в размер на 200 лева за юрисконсултско възнаграждение. Прекратява съдебното производство по адм. дело №933 по описа за 2015 година на Административен съд –Плевен. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
240 Административно дело No 212/2016, V състав Други административни дела А.А.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на А.А.Д.,*** срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-0938-001482/08.09.2014 година на началник на сектор ПП към ОД на МВР -Плевен, с която е разпоредено временно отнемане на свидетелството за управление до предоставяне на сключена застраховка „гражданска отговорност”. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 212 по описа за 2016 г. на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на оспорващия и на органа. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаването му пред Върховен административен съд..
241 Административно дело No 243/2016, V състав Други административни дела Ц.Т.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на на Ц.Т.Б.,*** срещу отказ за предоставяне на обществена информация по заявление с вх. № 45-001/15.02.2016 година до Община Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по исково адм. дело № 243 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. ПРЕПИСИ от настоящото определение да се изпрати на оспорващия и на административния орган. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението до страните.
242 Частно административно дело No 267/2016, VII състав Частни администр. дела ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН АНДРОМЕДА 67 ЕООД ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 31.3.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление №6328#2/08.12.2015г., издадено то публичен изпълнител С. К. по отношение на "Андромеда 67" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК: гр.Плевен, ул."Васил Левски" № 1, ет.7, офис 711 и с ЕИК 203120131, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство с издаване на ревизионен акт, но не по късн от 10.06.2016г.Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на публичния изпълнител.
243 Частно административно дело (К) No 266/2016, I състав Частни касационни производства АГРО МАРКС ЕООД ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 1.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 07.03.2016 г., постановено по гр.дело № 1469/2016 г. на Районен съд - Плевен. Определението е окончателно.
244 Административно дело No 865/2015, IV състав Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Х.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 5.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на И.Х.И., изтърпяващ наказание по НК в Затвора Белене срещу ГД "Изпълнение на наказанията", в размер на 5000 лева за причинени вреди, произтичащи от незаконосъобразни действия и бедействия на администрацията на Затвора Белене - неосигуряване "престой на закрито", претърпени в процеса на изтърпяване на наказанието, като неоснователен. ОСЪЖДА И.Х.И., изтърпяващ наказание по НК в Затвора Белене да заплати в полза на ГД "Изпълнение на наказанията", гр. София сумата от 300 лева като разноски по административно дело № 865 по описа на Административен съд - Плевен за 2015 година. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България с касационна жалба, подадена в 14-дневен срок от съобщаването за изготвянето му.
245 Административно дело No 870/2015, VII състав Дела по ЗМСМА ТРОЯ АВТО ЕООД ВАРНА КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 5.4.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №167 от 22.05.2015г. на Кмета на Община Никопол, с която е изменена първоначално издадена Заповед №279/14.06.2013г. на Кмета на Община Никопол за обявяване на спечелилите участници и начин на класиране в проведения публичен търг за отдаване на земеделска земя, в частта й по раздел V, т.2, касаеща срокът за наемане на имоти в землището на с.Бацова махала определен на една стопанска година. ВРЪЩА делото като преписката на Кмета на Община Никопол за ново произнасяне при съобразяване с указанията дадени в мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА Община Никопол да заплати на „Троя Авто” ЕООД, седалище и адрес на управление гр.Варна, представлявано от управителя С. Д., с ЕИК:110529145, направените по делото разноски в размер на 1050лева (хиляда и петдесет лева). Решението може да се оспори пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
246 Административно дело No 99/2016, VII състав Дела по КСО Ц.Х.П. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 5.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.Х.П. *** против Решение №2153-14-6 от 15.01.2016г. на Директора на ТП на НОИ-Плевен, с което е отхвърлена негова жалба вх.№1012-14-69/15.12.2015г. и е потвърдено Разпореждане №6/05.11.2015г. на Ръководител ПО. ОСЪЖДА Ц.Х.П. ***, с ЕГН:**********, да заплати в полза на ТП на НОИ-Плевен направените по делото разноски в размер на 75.00лв. (седемдесет и пет лева). Решението може да се оспори пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
247 Административно дело No 1023/2015, VII състав Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ЯХТ КЛУБ РУСЕ ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ДУНАВСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 6.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №ПВ5-00038/25.09.2013г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне по заявлението на Сдружение “Яхт клуб Русе” за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – част от река Дунав в тримесечен срок от влизане в сила на настоящето решение при съобразяване с мотивите изложени в него. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
248 Административно дело No 160/2016, IV състав Дела по чл. 304 АПК Х.А.Х. МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 6.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на на Х.А.Х., изтърпяващ наказание по НК в затвора – Ловеч за налагане на наказание на административния орган, по реда на чл. 304 от АПК за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт, а именно решение № 11035/22.10.2015г. на Върховен административен съд на Република България, постановено по адм. дело № 13112/2014г. от страна на Министерство на правосъдието на Република България. Разпореждането е окончателно.
В законна сила от 6.4.2016г.
249 Административно дело No 181/2016, IV състав Дела по чл. 304 АПК Н.Й.Н. НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 6.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Н.Й.Н. *** за налагане на наказание по реда на чл. 304 по реда на АПК вр. чл. 43, ал.2, т.2 от ЗДОИ на Началника на Общинска служба "Земеделие" - Червен бряг за неизпълнение на решение № 446/21.10.2015 г., постановено по адм. дело № 339/2015 г. на Административен съд - Плевен. Разпореждането е окончателно.
В законна сила от 6.4.2016г.
250 Частно административно дело No 287/2016, II състав Частни администр. дела ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ ООД Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 6.4.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 26096#/07.12.2015 год., издадено от публичен изпълнител М. В. по отношение на 4РЕМЕДИ ТРЕЙДИНГ" ООД гр. Плевен с ЕИК по БУЛСТАТ 202318167, с адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул." Северна" № 1 обезпечитерно мерки, като определя срок за продържаване на мерките до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 06.08.2016 год. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на публичния изцпълнител.
В законна сила от 6.4.2016г.
251 Административно дело No 702/2015, II състав Дела по КСО Т.А.Т. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 7.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Т.А.Т. *** против Решение № 2153-14-3/03.08.2015 г. на Директора на ТП на НОИ- гр. Плевен, с което е отхвърлена негова жалба вх. № 1012-14-2/06.07.2015 г. и е потвърдено Разпореждане № 145-00-798-16/01.07.2015 г. на ръководител на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Осъжда Т.А.Т. *** да заплати на ТП на НОИ-Плевен 350 лв. разноски по делото за минимално юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
252 Административно наказателно дело (К) No 207/2016, II състав Наказателни касационни производства Н.Т.Н. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 7.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Н.Т.Н. *** против решение № 57/04.02.2016 г. на Районен съд - Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3237 по описа на РС - Плевен за 2015 г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 170620-F177885/12.11.2015 на Директора на офис - Плевен на ТД на НАП Велико Търново, с което му е наложено административно наказание - глоба в размер от 200 /двеста/ лева за нарушение на чл. 92, ал.2 от ЗКПО вр. чл. 264 от ЗКПО. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно дело № 207 по описа на Административен съд - Плевен за 2016 г. Определението може да се оспорва с частна касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщението му.
253 Административно дело No 225/2016, VII състав Други административни дела В.К.С. ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 8.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.С. ***, чрез адв.Х. ***, против Решение №ПН 29-ОС/20016г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Плевен, с което е прекратена започнала процедура по извършване на оценка за съвместимост по реда на Наредбата за ОС за административна преписка с вх.№7025/19.11.2015г. на РИОСВ-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7-мо дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.
254 Частно административно дело No 297/2016, II състав Частни администр. дела ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ПЕТРОЛ ТРЕЙД ГБ ЕООД Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 8.4.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 6872/10.12.2015 год., издадено от публичен изпълнител С. Л. по отношение на "ПЕТРОЛ ТРЕЙД - ГБ" ЕООД с. Радомирци, обл. Плевен, ул."Дебелобърдска" № 8, представлявано от С. К. П. обезпечителни мерки, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното произвоство, но не по-късно от 03.05.2016 год.
В законна сила от 8.4.2016г.
255 Административно дело No 173/2016, V състав Други административни дела Н.Й.Н. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 11.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.Й.Н., чрез адв. Г.А., съдебен адрес *** срещу отказ за изпълнение на решение на АС –Плевен, обективиран в писмо изх. № ПО-05-002/18.01.2016 г. на и.д началник на ОС „Земеделие” –Червен бряг. Прекратява съдебното производство по исково адм. дело № 173 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на оспорващия и на административния орган. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението до страните.
256 Административно дело No 246/2016, III състав Дела по Изборен кодекс Й.К.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДОЛНИ ДЪБНИК Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 12.4.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Н.И.Т. ***, обявен с Решение № 190-МИ/01.11.2015г. на Общинска избирателна комисия – Долни Дъбник. ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия – Долни Дъбник да заплати на Й.К.Д. *** направените деловодни разноски в размер на 1200 лв., представляващи адвокатски хонорар. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му на интернет страницата на съда. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните, както и да се уведомят незабавно за съдържанието му по телефон/факс. ПРЕПИС от настоящото съдебно решение, след влизането му в сила, да се изпрати на Районна прокуратура – Плевен ведно с приложените по делото екземпляри от протокола на ОИК –Долни Дъбник и протоколите на СИК № 151100009 и СИК № 151100010.
257 Административно дело No 217/2016, VII състав Дела по ЗМСМА ФК ЮВЕНТУС 95 С.МАЛЧИКА,
ФК ЮВЕНТУС 95 С.МАЛЧИКА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЕВСКИ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 13.4.2016г.
ОТМЕНЯ определението от 22.03.2016г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.04.2016г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ФК „Ювентус-95” с.Малчика, представлявано от президента А. Г., чрез адв.М. ***, против Решение №58/25.02.2016г., взето по Протокол №7/25.02.2016г. на Общински съвет-Левски за разпределение на средствата за спортни дейности на спортните клубове за 2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №217 по описа за 2016г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.
258 Административно дело No 248/2016, VII състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ ГАЛАТЕЯ ГУЛЯНЦИ КМЕТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 13.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение „Галатея” със седалище и адрес на управление гр.Гулянци, представлявано от управителя Л.Г., срещу Заповед №РД-09-128/15.03.2016г. на Кмета на Община Гулянци. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране предварителното изпълнение на Заповед №РД-09-128/15.03.2016г. на Кмета на Община Гулянци. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №248/2016г. по описа на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от определението да се изпратят на Сдружение „Галатея” чрез адв.Д. ***.
259 Административно дело No 242/2016, II състав Други административни дела Ц.Т.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Т.Б. *** против Решение № 7/08.03.2016 г. на Кмета на Община Червен бряг за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от жалбоподателя Заявление рег. № 44-Ц-15/20.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2420/2016 г. на Административен съд - Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.
260 Административно дело No 133/2016, IV състав Други административни дела К.Р.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 15.4.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо № 02-150-6500/2537 от 21.01.2016 г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", с което на К.Р.Д. *** е отказана финансова помощ и е прекратен агроекологичен ангажимент по направление "Биологично растениевъдство" за кампания 2015 г. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" по заявление за подпомагане с УИН 15/210515/79480 на К.Р.Д. *** при съобразяване на мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" - разплащателна агенция да плати в полза на К.Р.Д. *** с ЕГН ********** сумата от триста и десет /310/ лева като разноски по административно дело № 133 по описа на Административен съд - Плевен за 2016 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
261 Административно дело No 1046/2015, VII състав Дела по ЗСП и ЗСПД Ф.Ш.Б. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Ш.Б. *** срещу Заповед №ЗД-06-0069/30.10.2015г. на Директора на РДСП-Плевен за вписване на детето Ф. Ф. Б. в Регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, воден от РДСП-Плевен. Решението може да се оспори пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
262 Административно наказателно дело (К) No 129/2016, I състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1063/29.12.2015г.,постановено по НАХД № 2176/2015г. на Плевенския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
263 Административно наказателно дело (К) No 149/2016, I състав Наказателни касационни производства Ф.В.Ц. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 24/20.01.2016 г., постановено по НАХД № 2376/2015 г. на Плевенския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
264 Административно наказателно дело (К) No 153/2016, I състав Наказателни касационни производства Г.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 118/28.12.2015 г., постановено по НАХД № 323 по описа за 2015 г. Левченският районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 821/04.09.2015 г. на директора на Регионална дирекция по горите -Ловеч Решението не подлежи на оспорване.
265 Административно наказателно дело (К) No 177/2016, I състав Наказателни касационни производства ВИА ИНТЕРКАР ООД ПЛЕВЕН ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 22/19.01.2016г., постановено по НАХД № 3251/2015г. на Плевенския районен съд . Решението не подлежи на обжалване.
266 Административно наказателно дело (К) No 185/2016, I състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ПЕТРОЛ АД ЛОВЕЧ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 111/28.12.2015 г., постановено по а.н.д. № 308/2015 г. на Районния съд Левски. Решението не подлежи на обжалване.
267 Административно наказателно дело (К) No 195/2016, I състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ А.П.Ф. Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1/11.01.2016 г., постановено по НАХД № 359 по описа за 2015 г. на Районен съд Левски Решението не подлежи на оспорване.
268 Административно дело No 539/2015, V състав Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 19.4.2016г.
Оставя без разглеждане като недопустима исковата молба на И.Й. ***, ІІ ра група ст. 209 срещу ГДИН София в частта относно искане за изплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 2500 лева ,лихва за забава и пропуснати ползи за период от 13.10.2010г. до 28.01.2016г., настъпили в резултат на извършени разходи от родителите на ищеца за свиждане в Затвора Ловеч, където е настанен да изтърпява наложено наказание “лишаване от свобода”. Оставя без разглеждане като недопустима исковата молба на И.Й. ***, ІІ ра група ст. 209 срещу ГДИН София в частта относно искане за изплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода от 27.05.2015 г. до 28.01.2016 г. изразяващи се в психически тормоз, лишаване от възможност за свиждане с родителите на ищеца и разболяване от инсулино-зависим диабет в резултат от стреса, причинен от действия на ответника – настаняване за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода”в Затвора-Ловеч, вместо в Затвора Плевен. Прекратява съдебното производство по исково адм. дело№ 539 по описа за 2015 година на Административен съд –Плевен в тази част. Решението в частта с характер на определение подлежи на обжалване пред Върховен административен съд –София в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Отхвърля като неоснователна исковата молба на И.Й. ***, ІІ ра група ст. 209 срещу ГДИН София в частта относно искането за присъждане на обезщетение в размер на 5 000 лева за 13.10.2010г. до 26.05.2015 г. ведно с лихвата за забава и пропуснати ползи за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в психически тормоз, лишаване от възможност за свиждане с родителите на ищеца и разболяване от инсулино-зависим диабет в резултат от стреса, причинен от действия на ответника – настаняване за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода”в Затвора-Ловеч, вместо в Затвора Плевен. Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба/протест пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му.
269 Административно наказателно дело (К) No 126/2016, II състав Наказателни касационни производства В.С.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ БЯЛА СЛАТИНА Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 19.4.2016г.
Оставя в сила решение № 257 от 19.11.2015 г., постановено по гр.д. № 461/2015 г. на Районен съд – Бяла Слатина в обжалваната му част. Връща делото като преписка на Общинска служба ”Земеделие” – гр.Бяла Слатина за постановяване на нови решения по чл.18ж, ал.1 и чл.27, ал.1 от ППЗСПЗЗ по преписка №917М/03.02.1992 г. в едномесечен срок от постановяване на настоящето решение, при съобразяване с мотивите му. Решението е окончателно. Преписи от решението да се изпратят на страните.
270 Административно наказателно дело (К) No 146/2016, II състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 19.4.2016г.
Отменя решение № 3/06.01.2016г. постановено по н.а.х.д. № 2675/2015 г. на Районен съд гр. Плевен в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 2015-035352/06.08.2015 г. на директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите, в частта, в която на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД гр. София, за нарушение на чл. 119, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 113, ал. 4 от ЗЗП на основание чл.221 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 2015-035352/06.08.2015 г. на директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара“ към Комисията за защита на потребителите, в частта, в която на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД гр. София, за нарушение на чл. 119, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 113, ал. 4 от ЗЗП на основание чл.221 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, Оставя в сила решението в останалата част. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
271 Административно наказателно дело (К) No 150/2016, II състав Наказателни касационни производства Д.Г.Г. ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 19.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 177 от 14.12.2015г., постановено по НАХД № 206 по описа за 2015г. на Районен съд-Кнежа. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
272 Административно наказателно дело (К) No 152/2016, II състав Наказателни касационни производства Г.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 19.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 115 от 28.12.2015г., постановено по НАХД № 317 по описа за 2015г. на Районен съд – Левски и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 822/04.09.2015г. на Директора на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което на Г.И.Г. ***, в качеството му на регистриран лесовъд, на основание чл. 275, ал. 1, т.2 от Закона за горите е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева, за нарушение на чл. 257, ал. 2, от ЗГ във вр. с чл. 4, ал. 2 вр ал. 1, т. 2 от Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
273 Административно наказателно дело (К) No 154/2016, II състав Наказателни касационни производства Г.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 19.4.2016г.
Отменя решение № 114/28.12.2015г. постановено по н.а.х.д. № 315/2015г. на Районен съд гр. Левски, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 823/04.09.2015 г на директора на Регионална дирекция по горите –гр. Ловеч. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
274 Административно наказателно дело (К) No 155/2016, II състав Наказателни касационни производства Г.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 19.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 116 от 28.12.2015г., постановено по НАХД № 319 по описа за 2015г. на Районен съд – Левски и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 818/04.09.2015г. на Директора на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което на Г.И.Г. ***, в качеството му на регистриран лесовъд, на основание чл. 275, ал. 1, т.2 от Закона за горите е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева, за нарушение на чл. 257, ал. 2, от ЗГ във вр. с чл. 4, ал. 2 вр ал. 1, т. 2 от Наредба № 8/05.08.2011г. за сечите в горите. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
275 Административно дело No 171/2016, IV състав Дела по ЗОС ЕТ Л.9.И.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 19.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Лъки-93 И.К."***, представлявано от И.Ц.К. срещу Заповед № РД-10-79 от 25.01.2016 г. на Кмета на Община Плевен, с която е наредено доброволно освобождаване на заеман без правно основание общински имот - точно индивидуализиран в акта. ОСЪЖДА ЕТ "Лъки-93 И.К."***, представлявано от И.Ц.К. с ЕИК 114052150 да плати в полза на Община Плевен сумата от двеста /200/ лева като разноски по административно дело № 171 по описа на Административен съд - Плевен за 2016 г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщението му на страните.
276 Административно наказателно дело (К) No 178/2016, II състав Наказателни касационни производства Д.Ч.Ч. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 19.4.2016г.
Оставя в сила решение № 36/25.01.2016г. постановено по н.а.х.д. № 3207/2015 г. на Районен съд гр. Плевен в частта, в която се изменя НП № 15-0938-000765/02.04.2015 г. на началник-сектор към ОД на МВР Плевен. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
277 Административно наказателно дело (К) No 184/2016, II състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ПЕТРОЛ АД ЛОВЕЧ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 19.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №110 от 28.12.2015г., постановено по НАХД № 307 по описа за 2015г. на Районен съд – Левски и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2015-038202/31.08.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите, с което на „Петрол” АД, със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ЕИК 831496285, чрез Г. Т. и М. Д., за нарушение на чл. 68в, във вр. с чл. 68г, ал. 4 и чл. 68ж, т. 19 от ЗЗП е наложена на основание чл.210а от Закона за защита на потребителите имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
278 Административно наказателно дело (К) No 186/2016, II състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ПЕТРОЛ АД ЛОВЕЧ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 19.4.2016г.
Оставя в сила решение № 113/28.12.2015г. на Районен съд гр. Левски, постановено по н.а.х.д. № 313/2015г. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
279 Административно наказателно дело (К) No 187/2016, II състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ПЕТРОЛ АД ЛОВЕЧ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 19.4.2016г.
Оставя в сила решение № 112/28.12.2015г. на Районен съд гр. Левски, постановено по н.а.х.д. № 311/2015г. Решението е окончателно. Препис от решението да се изпрати на страните и на Окръжна прокуратура – Плевен.
280 Административно дело No 277/2016, V състав Други административни дела Д.М.П. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 19.4.2016г.
Оставя без разглеждане жалба на Д.М.П.,*** с искане до кмета на Община Плевен за издаване на удостоверение относно измерена действителна квадратура на общинско жилище. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 277 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на П. и на посочения процесуален представител на кмета на Община Плевен. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението до страните.
281 Административно дело No 329/2016, VI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм И.Л.А. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8 ОТ НАРЕДБА 18 ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 19.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Л.А. *** против Решение № ОУС-79/29.03.2016 год. на Комисията по чл.8,ал.1 от Наредба №18 на Общински съвет Плевен, с което жалбоподателката е определна степен на жилищна нужда 5 група 5 подгрупа. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 329 по описа на Административен съд гр.Плевен за 2016 година. Определението можеда се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.
282 Частно административно дело No 350/2016, IV състав Частни администр. дела ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ДАНИ ФРЕШ ЕООД СОФИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 19.4.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока за предварителните обезпечителни мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № 6479-2/14.12.2015 г. на публичния изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, гр. Велико Търново, офис Плевен на "Дани фреш" ЕООД с ЕИК 202979738 с представляващ Д. В. Г. до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 20.07.2016 година. Определението не подлежи на оспорване.
В законна сила от 19.4.2016г.
283 Административно наказателно дело (К) No 148/2016, II състав Наказателни касационни производства БУЛИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 20.4.2016г.
Оставя в сила решение № 913/20.11.2015 г., постановено по н.а.х.д.№ 1924 по описа на Районен съд на гр.Плевен за 2015 г. Решението е окончателно.
284 Административно наказателно дело (К) No 175/2016, II състав Наказателни касационни производства Р.И.Г. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 20.4.2016г.
Отменя решение № 1053/23.12.2015 г., постановено по н.а.х.д.№ 2964 по описа на Районен съд на гр.Плевен за 2015 г. и вместо него постановява: Отменя Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 1014428 на ОД на МВР - Плевен. Решението е окончателно.
285 Административно наказателно дело (К) No 176/2016, II състав Наказателни касационни производства А.Д.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 20.4.2016г.
Оставя в сила решение № 31/22.01.2016 г., постановено по н.а.х.д.№ 2805 по описа на Районен съд на гр.Плевен за 2015 г. Решението е окончателно.
286 Административно дело No 245/2016, VI състав Други административни дела РАДОСТ 9 ЕООД ПЛЕВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 20.4.2016г.
ОТМЕНЯ, по жалба на „Радост 9” ЕООД гр.Плевен, ул „Хаджи Димитър” №39, ет.9, ап.32, Заповед №03-РД/172/25.01.2016 год. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” гр.София, с която е разпоредено да бъде спряна обработката на заявление за подпомагане с ИД №27/04/1/0/03322 от 08.06.2015 год. и е удължен срока за обработка на цитираното заявление за подпомагане с времето до установяване на обстоятелствата от значение за издаването на акта за неговото одобрение или отхвърляне. ВРЪЩА делото като преписка на Изпълнителния директор на ДФЗ за произнасяне по заявлението за подпомагане с ИД №27/04/1/0/03322 от 08.06.2015 год. , подадено от „Радост 9” ЕООД гр.Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори чрез АС Плевен пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението. Преписи от същото да се изпратят на страните.
287 Административно дело No 102/2016, III състав Други административни дела С.Л.Д. НЕЛК ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 21.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Л.Д. *** срещу Експертно решение № 0851 от заседание № 175 от 15.12.2015г. на НЕЛК – София Първи специализиран състав по вътрешни болести, с което на жалбоподателя е определена 95% трайно намалена работоспособност без чужда помощ за срок от 2 години до 01.09.2013г. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
288 Административно дело No 169/2016, II състав Други административни дела Ц.Т.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 21.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 3/02.02.2016 г. на Кмета на Община Червен бряг и връща делото като преписка на административния орган за ново произнасяне съобразно мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА Община Червен бряг да заплати на Ц.Т.Б. 360,00/триста и шестдесет/ лв. разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
289 Частно административно дело No 359/2016, IV състав Частни администр. дела ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН АКВАРЕСУРС ЕООД ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 21.4.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока за предварителните обезпечителни мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № 1009-2/14.01.2016 г. и № С160015-0230000048/10.02.2016 г. на публичния изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, гр. Велико Търново, офис Плевен на "АКВАРЕСУРС" ЕООД, гр. Плевен с ЕИК 114588867, представлявано от Пламен Кирилов Петков до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 10.08.2016 година. Определението не подлежи на оспорване.
В законна сила от 21.4.2016г.
290 Административно дело No 68/2016, VI състав Дела по ЗМВР С.П.Н. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Н. ***, против Заповед №УРИ 316з-3697/29.12.2015 год. на Директора на ОД на МВР Плевен, с което на Н. е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от 6 месеца. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението.
291 Административно дело No 110/2016, VI състав Дела по ЗМВР И.С.Е. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.Е. с адрес ***, Заповед №УРИ 316з-101/12.01.2016 год. на Директора на ОД на МВР Плевен, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „забрана за повишаване в длъжност за срок от една година”. ОСЪЖДА ОД на МВР Плевен да заплати на И.С.Е. с адрес *** направените по делото разноски в размер на 10 ( десет) лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението.
292 Административно наказателно дело (К) No 179/2016, I състав Наказателни касационни производства АКТУАЛ СИСИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.4.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64 от 08.02.2016 г., постановено по нахд № 3230/2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
293 Административно наказателно дело (К) No 180/2016, I състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.4.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23 от 19.01.2016 г., постановено по нахд № 2667/2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
294 Административно наказателно дело (К) No 199/2016, I състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.4.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17 от 19.01.2016 г., постановено по нахд № 2861/2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
295 Административно наказателно дело (К) No 201/2016, I състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.4.2016г.
Отменя изцяло решението.ОТМЕНЯ Решение № 33 от 25.01.2016 г., постановено по нахд № 2671/2015 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2015-035361 от 25.08.2015 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен към ГД „Контрол на пазара” към „Комисия за защита на потребителите” гр.Плевен, с което на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД гр.София, с ЕИК 831642181, представлявано от Атанас Илиев Добрев, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН, чл.233 ал.2 от Закона за защита на потребителите и чл.221 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.119 ал.1 т.1, във връзка с чл.113 ал.4 от ЗЗП РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
296 Административно наказателно дело (К) No 221/2016, I състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ПЕЛТИНА ЕООД СОФИЯ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 22.4.2016г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане. ОТМЕНЯ Решение № 70 от 11.02.2016 г., постановено по нахд № 3238/2015 г. на Районен съд – Плевен. ВРЪЩА ДЕЛОТО на друг състав на същия съд за ново разглеждане и произнасяне, при съобразяване на мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
297 Административно дело No 354/2016, VI състав Дела по КСО Л.П.К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 22.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.П.К., понастоящем живущ в Испания, против Решение №2153-14-34 от 07.04.2016 год. на Директора на ТП на НОИ Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 354 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2016 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните. На жалбоподателя определението да се съобщи чрез Д. Т. от гр.Плевен, която да се издири чрез посочения по делото на л.32 телефон за връчване на съобщението до жалбоподателя, с оглед изричната воля на жалбоподателя в тази насока.
298 Административно дело No 1011/2015, V състав Дела по КСО Н.К.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 25.4.2016г.
Отменя решение № 2153-14-41/13.11.2015 година на директора на ТП на НОИ, с което е потвърдено разпореждане № МП -4866-13/31.07.2015 г.на ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ -Плевен. Връща преписката на директора на ТП на НОИ Плевен за ново произнасяне, съгласно дадените указания в мотивите на настоящото решение. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
299 Административно наказателно дело (К) No 59/2016, II състав Наказателни касационни производства ПОЛИХИМ СС ЕООД СОФИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СОФИЯ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 25.4.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1058/17.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 2229 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2015 г. Решението е окончателно.
300 Административно наказателно дело (К) No 134/2016, II състав Наказателни касационни производства МТД БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 26.4.2016г.
Отменя изцяло решението. Отменя решение № 1040/18.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 2863 по описа на Районен съд на гр. Плевен за 2015 г., като вместо него постанови: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2015-038304/22.10.2015 г. на Директора на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище гр. Русе КЗП. Решението е окончателно.
301 Административно наказателно дело (К) No 145/2016, II състав Наказателни касационни производства П.Й.Б. ИА АА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.4.2016г.
Оставя в сила решение № 30/22.01.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2209/2015 г. на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно.
302 Административно наказателно дело (К) No 203/2016, II състав Наказателни касационни производства БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ГРАД ПЛЕВЕН ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение без номер и дата, постановено по НАХД № 2642 по описа за 2015г. на Районен съд-Плевен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд-Плевен при съобразяване с мотивите на настоящето решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
303 Административно наказателно дело (К) No 204/2016, II състав Наказателни касационни производства Н.В.Л. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43 от 29.01.2016г., постановено по НАХД № 2644 по описа за 2015г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
304 Административно наказателно дело (К) No 208/2016, II състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 19.01.2016г., постановено по НАХД № 2674 по описа за 2015 г. на Районен съд Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
305 Административно наказателно дело (К) No 210/2016, II състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.4.2016г.
Оставя в сила решение № 15/18.01.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2677/2015 г. на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно.
306 Административно наказателно дело (К) No 235/2016, II състав Наказателни касационни производства И.Т.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.4.2016г.
Оставя в сила решение № 965/04.12.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 2802/2015 г. на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно.
307 Административно наказателно дело (К) No 236/2016, II състав Наказателни касационни производства Д.Р.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73 от 11.02.2016г., постановено по НАХД № 3273 по описа за 2015 г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
308 Административно дело No 249/2016, V състав Други административни дела Н.Й.Н.,
С.Й.С.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 26.4.2016г.
Оставя без разглеждане жалба на Н.Й.Н. и С.Й.С. чрез адв. Г.А., съдебен адрес *** срещу мълчалив отказ на началник на ОбС „Земеделие” –Червен бряг да се произнесе по заявление от 21.02016 година. Прекратява производството по адм. дело № 249 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Препис от определението да се връчи на оспорващите и на административния орган. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението до страните.
309 Административно наказателно дело (К) No 254/2016, II състав Наказателни касационни производства Д.Ж.С. РИОСВ ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.4.2016г.
Оставя в сила решение № 54/04.02.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 3089/2015 г. на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно.
310 Административно наказателно дело (К) No 255/2016, II състав Наказателни касационни производства Р.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 113 от 25.02.2016 г., постановено по НАХД № 46 по описа за 2016 г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
311 Административно наказателно дело (К) No 256/2016, II състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 26.4.2016г.
Оставя в сила решение № 78/12.02.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2676 по описа на Районен съд Плевен за 2015 г.
312 Административно наказателно дело (К) No 258/2016, II състав Наказателни касационни производства Д.Б.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.4.2016г.
Оставя в сила решение № 117/26.02.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 333/2016 г. на Районен съд гр. Плевен, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0938-000015/28.01.2016 г. на началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР-Плевен. Решението е окончателно.
313 Административно наказателно дело (К) No 122/2016, I състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА СВИЩОВ П.М.Й. Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 27.4.2016г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № от 26.11.2015 г. на Районен съд – Червен бряг, постановено по НАХД № 378/2015 г. по описа на съда и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 267/14.10.2015 г. на Началник Митница Свищов, с което на П.М.Й. *** , на осн. чл. 123,ал. 1 и чл.124 ал. 1от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, за нарушение на чл. 123,ал. 1 , предложение първо от ЗАДС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000 лв. и акцизните стоки, предмет на нарушението – тютюневи изделия 12 бр. кутии цигари (240 къса) без бандерол са отнети в полза на държавата. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
314 Административно наказателно дело (К) No 151/2016, I състав Наказателни касационни производства Г.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 27.4.2016г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 117/28.12.2015г. на Районен съд – Левски, постановено по а.н.д. № 322/2015г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 817/04.09.2015г. на Директора на РДГ-Ловеч, с което на основание чл.257 ал.2 от Закона за горите /ЗГ/ във вр. с чл.4 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите на Г.И.Г. ***, регистриран лесовъд, е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
315 Административно наказателно дело (К) No 170/2016, I състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ МА КОЙН ЕООД Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 27.4.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 05/15.01.2016г. на Районен съд – Червен бряг, постановено по н.а.х.д. № 366/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
316 Административно наказателно дело (К) No 174/2016, I състав Наказателни касационни производства АКТ ЛОДЖИСТИК АД С.КАЗИЧИНЕ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 27.4.2016г.
Обезсилва решението. ОБЕЗСИЛВА Решение №41/28.01.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3081/2015г. по описа на съда. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Плевен, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
317 Административно наказателно дело (К) No 188/2016, I състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ПЕТРОЛ АД ЛОВЕЧ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 27.4.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №107/22.12.2015г. на Районен съд – Левски, постановено по н.а.х.д. № 314/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
318 Административно наказателно дело (К) No 196/2016, I състав Наказателни касационни производства М.И.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 27.4.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2/12.01.2016г. на Районен съд – Кнежа, постановено по н.а.х.д. № 179/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
319 Административно наказателно дело (К) No 239/2016, II състав Наказателни касационни производства М.Х.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 27.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 92/19.02.2016г. по нахд № 3281/2015г. на Районен съд Плевен Решението е окончателно.
320 Административно наказателно дело (К) No 262/2016, II състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ЧЕРВЕН БРЯГ М.П.И. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 27.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/01.02.2016г., постановено по н.а.х.д. № 403 по описа на Районен съд на гр. Червен бряг за 2015 г. Решението е окончателно.
321 Административно дело No 598/2012, II състав Дела по КСО С.Л.Д. ДИРЕКТОРА НА РУСО ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 3.5.2016г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 64/02.02.2012г. на Ръководител “ПО” при НОИ РУСО- Плевен и връща делото като преписка за ново произнасяне съобразно мотивите на настоящето решение. ОТХВЪРЛЯ искането на С.Д. за присъждане на разноски. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
322 Административно дело No 301/2016, III състав Други администр. дела ПРИРОДНА СИЛА ООД КЮСТЕНДИЛ ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА

Определение от 3.5.2016г.
СПИРА производството по АД № 301/2016г. по описа на Административен съд – Плевен до произнасянето на МОСВ по жалбата на „Природна сила” ООД – гр. Кюстендил, представлявано от управителя Я. К. срещу Решение № ПВ2-00216/21.03.2016г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен.

УКАЗВА на страните и МОСВ да уведомят съда за решението на МОСВ по жалбата с оглед възобновяване на съдебното производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 7-дневен срок от съобщението.

323 Частно административно дело No 379/2016, II състав Частни администр. дела ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ПЕТРОЛ ТРЕЙД ГБ ЕООД Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 3.5.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените с Постановление изх. № 6872/10.12.2015 г. на публичен изпълнител предварителни обезпечителни мерки по отношение на "Петрол Трейд - ГБ" ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радомирци, обл. Плевен, ул. "Дебелобърдска" № 8, представлявано от С. К. П., ЕИК по БУЛСТАТ 200801150 до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионен акт, но не по-късно от 20.06.2016 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на публичния изпълнител.
324 Административно дело No 1049/2015, III състав Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Н.,
И.В.Н.
НАЧАЛНИКА НА РДНСК СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 4.5.2016г.
Отхвърля жалбата на В.В.Н. и И. *** срещу Заповед № ДК-10-СЗР-22/01.12.2015 г. на Началника на РДНСК - СЗР, с която е отхвърлил жалбата на В.В.Н. и И.В.Н. и оставил в сила Разрешение за строеж № 387/07.11.2014 г. на Главния архитект на Община Плевен за "Монтаж на тоалетна мивка в източното избено помещение" в жилищна сграда с административен адрес ул. ***, гр. Плевен с възложител П.Г.Б.. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. Преписи от решението да се изпратят на страните.
325 Административно дело No 272/2016, IV състав Дела по АПК - искови и ЗОДв К.К.Б. ДЪРЖАВАТА Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба от К.К.Б. ***, срещу държавата, с цена на иска в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, поради отказ от правосъдие по адм. дела № 175/2014 г. и № 327/2014 г. по описа на настоящия съд и адм. дело № 11781/2014 г. на пето отделение на ВАС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 272 по описа на Административен съд, гр. Плевен за 2016 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
326 Административно дело No 351/2016, IV състав Дела по чл. 304 АПК Н.Й.Н. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 4.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.Й.Н. *** за налагане на наказание по реда на чл. 304 по реда на АПК на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен. Разпореждането е окончателно.
327 Административно дело No 381/2016, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Н.П.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 5.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.Г. *** срещу заповед № РД-11-104/14.04.2016 г. на Кмета на община на Плевен, относно прекратяване на наемното й отношение с ОП "Жилфонд", Плевен за общинско жилище, находящо се в гр. Плевен, ж.к. Воден, *** в частта й - т. 3 относно допуснатото предварително изпълнение на заповед. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 381 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2016 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
328 Административно дело No 421/2015, VI състав Други А.А.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.П. ***, срещу Уведомително писмо изх.№02-150-6500/2309 от 12.08.2014 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за компания 2013 на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”. ОСЪЖДА А.А.П., ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие” – гр.София деловодни разноски общо в размер на 680 (шестстотин и осемдесет) лева. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
329 Административно дело No 945/2015, V състав Други Б.С.К. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 9.5.2016г.
Отхвърля жалба на Б.С.К.,*** срещу уведомително писмо изх. № 02-150-6500/3597/25.09.2015 година за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2014 г. на зам. изп. директор на ДФ „Земеделие”, с което се отказва частично изплащане на субсидии по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер на 10475,28 лева. Осъжда Б.С.К.,*** да заплати на ДФ „Земеделие”-София., гр.София, *** разноски в размер на 450 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
330 Административно наказателно дело (К) No 206/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 9.5.2016г.
Отменя решение № 19/19.01.2016 г., постановено по н.а.х.д.№ 2860 по описа на Районен съд на гр.Плевен за 2015 г. в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 2015-03580/10.09.2015 г. на Директора на Регионална дирекция - Русе към КЗП, с което на БТК ЕАД, гр.София, представлявано от А. И. Д. е наложено административно наказание - имуществена санкция за нарушение по чл.119 ал.1 т.1 от ЗЗП на основание чл.221 от ЗЗП в размер на 500 /петстотин/ лева и вместо него постановява: Отменя Наказателно постановление № 2015-035380/10.09.2015 г. на Директора на Регионална дирекция - Русе към КЗП, в частта с която на БТК ЕАД гр.София, представлявано от А. И. Д. е наложено административно наказание - имуществена санкция за нарушение по чл.119 ал.1 т.1 от ЗЗП на основание чл.221 от ЗЗП - в размер на 500 /петстотин/ лева. Оставя в сила решение № 19/19.01.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2860 по описа на Районен съд на гр.Плевен за 2015 година в останалата му част. Решението е окончателно.
331 Административно дело No 226/2016, IV състав Други Ц.Е.Д. ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Е.Д., подадена от адвокат Н.Ш. от САК, срещу мълчалив отказ на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Плевен да го впише в акта за раждане на В. С. Д. с посочено ЕГН като биологичен баща на детето въз основа на подадено заявление за припознаване от непосочена дата в началото на месец февруари 2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 226 по описа на Административен съд, гр. Плевен за 2016 г. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок, за жалбоподателя от получаване на съобщението, за ответника от днес.
332 Административно дело No 362/2016, VI състав Закон за достъп до обществена информация Р.Д.Д. ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.Д. ***, против отговор с изх.№15-П003-0131/28.03.2016 год. на заместник директор на РЗИ – гр.Плевен, с който е прекратено административното производство по подадената от Д. жалба с рег.№15-П003-013/04.12.2015 год. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №362 по описа на Административен съд град Плевен за 2016 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд чрез Административен съд град Плевен в 7 (седем) дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.
333 Административно дело No 136/2016, III състав Други С.А.Ф. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 10.5.2016г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” с изх. № 02-150-6500/2537 от 28.01.2016г. за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. за кампания 2015г. и отказана финансова помощ на осн. чл. 18 ал.2 т.2 вр. чл. 37 ал.1 т.3 от Наредба № 11 от 06.04.2009г., вр. чл. 21 от Регламент (ЕС) № 65 на Комисията от 27.01.2011г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1698/2005г. ИЗПРАЩА административната преписка на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” за произнасяне съобразно задължителните мотиви в настоящото решение по тълкуването и приложението на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – София да заплати С.А.Ф. *** направените деловодни разноски в общо размер на 310 лв, представляващи 300 лв. – адвокатско възнаграждение и 10 лв. – д.т. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
334 Административно дело No 628/2015, VI състав Други ППТК ИЗГРЕВ М ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ ЕТ Д.Д.9.С..Р. Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 11.5.2016г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на ЕТ „Д.Д.-95” с ЕИК 824163056, представляван от Д.Г.Д. *** по подадено заявление от адв.Г.С., в качеството му на пълномощник на кооперация „Изгрев –М” с ЕИК 824089983, бул „Сливница” №152А, София 1202 за предоставяне на достъп до обществена информация. ВРЪЩА делото като преписка на ЕТ „Д.Д.-95” с ЕИК 824163056, представляван от Д.Г.Д. ***, за изрично произнасяне в едномесечен срок от влизане на решението в сила по подадено от адв.Г.С., в качеството му на пълномощник на кооперация „Изгрев –М” с ЕИК 824089983, бул „Сливница” №152А, София 1202 за предоставяне на достъп до обществена информация. ОСЪЖДА ЕТ „Д.Д.-95” с ЕИК 824163056, представляван от Д.Г.Д. *** да заплати в полза на кооперация „Изгрев –М” с ЕИК 824089983, направените по делото разноски в размер на 550 лв. (петстотин и петдесет лева). Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
335 Административно дело No 84/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи М.П.Н. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № УРИ 316з-3644/21.12.2015 г. на Директора на Областна Дирекция на Министерството на вотрешните работи - Плевен, с която на държавен служител младши инспектор М.П.Н. - младши автоконтрольор І степен в сектор "Пътна полиция" към отдел "Охранителна полиция" при ОД на МВР - Плевен, е наложено дисциплинарно наказание "забрана за повишаване в длъжност за срок от една година". ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерството на вотрешните работи - Плевен да заплати на М.П.Н., ЕГН ********** сумата 310 /триста и десет/ лева разноски по административно дело № 84 по описа на Административен съд - Плевен за 2016 година. Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването за изготвянето му.
336 Административно дело No 140/2016, VII състав Кодекс на труда Н.Н.У. ВПД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГДИН КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 11.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.У. *** против Заповед №Л-54/07.01.2016г. на ВПД Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”-София. ОСЪЖДА Н.Н.У. ***, ЕГН:**********, да заплати в полза на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”-София направените по делото разноски в размер на 400.00лв. (четиристотин лева). Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.
337 Административно наказателно дело (К) No 233/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД МОНТАНА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ГРАД ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 11.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69 от 10.02.2016 г., постановено по нахд № 3252/2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
338 Административно наказателно дело (К) No 234/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.А.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 11.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68 от 09.02.2016 г., постановено по нахд № 180/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
339 Административно наказателно дело (К) No 252/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЩИНА ЛУКОВИТ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 11.5.2016г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 93 от 19.02.2016 г., постановено по нахд № 87/2016 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 049 от 10.08.2015 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Плевен, с което на Община Луковит е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
340 Административно наказателно дело (К) No 279/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.М.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 11.5.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118 от 26.02.2016 г., постановено по нахд № 354/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
341 Административно дело No 69/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Д.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № УРИ 316з-3646/21.12.2015 г. на Директора на Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи-Плевен, с която на инспектор Д.Д.П. - полицейски инспектор VІ степен в група "Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност" на сектор “Пътна полиция” към отдел “Охранителна полиция” при ОД на МВР-Плевен, е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за дрок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като същота е издадена на основание чл. 194, ал. 2, т. 1, чл. 197, ал. 1, т. 3, чл. 200, ал. 1, т. 11, предл. второ и чл. 204, т. 3 от ЗМВР. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи-Плевен да заплати на Д.Д.П., ЕГН ********** сумата 310 /триста и десет/ лева разноски по административно дело № 69 по описа на Административен съд – Плевен за 2016 година.. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
342 Частно административно дело (К) No 289/2016, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Б.С.К. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 12.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1000/15.03.2016 г., постановено по гр. д. № 1651 по описа на Районен съд - Плевен за 2016 година. Определението е окончателно.
343 Административно наказателно дело (К) No 202/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/19.01.2016г. , постановено по НАХД № 2673/ 2015г. на Плевенския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
344 Административно наказателно дело (К) No 209/2016, I състав ЗАНН: Общини ЕТ К.Л.А.П. ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 13.5.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 47/01.02.2016 г., постановено по НАХД № 3137 по описа за 2015 г. на Плевенския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 387 от 01.07.2015 г. на заместник кмет на община Плевен. Решението не подлежи на оспорване.
345 Административно наказателно дело (К) No 220/2016, I състав ЗАНН: НАП М.П.И. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 13.5.2016г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ решение № 80/15.02.2016 г., постановено по НАХД №3195/2015г. на Плевенския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 150940-0074599/02.06.2015 г.на Директор ТД на НАП В.Търново,офис Плевен. Решението не подлежи на обжалване.
346 Административно наказателно дело (К) No 237/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 13.5.2016г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ решение № 86/17.02.2016г., постановено по НАХД № 3185/ 2015г. на Плевенския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0000079/11.11.2015г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Плевен Решението не подлежи на обжалване.
347 Административно наказателно дело (К) No 253/2016, I състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Е.А.А. Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 103/22.02.2016г., постановено по НАХД № 3204 по описа за 2015 г. на Плевенския районен съд. Решението не подлежи на оспорване.
348 Административно наказателно дело (К) No 257/2016, I състав ЗАНН: БАБХ СТЕФАНО ООД ПЛЕВЕН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 114/25.02.2016 г., постановено по НАХД № 134 по описа за 2016 г. на Плевенски районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
349 Административно дело No 364/2016, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 13.5.2016г.
ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд-Ловеч исковата молба, подадена от М.С.С., изтърпяващ наказание в Затвора Плевен против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”- София с правно основание чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди/ЗОДОВ/ за присъждане на обезщетение в размер на 4000лв. за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията и длъжностните лица в Затвора- Ловеч . Прекратява производството по адм.д. № 364/2016 г. на Административен съд-Плевен. Определението не подлежи на обжалване.
350 Частно административно дело No 405/2016, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ПМ ФИНАНС КОНСУЛТИНГ ЕООД ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 13.5.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 1120#/19.01.2016год. на ПМ Финанс Консултинг" ЕООД с адрес по чл.8 от ДОПК и адрес за коренспонзенция гр.Плевен,ур."Васил Левски"№46, с ЕИК по БУЛСТАТ 201649673, представлявано от П.Г.Ц., с което е наложен запор върху налечни и постъпващи суми в размер на 11 000 лева по банкиви сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в 28 изчерпателно изброени в постановление банки. Определя срок за продължаване на мерките - до 29 септември 2016 година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изтрати на оснвание чл.138,ал.1 от АПК на публичен изпълнител при ТД на НАП, гр.Велико Търново, офис Плевен.
В законна сила от 13.5.2016г.
351 Административно дело No 1082/2015, VI състав Други Н.Й.Н. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Н. чрез пълномощника му адв.Г.С., против мълчалив отказ за извършване на административна услуга по заявление вх.№044-Н-5/23.11.2015 год. по пункт първи от същото, както следва : да бъде уведомен дали въпроса по чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ за възстановяване на имотите по Решение №610/05.12.2011 год. по гр.дело №183/2011 год. на РС-Горна Оряховица е включен за следващото заседание на ОСЧБ, считано от датата на получаване на заявлението. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №1082 по описа на Административен съд град Плевен за 2015 год. в тази част. ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Общински съвет град Червен бряг да се произнесе по заявление вх.№044-Н-5/23.11.2015 год. по пункт втори от същото, както следва : да бъде предоставено на Н.Й.Н. копие от жалбата на общинския съветник, която е подадена до Административен съд град Плевен против решение на Общински съвет гр.Червен бряг, чийто номер и дата на издаване не е уточнена в заявлението. ВРЪЩА делото като преписка на Общински съвет град Червен бряг, за изрично произнасяне по реда на Закона за достъп до обществена информация , в едномесечен срок от влизане на решението в сила по подадено от Н.Й.Н. чрез пълномощника му адв.Г.С. заявление вх.№044-Н-5/23.11.2015 год. по пункт втори от същото, както следва : искане да му бъде предоставено копие от жалбата на общинския съветник, която е подадена до Административен съд град Плевен против решение на Общински съвет гр.Червен бряг, чийто номер и дата на издаване не е уточнена в заявлението. Решението може да се оспори с частна жалба в прекратителната част в 7- дневен срок от съобщението до страните и с касационна жалба в останалата част в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд.

Определение от 23.6.2016г.
ДОПЪЛВА постановеното Решение №233/14.05.2016 год. по адм.дело №1082/2015 год., както следва: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет град Червен бряг, чрез уьпълномощения адв.П. за присъждане на направените по делото разноски в размер на 400 лева, представляващи възнаграждение за един адвокат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните. Преписи от определението да се изпратят на страните.

352 Административно дело No 370/2016, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС Н.Б.Ф. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8 ОТ НАРЕДБА 18 ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 14.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Б.Ф. срещу Решение по протокол № 46/19.02.2016г. на Комисията по чл.8 от Наредба № 18 на Общински съвет – Плевен, с което е картотекиран като е определена степен на жилищна нужда 5 група 5 подгрупа. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 370/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
353 Административно дело No 383/2016, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕТ С.И.Л. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 14.5.2016г.
Оставя без разглеждане жалба на ЕТ „ С.И.”, чрез представляващия С.И.,*** Сава Раковски” № 15 срещу заповед № РД-12-230/22.04.2016 година на зам. кмет на Община Плевен за откриване на процедура – търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територия” в обект № 1/2016, землище с. Бохот, отдел 244, подотдел „а”, попадаща в имот с № 000692. Оставя без разглеждане искане на ЕТ „ С.И.”, чрез представляващия С.И.,*** Сава Раковски” № 15 за спиране на изпълнението на заповед № РД-12-230/22.04.2016 година на зам. кмет на Община Плевен за откриване на процедура – търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територия” в обект № 1/2016, землище с. Бохот, отдел 244, подотдел „а”, попадаща в имот с № 000692. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 383 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Препис от определението да се връчи на ЕТ „ С.И.”, чрез представляващия С.И.,*** Сава Раковски” № 15 и на административния орган. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението.
354 Частно административно дело No 406/2016, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН СТИЛБЕТОН 72 ЕООД ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 14.5.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление № 1660#2/21.01.2016г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-В.Търново, офис Плевен предварителни обезпечителни мерки по отношение на "Стилбетон-72" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул."П.Р.Славейков" №30, вх.Г, ет.6, ап.21, ЕИК по БУЛСТАТ 201054565 до приключване на ревизионното производство с издаване на ревизионен акт, но не по-късно от 06.09.2016г.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на публичния изпълните.
В законна сила от 14.5.2016г.
355 Административно дело No 582/2015, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АНОНС 2007 ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 16.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Анонс 2007” ООД, представлявано от Н.И.К., против виза от 30.06.2014г. по заявление вх. № ТСУиС 26-4901-1/26.06.2014г. за проектиране преустройство таван по чл. 50, т. 1 от ЗУТ, издадена от гл. архитект на Община Плевен ОСЪЖДА “Анонс 2007” ООД, представлявано от Н.И.К. да заплати в полза на “КЛМ-СПОРТ” ЕООД ГР. Плевен направените по делото разноски в размер на 300 лева, като ОТХВЪРЛЯ искането на КЛМ-СПОРТ” ЕООД гр. Плевен за присъждане на разноски в частта над 300 лв. до 600 лв. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
356 Административно дело No 11/2016, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СДРУЖЕНИЕ АСК ЛАЗАРОВО 4 Х 4 ЕКСТРИЙМ С. ЛАЗАРОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КНЕЖА Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 16.5.2016г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 32 на Общински съвет-Кнежа, прието с протокол № 5 от заседание, проведено на 17.12.2015 г. ОСЪЖДА ОБЩИНА КНЕЖА да заплати на Сдружение „АСК Лазарово 4х4 Екстрийм” с. Лазарово, с БУЛСТАТ 176847351, представлявано от председателя на управителния съвет Ц.Д.И. 410,00/четиристотин и десет/ лв. разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
357 Административно дело No 9/2016, IV състав Закон за опазване на околната среда ВИП ЛЕС 1 ООД ПЛЕВЕН ДИРЕКТОРА НА ТП НА ДГС ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 17.5.2016г.
ОТМЕНЯ т. 1 на заповед № 142/16.12.2015 г. на Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство Плевен, с която е класиран на първо място и определен за изпълнител фирма "Ивен-88" ЕООД, с. Радомирци, общ. Червен бряг с управител И.В.И. в конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1601 МТ с отдели и подотдели /индивидуализирани/, намиращи се в землището на с. Байкал, общ. Долна Митрополия. ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Вип Лес-1" ООД срещу т.2 на заповед № 142/16.12.2015 г. на Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство Плевен, с която е обявено, че на второ място няма класиран участник, поради отстраняването и декласирането на фирма "Вип Лес-1" ООД, гр. Плевен. ПРИЗНАВА ЗА НЕДОКАЗАНО, на основание чл. 194, ал. 3 вр. ал. 2 от ГПК вр. чл. 144 от АПК, направеното от "Вип Лес-1" ООД оспорване на верността на удостоверение VІ-2-7323/03.10.2014 г. на РДГ /л. 118 от делото/. ОСЪЖДА Териториално поделение Държавно горско стопанство Плевен, ЕИК 2016174760054 да заплати на "Вип Лес-1" ООД, ЕИК 200030700 сумата 200 /двеста/ лева разноски по делото за уважената част от жалбата. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
358 Административно дело No 89/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Ц.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 17.5.2016г.
Отхвърля жалба на И.Ц.Д., съдебен адрес ***, адв. М. срещу заповед № УРИ316з-3650/21.12.2015 г. на директора на ОД на МВР-Плевен, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.
359 Административно наказателно дело (К) No 200/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 17.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №20 от 19.01.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2862/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
360 Административно наказателно дело (К) No 205/2016, I състав ЗАНН: НАП Р.М.М. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 17.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1072 от 30.12.2015г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 2969/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
361 Административно наказателно дело (К) No 223/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Д.Г.Д. Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 17.5.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 11/05.02.2016г. на Районен съд – Червен бряг, постановено по н.а.х.д. № 215/2015г. по описа на съда. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Червен бряг съобразно задължителните указания в мотивите на Решение № 499/11.11.2015г. по КАНД № 818/2015г. на АС – Плевен. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
362 Административно наказателно дело (К) No 238/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Д.И.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 17.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №91/19.02.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 30/2016г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
363 Административно наказателно дело (К) No 337/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.В.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 17.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от П.В. *** чрез адв.К. срещу решение №21/09.03.2016 година по НАХД №456/2015 г. на РС-Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по к.адм.дело №337 по описа за2016 госина на Административен съд Плевен. Препис от определението да се изпрати на страните. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
364 Административно дело No 697/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.К.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 18.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от А.К.М., изтърпяващ наказание в затвора- Белене, 7 гр., против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” град София, с който се претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000 лева, причинени в периода 12.02.2014-м.юли 2014 год. от незаконосъобразно бездействие на ГДИН София чрез длъжностните лица от администрацията на затвора Белене, които са допуснали ищецът да претърпи физическо и психическо насилие от други лишени от свобода, в резултат на което е преживял психо-емоционален стрес, изпитал е чувство на безнадежност. РЕШЕНИЕТО може да се оспори с касационна жалба и протест чрез Административен съд град Плевен пред Върховен административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението до страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.
365 Административно дело No 1086/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.Ч. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 18.5.2016г.
ОСЪЖДА Министерство на вътрешните работи да заплати на В.М.Ч. *** на основание чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ обезщетение за неимуществени вреди от неправомерни действия на органите на МВР в размер на 5000 лв. за периода от 26.07.2015г. до 29.12.2015г. – датата на завеждане на исковата молба, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 29.12.2015г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Министерство на вътрешните работи да заплати на В.М.Ч. *** направените деловодни разноски общо в размер на 810 лв., представляващи 10 лв. – д.т., 200 лв. – депозит за в.л. и 600 лв. – адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
366 Административно дело No 19/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Г.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 18.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Ж.Г.Г., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора – Белене срещу ГДИН – София с правно основание чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение в размер на 10 000 лв. за неимуществени вреди (физическо и психическо страдание, стрес, унижение на човешкото достойнство и обострено чувство на отхвърленост и пренебрегнатост), произтичащи от незаконно бездействие на ответника – неосъществяване на контрол и недобро ръководство на местата за лишаване от свобода за периода от 19.02.2009г. до 25.08.2014г. в резултат на Заповед № 76/19.02.2009г. на Началника на Затвора – Белене, отменена със Заповед № 1084/25.08.2014г. на Началника на Затвора – Белене, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 05.01.2016г. – датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 19/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на ищеца.
367 Административно дело No 218/2016, V състав КСО Н.Т.Т. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 18.5.2016г.
Отменя решение № 2153-14-15/09.02.2016 година на директора на ТП на НОИ Плевен, с което е потвърдено разпореждане № 30/19.11.2015 г на ръководител „Пенсионно осигуряване”. Връща преписката на директора на ТП на НОИ Плевен за ново произнасяне, съгласно дадените указания в мотивите на настоящото решение. Осъжда ТП на НОИ –Плевен, гр.Плевен, пл. „Иван Миндиликов” № 8 да заплати на Н.Т. *** разноски в размер на 300 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
368 Административно дело No 933/2015, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС П.М.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 19.5.2016г.
Отменя заповед № РД-10-1489/17.09.2015г. на Кмета на Община Плевен. Осъжда Община Плевен да заплати на П.М. *** разноски в размер на 460 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.
369 Административно дело No 784/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – София да заплати на Х.А.Х., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора – Ловеч на основание чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ обезщетение за неимуществени вреди в размер на 400 лв., произтичащи от незаконно бездействие на ответника да осигури на ищеца ежедневно допълнително време за физическа и спортна дейност извън времето за престой на открито по чл. 86 ал.1 т.1 от ЗИНЗС в Затвора – Плевен за периода 30.03.2015г. – 06.08.2015г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.09.2015г. до окончателното изплащане на присъденото обезщетение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
370 Административно дело No 222/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.К.Н.,
Л.Е.Л.,
А.М.Т.
ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на И.К.Н., ЕГН **********, обезщетение в размер на 21446,94 /двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и 94 стотинки/, ведно с лихвата върху тази сума, считано от датата на предявяването на исковата молба – 21.02.2014 г., до окончателното заплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на И.К.Н., ЕГН **********, в частта му над 21446,94 лева до общия размер от 30850 лева, както и искането за лихва за периода 01.01.2011г. – 20.02.2014г. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на Л.Е.Л., ЕГН **********, обезщетение в размер на 21446,94 /двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и 94 стотинки/, ведно с лихвата върху тази сума, считано от датата на предявяването на исковата молба – 21.02.2014 г., до окончателното заплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Л.Е.Л., ЕГН **********, в частта му над 21446,94 лева до общия размер от 45850 лева, както и искането за лихва за периода 01.01.2011 г. – 20.02.2014 г. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на А.М.Т., ЕГН **********, обезщетение в размер на 1152,46 /хиляда сто петдесет и два лева и 46 стотинки/ ведно с лихвата върху тази сума, считано от датата на предявяването на исковата молба – 21.02.2014 г., до окончателното заплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на А.М.Т., ЕГН **********, в частта му над 1152,46 лева до общия размер от 8500 лева, както и искането за лихва за периода 01.01.2011 г. – 20.02.2014 г. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на И.К.Н., ЕГН **********, Л.Е.Л., ЕГН **********, и А.М.Т., ЕГН **********, разноски по делото в размер на 1245,46 лева /хиляда двеста четиридесет и пет лева и 46 стотинки/. Решението може да се оспори, чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
371 Административно дело No 240/2016, II състав Закон за достъп до обществена информация Н.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Н. *** против решение № 2/09.02.2016 г. на Кмета на Община Червен бряг за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от жалбоподателя Заявление рег. № 44-Н-25/13.01.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 240/2016 г. на Административен съд - Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.
372 Административно дело No 275/2016, VII състав Закон за достъп до обществена информация Н.Й.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Н. *** против отказ на Областна дирекция "Земеделие" - Плевен от 11.03.2016 г. да предостави по реда на ЗДОИ достъп до информация поискана със заявление вх. № 844/11.02.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 275 по описа за 2016 г. на Административен съд - Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд - Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на Н.Н. ***.
373 Административно дело No 141/2016, III състав Закон за социално подпомагане А.Е.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 25.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на непълнолетния А.Е.Д. ***, със съгласието на майка му – В.П.Д. срещу Заповед № 7126/30.12.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен, с която на жалбоподателя е отказана целева помощ за покупка на помощно средство – акумулаторна инвалидна количка, поради това че не отговаря на медицинските условия за отпускане на акумулаторна количка съгласно т.12 б от приложение № 7 от Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 141/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен да заплати на А.Е.Д. *** направените деловодни разноски в размер на 300 лв., представляващи адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
374 Административно дело No 294/2016, VII състав Закон за достъп до обществена информация КАПКА И МИМИ ООД ПЛЕВЕН ДИРЕКТОРА НА ОДБХ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 25.5.2016г.
ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Капка и Мими” ООД, гр. Плевен против Решение № 1 от 28.03.2016 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Плевен, с което е отказан достъп до обществена информация. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 294 по описа за 2016 г. на Административен съд – Плевен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за дружеството чиито представител е в залата и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника.
375 Административно дело No 407/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Х. ЗАМЕСТНИК КМЕТА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 25.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от И.Д.Х. ***, със седебен адрес гр.Плевен,ул.XXX срещу Заповед № 12-201/31.03.2016г. на Заместник кмет "Териториално развитие" при Община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №407 по описа на Административен съд град Плевен за 2016 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспорва с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на жалбоподателя, на кмета на община Плевен, на С. В. П. и Т. П. П..
376 Административно наказателно дело (К) No 273/2016, II състав ЗАНН: МОСВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС В.П.П. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4 от 11.02.2016 г., постановено по НАХД № 165 по описа за 2015 г. на Районен съд – Никопол. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
377 Административно наказателно дело (К) No 278/2016, II състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА СОФИЯ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94 от 19.02.2016., постановено по НАХД № 47 по описа за 2016 г. на Районен съд Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
378 Административно наказателно дело (К) No 280/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.Т. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 129 от 08.03.2016г., постановено по НАХД № 41 по описа за 2016г. на Районен съд-Плевен и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К № 1055278, издаден от ОД на МВР – Плевен, с който на М.Г.Т. *** за извършено нарушение по чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл. 189, ал. 4 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 /сто/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
379 Административно наказателно дело (К) No 281/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.К.Б. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 26.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144 от 11.03.2016 г., постановено по НАХД № 193 по описа за 2016 г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
380 Административно наказателно дело (К) No 282/2016, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.5.2016г.
Отменя решение № 100/22.02.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 222/2016 г. на Районен съд гр. Плевен. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Решението е окончателно.
381 Административно наказателно дело (К) No 286/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.С.Й. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.5.2016г.
Оставя в сила решение № 5/19.02.2016 г., постановено по а.х.д. № 81/2015 г. по описа на Районен съд-Кнежа. Решението е окончателно.
382 Административно наказателно дело (К) No 330/2016, II състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 26.5.2016г.
Оставя в сила решение № 125/07.03.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 219/2016 г. на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно.
383 Административно дело No 380/2016, VI състав Други П.Х.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГУЛЯНЦИ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 26.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба от П.Х.Д. ***, с ЕГН-**********. ПРЕКРАТЯВА произвадството по административно дело №380 по описа на Административен съд град Плевен за 2016год. Определението може да се оспори с частна жалб, чрез Административен съд град Плевен, пред Върховен административен съд в 7 /седем/ дневен срок от съобщението до страните. Преписи от определението да се изпратят на П.Х.Д. и на Общинска служба "Земеделие" Гулянци.
384 Административно дело No 35/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Х.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 27.5.2016г.
Отхвърля исковата молба на И.Х.И. – ЕГН **********, изтърпяващ наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора гр. Белене, срещу ГД „Изпълнение на наказанията” -София с искане за присъждане на обезщетение в размер на 5 000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума от 20.01.2016 г., за причинени неимуществени вреди – физическо страдание, унижение на човешкото достойнство, настъпили от незаконосъобразно действие на затворническата администрация -употреба срещу него на физическа сила и помощни средства на 11.09.2012 г, Осъжда И.Х.И., ЕГН **********, да заплати на Главна Дирекция “Изпълнение на наказанията“ гр.София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 разноски в размер на 580 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
385 Административно дело No 118/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС К.И.К. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на писмо изх.№ОУС-94К-273-2/20.01.2016 год. на заместник кмет на община Плевен, с което в полза на К.И.К. *** е отказано учредяване право на ползване върху имот-публична общинска собственост с №081006 в местност „Дългата пътека”, землище с.Горталово. ИЗПРАЩА делото като преписка по компетентност на Общински съвет-град Плевен за произнасяне по подаденото от К.И.К. *** заявление с вх.№ОУС 94К-273-2/21.12.2015 год. ОСЪЖДА ОБЩИНА ПЛЕВЕН да заплати на К.И.К. *** направените по делото разноски общо в размер на 410 (четиристотин и десет) лева. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
386 Административно дело No 270/2016, VII състав Закон за достъп до обществена информация Н.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Н. *** против Решение № 6/02.03.2016 г. на Кмета на Община Червен бряг, издадено по реда на ЗДОИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 270 по описа за 2016 г. на Административен съд - Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд - Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изтрати на Н.Н. ***.
387 Административно наказателно дело (К) No 331/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение № 115/26.02.2016г., постановено по НАХД № 224 по описа за 2016г. на Плевенския районен съд . Решението не подлежи на оспорване.
388 Административно наказателно дело (К) No 332/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 109 от 23.02.2016 г., постановено по нахд № 3183/2015 г. на Районен съд – Плевен и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-150000080 от 11.11.2015 г. на директор на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Плевен, с което на „ВИКИНГ Н.” ЕООД, с ЕИК 130765203, със седалище и адрес гр.София, община Столична, ул. „Николай Хайтов” № 12, ет.5, ап.18, представлявано от Т.Н.Т., на основание чл.414 ал.1 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лева за извършено административно нарушение по чл.262 от КТ. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
389 Административно наказателно дело (К) No 334/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1061 от 29.12.2015 г., постановено по нахд № 2585/2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
390 Административно наказателно дело (К) No 343/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Н.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 181/24.03.2016г., постановено по НАХД № 228 по описа за 2016г. на Плевенския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
391 Административно наказателно дело (К) No 353/2016, I състав ЗАНН: ИААА Л.С.И. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102 от 22.02.2016 г., постановено по нахд № 152/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
392 Административно наказателно дело (К) No 358/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 162/15.03.2016 г. , постановено по НАХД № 220/ 2016г. на Плевенския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2015-038298 от 20.10.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД “Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване.
393 Административно наказателно дело (К) No 366/2016, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” Ц.Л.Г. МИТНИЦА СВИЩОВ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №24/07.03.2016 г., постановено по НАХД №220/2015 г. на Районен съд-Кнежа. Решението не подлежи на обжалване.
394 Административно дело No 946/2015, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Г.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на л.св.Ж.Г.Г.,***, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София с посочено правно основание чл.71 ал.1 т.1-3 от ЗЗДискр. за периода от 17.02.2009г. до 31.05.2009г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №946/2015г. по описа на Административен съд Плевен в тази част. ОТХВЪРЛЯ исковата молба от л.св.Ж.Г.Г.,***, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София с посочено правно основание чл.71 ал.1 т.1-3 от ЗЗДискр., за периода 01.06.2009г. до 07.10.2011г., с която се претендира: т.1 установяване на дискриминационно третиране от страна на служителите на Затвора Белене основано на признака „лично положение” във връзка с неосигуряване на възможност да полага подходящ труд в сравнение с останалите лишени от свобода при същия или сходен режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, на които е предоставено правото да полагат труд; 2. осъждане на ответника да преустанови нарушението и да се въздържи в бъдеще от по-нататъшни нарушения; и т.3 осъждане на ответника да заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10000лева, претърпени следствие на допуснатото дискриминационно отношение, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането до окончателното им плащане. ОСЪЖДА л.св.Ж.Г.Г., с ЕГН:**********,***, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”-София разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 830лв. (осемстотин и тридесет лева). Решението, което е с характер на определение в прекратителната му част, може да се оспори с частна жалба, чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му, в останалата част решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
395 Административно дело No 73/2016, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС И.П.Х. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-02/06.01.2016г. на Областен управител – Плевен, с която на осн. чл. 80 ал.1 от Закона за държавната собственост е иззет от И.П.Х. *** недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ къща с административен адрес – гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” № 76Б, поради това, че се държи без правно основание – жалбоподателят не е в трудово правоотношение, няма настанителна заповед и договор за наем с министерство на правосъдието, няма данни да е упражнил правата си по § 65 от ЗИД на ЗДС в съответния срок. ОСЪЖДА Министерство на правосъдието да заплати на И.П.Х. *** направените деловодни разноски в размер на 210лв., представляващи 200лв. – адвокатско възнаграждение и 10 лв. – д.т. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
396 Административно дело No 162/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.В.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.В.П. ***, против писмо №ТСУ и С-94П-2577-1/29.01.2016 год. на заместник кмета на община Плевен, с което е отказано изработването на проект за изменение на ПУП-ПУР в уличното кръстовище на пресичане в ок 201 на улица към ок 202, към ок 217, към ок 199 и към ок 195 по плана на с.Беглеж, обл. Плевенска. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
397 Административно дело No 241/2016, II състав Закон за достъп до обществена информация Н.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 30.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Н. *** против: "Мълчалив отказ на ОбЧб по писмо изх. № 16-01495/25.02.2016 г. на РЗИ - Плевен". ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 241/2016 г. на Административен съд - Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщението до страните пред Върховен административен съд.
398 Административно дело No 361/2016, VI състав Закон за достъп до обществена информация Ц.Т.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 30.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Ц.Т.Б. ***,чрез адв.Г.А.С. от САК, по реда на чл.40 от ЗДОИ, против отказ на общинска служба "Земеделие" град Червен бряг да представи информация, която Б. е искал със заявление вх.№45-001/15.02.2016год., подадено до община Червен бряг. ПРЕКРАТЯВА произвадството по административно дело №361 по описа на Административен съд Плевен за 2016 год. Определението може да се оспори с частва жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 7 /седем/ дневен срок от съобщението, че е изготвено. Преписи от определението да се изпратят на страните.
399 Административно дело No 6/2016, III състав Закон за социално подпомагане Г.С.В. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 31.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.В. *** срещу Заповед № ДСПСП 11-347/03.11.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Долна Митрополия, с която на осн. чл. 25 ал.1 т.3 и чл. 27 ал.1 вр. чл. 4 ал.1 т.5 и чл.5 ал.1 от Закона за закрила на детето малолетният С. Г.  В. е настанен временно в център за настаняване от семеен тип „Люляк” – гр. Плевен за срок от една година, до произнасяне на съда с решение по чл. 28 от Закона за закрила на детето. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
400 Административно дело No 827/2013, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър П.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 1.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалбата на П.К.К., писмо №ТСУ и С 94П-972-1/03.07.2013 год. на ВрИД Кмет на община Плевен, с което по същество е отказано попълване на действащия кадастрален план в обхвата на поземлени имоти №№91 и 90, кв.83 по плана на с.Бръшляница. ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Плевен за процедиране на молба с вх.№ ТСУ и С-94П-972-1/06.12.2012 год. по реда на чл.54 от ЗКИР. РЕШЕНИЕТО може да се оспори пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.
401 Административно дело No 37/2016, III състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ П.Г.Г. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000 Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 2.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г. ***, чрез адв. Ю. С. *** срещу Заповед № ЛС-137/29.12.2015г. на Командира на военно формирование XXX – с. Граф Игнатиево, с която на жалбоподателя на осн. чл. 244 т.7 от Закона за отбраната и въоръжените сили е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” за тежко нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл. 242 т.4 и т.5, вр. чл. 245 т.6 и т.7 от ЗОВС вр. чл. 114 т.9 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБългария, затова че на 14.12.2015г. като водач на КЗ „МАЗ” 5334 с рег. № ВА *** за осигуряване на полетите на летище Долна Митрополия в качеството си на длъжностно лице – редник 3-ти клас е злоупотребил със служебното си положение като противозаконно е присвоил и направил опит да изнесе авиационно гориво (керосин), собственост на военно формирование YYY – Долна Митрополия от състава на военно формирование XXX – Граф Игнатиево. ОСЪЖДА П.Г. *** да заплати на Военно формирование XXX – с. Граф Игнатиево юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
402 Административно наказателно дело (К) No 293/2016, II състав ЗАНН: Общини А.В.Д. ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 2.6.2016г.
Отменя решение № 6/15.02.2016 г., постановено по н.а.х.д.№ 157 по описа на Районен съд на гр.Никопол за 2015 г. и вместо него постановява: Отменя Наказателно постановление № 1/06.07.2015 г. на Кмета на Община Гулянци, с което на А.В.Д., ЕГН ********** от гр.Гулянци, на основание чл.30 ал.1, във връзка с чл.30 ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Гулянци било наложено административно наказание - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева. Отхвърля искането за присъждане на разноски. Решението е окончателно.
403 Административно наказателно дело (К) No 346/2016, II състав ЗАНН: Здравна инспекция МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН ПЛЕВЕН ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 2.6.2016г.
Оставя в сила решение 136/09.03.2016 г., постановено по н.а.х.д.№ 2923/2015 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно.
404 Административно наказателно дело (К) No 292/2016, II състав ЗАНН: Общини А.В.Д. ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 3.6.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 5/11.02.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 180 по описа на Районен съд на гр. Никопол за 2015 г. и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2/11.08.2015 г. на Кмета на Община Гулянци, с което на А.В.Д., ЕГН ********** от гр. Гулянци, на основание чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 30, ал. 2 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Гулянци било наложено административно наказание - глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева. Решението е окончателно.
405 Частно административно дело No 456/2016, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Л С КОМЕРС ООД ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 3.6.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановление № С160015-023-0000069/11.02.2016г., издадено от публичен изпълнител А. А. по отношение на "Л-С-Комерс" ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК: гр.Плевен, жк."Дружба" бл.326, вх.В,ап.15, с ЕИК по ЗТР:824126289, представлявано от И. С. С., като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство с издаване на ревизионен акт, но не по-късно от 30.04.2017г.Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на публичен изпълнител.
В законна сила от 3.6.2016г.
406 Административно дело No 164/2016, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ СВЕТА ПАРАСКЕВА ЕООД ПЛЕВЕН ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 6.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ДКЦ „Света Параскева” ЕООД – Плевен, представлявано от прокуриста К.Д.П., чрез адв. Ц. *** срещу Заповед № РД-08-1609/17.12.2015г. на Директора на РЗОК – Плевен, с която на осн. чл. 96 ал.2 т.1 от НРД за медицинските дейности за 2015г. и вр. чл. 20 ал.1 т.4 от Закона за здравното осигуряване Договор № 150420/18.02.2015г. за извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ между ДКЦ „Света Параскева” ЕООД – Плевен и РЗОК – Плевен е прекратен частично по пакет „Образна диагностика” за специалност „Образна диагностика”. ОСЪЖДА ДКЦ „Света Параскева” ЕООД – Плевен, представлявано от прокуриста К.Д.П. *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
407 Административно дело No 192/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.С.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 6.6.2016г.
Отменя заповед № УРИ316з-3652/21.12.2015 г. на директора на ОД на МВР-Плевен. Осъжда ОД на МВР Плевен да заплати на И.С.С., съдебен адрес *** разноски в размер на 10 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.
408 Административно дело No 163/2016, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Ц.В.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 7.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.В.В.-старши полицай в РУ –гр.Долна Митрополия, с адрес гр.Плевен, жк ***, против Заповед №УРИ 316з-9/04.01.2016 год. на Директора на ОД на МВР Плевен, с което на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание за срок от шест месеца”. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението.
409 Административно дело No 232/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.И.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.6.2016г.
Отменя заповед № УРИ316з-3647/21.12.2015 г. на директора на ОД на МВР-Плевен. Осъжда ОД на МВР Плевен да заплати на Д.И.А., съдебен адрес ***,  разноски в размер на 510 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.
410 Административно дело No 295/2016, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕТ А.И.Ч.Б. ДИРЕКТОРА НА СДП ТП ДГС НИКОПОЛ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 7.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „А.И.”*** срещу Заповед № РД-06-23/10.03.2016г. на Директора на Северозападно държавно предприятие – Териториално поделение Държавно горско стопанство – Никопол, в частта, с която СД „Братя Павлови – 91 и сие” – с. Асеново са обявени за класирани кандидати за възлагане на лесокултурна дейност в района на ТП ДГС – Никопол за обекти № 10 и № 11 на основание чл. 23 ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
411 Административно дело No 119/2016, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи С.К.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 8.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.П. ***, против Заповед №УРИ 316з-3686/28.12.2015 год. на Директора на ОД на МВР Плевен, с което на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание за срок от шест месеца”. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението.
412 Административно наказателно дело (К) No 269/2016, I състав ЗАНН: НЗОК Ю.Г.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 8.6.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 116/26.02.2016 г., постановено по НАХД № 2974 по описа за 2015 г. на Районен съд Плевен и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП 27-190/18.11.2015 г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция “Медицински одит”. Решението не подлежи на оспорване.
413 Административно дело No 414/2016, VI състав Закон за защита от дискриминация Х.А.Х.,
Х.Т.А.
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 8.6.2016г.
Прекратява прозводството по делото по административен дело №414 по описа на Административен съд град Плевен за 2016 год. ИЗПРАЩА административно дело №414/2016 год. на смесен петчленен състав от членове на ВАС и ВКС за определяне на компетентния съд, който да разгледа предявения от Х.А.Х. иск против ГДИН. Определението не подлежи на оспорване, препис от същото да се изпрати на страните.
414 Административно дело No 442/2016, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Д.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 8.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.Х. ***, Решение №11/05.05.2016 год. на Кмета на община Плевен в частта по пункт II, в който е оставено без разглеждане заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх.№РД-44-230-1/22.04.2016 год. ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Плевен за произнасяне по същество по подаденото от И.Д.Х. заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх.№РД-44-230-1/22.04.2016 год., обективирана в следните документи: писмо №ТСУ и С 94С-3687-1/29.08.2015 год.; конструктивно становище от 29.10.2015 год. в УПИ VI-7648а, кв.324 ИКК 56722.662.449, ведно с всички части; Разрешение за строеж №358/05.11.2015 год. на главния архитект на община Плевен; Констативен акт №1/27.01.2015 год.; писмо №ТСУ и С 94И-3634-1/09.02.2016 год., ведно с приложените към него 3 бр. заповеди от 30.11.2015 год. и 04.12.2015 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори чрез АС Плевен пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението. Преписи от същото да се изпратят на страните.
415 Частно административно дело No 466/2016, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД ДОБРИЧ ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 8.6.2016г.
Отхвърля жалба на „ Водоснабдяване и канализация” ООД, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „Трети март” № 59, ЕИК 834026369 чрез адв. Х. К. и адв. А. Б. от Софийска адвокатска колегия, съдебен адрес : гр. София, пл. „Света Неделя” № 4, ет. 4 срещу разпореждане за предварително изпълнение на акт № 3/25.05.2016 година за установяване на публично държавно вземане на директора на Басейнова дирекция Дунавски район –Плевен. Определението да се съобщи на Водоснабдяване и канализация” ООД, седалище и адрес на управление: гр. Добрич, бул. „Трети март” № 59, ЕИК 834026369 чрез адв. Х. К. и адв. А. Б. от Софийска адвокатска колегия, съдебен адрес : гр. София, пл. „Света Неделя” № 4, ет. 4 и директор на БДДР –Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
416 Административно дело No 213/2016, IV състав Закон за движението по пътищата М.А.П. НАЧАЛНИКА НА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 9.6.2016г.
ОТМЕНЯ заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 6510/01.11.2011 год. на Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Плевен в частта й, с която на М.А.П. *** е наложен ПАМ с правно основание - чл. 171, т. 2, б. "в" от ЗДвП - спиране от движение на моторно превозно средство. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Плевен да плати в полза на М.А.П. с ЕГН ********** *** сумата от 310 /триста и десет/ лева, като разноски по административно дело № 213 по описа на Административен съд - Плевен за 2016 година. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.П. *** срещу заповед за прилагане на ПАМ № 6510/01.11.2011 год. на Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Плевен в частта й, с която на М.А.П. *** е наложен ПАМ с правно основание чл. 171, т. 1, б. "е" от ЗДвП и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
417 Административно дело No 247/2016, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ц.Б.И. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 9.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.Б.И. ***, против Заповед №03-150-РД/117/26.02.2016 год. на Директора на ОД на ДФЗ „Земеделие” гр.Плевен, с която са преустановени плащанията по проект №06/141/08110, одобрен със Заповед 03-060-РД/128/20.09.2012 год. ОСЪЖДА на Ц.Б.И. *** заплати на ОД на ДФЗ Плевен разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
418 Административно дело No 251/2016, III състав Закон за движението по пътищата Г.Д.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 9.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.И. *** срещу Заповед № 14-0938-001327 на Началник Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Плевен, с която на жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл. 171 т.1 б. „б” – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водача до решаване въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 251/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя на посочения в жалбата адрес, както и на ответника - Началник Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Плевен.
419 Административно дело No 342/2016, III състав Закон за движението по пътищата Й.Г.М. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 9.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Г.М. *** срещу Заповед № 15-0938-001573 на Началник група в Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Плевен, с която на Й.Г.М. от с. Горно Митрополия е приложена принудителна административна мярка по чл. 171 т.1 б. „е” – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водача до предоставяне на сключена валидна застраховка. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 342/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати лично на жалбоподателя на посочения в жалбата адрес, както и на ответника - Началник група в Сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Плевен.
420 Административно дело No 427/2016, IV състав Други И.Х.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 9.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 427/2016 год. по описа на Административен съд - Плевен. ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на И.Х.И., изтърпяващ наказание по НК в затвора гр. Белене. Претендира се бездействие на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" /ГДИН/ и Началника на затвора Белене да изпълни решение № 72/12.02.2014 г., постановено по адм. дело № 1115 по описа на Административен съд Плевен за 2013 г. Определението не подлежи на оспорване.
421 Административно дело No 139/2016, II състав Закон за защита от дискриминация Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 10.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 139/2016 г. по описа на административен съд - Плевен. ИЗПРАЩА делото като преписка по подведомственост на Комисията за защита от дискриминация за произнасяне по искането на Х.А.Х. от Затвора Плевен против Главна Дирекция "Изпълнение на наказанията " /ГДИН/ София с правно основание чл. 71, ал. 1 т.1 от Закона за защита от дискриминация /ЗЗДискр./ с искане за установяване на дискриминационно отношение, изразяващо се в несъобразяване с желанието на ищеца за съвместно настаняване и настаняването му с лица, които са пушачи. Определението подлежи на обжалване от страните и от Комисията за защита от дискриминация с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
422 Административно дело No 368/2016, IV състав Други И.Х.И. ДИРЕКТОРА НА ГД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯ СОФИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 10.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Х.И., изтърпяващ наказание в затвора Белене за налагане на административно наказание на Главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" за неизпълнение на решение № 72/12.02.2014 г., постановено по адм. дело № 1115 по описа на Административен съд Плевен за 2013 г. в частта му относно осъждането на ГДИН да изпълни действията по чл. 82, ал.2, т.3 от ЗИНЗС, конкретизирани в §§ 1.1, 1.3, 1.4 от таблица № 2/ 23.03.2006 г. на Министъра на правосъдието. Разпореждането не подлежи на оспорване.
423 Административно дело No 467/2016, V състав Закон за защита от дискриминация Х.Т.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 10.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по адм.дело №467/2016 г. по описа на Административен съд-Плевен. ПОВДИГА СПОР за подсъдност между Административен съд-Плевен и Софийски районен съд относно съда, компетентен да разгледа подадената искова молба от л.св. Х.Т.А.,***, І-ва група срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София с правно основание чл.71 ал.1 т.1 от Закона за защита от дискриминация. Изпраща делото на смесен състав от ВКС и ВАС за определяне на компетентния да разгледа спора административен съд. Определението не подлежи на оспорване. Определението да се съобщи на страните.
424 Административно дело No 285/2016, VI състав Други Л.Д.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 13.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Д.Б. ***, против уведомително писмо за отхвърляне на плащане от ДФЗ-РА с изх.№01-153-6500/244/15.04.2014 год., издадено от ВРИД Директор на ОД на ДФЗ Плевен, с което е отказано плащане на финансова помощ, представляваща второ плащане по договор №15/112/04312/15.02.2010 год., прекратен е договор №15/112/04312/15.02.2010 год. и се постановява връщане на полученото първо плащане по договора в размер на 24 446 лева, ведно със законната лихва. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

Решение (второ) от 17.6.2016г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение №287/13.06.2016 год., като на ред 9 от решението вместо числото "247" да се чете числото "285" , съставляващ номера на административното дело. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянато му. Препис от решението да се изпратят на страните.

Определение от 6.7.2016г.
ДОПЪЛВА постановеното Решение №278/13.06.2016 год. по адм.дело № 285/2016 год., както следва: ОСЪЖДА Л. Д. Б. от с.Брест, общ.Гулянци, ул.*** да заплати на Държавен фонд "Земеделие" - РА-София разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300/Триста/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните. Препис от определението да се изпратят на страните.

425 Административно наказателно дело (К) No 290/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Х.Х. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161 / 16.03.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 467/2016г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
426 Административно наказателно дело (К) No 291/2016, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН УНИСТРОЙ ПРОЕКТ ООД ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №130 от 08.03.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 77/2016г. по описа на съда. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Плевен, при съобразяване със задължителните указания по приложението и тълкуването на закона, изложени в мотивите на настоящото решение. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
427 Административно наказателно дело (К) No 333/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №143 / 11.03.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 225/2016г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
428 Административно наказателно дело (К) No 344/2016, I състав ЗАНН: МОСВ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД СИЛИСТРА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №177 / 23.03.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 216/2016г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
429 Административно наказателно дело (К) No 345/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 13.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №169/17.03.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 221/2016г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
430 Административно дело No 436/2016, III състав Закон за защита от дискриминация Ц.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 13.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба-жалба на Ц.Д.К. ***/27.05.2016г. срещу ГДИН, а именно Затвора – Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 436/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя.
431 Частно админист. наказателно дело (К) No 472/2016, I състав Частни КАНД М.А.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 13.6.2016г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 12320/20.05.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 982/2016 г. на Районният съд - Плевен. ВРЪЩА делото на Районен съд - Плевен за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно указанията в настоящето определение. Определението не подлежи на обжалване.
432 Административно дело No 825/2015, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС Ж.Х.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Х.И. ***, против Заповед №РД-11-199/10.09.2015 год. на кмета на община Плевен. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните.
433 Административно наказателно дело (К) No 183/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ЛЕВСКИ В.Б.А. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 14.6.2016г.
Оставя в сила решение № 106/21.12.2015 г., постановено по н.а.х.д.№ 373 по описа на Районен съд на гр.Левски за 2015 г. Решението е окончателно.
434 Административно наказателно дело (К) No 347/2016, II състав ЗАНН: Общини РАЯ ГЕ 2011 ЕООД ОБЩИНА ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 14.6.2016г.
Отменя решение № 152/14.03.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 2779/2015 г. на Районен съд гр. Плевен, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление №-ЗГ-1/15.10.2015 г., издадено от зам. кмета на Община-Плевен. Решението е окончателно.
435 Административно наказателно дело (К) No 367/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.М.Ц. РУП ЧЕРВЕН БРЯГ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 14.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25 от 18.03.2016 г., постановено по НАХД № 441 по описа за 2015 г. на Районен съд-Червен бряг. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
436 Административно дело No 369/2016, VI състав КСО Л.Д.У. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Л.Д.У. ***, Решение №2153-14-26/26.02.2016 год. на Директора на ТП на НОИ Плевен, и потвърдените с него Разпореждания с №№О-14-999-24-00051642/21.10.2015 год. и О-14-999-24-00051643/21.10.2015 год. на ръководител на изплащането на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ-Плевен. ВРЪЩА преписката на ръководител на изплащането на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ-Плевен за постановяване на ново разпореждане/нови разпореждания, съобразно мотивите на настоящето решение, в двумесечен срок от влизането му в сила. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
437 Административно наказателно дело (К) No 377/2016, II състав ЗАНН: ИААА Х.Т.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 14.6.2016г.
Оставя в сила решение № 197/28.03.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 308/2016 г. на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно.
438 Административно дело No 388/2016, VI състав Закон за движението по пътищата Ц.С.Ц. НАЧАЛНИК РУ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 14.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.С.Ц. ***, против Заповед №16-0374-000062/27.03.2016 год на Началник РУ-Червен бряг, с която спрямо жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б.Б от ЗДП-временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните.
439 Административно наказателно дело (К) No 390/2016, II състав ЗАНН: МВР С.И.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 14.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 202 от 01.04.2016 г., постановено по НАХД № 264 по описа за 2016г. на Районен съд-Плевен в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 15-0838-003202 от 13.08.2015г. на Началника на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Плевен в частта, с която на С.И.К. на основание чл. 185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 30 /тридесет/ лева за нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП, като е намален размера на глобата на 20 /двадесет/ лева, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0838-003202 от 13.08.2015г. на Началника на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Плевен в частта, с която на С.И.К. на основание чл. 185 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 30 /тридесет/ лева за нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
440 Административно наказателно дело (К) No 396/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ТЪРГОВСКА АСОЦИАЦИЯ ЕООД СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 14.6.2016г.
Оставя в сила решение № 8/29.02.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 239 по описа на Районен съд на гр.Никопол за 2015 г. Решението е окончателно.
441 Административно наказателно дело (К) No 403/2016, II състав ЗАНН: НЗОК И.П.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 14.6.2016г.
Отменя решение № 188 от 25.03.2016 г. на Районен съд – гр. Плевен, постановено по нахд № 2924/2015 г. по описа на съда, и вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № НП 27 - 191/20.10.2015 г. на Изпълнителен Директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ – София. Решението е окончателно.
442 Административно дело No 411/2016, V състав Закон за местните данъци и такси ЕММА ВЕ ЕООД ПЛЕВЕН ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 14.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „ЕММА –Ве” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” № 61, вх. А, ет. 6, ап. 16, ЕИК 203754534 , представлявано от В.В.Б., чрез адв. И.Ц.И. *** с адрес за призоваване: гр. Трявна, ул. „П.Р. Славейков № 81 срещу решение № 4 от 26.04.2016 година на директора на дирекция „Приходи от МДТ” при Община Плевен,. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 411 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. ПРЕПИС от определението да се изпрати на "ЕММА-Ве" ЕООД,седалище и адрес на управление:гр.Плевен,ул."Иван Вазов" №61,вх.А,ет.6,ап.16, ЕИК 203754534, представлявано от В.В.Б., чрез адв.И.Ц.И. *** с адрес за призоваване: гр.Трявна,ул."П.Р.Славейков"№81 и на директора на дилекция "Приходи от МДТ" при Община Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспорва с чества жалба пред Върховен административен съд в 7- дневен срок от съобщението.
443 Административно дело No 87/2016, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Б.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 15.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Б.Д. *** срещу Заповед №УРИ 316з-3671/28.12.2015г. на Директора на ОД на МВР-Плевен. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.
444 Административно дело No 261/2016, VI състав Други ППТК ИЗГРЕВ М ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 15.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ППТК „Изгрев-М” със седалище и адрес на управление гр. Червен бряг, жк „Индустриален”, с ЕИК 824089983, представлявана от Н.Й.Н., против Решение №03-РД/641/15.02.2016 год. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” град София, с което е отказал достъп до информация, поискана по т.3.1 и т.3.2 от заявление с вх.№06-2-001-6400/55/08.02.2016 год. ОТМЕНЯ Решение №03-РД/641/15.02.2016 год. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” град София, , с което е отказал достъп до информация, поискана по т.3.3 от заявление с вх.№06-2-001-6400/55/08.02.2016 год. и вместо него ПОСТАНОВИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ т.3.3 от заявление с вх.№06-2-001-6400/55/08.02.2016 год., подадено от ППТК „Изгрев-М” със седалище и адрес на управление гр. Червен бряг, жк „Индустриален”, с ЕИК 824089983, представлявана от Н.Й.Н. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
445 Административно наказателно дело (К) No 389/2016, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ПЛЕВЕН ЕТ Р.8.Г.Г.П. Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 15.6.2016г.
Отменя решение № 14/01.03.2016 г., постановено по н.а.х.д.№ 207 по описа на Районен съд на гр.Кнежа за 2015 г. и вместо него постановява: Потвърждава Наказателно постановление № 64/28.09.2015 г. на Директора на ОДБХ - гр.Плевен, с което на ЕТ "Радост 82-Г.Г."*** е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл.48, ал.2 от ЗХ, вр.чл.58, т.2 от Наредба № 5/2006 г. за хигиената на храните. Решението е окончателно.
446 Административно наказателно дело (К) No 400/2016, II състав ЗАНН: НАП С.И.Б. ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 15.6.2016г.
Отменя решение № 253/20.04.2016 г., постановено по анд № 714/2016 г. на Районен съд гр. Плевен, като вместо него постановява: Отменя наказателно постановление № 180285-F197972/28.01.2016 г. на директора на офис Плевен към ТД на НАП Велико Търново. Решението е окончателно.
447 Административно дело No 425/2016, IV състав Закон за защита от дискриминация Х.Т.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 16.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба от Х.Т.А. с ЕГН **********, изтърпяващ наказание в затвора - Плевен, против Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр. София, бул. "Н. Столетов" № 2, с посочено правно основание чл. 71, ал.1, т.1 от ЗЗДискр., чл. 108, ал.1 предл. 1 от ГПК, чл. 12, ал. 2 от ЗИНЗС, чл. 20, ал.2 от ППЗИНЗС, чл. 6, ал. 1-2 от Конституцията на Република България, чл. 8 от ЕКПЧОС. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 425 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2016 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
448 Частно админист. наказателно дело (К) No 470/2016, I състав Частни КАНД СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ СОФИЯ ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 16.6.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 09.05.2016г., постановено по НАХД № 899 по описа на Районен съд град Плевен за 2016 година. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от определението да се изпратят на страните.
449 Частно административно дело No 490/2016, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ПЕТРОЛ ТРЕЙД ГБ ЕООД Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 16.6.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121,ал.1 от ДОПК изх.№6872/10.12.2015 год., с което е ноложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки в подробно изброени банки на "Петрол трейд - ГБ" ЕООД със седалище и адрес на управление с.Радомирци,обл.Плевенска,общ.Червен бряг,ул."Дебелобърдска" №8, с ЕИК по БУЛСТАТ 200801150, представлявано от С. К. П. и удължени със съдебно определение по адм.дело № 379/2016 год. на АС-Плевен до 20.06.2016 год. ОПРЕДЕЛЯ срок за продължаване на мерките - до 29 юли 2016 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на основание чл.138, ал.1 от АПК на публичен изпълнител при ТД на НАП, гр.Велико Търново, офис Плевен.
В законна сила от 16.6.2016г.
450 Административно дело No 384/2016, VI състав Закон за опазване на околната среда ПЪТИНЖЕНЕРИНГ М АД МОНТАНА ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 17.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Пътинженеринг-М” АД със седалище и адрес на управление гр.Монтана, ул „Граф Игнатиев” №24, с ЕИК 111001688, представлявано от Т.П.П.-изпълнителен директор и Б.М.Б.-прокурист, против Решение №ПВ3-00009/30.03.2016 год. на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” за отказ за продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води №1150263/27.05.2010 год. Решението подлежи на оспорване пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение, че е изготвено.
451 Административно дело No 497/2016, VI състав Други АГРО МАРКС ЕООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 17.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 497 по описа на Административен съд град Плевен за 2016 год. ИЗПРАЩА административно дело № 497/2016 год. на смесен петчленен състав от членове на ВАС и ВКС за определяне на компетентния съд, който да разгледа жалбата на "Агро Маркс" ЕООД гр.Плевен,ул."Асен Халачев" №22, с ЕИК 200960175, представлявано от Х.И.Т., против Писмо изх.№ РД-26-3394-2/07.04.2016 год. на кмета на община Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване, препис от същото да се изпрати на страните.
452 Административно дело No 143/2016, VII състав КСО Х.К.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-14-12/26.01.2016г. на Директора на ТП на НОИ-Плевен и потвърденото с него Разпореждане №2/30.09.2015г. на Ръководител ПО. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководителя на „ПО” при ТП на НОИ-Плевен за издаване на ново разпореждане по заявлението на Х.К.А., при съобразяване с мотивите на настоящето решение, в 14-дневен срок от влизането му в сила. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
453 Административно дело No 298/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на областен управител на област Плевен против Решение №109 по протокол №6 от 29.02.2016 год. на Общински съвет – Червен бряг, потвърдено с решение №156 от протокол №8 от 28.03.2016 г. на Общински съвет – Червен бряг. ОСЪЖДА Областна администрация Плевен да заплати на Община Червен бряг, ЕИК 000414154 сумата 1800 /хиляда и осемстотин/ лева разноски по делото. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните.
454 Административно дело No 510/2016, VII състав Закон за защита от дискриминация Х.Т.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 20.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №510/2016г по описа на Административен съд-Плевен. ИЗПРАЩА делото като преписка по подведомственост на Комисията за защита от дискриминация за произнасяне по искането на л.св.Х.Т.А., понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора Плевен, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София с правно основание чл.71 ал.1 т.1 от ЗЗДискр. и искане за установяване на дискриминационно отношение, изразяващо се в непровеждане на културно-информационни мероприятия с него по време на престоя му в Затвора Плевен за периода от 01.02.2010г. до 01.11.2012г. Определението може да се обжалва от страните и от Комисията за защита от дискриминация с частна жалба пред Върховен административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните и на Комисията за защита от дискриминация, ведно с копие от исковата молба.
455 Административно дело No 341/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУЛЯНЦИ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 21.6.2016г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл.2 ал.1 от Наредбата за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Гулянци, приета с Решение №193/25.07.2008г. на Общински съвет Гулянци, в частта „и разрешение за разкопаване”. ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл.2 ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Гулянци, приета с Решение №193/25.07.2008г. на Общински съвет Гулянци. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени.
456 Административно дело No 352/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОЛНИ ДЪБНИК Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 21.6.2016г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл.37 т.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Долни Дъбник, приета с Решение №289/21.02.2003г. на Общински съвет Долни Дъбник. РЕШЕНИЕТО може да се оспорва пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от същото да се изпрати на страните. Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест или ако те са отхвърлени.
457 Административно дело No 394/2016, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Н.П.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 21.6.2016г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.Г. *** против заповед № РД-11-104/14.04.2016 г. на кмета на Община-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/2016 г. по описа на Административен съд-Плевен. ОСЪЖДА Община-Плевен да заплати на Н.П.Г.-410 лв. разноски по делото, от които 400 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение и 10 лв. заплатена държавна такса. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-мо дневен срок, който за жалбоподателката тече от днес, а за ответника от датата на получаване на съдебното определение.
458 Административно дело No 496/2016, IV състав Други АГРО МАРКС ЕООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 21.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 496 по описа на Административен съд град Плевен за 2016 год. ИЗПРАЩА административно дело № 496/2016 год. на смесен петчленен състав от членове на ВАС и ВКС за определяне на компетентния съд, който да разгледа жалбата на "Агро Маркс" ЕООД гр. Плевен, ул. "Асен Халачев" № 22, с ЕИК 200960175, представлявано от Х.И.Т., против Писмо изх. № РД-26-3394-9/07.04.2016 год. на кмета на община Плевен. Определението не подлежи на оспорване.
459 Административно дело No 485/2016, VII състав Други НЕНОВИ ООД СЛАВЯНОВО ДИРЕКТОРА НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЛАВЯНОВО Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 22.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ненови” ООД със седалище и адрес на управление гр.Славяново, представлявано от К.Н., против Заповед №РД-18-137/18.04.2016г. на Директора на Начално училище „Св.св.К. ***. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Ненови” ООД гр.Славяново за спиране на процедурата по отдаване под наем на земеделската земя. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №485/2016г. по описа на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от определението да се изпратят на „Ненови” ООД гр.Славяново и на Директора на Начално училище „Св.св.К. ***.
460 Частно админист. наказателно дело (К) No 499/2016, I състав Частни КАНД Д.Б.Й. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 22.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 11136/12.05.2016 г., постановено по НАХД № 1097/2016г. на Районния съд- Плевен, с което производството по делото е прекратено. Определението не подлежи на обжалване.
461 Административно дело No 339/2016, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.В.П. СТАРШИ ИНСПЕКТОР ДЕТЕЛИН ДЖАНТОВ ПРИ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР БЕЛЕНЕ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 23.6.2016г.
ОТМЕНЯ решение № УРИ № 241р-2971/31.03.2016 г. на старши инспектор Д. Д., съгл. Заповед № 792/21.03.2016 г. при Районно управление на МВР - Белене към Областна дирекция на министерство на вътрешните работи - Плевен, относно отказа за издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за спортни цели на К.В.П. ***. ВРЪЩА административната преписка на Началника на Районно управление МВР - Белене при ОД на МВР, гр. Плевен за ново произнасяне съгласно мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Районно управление МВР - Белене при ОД на МВР, гр. Плевен да плати в полза на К.В.П. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева като разноски по административно дело № 339 по описа на Административен съд, гр. Плевен за 2016 година. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
462 Административно дело No 440/2016, II състав Закон за опазване на околната среда ЕТ С.И.Л. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 23.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ”С.И.”*** против Заповед № РД-12-257 от 19.05.2016 г. на Кмета на Община Плевен /според титулната част/ и Заповед № РД-12-230/22.04.2016 г. на Зам.Кмет на Община Плевен / според петитума на жалбата/. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №440/2016г. на Административен съд-Плевен Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението.
463 Административно дело No 468/2016, II състав Други АГРО МАРКС ЕООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 23.6.2016г.
ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд-Плевен и Районен съд-Плевен относно съда, компетентен да разгледа подадената до Районен съд-Плевен жалба от „Агро Маркс” ЕООД-Плевен против Писмо изх. № РД26-3394-1/07.04.2016 г. на Зам. кмет на Община Плевен, с което последният ПРЕКРАТЯВА на осн. чл. 37м,ал. 4,т. 2 и 3 във вр. с чл. 37и,ал 1 от ЗСПЗЗ и §15,ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр. 61 от 11.08.2015г./ договор № 18 от 22.03.2013 г. между Община Плевен и жалбоподателя. ИЗПРАЩА делото на смесен състав по чл. 135,ал. 4 от АПК за определяне на компетентния да разгледа спора съд. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №468 по описа за 2016 год. на Административен съд-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
464 Административно дело No 549/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 24.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛАЖДАНЕ исковата молба на И.Й.Г., изтърпяващ наказание по НК в затвора Ловеч, срещу ГД „Изпълнение на наказанията”, гр. София с цена на иска общо 5600 /пет хиляди и шестстотин/ лева, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.07.2015г, до окончателното изплащане на същата като обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от ищеца от действията и бездействията на служителите на ГДИН: М. К. – Началника на затвора Ловеч, Г. Й. – ИСД в затвора Ловеч и Ц. Т. – директор на Здравна служба при затвора Ловеч, описани в молбата му от 29.07.2015г, изразяващи се в стрес /психически и физически/, уронване на човешкото му достойнство и проявена жестокост за периода от 2006г до 03.04.2009г., както и относно твърденията за отказ на Началника на затвора Ловеч да допусне представители на медиите на среща с ищеца и относно неправомерно наложени наказания – изолиране в наказателна килия на ищеца за 14 денонощия. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 549/2015г. в същата част. ОТХВЪРЛЯ исковата молба на И.Й.Г., изтърпяващ наказание по НК в затвора Ловеч, срещу ГД „Изпълнение на наказанията”, гр. София с цена на иска общо 5600 /пет хиляди и шестстотин/ лева, в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.07.2015г, до окончателното изплащане на същата като обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от ищеца от действията и бездействията на служителите на ГДИН: М. К. –Началника на затвора Ловеч, Г. Й. – ИСД в затвора Ловеч и Ц. Т. – директор на Здравна служба при затвора Ловеч, описани в молбата му от 29.07.2015г, изразяващи се в стрес /психически и физически/, уронване на човешкото му достойнство и проявена жестокост за периода от 03.04.2009г до 22.07.2015г. в останалата й част. ОСЪЖДА И.Й.Г. С ЕГН **********, изтърпяващ наказание по НК в затвора Ловеч да плати в полза на Административен съд Плевен сумата от 10 /десет/ лева за завеждане на административно дело № 549/2015г. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
465 Административно дело No 430/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.В.П.,
Д.А.П.,
С.А.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 24.6.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.В.П., Д.А.П. и С.А.П., чрез адв.С.М. от САК против отказ на Кмета на Община Червен бряг да издаде заповед за премахване на незаконен строеж, обективиран в Писмо рег.№44-В-62/4/ от 26.04.2014г. на Кмета на Община Червен бряг.Прекратява производство по адм.дело №430/2016г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението до страните.
466 Административно дело No 385/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.И.И. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.6.2016г.
ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите-Плевен да заплати на Х.И. ***, с ЕГН:**********, на основание чл.1 ал.1 във връзка с чл.4 от ЗОДОВ сума в размер на 400лв. (четиристотин лева), представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на незаконосъобразно издадено наказателно постановление за налагане на глоба по Закона за управление на отпадъците, ведно със законната лихва, считано от 13.11.2015г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите-Плевен да заплати в полза на Х.И. ***, с ЕГН:**********, направените по делото разноски в размер на 310лева (триста и десет лева), представляващи 300лева заплатено адвокатско възнаграждение и 10лева платена държавна такса. Решението може да се оспори с касационна жалба, чрез Административен съд-Плевен, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
467 Административно дело No 276/2016, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Х.Я. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.Х.Я. *** , чрез адв. С.И. *** иск против ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР - ПЛЕВЕН за присъждане на обезщетение за причинени имуществени вреди в общ размер на 600,00 лв.за заплатено адвокатско възнаграждение в съдебно административнонаказателно производство, в резултат на което е отменено наказателно постановление № 14-0938-001123/07.05.2014 г. Осъжда Т.Х.Я. с ЕГН ********** *** да заплати на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР - ПЛЕВЕН 300,00/ триста/ лв. разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
468 Административно дело No 288/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 28.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-10-205/ 24.02.2016г. на Кмета на Община Плевен, с която на основание чл.192 ал.2 от ЗУТ е учредено право на преминаване, при необходимост, на „Нико-М” ЕООД собственик на имот №054080 в землището на с.Николаево, на подвижна връзка за водовземане от р.Чернелка, през имот №054070 в землището на с.Николаево, собственост на В.Б.Б.. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба чрез Административен съд-Плевен пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
469 Административно дело No 519/2016, V състав Други АГРО МАРКС ЕООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 28.6.2016г.
ПОВДИГА СПОР за подсъдност между Административен съд-Плевен и Районен съд-Плевен относно съда, компетентен да разгледа подадената до Районен съд-Плевен жалба от „Агро Маркс” ЕООД-Плевен против писмо изх. № РД26-3394-7/07.04.2016 г. на зам. кмет на Община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №519 по описа за 2016 год. на Административен съд-Плевен. ИЗПРАЩА делото на смесен състав по чл. 135,ал. 4 от АПК за определяне на компетентния да разгледа спора съд. Определението не подлежи на обжалване.
470 Административно дело No 1038/2015, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.П.С.,
А.А.Д.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 29.6.2016г.
Отменя заповед № РД-12-701/14.08.2014 г. на зам. кмета на Община Плевен. Връща административната преписка на кмета на Община Плевен за произнасяне по заявление вх. № ТСУиС-94И-1958-4/11.07.2014 г. на И.Г. *** да заплати на В.П.С.,*** и А.А.Д.,*** разноски в размер на 260 лева. Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
471 Административно дело No 250/2016, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС ЕТ ЕЛМА 94С Л. А. ПЛЕВЕН КМЕТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 30.6.2016г.
ИЗМЕНЯ протоколно определение на съда от проведено открито съдебно заседание на 12.05.2016 г., с което е отхвърлено искането за спиране на настоящото производство и постановява:
СПИРА настоящото производство, до произнасяне с влязъл в сила съдебен акт по гр. дело № 1211/2016 г. по описа на Районен съд гр. Плевен, като РАЗПОРЕЖДА ежемесечно ДА СЕ ИЗВЪРШВА СПРАВКА в Районен съд гр. Плевен за движението на делото.
Определението не подлежи на обжалване.
472 Административно дело No 378/2016, VII състав Закон за интеграция на хората с увреждания С.Л.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 30.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №СП03-2Ю-68/11.02.2016г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”-Плевен, в частта й относно началната дата – 01.01.2016г., от която е отпусната месечна добавка за социална интеграция по реда на чл.25 и чл.29 от ППЗИХУ на С.Л.Д. ***. ВРЪЩА делото като преписка на Дирекция „Социално подпомагане”-Плевен за ново произнасяне по заявлението-декларация на С.Д. за отпускане на месечна добавка за социална интеграция, съобразно мотивите на настоящето решение. Решението може да се оспори пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
473 Административно наказателно дело (К) No 422/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 30.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 229/14.04.2016г., постановено по НАХД № 583/ 2016г. на Плевенския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
474 Административно дело No 426/2016, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.В.Н. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 30.6.2016г.
ОТМЕНЯ, по жалба от Д.В.Н. ***6з-1321/16.05.2016 год. на Директор на ОД на МВР Плевен относно промяна местоизпълнението на служебните задължения на жалбоподателката поради възникнала служебна необходимост. РЕШЕНИЕТО може да се оспори в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщението, че е изготвено, чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд.
475 Административно наказателно дело (К) No 357/2016, I състав Други по ЗАНН Я.И.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 1.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 174/23.03.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 244/2015г. по описа на съда и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 94з/30.09.2015г. на Началника на Първо РУ- Плевен към ОД на МВР – Плевен, с което на Я.И. М. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв. на осн. чл. 37 от ЗНССПЕЕН 112 за нарушение на чл.3 ал.1 и чл. 28 от ЗНССПЕЕН 112. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
476 Административно дело No 363/2016, V състав Закон за движението по пътищата М.А.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 1.7.2016г.
Отхвърля жалбата М.А.П. *** срещу мълчалив отказ на началник на сектор ПП към ОД на МВР -Плевен, за предаване на СУМПС по заявление от 14.03.2016 г.. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
477 Административно наказателно дело (К) No 376/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 1.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/21.01.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 3184/2015г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
478 Административно наказателно дело (К) No 401/2016, I състав ЗАНН: ДКСБТ ГЕРОВ КОМЕРС КГ ЕООД ПЛЕВЕН ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩА Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 1.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 149 от 14.03.2016 г., постановено по нахд № 274/2016 г. на Районен съд – Плевен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 03958 от 08.01.2016 г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което на „Г. Комерс-КГ” ЕООД, ЕИК 201941866, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ж.к.”Дружба” бл.125, вх.Д, ет.5, ап.18, на основание чл.65 ал.2 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/ е наложена глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.3б от ЗСБТ и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 03958 от 08.01.2016 г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което на „Г. Комерс-КГ” ЕООД, ЕИК 201941866, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ж.к.”Дружба” бл.125, вх.Д, ет.5, ап.18, на основание чл.65 ал.2 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/ е наложена глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.3б от ЗСБТ . РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
479 Административно наказателно дело (К) No 402/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 1.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 183 от 24.03.2016 г., постановено по нахд № 2678/2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
480 Административно наказателно дело (К) No 433/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 1.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 238 от 15.04.2016 г., постановено по нахд № 774/2016 г. на Районен съд – Плевен в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 2015-038315 от 27.11.2015 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен към ГД „Контрол на пазара” към „Комисия за защита на потребителите” гр.Плевен, с което на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД гр.София, с ЕИК 831642181, представлявано от А. И. Д. с ЕГН **********, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН, чл.233 ал.2 от ЗЗП, е наложена по т.2 имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.221 от ЗЗП за нарушение на чл.119 ал.1 т.1, във връзка с чл.113 ал.4 от ЗЗП и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2015-038315 от 27.11.2015 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен към ГД „Контрол на пазара” към „Комисия за защита на потребителите” гр.Плевен, с което на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД гр.София, с ЕИК 831642181, представлявано от А. И. Д. с ЕГН **********, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН, чл.233 ал.2 от ЗЗП, е наложена по т.2 имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.221 от ЗЗП за нарушение на чл.119 ал.1 т.1, във връзка с чл.113 ал.4 от ЗЗП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 238 от 15.04.2016 г., постановено по нахд № 774/2016 г. на Районен съд – Плевен в останалата част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
481 Административно наказателно дело (К) No 451/2016, I състав ЗАНН: ИААА Н.А.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 1.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 293 от 09.05.2016 г., постановено по нахд № 626/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
482 Административно наказателно дело (К) No 452/2016, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН П.Г.Д. Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 1.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 295 от 09.05.2016 г., постановено по нахд № 716/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
483 Административно наказателно дело (К) No 453/2016, I състав ЗАНН: АДФИ ЕТ И.Х.Ю.В.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 1.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 179 от 23.03.2016 г., постановено по нахд № 132/2016 г. на Районен съд – Плевен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-960 от 25.11.2015 г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция – София, с което на ЕТ „Идеал – Х.Ю.”***, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. ***, ЕИК 104027005, на основание чл.134 ал.1 от Закона за обществените поръчки, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000 лева за нарушение на чл.45а ал.2 т.2 от ЗОП и вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-960 от 25.11.2015 г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция – София, с което на ЕТ „Идеал – Х.Ю.”***, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. ***, ЕИК 104027005, на основание чл.134 ал.1 от Закона за обществените поръчки, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000 лева за нарушение на чл.45а ал.2 т.2 от ЗОП. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
484 Административно наказателно дело (К) No 474/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 1.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 236 от 15.04.2016 г., постановено по нахд № 610/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
485 Административно дело No 482/2016, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Ю.С.А. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 4.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.С.А. *** срещу Заповед № РД-10-530/20.04.2016 г. на Кмета на Община - Плевен, с която на основание чл. 46 ал. 2 вр. чл. 46 ал. 1 т. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 32 т. 7 от Наредба № 18 на Общински съвет - Плевен е прекратено наемното правоотношение за ползваното от жалбоподателя общинско жилище, находящо се в гр. Плевен, ул. ***. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на същата заповед. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 482/2016 г. по описа на Административен съд - Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд - Плевен в 7-дневен срок от съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.
486 Административно наказателно дело (К) No 348/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.В.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 5.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 176 от 23.03.2016 г., постановено по нахд № 2803/2015 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
487 Административно дело No 349/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Н.Й.Н.,
С.Й.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 5.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Й.Н. ЕГН ********** и С.Й.С. ЕГН **********, и двамата със съдебен адрес *** 1202, подадена чрез пълномощника им адв.Г.С. от САК, против Решение №188 по протокол №9 от 14.04.2016 год. на Общински съвет – Червен бряг. ПРИЗНАВА ЗА НЕДОКАЗАНО, на основание чл.193 ГПК във вр. чл.144 АПК, направеното оспорване на верността на съдържанието на писмо изх.№ ПО-05-123 от 08.04.2016 г. на Общинска служба по земеделие – Червен бряг в частта “…към момента няма влязло в сила решение по чл.18ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ на Общинска служба по земеделие – Червен бряг, с което на наследниците на Т. Г. Х. да е признато правото на собственост върху земеделски земи в размер на 1,890 дка…”. ОСЪЖДА Н.Й.Н. ЕГН ********** и С.Й.С. ЕГН **********, и двамата със съдебен адрес *** 1202, да заплатят на Община Червен бряг, ЕИК 000414154 сумата 500 /петстотин/ лева разноски по делото. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните.
488 Административно дело No 431/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.В.П.,
Д.А.П.,
С.А.П.
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 5.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.В.П., Д.А.П. и С.А. ***, чрез адв. С.М. от САК срещу Писмо Рег. № 44-В-62/26.04.2016г. на Кмета на Община Червен бряг, с което са уведомени за резултата от проверката по подаден от В.В.П. сигнал с вх. № 44-В-62/03.02.2016г. за незаконен строеж, представляващ „гараж”, изграден в парцел V-599, кв. 26 по дворищно-регулационния план на с. Чомаковци, с административен адрес ул. ***, а именно, че няма законово основание за премахване на строежа, тъй като същият е търпим на осн. § 127 ал.1 от ПЗР на ЗИД НА ЗУТ като построен през 1985г. и допустим по тогава действащите норми на ЗТСУ и ППЗТСУ. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 431/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
489 Административно дело No 125/2015, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Р.Д.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНО ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ СЪРДЕЧНО СЪДОВИ БОЛЕСТИ 0050 Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 6.7.2016г.
ОТМЕНЯ Експертно решение № 0795 от заседание 153 от 24.10.2014 г. на Националната експертна лекарска комисия - сърдечно-съдови болести и вместо него постановява: ВРЪЩА делото като преписка за ново произнасяне от Националната експертна лекарска комисия - сърдечно-съдови болести в тримесечен срок от влизане в сила на настоящето решение, съобразно изложените в него мотиви. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
490 Административно дело No 841/2015, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.Н. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 6.7.2016г.
Оставя без разглеждане искова молба на С.С.Н.,*** в частта относно искане за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди – влошаване на здравословното състояние , изпитване на страдания и болки поради бездействие на докторите в Затвора -Плевен и неоказване на необходимото лечение за периода от 01.07.2013 г – 25.11.2013 г. Прекратява съдебното производство по и.адм. дело № 841 по описа за 2015 г на АС –Плевен в тази част. Отхвърля исковата молба на С.С.Н. *** против Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” –София за присъждане на обезщетение в размер на 15 000 лева за претърпени неимуществени вреди за периода 26.11.2013 г. – 15.10.2015г г. – влошаване на здравословното състояние , изпитване на страдания и болки поради бездействие на докторите в Затвора -Плевен и неоказване на необходимото лечение и лоши битови условия. Осъжда С.С.Н.,*** да заплати на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 980 лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба/протест пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му, а в частта с характер на определение – в 7-дневен срок от съобщаването му.
491 Административно дело No 904/2015, II състав КСО Н.С.С. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 6.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 2153-14-31/14.10.2015 г. на Директора на ТП на НОИ-РУСО-гр. Плевен и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Разпореждане № 1012-14-7-2/30.07.2015 г. на Ръководител „ПО” при ТП на НОИ-Плевен,с което е отхвърлено искането на Н.С.С. за преразглеждане на личната й пенсия за осигурителен стаж и възраст. Връща преписката на ръководител „ПО” при НОИ-РУСО-Плевен за произнасяне по заявеното искане на Н.С.С. за преразглеждане на личната й пенсия за осигурителен стаж и възраст при съобразяване с мотивите в настоящето решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ-Плевен да заплати на Н.С.С. ***,ЕГН ********** 365 лв.разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
492 Административно дело No 492/2016, V състав Закон за местните данъци и такси АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ АД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПЛЕВЕН НАЧАЛНИКА НА ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ ОТ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на „Автобусни превози” АД, седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Иван Миндиликов” № 7, чрез К.П.И. – синдик с адрес *** срещу АУВМДТДД№ 107 – 655/ 14.03.2016 г. издаден от орган по проходите в дирекция „ Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело № 492 по описа за 2016 г на Административен съд –Плевен. ПРЕПИС от определението да се връчи на оспорващия и административния орган. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба чрез Административен съд гр.Плевен пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
493 Административно дело No 493/2016, VI състав Закон за местните данъци и такси АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ АД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПЛЕВЕН НАЧАЛНИКА НА ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ ОТ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от „Автобусни превози” АД/ в несъстоятелност/ гр. Плевен, представлявано от К.П.И.-синдик против Акт за установяване на публични вземания от местни данъци и такси по данни от декларация/АУЗД/ № 107-656/14.03.2016 г. издаден от орган по приходите при Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №493 по описа на Административен съд гр.Плевен за 2016 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба чрез Административен съд гр.Плевен пред Върховен административен съд в седем дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.
494 Административно дело No 494/2016, VI състав Закон за местните данъци и такси АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ АД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПЛЕВЕН НАЧАЛНИКА НА ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ ОТ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от „Автобусни превози” АД/ в несъстоятелност/ гр. Плевен, представлявано от К.П.И.-синдик против Акт за установяване на публични вземания от местни данъци и такси по данни от декларация/АУЗД/ № 107-657/14.03.2016 г. издаден от орган по приходите при Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №494 по описа на Административен съд гр.Плевен за 2016 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба чрез Административен съд гр.Плевен пред Върховен административен съд в седем дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.
495 Частно админист. наказателно дело (К) No 522/2016, II състав Частни КАНД С.Х.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 06.06.2016 г. на РС-Плевен, с което е прекратено производството по НАХД №1102 по описа за 2016 г. на РС-Плевен. Препис от определението да се изпрати на страните. Определението е окончателно.
496 Частно административно дело No 562/2016, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН М.Д.Л. Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 6.7.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на обезпечителни мерки, наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки №С160015-023-0000441/11.03.2016 год. на публичен изпълнител на ТД на НОП-Велико Търново, офис Плевен, с което на М.Д.Л. с ЕГН-********** с адрес по чл.8 от ДОПК и адрес за коренспонденция гр.Плевен, ул.***, е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в описани в Постановлението банки. ОПРЕДЕЛЯ срок за продължаване на мерките - до 18 ноември 2016 година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на основание чл.138,ал.1 от АПК на публичен изпълнител при ТД на НАП, гр.Велико Търново, офис Плевен.
497 Частно административно дело No 565/2016, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН О.А.Л. Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 6.7.2016г.
ДОПУСКА удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с Постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки № С160015-023-0001004/14.04.2016 г., № С160015-023-0000428/10.03.2016 г. и № С160015-023-0001030/15.04.2016 г., издадени от публичен изпълнител Н. С. по отношение на О.А.Л. с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК: гр. Плевен, ул. ***, с ЕГН: **********, представляващ ЕТ"Л. ***, като определя срок за продължаване на мерките до приключване на ревизионното производство с издаване на ревизионен акт, но не по-късно от 10.11.2016 г. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на публичния изпълнител.
498 Административно дело No 899/2015, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.Е.Е.,
Г.Б.Е.,
Е.Ц.Е.,
П.Ц.Е.
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МП СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 7.7.2016г.
Отхвърля иска на Ц. ***, ІІ-ра , продължен от правоприемниците му Г.Б.Е. – съпруга, П.Ц. Е. – син, и Е.Ц.Е. – дъщеря чрез адв. В.И., съдебен адрес ***3 срещу ГД „Изпълнение на наказанията” -София с искане за присъждане на обезщетение в размер на 64 000 лева ведно със законната лихва от завеждане на делото до окончателното плащане за причинени неимуществени вреди , настъпили в резултат на незаконосъобразни действия и бездействия на административен орган за периода от 10.11.2013 г.-30.10.2015 г. –датата на подаване на исковата молба, изразяващи се в страхове за живота и здравето, притеснения, болки, битови неудобства, обида и възмущение от условията в затвора и причинено заболяване – туберкулоза, прераснала в напреднала форма. Осъжда Г.Б.Е., Е.Ц.Е.,*** и П.Ц. Е., гр. Бяла Слатина, ул. *** да заплатят на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” гр. София юрисконсултско възнаграждение в размер на 2450 лева. Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба/протест пред Върховен административен съд в срок от 14 дни от съобщаването му
499 Административно дело No 18/2016, III състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 ПЛЕВЕН ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 7.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДКЦ 1 Плевен” ЕООД – Плевен, представлявано от прокуриста С.К.И., чрез адв. М.С. *** срещу Писмена покана изх. № 29-04-2956/09.12.2015г. на Директора на РЗОК – Плевен на осн. чл.76а ал.1 и ал.3 от Закона за здравното осигуряване за възстановяване на сумата 1136.62 лв. за неоснователно назначени за ІІ-ро тримесечие на 2015г. медико-диагностични дейности с „Направление за медико-диагностична дейност” (бл. МЗ-НЗОК №4), надвишаващи определената за назначаване стойност на МДД. ОСЪЖДА „ДКЦ 1 Плевен” ЕООД – Плевен, представлявано от прокуриста С.К.И. *** юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
500 Частно административно дело No 568/2016, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Е.П.Т. Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 7.7.2016г.
Допуска удължаване на срока на наложената обезпечителна с Постановление № С1600-023-0000483/12.03.2016г. на публичен изпълнител - запор върху налични и постъпващи суми в размер на 73 714,72 лева Е.П.Т. с ЕТ"Крис-88-Е.Т." по банкова сметка *** "Юробанк" и ЕФ ДЖИ България" АД и ТБ "Банка ДСК" АД с адрес по чл.8 от ДОПК и адрес за коренспонденция: гр.Плевен, ул.***, като определя срок на мерките до 08.11.2016 год. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на основание чл.138,ал.1 от АПК на М. Т. - публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Велико Търново, офис/ ИРМ Плевен.
В законна сила от 7.7.2016г.
501 Административно дело No 1030/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Х.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 8.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на И.Х.И., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора – Белене срещу ГДИН – София с правно основание чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди (физическо и психическо страдание, влошаване на зрението, системно унижение на човешкото достойнство и изтезание) в размер на 5 000 лв., произтичащи от незаконно бездействие на ответника и администрацията на Затвора – Белене да осигури на ищеца осветление в килията, отговарящо на нормите за осветление на обществените сгради съгласно чл. 20 ал.2 от ППЗИНЗС за периода от 10.12.2010г. до 10.12.2015г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 10.12.2015г. до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ искането на И.Х.И., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора – Белене на осн. чл. 257 ал.2 от АПК да бъде осъдена ГДИН - София да предприеме действия по смисъла на чл. 20 ал.2 от ППЗИНЗС да създаде организация, която да се заеме със степента на изкуственото осветление, което да отговаря на приетите технически стандарти и норми за осветление на обществени сгради. ОСЪЖДА И.Х.И., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора – Белене да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – София юрисконсултско възнаграждение в размер на 580 лв. ОСЪЖДА И.Х.И., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора – Белене да заплати по бюджета на Административен съд – Плевен разноски за в.л. в размер на 80 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура - Плевен.
502 Административно дело No 263/2016, IV състав Закон за движението по пътищата М.Т.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 8.7.2016г.
ОТМЕНЯ заповед № 14-0938-000987/25.06.2014г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на министерство на вътрешните работи, гр. Плевен за налагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т.4 от Закона за движението по пътищата на М.Т.Г. ***. ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство на вътрешните работи, гр. Плевен да плати в полза на М.Т.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 810 /осемстотин и десет/ лева като разноски по административно дело № 263 по описа на Административен съд – Плевен за 2016 година. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.Т.Г. *** чрез адв. Т.Д. *** за спиране изпълнението на заповед № 14-0938-000987/25.06.2014г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на министерство на вътрешните работи, гр. Плевен за налагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т.4 от Закона за движението по пътищата. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
503 Административно дело No 481/2016, IV състав Други Г.А.Х. МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 8.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Г.А.Х. ***, против Министъра на правосъдието на Република България, за неизпълнение на решение № 11035/22.10.2015 г. на Върховен административен съд на Република България, постановено по адм. дело № 13112/2014 г., с което е отменено решението по адм.д. №1092/2013 г. на Административен съд – Плевен. Разпореждането е окончателно.
В законна сила от 8.7.2016г.
504 Административно дело No 488/2016, IV състав Други Н.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 8.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ заявлението на Н.Й.Н. *** за налагане на наказание по реда на чл. 304 по реда на АПК на Кмета на община Червен бряг за неизпълнение на решение № 43/30.01.2015 г., постановено по адм.д. № 951/2014 г. на Административен съд - Плевен, влязло в сила на 09.05.2016 г. Разпореждането е окончателно.
В законна сила от 8.7.2016г.
505 Административно дело No 505/2016, IV състав Други С.Т.Т. ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 8.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането С.Т. ***, за налагане на наказание по реда на чл. 304 по реда на АПК на Главния прокурор на Република България за неизпълнение на определение № 1721/30.12.2015 г. по адм.д. № 808/2015 г. Административен съд – Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на разноски. Разпореждането е окончателно.
506 Частно административно дело No 563/2016, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН ЧАОФУ ЛИАН 8 ООД Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 8.7.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление № С160015-023-0000459/11.03.2016 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП - В. Търново, офис Плевен предварителни обезпечителни мерки по отношение на "ЧАОФУ ЛИАН 8" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, кв. Сторгозия № 84, представлявано от Л. С., ЕИК по БУЛСТАТ 202848774, до приключване на ревизионното произвоство с издаване на ревизионен акт, но не по-късно от 18,08.2016 г. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на публичния изпълнител.
В законна сила от 8.7.2016г.
507 Административно дело No 687/2015, II състав Закон за достъп до обществена информация ППТК ИЗГРЕВ М ЧЕРВЕН БРЯГ УПРАВИТЕЛЯ НА ВИК ЕООД ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 11.7.2016г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-гр. Плевен да се произнесе по Заявление вх. № 1658/16.07.2015 г.,подадено от Кооперация”Изгрев М” гр. Червен бряг, чрез адв. Г.А. от САК за възстановяване партидата на кооперацията във връзка с водоснабдяване на имоти с идентификатори 80501.807.120 и 80501.807.121 гр. Червен бряг. Връща делото като преписка на Управител на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД-гр. Плевен за произнасяне по подаденото от Кооперация”Изгрев М” гр. Червен бряг, чрез адв. Г.А. от САК Заявление вх. № 1658/16.07.2015 г. съобразно мотивите на настоящето решение. ОСЪЖДА Водоснабдяване и канализация” ЕООД-гр. Плевен да заплати на Кооперация”Изгрев М” гр. Червен бряг 390,00/триста и деветдесет/ лв. разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
508 Административно дело No 70/2016, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Ц.Х.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 11.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.Х.В. *** против ЗАПОВЕД № 316з-15/04.01.2016 г. на Директор ОД МВР- Плевен Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
509 Административно дело No 264/2016, VII състав Закон за движението по пътищата М.П.П. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 11.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.П. *** против Заповед за прилагане на ПАМ №15-0938-002287/18.12.2015г. на Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР-Плевен, с която на лицето е наложена принудителна административна мярка по чл.171 т.1 б.”е” от ЗДвП-временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до предоставяне на сключена валидна застраховка. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните. Преписи от решението да се изпратят на страните.
510 Административно дело No 518/2016, III състав Други АГРО МАРКС ЕООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 11.7.2016г.
ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд-Плевен и Районен съд-Плевен по жалбата на „Агро Маркс” ЕООД-Плевен против писмо изх. № РД26-3394-8/07.04.2016 г. на зам. кмет на Община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №518 по описа за 2016 год. на Административен съд-Плевен. ИЗПРАЩА делото на смесен състав по чл. 135,ал. 4 от АПК за определяне на подсъдността. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
511 Административно дело No 926/2015, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.Й.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 13.7.2016г.
Отменя уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 “Агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. за кампания 2014г. № 02-150-6500/6338 от 15.10.2015г. на зам.- изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” РА. Връща административната преписка на зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” – РА за произнасяне по заявление от 19.03.2014 г на Р.Й.К. *** по мярка 214 “Агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. за кампания 2014г. Осъжда ДФ „Земеделие” София, гр.София, бул „Цар Борис ІІІ” № 136 да заплати на Р.Й.К. *** разноски в размер 2050 лева. Оставя без уважение искането на юрк П. за намаляване поради прекомерност на адвокатското възнаграждение. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
512 Административно дело No 356/2016, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ИВАН ШАРКОВ ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 13.7.2016г.
Обявява нищожността на чл.2 ал.1 от Наредбата за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Долна Митрополия, приета с решение №141/30.05.2008г. на Общински съвет Долна Митрополия, в частта „и разрешение за разкопаване”и нищожността на чл.2 ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Долна Митрополия. Решението да се съобщи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд. След влизане в сила на съдебното решение същото да се изпрати на Общински съвет-Долна Митрополия за обнародва по начина, по който е обнародвано оспореното решение, като се представят доказателствата пред Административен съд –Плевен за изпълнение на това задължение.
513 Административно дело No 397/2016, IV състав Закон за социално подпомагане Н.Н.П.Н. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заповед № СП-01-М-145/16.02.2016 г. на Директора на дирекция "Социално подпомагане" - Плевен относно издаване на дубликат на удостоверение № 5459 за ползване на правото на безплатно пътуване по железопътен трансторт по чл. 19 от ППЗСП по заявление на Н.Н.П.-Н. ***, потвърдена с решение № 94НН-0004-0008/25.04.2016 г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане", гр. Плвене. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 397 по описа на Административен съд - Плевен за 2016 г. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в срок от 7 дни от съобщаването му на страните.
514 Административно наказателно дело (К) No 409/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 13.7.2016г.
Отменя решение № 23/23.03.2016 г., постановено по н.а.х.д.№ 409 по описа на Районен съд на гр.Левски за 2015 г. и вместо него постановява: Отменя Наказателно постановление № 15-0000081/11.11.2015 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр.Плевен, с което на "Викинг Н."***, е наложена на основание чл.416 ал.5, във връзка с чл.414 ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, за нарушение на чл.261 от КТ и чл.8 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата. Решението е окончателно.
515 Административно дело No 417/2016, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Д.Х. ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 13.7.2016г.
ОТМЕНЯ определението от 06.07.2016г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 05.10.2016г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Х. *** срещу Заповед №03-150/Д/197 от 28.04.2016г. на Директора на ОД на ДФ”Земеделие”-Плевен, с която е отказано финансиране по подадено от кандидата заявление с ИД №15/06/1/0/0132 от 21.07.2015г. за подпомагане по подмярка 6.1.”Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №417 по описа за 2016г. на Административен съд-Плевен. ОСЪЖДА И.Д.Х. ***, ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес ***, да заплати в полза на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр.Плевен направените по делото разноски в размер на 300лева (триста лева). Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на страните.
516 Административно наказателно дело (К) No 420/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 211 от 06.04.2016 г., постановено по НАХД № 433 по описа за 2016 г. на Районен съд – Плевен. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд-Плевен при съобразяване с мотивите на настоящето решение. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
517 Административно наказателно дело (К) No 421/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ С.П.И. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 235 от 15.04.2016 г., постановено по НАХД № 605 по описа за 2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
518 Административно наказателно дело (К) No 423/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Л.Б. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 13.7.2016г.
Оставя в сила решение № 282/27.04.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 564 по описа на Районен съд на гр.Плевен за 2016 г. Решението е окончателно.
519 Административно дело No 428/2016, VII състав Други КОМЕРС ГРУП ТМ ЕООД ПЛЕВЕН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 13.7.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното определение, с което е приключено съдебното дирене и е даден ход по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Комерс груп ТМ” ЕООД гр.Плевен против мълчалив отказ на Областен управител на Област Плевен по подадено заявление рег.№СБ-03-10/08.04.2016г. за издаване на пропуск за достъп на МПС до търговски обект, представляващ надуваемо детско съоръжение, поставено в Защитена местност „Кайлъка” в поземлен имот с идентификатор 56722.621.37 по одобрените КККР на гр.Плевен. ОСЪЖДА “Комерс груп ТМ” ЕООД, ЕИК 200657852, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.”Хаджи Димитър” №37, вх.Б, ап.3, представлявано от управителя Т.М., да заплати на Областна администрация Плевен разноски в размер на 300 /триста/ лева. Определението може да се оспори с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от определението да се изпратят на страните.
520 Административно наказателно дело (К) No 434/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ НИКОЛОВ ЕООД СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 13.7.2016г.
Оставя в сила решение № 224/13.04.2016 г., постановено по н.а.х.д.№ 434 по описа на Районен съд на гр.Плевен за 2016 г.
521 Административно наказателно дело (К) No 448/2016, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА ПЛЕВЕН,
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ОБЩИНА ПЛЕВЕН,
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133 от 09.03.2016г., постановено по НАХД № 45 по описа за 2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
522 Административно наказателно дело (К) No 454/2016, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 231 от 14.04.2016 г., постановено по НАХД № 223 по описа за 2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
523 Административно наказателно дело (К) No 462/2016, II състав ЗАНН: ИААА Н.Д.С. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 13.7.2016г.
Отменя решение № 30/14.04.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 421/2015 г. на Районен съд гр. Червен бряг. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване с мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно.
524 Административно наказателно дело (К) No 473/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 332 от 19.05.2016 г., постановено по НАХД № 822 по описа за 2016 г. на Районен съд-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
525 Административно дело No 489/2016, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА СПОРТЕН РИБОЛОВ ШАМПИОН КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Сдружение „Център за спортен риболов шампион“ ЕИК 114660188, представлявано от Е.Г.Р. срещу неиндивидуализирана заповед на Кмета на община Червен бряг относно избирането на спечелил участник в проведен публично конкурс за отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост, представляващ имот № 000271, с площ 24,903дка, находящ се в местността „Торешчите“, в землището на с. Радомирци, община червен бряг. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 489 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2016 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
526 Административно дело No 495/2016, IV състав Закон за местните данъци и такси АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ АД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПЛЕВЕН ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПРИ ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ ОТ МДТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Автобусни превози АД /в несъстоятелност/, гр. Плевен, представлявано от К.П.И. срещу акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 107-658/14.03.2016 на орган по приходите при Дирекция „приходи от местни данъци и такси“, община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 495 по описа на Административен съд – гр. Плевен за 2016 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
527 Административно наказателно дело (К) No 498/2016, II състав ЗАНН: НЗОК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СОФИЯ Б.И.Б. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 13.7.2016г.
Оставя в сила решение № 291 от 03.05.2016 г. на Районен съд – гр. Плевен, постановено по НАХД № 395/2016 г. по описа на съда. Решението е окончателно.
528 Частно админист. наказателно дело (К) No 501/2016, I състав Частни КАНД ОЛИВА АД КНЕЖА РИОСВ ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 497/27.05.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 885/2016г. по описа на съда. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
529 Административно дело No 529/2016, V състав КСО С.Л.Д. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Л.Д.,*** чрез пълномощник Р.Д.Д., срещу решение № 2153-14-31/23.03.2016 година на директора на ТП на НОИ –Плевен. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело№ 529 по описа за 2016 г на Административен съд –Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на оспорващия и на административния орган. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба чрез Административен съд гр.Плевен пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
530 Частно админист. наказателно дело (К) No 558/2016, I състав Частни КАНД ЕТ Ц.А.М. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 154/13.06.2016г. на Районен съд – Червен бряг, постановено по н.а.х.д. № 161/2016г. по описа на съда. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
531 Административно дело No 569/2016, II състав Други АГРО МАРКС ЕООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 13.7.2016г.
Повдига спор за подсъдност между Административен съд-Плевен и Районен съд-Плевен относно съда, компетентен да разгледа подадената до Районен съд-Плевен жалба от „Агро Маркс” ЕООД-Плевен против Писмо изх. № РД26-3394-10/07.04.2016 г. на Зам. кмет на Община Плевен, с което последният ПРЕКРАТЯВА на осн. чл. 37м,ал. 4,т. 2 и 3 във вр. с чл. 37и,ал 1 от ЗСПЗЗ и §15,ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр. 61 от 11.08.2015г./ договор № 15 от 22.03.2013 г. между Община Плевен и жалбоподателя. ИЗПРАЩА делото на смесен състав по чл. 135,ал. 4 от АПК за определяне на компетентния да разгледа спора съд. Прекратява производството по адм.дело №569 по описа за 2016 год. на Административен съд-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
532 Административно дело No 570/2016, II състав Други АГРО МАРКС ЕООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 13.7.2016г.
Повдига спор за подсъдност между Административен съд-Плевен и Районен съд-Плевен относно съда, компетентен да разгледа подадената до Районен съд-Плевен жалба от „Агро Маркс” ЕООД-Плевен против Писмо изх. № РД26-3394-3/07.04.2016 г. на Зам. кмет на Община Плевен, с което последният ПРЕКРАТЯВА на осн. чл. 37м,ал. 4,т. 2 и 3 във вр. с чл. 37и,ал 1 от ЗСПЗЗ и §15,ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/ДВ бр. 61 от 11.08.2015г./ договор № 20 от 22.03.2013 г. между Община Плевен и жалбоподателя. ИЗПРАЩА делото на смесен състав по чл. 135,ал. 4 от АПК за определяне на компетентния да разгледа спора съд. Прекратява производството по адм.дело №570 по описа за 2016 год. на Административен съд-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
533 Административно дело No 580/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. ОД НА МВР ПЛЕВЕН,
ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.Н.Н. *** в частта, в която е предявена срещу ОД на МВР-Плевен и с която се претендира присъждане на обезщетение в размер на 5000лева за претърпени неимуществени вреди, вследствие на задържане за период от 24часа, въз основа на Заповед за задържане на лице №1772зз-74/10.02.2015г., издадена от длъжностно лице при Първо РУП-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №580 по описа за 2016г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на Н. чрез адв.В.П. *** .
534 Административно дело No 374/2016, II състав Закон за движението по пътищата М.Ц.Т. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 20462/2013 от 11.12.2013 г.на Началник сектор ПП при ОДМВР-Плевен, с която М.Ц.Т. е наложена принудителна административна мярка по чл. 171,т. 4 от ЗДвП – изземване на свидетелството за управление на МПС поради това, че са му отнети всички контролни точки, загубил е придобитата правоспособност и е бил длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –Плевен да заплати на М.Ц.Т. ***, с ЕГН ********** разноски по делото в общ размер на 110,00/сто и десет/ лв. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
535 Административно дело No 551/2016, VII състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т. *** срещу изричен отказ, обективиран в писмо изх.№ ГП№1441/25.05.2016г. на Заместник на Главния прокурор при ВКП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №551 по описа за 2016 г. на Административен съд-Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на представителя на административния орган, направено в писмо вх.№2441/14.07.2016г., за присъждане на разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на С.Т. и Главен прокурор на Република България.
536 Административно дело No 284/2016, V състав Закон за държавния служител Н.И.Л. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ГР.СОФИЯ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 15.7.2016г.
Отменя заповед № 50/16.03.2016 година на изпълнителен директор на Агенция по заетостта, с която се прекратява служебното правоотношение на Н.И.Л. с ранг ІІ мл. на длъжност „главен експерт”, длъжностно ниво 9, експертно ниво 5, отдел „Активна политика на пазара на труда” на дирекция „Бюро по труда” –гр. Плевен, поради получаване на най-ниска годишна оценка на изпълнението на длъжността. Осъжда Агенция по заетостта, гр. София, бул. „Дондуков” № 3 да заплати на Н.И.Л.,*** разноски в размер на 800 лева. Оставя без уважение искането на ст. юрк С. –процесуален представител на ответника за намаляване на адвокатското възнаграждение поради прекомерност. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
537 Административно дело No 296/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.М.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 15.7.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 82/02.03.2016г. на Кмета на Община Никопол, с която на осн. §4 ал.2 от ПЗР на ЗКИР е отменил своя Заповед № 37/05.02.2016г. за попълване на кадастралния план на с. Любеново (одобрен със заповед № 1142/29.04.1981г.) за имот планоснимачен № 192, по кадастралния план на с. Любеново, Община Никопол. ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на Община Никопол с указание да изпълни задълженията си по чл. 152 от АПК, а именно да изпрати на Административен съд – Плевен жалбата на А.Д.В. Вх. № 94-3212 (10)/ 17.02.2016г. срещу Заповед № 37/05.02.2016г. за попълване на кадастралния план на с. Любеново за имот пл. № 192, заедно със заверено копие от цялата административна преписка за образуване на съдебно производство за разглеждането й. ОСЪЖДА Община Никопол да заплати на Ц.М.Т. *** направените деловодни разноски в размер на 310 лв., представляващи 10 лв. – д.т. и 300 лв. – адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
538 Административно дело No 555/2016, VII състав Закон за местните данъци и такси Т.И.Й. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 15.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Й. *** против Акт за установяване на публични вземания от местни данъци и такси по данни от декларация №107-1025 от 20.05.2016г., издаден от орган по приходите при Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, потвърден с Решение №7/10.06.2016г. на Директор Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №555/2016г. по описа на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от определението да се изпратят на страните.
539 Административно дело No 532/2016, V състав Други Н.Й.Н. НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 18.7.2016г.
Оставя без разглеждане жалба на Н.Й.Н., чрез адв. Г.А., съдебен адрес *** срещу „ Регистър на земеделските земи по преписка № 136693 със собственик държавата с искане за прогласяване на нищожността му по отношение на имотите от 12 дка в местността „Водол” и в местността „Деловете”. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 532 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на оспорващия и на началника на Общинска служба „земеделие” –Червен бряг. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението до страните.
540 Административно дело No 85/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Г.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 19.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.М. ***, чрез адв. М.М. срещу Заповед № УРИ 316з-3672/28.12.2015г. на Директора на ОД на МВР – Плевен, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от 6 месеца на осн. чл. 194 ал.2 т.1, чл. 197 ал.1 т.3, чл. 200 ал.1 т.8 пр.първо и чл. 204 т.3 от ЗМВР за нарушение на служебната дисциплина, изразяващо се в укриване на дисциплинарно нарушение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
541 Административно дело No 86/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.П.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 19.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.М. ***, чрез адв. М.М. срещу Заповед № УРИ 316з-7/04.01.2016г. на Директора на ОД на МВР – Плевен, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от 6 месеца на осн. чл. 194 ал.2 т.1, чл. 197 ал.1 т.3, чл. 200 ал.1 т.8 пр.първо и чл. 204 т.3 от ЗМВР за нарушение на служебната дисциплина, изразяващо се в укриване на дисциплинарно нарушение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
542 Административно дело No 124/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Г.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 19.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.Т. *** срещу Заповед № УРИ 316з-3648/21.12.2015г. на Директора на ОД на МВР – Плевен, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от 6 месеца на осн. чл. 194 ал.2 т.1, чл. 197 ал.1 т.3, чл. 200 ал.1 т.8 пр.първо и чл. 204 т.3 от ЗМВР за нарушение на служебната дисциплина, изразяващо се в укриване на дисциплинарно нарушение. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
543 Административно дело No 391/2016, IV състав Закон за достъп до обществена информация Н.Й.Н. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 19.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 2/21.04.2016 г. на председателя на Общински съвет - Червен бряг, в частта му, с която не е разрешен достъп до обществена информация по заявление рег. № 044-Н-3/11.04.2016 г. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне по заявление рег. № 044-Н-3/11.04.2016 г. на Н.Й.Н. *** в съответствие с мотивите на настоящето решение в 14 дневен срок от влизането му в сила. ОТХВЪРЛЯ искането на Н.Й.Н. *** за присъждане на разноски по делото. ОСЪЖДА Община Червен бряг, ЕИК 000414154 да плати в полза на Административен съд - Плевен сумата от 10 /десет/ лева - държавна такса. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
544 Административно дело No 513/2016, IV състав Изборен кодекс С.М.И.,
Е.Б.Ц.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 19.7.2016г.
Обявява за нищожно решение № 366-МИ/25.11.2015 година на ОИК - Плевен. Връща административната преписка за ново произнасяне на ОИК - Плевен в срок от 7 дни от влизане в сила на настоящото решение и при съобразяване на неговите мотиви. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от обяваването му.
545 Административно дело No 585/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.Г.Б. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 19.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ изявление на Е.Г.Б. *** срещу Република България за обезщетение от 250 евро за имуществени вреди и 900 лв. неимуществени вреди - нарушено право по чл. 56 от Конституцията на страната във връзка със съдебни актове , постановени по гр.д. № 388 по описа на Районен съд - левски за 2015 година и във връзка с вх. документ № 748/2016 год. на РС - Белоградчик. ПРЕКРАТЯВА произовдсвото по адм. дело № 585 по описа на Административен съд - Плевен за 2016 година. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на РБ в 7-дневен срок от съобщението.
546 Административно дело No 455/2016, V състав Закон за достъп до обществена информация М.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 20.7.2016г.
Отхвърля жалбата на М.Д.Д., съдебен адрес ***, ж.к Сторгозия, ***, срещу отказа на директора на Професионална гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски”, гр. Плевен по заявление № 186/12.05.2016 г . за издаване на удостоверение, в което да се посочи, дали ученичката Б. М. Д. (Б.), е присъствала на учебните часове на 01.12.2015 година. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
547 Административно дело No 549/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.Ц.Д.,
Д.В.Д.
ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 20.7.2016г.
Оставя без разглеждане исковата молба на Ц.Ц.Д., ЕГН ********** и Д.В.Д. ЕГН ********** *** за заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на сумата от 84 250 лв., представляваща равностойност на апартамент *** в ЖСК „***-***, ведно с прилежащите му таван, маза и идеални части от правото на строеж върху държавна земя, с което според ищците същите не са обезщетени по реда на чл. 100 от ЗТСУ /отм./ поради незаконна административна дейност на служители в ответната Община. Прекратява съдебното производство по исково адм. дело № 549 по описа за 2016 г на АС –Плевен. Препис от настоящото определение да се изпрати на ищците и кмета на Община Плевен . Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението до страните.
548 Административно дело No 437/2016, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) ТП НА НОИ ПЛЕВЕН НЕЛК СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ОРТОПЕДИЧНИ БОЛЕСТИ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 21.7.2016г.
ОТМЕНЯ Експертно решение № 0283 от заседание 065 от 26.04.2016 г. на Националната експертна лекарска комисия - специализиран състав по ортопедични болести и вместо него постановява: ВРЪЩА административната преписка за ново произнасяне от Националната експертна лекарска комисия - специализиран състав по ортопедични болести в три месечен срок от влизане в сила на настоящото решение при съобразяване на мотивите, изложени в него. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
549 Административно дело No 365/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.А.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 25.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Х.А.Х., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора – Ловеч срещу ГДИН – София с правно основание чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение общо в размер на 100 000 лв. за неимуществени вреди (яд, нерви, безпокойство, стрес, плач, липса на желание за живот, унижение на човешкото достойнство, чувство на отритнатост, незащитеност и страх), произтичащи от незаконни действия и бездействия на ответника, конкретизирани в 7 пункта за периода15.03.2013г. – 06.08.2015г., когато ищецът е бил настаняван в 307 и 309 помещение на Затвора - Плевен, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 15.03.2013г. до окончателното изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по исково адм.дело № 365/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – Ловеч. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на ищеца – за сведение.
550 Административно наказателно дело (К) No 447/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ НА МВР ЛЕВСКИ Г.Л.Н. Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 25.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 31/31.03.2016 г., постановено по НАХД № 404 по описа за 2015г. на Районния съд гр. Левски. Решението не подлежи на обжалване.
551 Административно наказателно дело (К) No 449/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 25.7.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 261/21.04.2016г., постановено по НАХД № 2647 по описа за 2015г. на Плевенския районен съд в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 15-0938-002852/30.06.2015 г. на Началник Сектор Пътна полиция към ОДМВР-Плевен в частта му, с която на А.С.И. *** нарушение по чл. 103 от ЗДвП и на осн. чл. 175,ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за това, че на 20.06.2015 г. , в 02.30 ч. в гр. Плевен, на кръстовище ул. „Трети март” и „България”, като водач на л.а. „Мерцедес А 180” с рег. № Е 7838АТ демонстративно напуска мястото на извършване на проверката неизпълнявайки указанията за процедурите. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване.
552 Административно наказателно дело (К) No 450/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 25.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №264 / 25.04.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 584/2016г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
553 Административно наказателно дело (К) No 469/2016, I състав ЗАНН: ИААА К.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 25.7.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА решение е № 307 от 12.05.2016г., постановено по НАХД № 480/ 2016г. на Плевенския районен съд . Решението не подлежи на обжалване.
554 Административно наказателно дело (К) No 471/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.И.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 25.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №279 от 27.04.2016 г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 678/2016 г. по описа на съда. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
555 Административно наказателно дело (К) No 475/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Г.М. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 25.7.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 313 / 13.05.2016г. на Районен съд – Плевен, постановено по н.а.х.д. № 466/2016г. по описа на съда в обжалваната част, с което съдът е изменил НП № 15-0938-004292/12.10.2015г. на Началник на Сектор ПП при ОД на МВР – Плевен като е намалил размера на наложеното на Р.Г. *** на осн. чл. 179 ал.2 вр. ал.1 т.5 от ЗДвП наказание „глоба” от 150 на 100 лв. за извършено нарушение по чл. 25 ал.1 от ЗДвП. ОТМЕНЯ протоколно Определение от 13.04.2016г. на Районен съд – Плевен по н.а.х.д. № 466/2016г. по описа на съда, с което на осн. чл. 266 ал.2 от НПК на Р.Г. *** е наложено наказание глоба в размер на 100 лв. за грубо нарушаване на реда в съдебно заседание. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
556 Административно наказателно дело (К) No 476/2016, I състав ЗАНН: НЗОК МБАЛ КНЕЖА ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 25.7.2016г.
Отменя отчасти решението.ОТМЕНЯ Решение № 36 от 28.04.2016 г. на Районен съд – Червен бряг, постановено по н.а.х.д. № 95/2016 г. по описа на съда, В ЧАСТТА с която е потвърдено Наказателно постановление № 2/04.01.2016 г. на Директора на РЗОК-Плевен по т.1 И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2/04.01.2016 г. на Директора на РЗОК-Плевен, с което на “Многопрофилна болница за активно лечение - Кнежа” ЕООД - Кнежа, представлявано от прокуриста В.Л., на осн. чл.105а ал.3(отм.) от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ е наложено административно наказание “имуществена санкция” от 200 лв. по т.1- за нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл. 55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО вр. чл. 183 и чл. 189 т.6 а от НРД 2015г. за МД – липсващи индикации за хоспитализация по КП № 7. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 28.04.2016 г. на Районен съд – Червен бряг, постановено по н.а.х.д. № 95/2016 г. по описа на съда, В ЧАСТТА с която е потвърдено Наказателно постановление № 2/04.01.2016 г. на Директора на РЗОК-Плевен, с което на “Многопрофилна болница за активно лечение - Кнежа” ЕООД - Кнежа, представлявано от прокуриста В.Л., на осн. чл.105а ал.3(отм.) от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ е наложена „имуществена санкция” от 200 лв. по т.3 – за нарушение на условията и реда за оказване на болнична медицинска помощ по чл. 55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО, вр. чл. 183 и чл. 189 т.8 от НРД 2015г. за МД – неизпълнени критерии за дехоспитализация по КП № 102. РЕШЕНИЕТО е окончателно. ПРЕПИС от решението на осн. чл. 138 ал.1 АПК да се изпрати на страните и Окръжна прокуратура – Плевен.
557 Административно дело No 512/2016, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Г.П.Г. УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 25.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.П.Г. *** срещу Експертно решение № 0288/04.02.2016г. на ТЕЛК І състав към УМБАЛ „Д-р Г. СТрански” ЕАД - Плевен, с което на жалбоподателя е определена 60 % трайно намалена работоспособност за срок от 2 години - до 01.02.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 512/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и НЕЛК.
558 Административно дело No 587/2016, III състав Закон за местните данъци и такси Х.Й.Х. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ АМДТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 25.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Й.Х. *** срещу Решение № 44-К-51(1)/20.06.2016г. на Началник отдел АМДТ при Община Червен бряг, с което на осн. чл. 155 ал.2 от ДОПК вр. чл. 9б от ЗМДТ е потвърден изцяло АУЗД № 7-1/24.02.2016г. на инспектор в отдел АМДТ на Община Ч.бряг, издаден на осн. чл. 107 ал.3 от ДОПК за установени задължения в размер на 7114,86 лв. – в т.ч. данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и лихви върху сумите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 587/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните.
559 Административно дело No 382/2016, III състав Закон за движението по пътищата М.П.Б. НАЧАЛНИК РУ КНЕЖА КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 26.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.Б. *** срещу Заповед № 16-0285-000001/03.01.2016г. на Началника на Районно управление – Кнежа при ОД на МВР – Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171 т.2 б. „а” от ЗДвП – временно спиране от движение на МПС до отстраняване на неизправността като е отнето свидетелството за регистрация на МПС № 00003534182. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
560 Административно дело No 299/2016, II състав Закон за движението по пътищата А.К.К. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 27.7.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 20026/04.02.2013 г. на Началник сектор ПП при ОДМВР-Плевен, с която на А.К.К. *** е наложена принудитлена административна мярка по чл. 171, т. 4 от ЗДвП-изземване на свидетелството за управление на МПС поради това, че са му отнети всички контролни точки, загубил е придобитата правоспособност и е бил длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-Плевен да заплати на А.К.К. ***, с ЕГН ********** разноски по делото в общ размер на 310,00 /триста и десет/ лв. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
561 Административно дело No 410/2016, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ТАБАК МАРКЕТ АД СОФИЯ КМЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 27.7.2016г.
ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД № РД-08-256/22.04.2016 г. на Кмета на Община Долна Митрополия, с която е утвърдено класирането на участниците в проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост за срок от пет години Терен № 2-публична общинска собственост, с площ 10,00 кв.м. , представляващ част от УПИ ХІІ кв. 190 по плана на гр. Тръстеник за разполагане на преместваем обект/ павилион/ съгласно одобрена схема на Главния архитект на Община Д.Митрополия и е обявил е за спечелил търга класираният на първо място участник- ЕТ” КРИСИ-А.П.” гр. Тръстеник ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за провеждане на нов конкурс при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящето решение. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
562 Административно дело No 526/2016, V състав Закон за българските лични документи Н.И.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 27.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.И.Г.,***, ІІ-ра група срещу заповед № 316з-12.08/05.05.2016 г. на директора на ОД на МВР Плевен, с която е разпоредено да не се разрешава напускане на страната на Г. до изтърпяване на наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от шест години с присъда по нохд№3079/2015 г.. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 526 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. ПРЕПИС от определението да се изпрати на оспорващия и административния орган. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението.
563 Частно административно дело No 620/2016, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ И.П.П.. И.К.И. ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 27.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на ЕТ“И.-ПКВК-П.И.-К. ***, с ЕИК - 202223370, представляван от К.В.И. чрез адвокат А.Х.М., от Софийска адвокатска колегия, съдебен адрес:***, кантора 322 срещу разпореждане за предварително изпълнение на акт за установяване на публично държавно вземане № 5/22.06.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, в общ размер на 1801,97 лева. Определението да се съобщи на ЕТ“И.-ПКВК-П.И.-К. ***, с ЕИК - 202223370, представляван от К.В.И. чрез адвокат А.Х.М., от Софийска адвокатска колегия, съдебен адрес:***, кантора 322. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
564 Административно дело No 759/2015, III състав Други В.Н.Н. Ц.Н.Н. Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 28.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба / жалба / тъжба на В.Н. *** срещу ЧСИ Ц.Н. и пазач И. Б. И. с Вх. Рег. № 2934/03.09.2015г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 759/2015г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя.
565 Административно дело No 51/2016, II състав Закон за министерство на вътрешните работи М.В.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 28.7.2016г.
ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД № УРИ 316з-3645/21.12.2015 г. на Директора на Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи-Плевен, с която на държавен служител младши инспектор М.В.М. е наложено дисциплинарно наказание “забрана за повишаване в длъжност за срок от една година”. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи-Плевен да заплати на М.В.М., ЕГН ********** сумата 410 /четиристотин и десет/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
566 Административно дело No 88/2016, II състав Закон за министерство на вътрешните работи П.В.Н. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 28.7.2016г.
ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД № УРИ 316з-8/4.01.2016г. на Директора на Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи-Плевен , с която на държавен служител инспектор П.В.Н. – полицейски инспектор VІ степен в група ”Териториална полиция” на сектор ”Охранителна полиция” към Второ районно управление Плевен при ОДМВР-Плевен е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи-Плевен да заплати на П.В.Н. ЕГН ********** сумата 410 /четиристотин и десет/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
567 Административно дело No 268/2016, III състав КСО Б.Ц.Л. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 28.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 2153-14-24/24.02.2016г. на Директора на ТП на НОИ – Плевен и потвърденото с него Разпореждане № 2171-14-35#4/21.01.2016г. на Ръководител ПО, с което на осн. чл.99 ал.1 т.1 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 10 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е отказано изменение на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на Б.Ц.Л. ***, отпусната с Разпореждане № 4/08.07.2015г. в минимален размер съгласно чл. 70 ал.8 от КСО. ВРЪЩА административната преписка на Ръководителя на Пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Плевен за ново произнасяне по заявлението на Б.Ц.Л. с Вх. № 2171-14-35/05.11.2015г. и определяне на пенсията му в действителен размер при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ – Плевен да заплати на Б.Ц.Л. *** направените деловодни разноски в размер на 200 лв., представляващи депозит за вещо лице. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
568 Административно дело No 335/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи С.И.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 28.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.В. *** чрез адв. Г.Д. от САК с пълномощно на л. 6 от делото против заповед № 316з-896/30.03.2016 г. на Директора на Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи-Плевен, с която на държавен служител старши инспектор С.И.В. – началник група „Териториална полиция“, сектор „Охранителна полиция“ към Първо районно управление при ОД на МВР – Плевен е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от шест месеца на основание чл. 194, ал.2,т.1, чл. 197, ал.1, т.3, чл. 200, ал.1, т.11 и чл. 204, т.3 от ЗМВР. ОСЪЖДА С.И.В. с ЕГН ********** *** да плати на Областна Дирекция на Министерството на вътрешните работи-Плевен сумата 300 /триста/ лева разноски по административно дело № 335 по описа на Административен съд – Плевен за 2016 година. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
569 Административно дело No 491/2016, III състав Закон за местните данъци и такси АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ АД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПЛЕВЕН НАЧАЛНИКА НА ДИРЕКЦИЯ ПРИХОДИ ОТ МДТ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 28.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Автобусни превози” АД (в несъстоятелност), представлявано от К.П.И. – синдик срещу Акт за установяване на публични вземания от местни данъци и такси по данни от декларация № 107-654/14.03.2016г., издаден от орган по приходите при Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 491/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ответника - Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” при Община Плевен.
570 Административно дело No 559/2016, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси НЕДКОВИ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 28.7.2016г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Недкови” ЕООД гр. Плевен против Заповед № 200/07.06.2016 г. на Кмета на Община Никопол, за откриване на процедура- провеждане на публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд , по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество в Община Никопол, определени с Решение № 80/27.04.2016 г. на Общински съвет- Никопол в частта й за отдаване под наем на земеделски земи в с. Бацова махала. Прекратява производството по адм.д. № 559/2016 г.на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението до страните.
571 Административно дело No 575/2016, III състав Закон за движението по пътищата Р.В.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 28.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.В.С. ***, чрез адв. П.Д. от АК – Враца срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 20329/22.10.2013г. на Началника на Сектор ПП към ОД на МВР – Плевен, с която на осн. чл. 171 т.4 от Закона за движение по пътищата е иззето свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 575/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя, чрез адв. Д. и на ответника – Началник Сектор ПП към ОД на МВР - Плевен.
572 Административно дело No 593/2016, II състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Б.Б.П. ВРИД ДИРЕКТОР НА РС ВОЕННА ПОЛИЦИЯ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 28.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Б.П. *** против Заповед № ПЛ -1780/24.06.2016 г. на ВРИД Директор на РС”Военна полиция” Плевен, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание” забележка”. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 593/2016г. на Административен съд-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.
573 Административно дело No 125/2016, II състав Закон за съдебната власт П.Г.Т. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 29.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.Т. *** против Заповед № РД-170/18.12.2014 г. на Административен ръководител-Председател на Окръжен съд-Плевен, с която на осн. чл. 7,т.6 във вр. с чл. 9 от Правила за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, на жалбоподателя, в качеството му на административен ръководител-председател на Районен съд Кнежа не е определена сума за изплащане на целева персонална награда по постъпилото от последния Предложение на осн. чл. 7, т. 6 от ПОИСДТВ с вх. № 13078/15.12.2014 г. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
574 Административно дело No 413/2016, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия М.Д.А. НАЧАЛНИКА НА РУ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 29.7.2016г.
Отхвърля жалбата на М.Д.А. *** чрез адв. Д.М. от Адвокатска колегия - гр. Варна с пълномощно на л. 5 от делото, срещу Решение № 256р-1930/03.05.2016 г. на Началник на РУ - Долна Митрополия при ОД на МВР - Плевен, с което му е отнето разрешително № 320565 за носене, употреба и съхранение на ловно оръжие, валидни до 25.04.2018 г. издадени от РУ - Долна Митрополия и са отнети четири броя /индивидуализирани/ ловно огнестрелно оръжие и боеприпаси на жалбоподателя. Осъжда М.Д.А. с ЕГН ********** *** полза на ОД на МВР - Плевен, сумата от 300 /триста/ лева като разноски по административно дело № 413 по описа на Административен съд, гр. Плевен за 2016 година. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
575 Административно дело No 432/2016, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 29.7.2016г.
ВЪЗОБНОВЯВА съдебното производство по адм.д. № 432/2016 г. на Административен съд- Плевен . ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на М. П. К. против Областна дирекция ”Земеделие” Плевен с цена на иска 8 523,00 лв. – левовата равностойност на конфискуваните му 10,857 дка зем. земи и 24 428,00 лв. като обезщетение за пропуснати ползи от това, че е лишен от възможността да обработва и печели от отнетите му зем. земи поради нищожност на решение № Д 182/31.03.2000 г. на Поземлена комисия-гр. Д.Дъбник. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 432/2016 г. на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението до страните.
576 Административно дело No 612/2016, II състав Закон за защита от дискриминация УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД ПЛЕВЕН КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ СОФИЯ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 29.7.2016г.
Прекратява производстото по АД №612/2016г. по описа ня Административен съд-Плевен и изпраща делото по подсъдност на Административен съдСофия град. Определението не подлежи на обжалване.
577 Административно дело No 552/2016, IV състав чл. 304 АПК С.Т.Т. ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Разпореждане от 1.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.Т. *** за налагане на административно наказание по реда на чл. 304 от АПК на Главния прокурор на Република България за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт, а именно решение № 149/02.04.2015 год. на Административен съд , гр. Плевен, постановено по АД № 68/2015 год. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на процесуалния представител на Главния прокурор на Република България за присъждане на разноски по делото. Разпореждането е окончателно.
578 Административно дело No 577/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.И.А.,
В.И.А.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РБЪЛГАРИЯ,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 2.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №577 по описа на Административен съд град Плевен за 2016 год. ИЗПРАЩА административно дело №577/2016 год. на Върховен административен съд за определяне на компетентния съд, който да разгледа предявения от И.И.А. и В.И.А. иск против ГДИН, МП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на оспорване, препис от същото да се изпрати на страните.
579 Административно дело No 138/2016, II състав Закон за защита от дискриминация Х.А.Х.,
Х.Т.А.
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 17.8.2016г.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София-град. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 138/2016г. на Административен съд-Плевен. Препис от определението да се изпрати на страните.
580 Административно дело No 550/2016, VI състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. ДНСК СОФИЯ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 18.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т. ***, против мълчалив отказ на Началника на ДНСК – София да се произнесе по подадено от Т. заявление за достъп до обществена информация с вх. №ПН-449-07-047/19.05.2016 год., находящо се на л.1 от делото-гръб. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело №550 по описа на Административен съд град Плевен за 2016 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд чрез Административен съд град Плевен в 7 (седем) дневен срок от съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.
581 Административно дело No 597/2016, II състав Закон за достъп до обществена информация Н.Й.Н. ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 19.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /подадена като „искова молба/ на Н.Н., чрез пълномощник адв. Г.С. ***.бряг да бъде осъдена да предостави на жалбоподателя документацията, описана в Решение № 1/17.04.2015 г. Прекратява производството по административно дело №597/2016г. на Административен съд-Плевен Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението.
582 Частно административно дело No 679/2016, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ФЛОРА 2004 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ИСКЪР Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 23.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ искането на „Флора-2004” ЕООД-гр. Искър за спиране на допуснатото предварителното изпълнение на Заповед № 250/18.07.2016 г. на Кмета на Община Искър в частта й за проведения търг за отдаване под наем на земеделски земи в землището на гр. Искър, алтернативно- във всичките й части. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.
583 Административно дело No 655/2016, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър ДИКС 2001 ЕООД ЯМБОЛ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 25.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „Дикс 2001” ЕООД с ЕИК 128056432 със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, жк „Възраждане”, бл.68, вх.В, ет.2, ап.15, представлявано от Д.А.С., чрез адв. С.Б. от САК със съдебен адрес ***, против Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството от 10.06.2016 год. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №655 по описа на Административен съд град Плевен за 2016 год. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба чрез Административен съд Плевен пред Върховен административен съд в 7(седем) дневен срок от съобщението до страните. Преписи от определението да се изпратят до страните.
584 Административно дело No 664/2016, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ДКЦ СВЕТА ПАРАСКЕВА ЕООД ПЛЕВЕН ДИРЕКТОРА НА РЗОК ПЛЕВЕН
 
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 25.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ДКЦ”Света Параскева” ЕООД гр.Плевен, представлявано от прокурист д-р К. П., против Заповед №РД-785/13.07.2016г. на Управителя на НЗОК-София.
ПРЕКРАТЯВА административно дело №664/2016г. по описа на Административен съд-Плевен в тази част.
КОНСТИТУИРА като страни по адм.дело №664/2016г. по описа на Административен съд-Плевен, което продължава по жалба ДКЦ”Света Параскева” ЕООД гр.Плевен против Заповед №РД-08-514/25.05.2016г. на Директора на РЗОК-Плевен, както следва:
1.ОСПОРВАЩ- ДКЦ”Света Параскева” ЕООД гр.Плевен
2.ОТВЕТНИК-Директора на РЗОК-Плевен.
НАСРОЧВА адм.дело №664/2016г. за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.10.2016г. от 10.00часа, за която дата да се призоват страните.
УКАЗВА на ответника, че в 14-дневен срок от получаване на съобщението, може да представи писмен отговор по жалбата и да сочи доказателства, като представи писмените, с които разполага, както и да даде становище по искането за допускане на свидетели.
УКАЗВА на административния орган, че носи доказателствената тежест за установяване на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнение на законовите изисквания при неговото издаване.
УКАЗВА на оспорващия, че носи доказателствената тежест да установи, че са били налице условията за сключване на допълнителното споразумение.
УКАЗВА на оспорващия, в 7-мо дневен срок от съобщението, да посочи за какви обстоятелства се иска да бъдат допуснати и разпитани свидетелите, посочени в жалбата.
ЗАДЪЛЖАВА административния орган, в 7-мо дневен срок от съобщението, да представи по делото заверено копие от Решение №РД-НС-04-24-1/29.03.2016г. на НС на НЗОК, както и от договор №150420/18.02.2015г. и Заповед №РД-09-454/08.04.2016г на Управителя на НЗОК.
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните в производството да представят и други доказателства в подкрепа на техните твърдения.
Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му, в останалата част не подлежи на оспорване.
Преписи от определението да се изпратят на страните, както и на Управителя на НЗОК.
585 Административно наказателно дело (К) No 705/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.П. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 1.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 46/25.07.2016 г. /с характер на определение/ на Районен съд - Никопол, постановено по н.а.х.д. № 144 по описа на съда за 2016 г., с което е прекратено съдебното производство по делото. Определението е окончателно.
586 Административно дело No 622/2016, IV състав Закон за висшето образование А.А.А. РЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 2.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.А. *** с ЕГН ********** против мълчалив отказ на Ректора на Медицински университет - Плевен за издаване на академична справка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 622 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2016 година. Определението може да се оспори с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
587 Административно дело No 639/2016, III състав Закон за защита от дискриминация Х.Т.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 9.9.2016г.
ИЗПРАЩА делото като преписка по подведомственост на Комисията за защита от дискриминация за произнасяне по искането на Х.Т.А., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без право на замяна” в Затвора – Плевен срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – София с посочено правно основание чл. 71 ал.1 т.1 от Закона за защита от дискриминация с искане да се установи по отношение на ищеца дискриминационно третиране по признак „лично положение”, изразяващо се в по-неблагоприятно отношение в сравнение с другите осъдени на същото наказание в Затвора – София І-ва група, поради това че за периода 15.03.2013г. до 15.01.2014г. в Затвора Плевен в 5-та група по време на престоя на открито и допълнителния час за физическа и спортна активност няма подсигурен постоянен достъп до санитарен възел, докато на лишените от свобода в Затвора – София І-ва група е осигурен такъв. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 639/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от страните и от Комисията за защита от дискриминация с частна жалба пред Върховен Административен съд чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните и на Комисията за защита от дискриминация, ведно с копие от исковата молба и допълнението.
588 Административно дело No 670/2016, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ФЛОРА 2004 ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ИСКЪР Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 12.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 670/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и Община Искър – за сведение.
589 Административно дело No 700/2016, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 13.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на кмета на Община Плевен срещу решение № 269/28.07.2016 г. на Общински съвет Плевен по отношение на т. 2, в която е избран за управител на „Паркстрой” ЕООД, С. А. С.. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 700 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на кмета на Община Плевен и на Общински съвет –Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението.
590 Административно дело No 720/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Н.С.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 13.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.К. ***, в която се сочи, че с Решение №26/21.12.2015г. на Общински съвет-Плевен такса „битови отпадъци” за 2016г. е увеличена неправомерно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №720/2016г. по описа на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщаването на страните. Преписи от определението да се изпратят на Н.К. ***.
591 Административно дело No 678/2016, II състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. РАЙОНЕН ПРОКУРОР АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 14.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т. *** срещу:"непредставена административна услуга - справка от АО "АР на РП Плевен". ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 678/2016 г. на Административен съд - Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението.
592 Административно дело No 752/2016, VI състав КСО Л.П.М. РЪКОВОДИТЕЛ ПО ПРИ ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 16.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Л.П.М. ***,чрез адв.Ф.П. *** с адрес за призоваване гр.Плевен,ул."Ресен" №4, против Разпореждане № 2113-14-1010#3/08.07.2016 год. на ръководител "ПО" при ТП на Нои Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административено дело № 752 по описа на Административен съд Плевен за 2016 год. ИЗПРАЩА делото като преписка, за произнасяне по компетентност на Ръководителя на ТП на НОИ Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да са обжалва в7 дневен срок от съобщението от страните и органа, на който е изпратено делото като преписка, пред Върховен административен съд.
593 Административно дело No 193/2016, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Н.З. НАЧАЛНИКА НА ВТОРО РУ НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 17.9.2016г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение №3391-845 от 01.02.2016г. на Началника на ІІ-ро РУ на МВР-Плевен, с което е разпоредено отнемане от Д.Н.З. *** на Разрешение обр.3 №ЕН0182350 за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие и Разрешение обр.№195 за съхранение на късо огнестрелно оръжие, валидни до 18.05.2017г., и да се изземат конкретно посочени огнестрелни оръжия. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Плевен да заплати в полза на Д.Н.З. ***, ЕГН:**********, направените по делото разноски в размер на 10 (десет) лева. Решението може да се оспори пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
594 Административно дело No 560/2016, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси М.А.И. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 17.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на заинтересованата страна Г. Б. П. за спиране на настоящото дело на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК вр. с чл.144 от АПК до произнасяне с влязъл в сила акт по законосъобразността на предходно оспорена от Петров заповед, по която е образувано адм.дело №724/2016 год. на АС-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори в 7 (седем) дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд. Копия от определението да изпратят на страните.
595 Административно дело No 182/2016, III състав Закон за движението по пътищата Д.И.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 19.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.К. ***, чрез адв. Д.М. от АК - Варна срещу Заповед № 16-0938-000120/06.02.2016г. на Началник сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Плевен за прилагане на ПАМ по чл. 171 т.2 б. „а” от ЗДвП – временно спиране от движение на МПС до отстраняване на неизправността като е отнето СРМПС № 006516896. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
596 Административно дело No 463/2016, VI състав Закон за опазване на околната среда ГОРОВЛАДЕЛЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ ДЪБ СЕЛО БОХОТ ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 19.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Горовладелческа кооперация – Дъб” с.Бохот, ЕИК 114540518 срещу Решение № ПН 112-ОС/2016 г. от 17.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Плевен. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщението до страните, пред ВАС на РБ. Преписи от решението да се изпратят на страните.
597 Административно дело No 652/2016, II състав КСО ЕТ С.И.,
В.Т.И.
ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 19.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"С.Б.И."***, чрез адв. Г.Г. от САК против Решение № 2153-14-71/12.07.2016 г. на Директора на ТП на НОИ - гр. Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
598 Административно дело No 855/2015, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС Н.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 20.9.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-11-188/10.09.2015г. на Кмета на Община – Плевен, с която на осн. чл. 43 т.1 от Закона за общинската собственост вр. чл. 20, ал.2 и чл. 17, ал.1, ал.2 от Наредба № 18 на Общински съвет – Плевен и протокол № 31, т.14 от 02.09.2015г. на КРЖНГ при Общински съвет е отменена Заповед № РД-11-41/19.03.2012г. и Н.М.А. *** е настанена под наем в общинско жилище със застроена площ от 23.50 кв.м., находящо се в гр. Плевен, ул. *** за срок от 5 г., считано от датата на сключване на договора за наем. ОСЪЖДА Община Плевен да заплати на Административен съд – Плевен направените разноски за в.л. в размер на 300 лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
599 Административно дело No 486/2016, VII състав Закон за движението по пътищата Г.Г.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 20.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Т. *** против Заповед №РД-01-903/07.04.2016г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” –София. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
600 Административно дело No 386/2016, III състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия В.К.Б. НАЧАЛНИКА НА РУП БЕЛЕНЕ ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 21.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.Б. *** срещу мълчалив отказ на Началника на РУ - МВР – Белене, както и срещу последвалия изричен отказ със Заповед № 241з-39/19.04.2016г. на Началника на РУ - МВР – Белене да издаде разрешение за съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана по подадено от жалбоподателя заявление от 18.03.2016г., регистрирано с Вх. № 241000-487/21.03.2016г. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
601 Административно наказателно дело (К) No 502/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 21.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 312 от 13.05.2016 г., постановено по нахд № 677/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
602 Административно наказателно дело (К) No 507/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Б.Б. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 21.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48 от 28.04.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 30/2016 г. на Районен съд – Кнежа. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
603 Административно наказателно дело (К) No 524/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 21.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 367 от 31.05.2016 г., постановено по нахд № 954/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните
604 Административно наказателно дело (К) No 525/2016, I състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА СОФИЯ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 21.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 165 от 15.03.2016 г., постановено по нахд № 67/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
605 Административно наказателно дело (К) No 548/2016, I състав ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 21.9.2016г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 368 от 31.05.2016 г., постановено по нахд № 955/2016 г. на Районен съд – Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
606 Административно наказателно дело (К) No 596/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.М.Ц. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 21.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 47 от 09.06.2016 г., постановено по анд № 109/2016 г. на Районен съд – Червен бряг. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
607 Административно дело No 727/2016, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТА НА СЕЛО ЛАЗАРОВО КМЕТА НА ОБЩИНА КНЕЖА Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 21.9.2016г.
Оставя без разглеждане жалба на Ц. Д. И., кмет на с. Лазарово, ул. *** срещу мълчалив отказ на кмета на Община Кнежа за издаване на заповед по реда на чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМ по подадено искане на 04.07.2016 година, с която да се разпореди в трудовите договори на служителите И. А. В. и Г. Х. И. да бъде отразен работодател – кмет на с. Лазарово и трудовите досиета да бъдат предоставени за съхранение в Кметството на с. Лазарово. Прекратява съдебното производство по адм. дело № 727 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. Определението да се съобщи на кмет на Кметство с. Лазарово и кмета на Община Кнежа. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 -дневен срок от съобщението.
608 Административно наказателно дело (К) No 544/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 375/02.06.2016г., постановено по НАХД №773/2016г. на Плевенския районен съд в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 2015-038312 /26.11.2015г.на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе съм ГД „Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите, в частта му, с която на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД София , на осн. чл. 27,чл. 28,чл.53 и чл. 83 от ЗАНН и чл. 233, ал. 2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП / е наложена имуществена санкция размер на 500 лв. за нарушение на чл. 119,ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 113,ал. 4 от ЗЗП за това, че в заявлението за предоставяне на търговска гаранция не се съдържа задължителна информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП и не посочва ясно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2015-035363/25.08.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе съм ГД „Контрол на пазара” към Комисия за защита на потребителите в частта му, с която на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД София , на осн. чл. 27,чл. 28,чл.53 и чл. 83 от ЗАНН и чл. 233, ал. 2 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП / е наложена имуществена санкция размер на 500 лв. за нарушение на чл. 119,ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 113,ал. 4 от ЗЗП за това, че в заявлението за предоставяне на търговска гаранция не се съдържа задължителна информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП и не посочва ясно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 375/02.06.2016г., постановено по НАХД №773/2016г. на Плевенския районен съд в останалата част. Решението не подлежи на обжалване.
609 Административно наказателно дело (К) No 546/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 19.05.2016 г., постановено по НАХД № 901/ 2016г. на Плевенския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
610 Административно наказателно дело (К) No 581/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Д.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 344 от 25.05.2016г., постановено по НАХД № 173/2016г. на Плевенския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
611 Административно наказателно дело (К) No 606/2016, I състав ЗАНН: НАП ИНТЕРДОР ЕООД ПЛЕВЕН ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 461/28.06.2016 г., постановено по НАХД № 1096/2016г. на Плевенския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
612 Административно наказателно дело (К) No 621/2016, I състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ ЕТ Р.В.К.Ч.Б. Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 54/17.06.2016г., постановено по НАХД №100/2016 г. на Червенобрежкия районен съд, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2016-037099 от 19.01.2016 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД “Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване.
613 Административно наказателно дело (К) No 627/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 412/13.06.2016 г., постановено по НАХД № 581/ 2016г. на Плевенския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2015-035370 от 26.06.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД “Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване.
614 Административно дело No 779/2016, III състав Други Ж.Ц.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 26.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 779/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и Община Долна Митрополия – за сведение.
615 Административно наказателно дело (К) No 500/2016, II състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 286 от 28.04.2016 г., постановено по НАХД № 582 по описа за 2016 г. на Районен съд Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване. Преписи от решението да се изпратят на страните.
616 Административно наказателно дело (К) No 523/2016, II състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 297 от 09.05.2016 г., постановено по НАХД № 579 по описа за 2016 г. на Районен съд Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
617 Административно дело (К) No 527/2016, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ДАРИНА 111 ООД С.САДОВЕЦ,
ДИЛЧЕВИ ООД,
ЕВРОЗЪРНО ЕООД,
А.М.Я.,
БОЯН 82 ООД,
ЕТ П.Д.,
С.Л.С.,
Т.В.Д.,
Х.И.С.,
Я.Д.Я.,
ЕТ Л.Л.Н.С.С.,
С.Ц.И.,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН,
В.Г.В.,
Х.В.Г.
Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 289 от 26.02.2016 г., постановено по гр.дело № 5240/2014 г. на Районен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок, считано от датата на постановяване на настоящето решение, в който Директорът на ОДЗ Плевен да издаде заповед за служебно разпределение на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 год. в землището на с.Садовец. ОТХВЪРЛЯ искането на В.Г.В. за присъждане на разноски пред първата инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.

Определение от 03.10.2016г.
О
ТХВЪРЛЯ искането, обективирано в писмо вх.№3175/29.09.2016г. на Директора на ОД „Земеделие”-Плевен, за тълкуване на решение №401 от 27.09.2016г. по кас.адм.дело №527/2016г. на Административен съд-Плевен.
Определението не подлежи на оспорване, съобразно чл.251 ал.5 от ГПК.
Преписи от определението да се изпратят на страните.

618 Административно наказателно дело (К) No 542/2016, II състав ЗАНН: МВР И.Д.К. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 350 от 27.05.2016 г., постановено по НАХД № 802 по описа за 2016 г. на Районен съд-Плевен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на разноски направено от процесуалния представител на ОД на МВР-Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
619 Административно наказателно дело (К) No 547/2016, II състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 315 от 14.05.2016 г., постановено по НАХД № 903 по описа за 2016 г. на Районен съд Плевен. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
620 Административно наказателно дело (К) No 578/2016, II състав ЗАНН: РДГ И.Р.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25 от 03.06.2016 г., постановено по НАХД № 72 по описа за 2016 г. на Районен съд – Никопол. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
621 Административно наказателно дело (К) No 584/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.К.К. РУП ЧЕРВЕН БРЯГ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 27.9.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 37 от 13.05.2016 г., постановено по НАХД № 70 по описа за 2016 г. на Районен съд-Червен бряг и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0374-000402 от 09.05.2014 г. на Началника на РУ – Червен бряг към ОД на МВР – Плевен, с което на П.К.К. ***, за извършено административно нарушение по чл. 21, ал. 1 и чл. 157, ал. 6 от ЗДвП, на основание чл. 182, ал. 1, т. 3 и чл. 185 от ЗДвП са му наложени две административни наказания - глоба в размер на 100 /сто/ лева и глоба в размер на 20 /двадесет/ лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване.
622 Административно дело No 703/2016, II състав Закон за висшето образование Р.Ю.Р. РЕКТОРА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 27.9.2016г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Ю.Р. *** против мълчалив отказ за издаване на академична справка от Ректора на Медицински университет гр. Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 703/2016 г. по описа на Административен съд-Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС, в 7- мо дневен срок от съобщението за постановяването му. Да се изпрати препис от определението на страните.
623 Административно наказателно дело (К) No 726/2016, II състав Възобновяване на КАНД С.П.А. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 27.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П. ***, *** с искане за отмяна на НП № 1853/17.01.2013година на РУП Червен бряг поради изтекла давност по чл.82,ал.3 от ЗАНН. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по к.адм.дело №726 по описа за 2016 година на Административен съд Плевен. Определението да се съобщи на жалбоподателя. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението му.
624 Частно админист. наказателно дело (К) No 777/2016, I състав Частни КАНД Р.Н.Д. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател и докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 27.9.2016г.
ОТМЕНЯ Определение № 95/15.07.2016 г., постановено по АНД № 61/16 г. на Районен съд - Кнежа, с което е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените дейсвия с оглед дадените указания. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
625 Административно дело No 398/2016, V състав КСО Ц.Н.Н. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 28.9.2016г.
Отхвърля жалбата на Ц.Н. *** срещу решение № 2153-14-36/15.04.2016 година на директора на ТП на НОИ Плевен, с което е потвърдено разпореждане № 2113-14-1875-4/21.01.2016 г. на ръководител „Пенсионно осигуряване”. Осъжда Ц.Н. *** да заплати на ТП на НОИ Плевен, гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов” № 8 разноски в размер на 350 лева Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
626 Административно дело No 441/2016, IV състав Закон за културното наследство Т.И.И.,
С.И.И.
ЗАМЕСТНИК КМЕТА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ ПРИ ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 28.9.2016г.
ПРОГРАСЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №РД-12-232 от 25.04.2016 г. на Заместник кмет Териториално развитие на Община Плевен, с която е наредено на собствениците - Т.И.И., С.И.И., “Илмар” ЕООД, М. П. Д. и “Делта Капитал 2002” ЕООД на триетажна жилищно-търговска сграда, построена в УПИ ІІІ-5989, кв.85а по плана на гр.Плевен с административен адрес гр.Плевен, ул.”Сан Стефано” 2 в срок от три месеца да изготвят и представят в Министерство на културата архитектурно заснемане, текстова и фото документация, достатъчна за изпълнението на реконструкция на сградата и други указания общо 3 точки. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Плевен за издаване на заповед, съгласно мотивите относно тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение, в 14-дневен срок от влизането му в сила. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-срок от съобщаването на страните.
627 Административно дело No 478/2016, VI състав Закон за движението по пътищата М.Л.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 28.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Л.С. *** с адрес за призоваване гр.Левски, бул „България” №45, против Заповед за прилагане на ПАМ №15-0938-001500/08.08.2015 год. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Плевен, с която спрямо жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б.Б от ЗДП-временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. Решението може да се оспори с касационна жалба пред Върховен административен съд в срок от четиринадесет дни от съобщаването на страните.
628 Административно наказателно дело (К) No 528/2016, II състав ЗАНН: МВР Т.А.С. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 28.9.2016г.
Оставя в сила решение № 41/25.05.2016 г., постановено по а.н.д. № 131/2016 г. на Районен съд гр. Левски. Решението е окончателно.
629 Административно наказателно дело (К) No 539/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Д.И. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 28.9.2016г.
Оставя в сила решение № 343/25.05.2016 г., постановено по а.н.д. № 609/2016 г. на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно.
630 Административно наказателно дело (К) No 540/2016, II състав ЗАНН: МОСВ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ШУМЕН ООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 28.9.2016г.
Оставя в сила решение от 09.05.2016 година по а.н.д. № 592/2016 г. на Районен съд - Плевен. Решението е окончателно.
631 Административно наказателно дело (К) No 543/2016, II състав ЗАНН: МВР РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПЛЕВЕН Р.Н.Н. Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 28.9.2016г.
Отменя решение № 396/08.06.2016 г., постановено по а.н.д. № 819/2016 г. на Районен съд- гр. Плевен, като вместо него постановява: Потвърждава наказателно постановление № 3/17.03.2016 г. на директора на РДПБЗН-Плевен. Решението е окончателно.
632 Административно наказателно дело (К) No 545/2016, II състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 28.9.2016г.
Оставя в сила решение № 376/02.06.2016 г., постановено по а.н.д. № 775/2016 г. на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно.
633 Административно дело No 566/2016, VII състав Закон за чужденците в РБ А.А.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 28.9.2016г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.А., гражданин на Мексико срещу отказ за продължително пребиваване в Република България, обективиран в писмо изх. № 31600-18128/02.06.2016 г. на Директора на ОД на МВР – Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 566 по описа за 2016 г. на Административен съд – Плевен. ОСЪЖДА А.А.А., гражданин на Мексико, роден на *** г., с паспорт № *** издаден на 13.10.2015 г. от посолството на Мексико в Атина, Гърция, да заплати по сметка на ОД на МВР - Плевен направените по делото разноски в размер на 300 лева. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъстващите и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за оспорващия.
634 Административно наказателно дело (К) No 572/2016, II състав ЗАНН: НЗОК ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 ПЛЕВЕН ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 28.9.2016г.
Отменя решение № 385/06.06.2016 г., постановено по а.н.д. № 744/2016 г. на Районен съд гр. Плевен и вместо него постановява: Отменя наказателното постановление №501/2015 г. от 24.09.2015 г. на директора на РЗОК-Плевен. Оставя без уважение искането на „Диагностично консултативен център І Плевен“ ЕООД, ЕИК 000411934, гр. Плевен, ул. „Панега“ № 28 за присъждане на разноски. Решението е окончателно.
635 Административно наказателно дело (К) No 574/2016, II състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 28.9.2016г.
Оставя в сила решение № 358/27.05.2016 г., постановено по а.н.д. № 905/2016 г. на Районен съд гр. Плевен. Решението е окончателно.
636 Административно дело No 649/2016, III състав Закон за движението по пътищата А.К.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 28.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.И. ***, чрез адв. М. ***38-001867/ на Сектор ПП – ОД на МВР – Плевен и Заповед за прилагане на ПАМ № 16-0938/00670 от 12.05.2016г. на Началника на Сектор ПП към ОД на МВР – Плевен, с която на осн. чл. 171 т.1 б. „д” от Закона за движение по пътищата временно е отнето свидетелството за управление на МПС на жалбоподателя до заплащане на дължимата глоба по фиш Сер. С № 149021/09.09.2015г., установено със съставен АУАН № Г269511/12.05.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 649/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя, чрез адв. М. и лично, както и на ответника – Началник Сектор ПП към ОД на МВР - Плевен.
637 Административно дело No 228/2016, V състав Закон за движението по пътищата Б.Л.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОДМВР ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Решение от 29.9.2016г.
Отхвърля жалбата на Б.Л.Б.,*** чрез адв Д.Н., съдебен адрес *** срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17/03.01.2014 година на началник на сектор ПП към ОД на МВР -Плевен, с която е разпоредено временно отнемане на свидетелството за управление до отпадане на основанието. Решението да се съобщи на страните. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщаването му на страните.
638 Административно дело No 392/2016, II състав КСО Г.Д.И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Решение от 29.9.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 2153-14-39/21.04.2016 г. на ЗА ДИРЕКТОР ТП на НОИ-Плевен, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Разпореждане № 0-14-000-00-00860660 от 21.10.2015 г. и Разпореждане № 0-14-000-00-00860656 от 21.10.2015 г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ-Плевен, с които на Г.Д.И. е отказано отпускане на парично обезщетение по болнични листи за общо заболяване: б.л. № Е20152774475 за периода 14.08.2015г.-23.08.2015 г. и б.л. № Е2015 2774515 за периода 24.08.2015г.-22.09.2015 г. Връща преписката на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ-Плевен за ново произнасяне по искането на Г.Д.И. за отпускане на парично обезщетение за временна нетрудоспособност по болничен лист № Е20152774475 и болничен лист № Е20152774515 , съобразно изложените в съдебното решение задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
639 Административно дело No 511/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.Н.   Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 29.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на л.св.С.С.Н.,***, против М. М.-фелдшер на Здравна служба при Затвора Плевен, с която се иска на фелдшера да бъде наложено административно наказание „лишаване от право да упражнява длъжността” и да му бъде наложена глоба в размер на 5005лева, с която сума да се закупи апаратура и други необходими техники за здравната служба към Затвора Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №511/2016г. по описа на Административен съд-Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението.
640 Административно дело No 588/2016, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.Д.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 29.9.2016г.
На основание чл.159 т.8 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от А.Д.И. *** чрез адвокат М.Б. ***, против Заповед № 03-150-РД/238 от 15.06.2016 г. на Директора на ОД на ДФЗ – Плевен, с която е отказано да бъде финансирано подаденото от И. заявление за подпомагане по проект № 15/06/1/0/01446. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 588 по описа на съда за 2016 г. Определението може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок от днес за страните пред Върховния административен съд на Република България. Настоящото определение да бъде публикувано на електронната страница на Административен съд – гр.Плевен след изготвянето му.
641 Административно наказателно дело (К) No 671/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Й.Т. ОД НА МВР ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 29.9.2016г.
ВЪЗОБНОВЯВА съдебното производство по к.адм. дело № 671 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен.. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по к.адм. дело № 671 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен поради оттегляне от С.Й.Т.,***  на касационната жалба срещу решение № 488/06.07.2016 година по а.н.д № 1194 по описа за 2016 година на РС-Плевен. Препис от определението да се изпрати на страните. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
642 Административно дело No 698/2016, IV състав Закон за обезщетяване на собственици на отчуждени имоти С.И.И. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Определение от 29.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на С.И.И. *** относно преразглеждане на размера на обещетението, изчислен от вещо лице в изпълнение на чл. 6, ал.4 от Закона за обещететяване на собственици на одържавени имоти /ЗОСОИ/ и решение № РД-19-01/04.04.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 698 по описа на Административен съд - гр. Плевен за 2016 година. Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от получаване на съобщението.
643 Административно дело No 775/2016, II състав Други С.С.Н. АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 29.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена като "молба" от С.С.Н. *** с искане административно дело № 841/2015 г. на Плевенския административен съд да бъде разгледано от друг съд, който да не е на територията на гр. Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 775/2016 г. на Административен съд - Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщението на страните.
644 Административно дело No 231/2016, VII състав Други дела по ЗОС и ЗДС Д.М.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 3.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.П. *** против Заповед №РД-10-215 от 25.02.2016г. на Кмета на Община Плевен, с която е прекратено наемното правоотношение между ОП „Жилфонд” Плевен и П. за ползваното от нея общинско жилище, находящо се в гр.Плевен, ул.***. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
645 Административно дело No 274/2016, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ТОН ГРУП ЕООД ПЛЕВЕН ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Решение от 3.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Тон Груп” ЕООД със седалище гр.Плевен, представлявано от управителя А.И., против Уведомително писмо изх.№02-150-2600/559 от 16.03.2016г. за одобрение и неодобрение за участие по мярка 10 „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подписано от Зам.изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, в частта с която не са одобрени площи по направлението в размер на 87,01ха, обективирани в таблица №2 на уведомителното писмо. ОСЪЖДА „Тон Груп” ЕООД със седалище гр.Плевен, ул.”Данаил Попов” №17, вх.Б, ап.10, ЕИК 201035593, представлявано от управителя А.И., да заплати на Държавен фонд “Земеделие”, Разплащателна агенция – гр.София направените по делото разноски в размер на 400 (четиристотин) лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд, подадена чрез Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му. Преписи от решението да се изпратят на страните.
646 Административно дело No 631/2016, VI състав Закон за движението по пътищата Д.А.Р. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР ПП КАТ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 3.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Р. *** чрез пълномощника му адв.В.М. *** с адрес на кантората гр.Плевен, ул „Бъкстон” №5, офис 12, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-0938-000763/28.06.2016 год. на Началника на сектор „Пътна полиция” към ОДМВР Плевен. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.
647 Административно дело No 632/2016, VI състав Закон за движението по пътищата С.Я.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП ПЛЕВЕН КЪМ ОДМВР ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 3.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Я.Н. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-0938-000306/15.03.2016 год. на Началник група в сектор ПП Плевен към ОДМВР Плевен, с което спрямо Н. е приложена ПАМ –временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до предоставяне на сключена валидна застраховка, на основание чл.171, т.1, б.”е” от ЗДвП. Решението може да се оспорва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-срок от съобщаването на страните.
648 Административно дело No 771/2016, VI състав Закон за достъп до обществена информация В.Н.М. ДИРЕКТОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ СЕЛО ГЛАВА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 3.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от В.Н.М. ***, против Решение №13/25.08.2016 год. на Директор на Основно училище „Христо Ботев с.Глава, общ.Червен бряг, обл.Плевенска. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №771 по описа на Административен съд град Плевен за 2016 год. ОСЪЖДА В.Н.М. *** да заплати на Основно училище „Христо Ботев” с.Глава, общ.Червен бряг, ЕИК 000182154, представлявано от Директора В. П. С., разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд. Преписи от определението да се изпратят на страните.
649 Административно дело No 772/2016, VI състав Закон за достъп до обществена информация В.Н.М. ДИРЕКТОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ СЕЛО ГЛАВА Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Определение от 3.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от В.Н.М. ***, против Решение №11/25.08.2016 год. на Директор на Основно училище „Христо Ботев с.Глава, общ.Червен бряг, обл.Плевенска. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №772 по описа на Административен съд град Плевен за 2016 год. ОСЪЖДА В.Н.М. *** да заплати на Основно училище „Христо Ботев” с.Глава, общ.Червен бряг, ЕИК 000182154, представлявано от Директора В. П. С., разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 (триста) лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се оспори с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението пред Върховен административен съд. Преписи от определението да се изпратят на страните.
650 Административно дело No 773/2016, VII състав Закон за достъп до обществена информация В.Н.М. ДИРЕКТОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ СЕЛО ГЛАВА Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 3.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.М. *** против мълчалив отказ за достъп до обществена информация по заявление вх.№1548/11.08.2016г. и против Решение №12/25.08.2016г. от Директора на ОУ „Христо Ботев” с.Глава. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №773 по описа за 2016 г. на Административен съд-Плевен. ОСЪЖДА В.Н.М. ***, ЕГН:**********, да заплати в полза на Основно училище „Христо Ботев” с.Глава, общ.Червен бряг, обл.Плевен, с ЕИК:000182154, представлявано от директора В. С., направените по делото разноски в размер на 300лева (триста лева). Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд, чрез Административен съд-Плевен, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Препис от определението да се изпрати на В.М. и Директора на ОУ „Христо Ботев” с.Глава.
651 Частно админист. наказателно дело (К) No 794/2016, II състав Частни КАНД СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ СОФИЯ ТД НА НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ПЛЕВЕН Председател:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 3.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „Българска републиканска федерация по кинология” със седалище гр.София, представлявано от К. Л., чрез адв.Я.Н. от САК, срещу разпореждане от 28.04.2016г. по НАХД №898/2016г. по описа на Районен съд-Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно-наказателно дело №794 по описа за 2016г на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението. Преписи от определението да се изпратят на страните.
652 Административно дело No 691/2016, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Д.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
КАТЯ В. АРАБАДЖИЕВА
Решение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №17/25.07.2016 год. на Кмета на община Плевен, с което е отказан достъп до обществена информация, поискана със заявление №РД-44-230-1/22.04.2016 год. от И.Д.Х. *** и съдебен адрес ***. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне с решение, с което да предостави достъп до исканата информация при съобразяване с мотивите на настоящото решение. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за произнасяне, считано от получаване на преписката. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
653 Административно дело No 799/2016, VII състав Закон за защита от дискриминация И.А.Р. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА СОФИЯ Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 4.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №799/2016г по описа на Административен съд-Плевен. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Софийски районен съд за разглеждане на подадената искова молба от л.св.И.А.Р., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора Плевен, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София с правно основание чл.71 ал.1 т.1 и т.2 от ЗЗДискр. Определението не подлежи на оспорване. Препис от определението да се изпрати на л.св.Р..
654 Административно дело No 301/2016, III състав Други ПРИРОДНА СИЛА ООД КЮСТЕНДИЛ ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Решение от 5.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Природна сила” ООД – гр. Кюстендил, представлявано от управителя Я.К. срещу Решение № ПВ2-00216/21.03.2016г. на Директора на Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен, с което е отказано изменение на Разрешително № 11140027/21.01.2008г., изм. с Решение № 245/11.05.2010г., изм. с Решение № 939/22.11.2012г. за водовземане от повърхностен воден обект – река Канщица, с цел производство на електроенергия посредством МВЕЦ „Краево” с титуляр „Природна сила” ООД – гр. Кюстендил. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд - Плевен в 14-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.
655 Административно дело No 372/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.И.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ Докладчик:
ПОЛИНА Х. БОГДАНОВА
Решение от 5.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ заповед № 129 от 06.04.2016 г. на Кмета на община Никопол, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж "Стопанска сграда" - навес, реализиран от Н. в УПИ ІІ-207, кв. 40 по плана на с. Черковица, общ. Никопол, обл. Плевен, определен е едномесечен срок за доброволното премахване, като е указано, че при липса на такова строежът ще бъде премахнат принудително, по възлагане на органите на община Никопол за сметка на нарушителя. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в срок от 14 дни от съобщаването му.
656 Административно дело No 614/2016, VII състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ЕТ И.Р.Л.П. НАЧАЛНИКА НА ПЪРВО РУ КЪМ ОД НА МВР ПЛЕВЕН Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА А. КЪНЕВА
Определение от 5.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „И.Р. *** срещу мълчалив отказ на Началника на Първо РУ – Плевен към ОД на МВР – Плевен за издаване разрешение за носене на късоцевно огнестрелно оръжие по заявление на ЕТ „И.Р. *** от 18.03.2016 г. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 614 по опаса за 2016 г. на Административен съд – Плевен. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за оспорващия уведомен чрез адвокат П. и в 7-дневен срок за ответника след получаване на съобщението.
657 Административно дело No 709/2016, II състав Закон за опазване на околната среда ПИРЕЛЛИ 5 ООД ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ПЛЕВЕН Докладчик:
ЮЛИЯ С. ДАНЕВА
Определение от 5.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбта на "ПИРЕЛИ-5" ООД гр. София срещу Решение № РО-125/08.08.2016 г на Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 709/2016 г. на Административен съд - Плевен. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщението.
658 Административно дело No 757/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ТАБАК МАРКЕТ АД СОФИЯ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 5.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на "табак Маркет" АД, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане” , ул. „Княз Борис І” №161, чрез представляващите Ц.Н. и В.Н.Н. срещу отказ, обективиран в писмо изх. № ТСУ и С-26-80-3/08.08.2016г. на гл. архитект при Община Плевен да одобри инвестиционен проект за поставяне на преместваем обект в имотни граници на УПИ ХХІV, кв. 150 по плана на гр. Плевен, с идентификатор 56722.660.969, находящ се в гр. Плевен, бул. „Димитър Константинов” № 25. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 757 по описа за 2016 година на Административен съд –Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се съобщи на „Табак Маркет” АД, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане” , ул. „Княз Борис І” №161и на административния орган. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.
659 Административно дело No 579/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИКС 2001 ЕООД ЯМБОЛ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН Докладчик:
СНЕЖИНА М. ИВАНОВА
Определение от 6.10.2016г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на „Дикс 2001” ЕООД гр. Ямбол с ЕИК: 128056432, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане”, бл. 68, вх. В, ет. 2, ап. 15 представлявано от управителя Д.А.С. чрез адв. С.Б. от САК със съдебен адрес:***, срещу мълчалив отказ на гл. архитект при Община-Плевен да подпише и нагледно оформи акт образец 10, представен с искане (уведомление) с входящ номер на Община-Плевен № ТСУиС-26-5507-1 от 09.06.2016 г. по отношение на строежи: - „Цялостно изпълнение на ел. инсталация и временно ел. захранване за строителството на строеж „Многопрофилна болница за активно лечение сърце и мозък” основно застрояване ІІ категория, в УПИ І, кв. 841, поземлен имот с идентификатор 567222.659.1046 с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри” № 2. - „Цялостно изпълнение на слаботокови ИНСТАЛАЦИИ ЗА СТРОЕЖ „ Многопрофилна болница за активно лечение сърце и мозък” основно застрояване ІІ категория в УПИ І, кв. 841, поземлен имот с идентификатор 567222.659.1046 с административен адрес гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри” № 2 и строеж - „Цялостно изпълнение на строеж „ЗРУ 20 кV и БКТП 1х1000 кVА, 1х630 кVА, 20/0.4 кV и тръбна мрежа за ел. захранване на МБАЛ „Сърце и мозък”, медицински център и аптека за ЛП с изключение на МПФР” в УПИ І, кв. 841, поземлен имот с идентификатор 567222.659.1046, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри” № 2. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 579/2016 г. по описа на Административен съд-Плевен. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7- мо дневен срок от днес пред ВАС.
660 Административно дело No 640/2016, III състав Закон за достъп до обществена информация Н.Й.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
Определение от 6.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /искова молба на Н.Й.Н. *** с искане да бъде осъдена да му предостави документацията, описана в Решение № 2/05.05.2015г. на Община Червен бряг за достъп до обществена информация по реда на ЗДОИ, за което е заплатил и дължимата такса. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 640/2016г. по описа на Административен съд – Плевен. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, чрез Административен съд – Плевен в 7-дневен срок от съобщението. ПРЕПИС от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ответника – Кмета на Община Червен бряг.
661 Административно дело No 753/2016, III състав Други В.С.В. КМЕТА НА КМЕТСТВО ЧОМАКОВЦИ Докладчик:
ЕЛКА А. БРАТОЕВА
<