Съобщения


08.12.2014 г.

Приключи провеждането на специализираните обучения за съдии, съдебни помощници, съдебни служители и администратори и административни ръководители по проект с рег.№12-24-1/01.08.2013 год. с наименование: „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Административен съд –град Плевен и Административен съд-град Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В обучението по „Право на ЕС” участие взеха 5 магистрати и 2 съдебни служители от АС-Плевен и 4 магистрати от АС-Габрово. Същото беше проведено като дистанционно обучение (неприсъствено), чрез самостоятелна кореспондентна подготовка и чрез кратки модулни семинарни занятия , провеждани в гр.Плевен и в гр.Габрово, под формата на следдипломна квалификация. Обучението стартира през месец декември 2013 година и приключи в края на месец ноември 2014 год. За успешното приключване на обучението беше издаден диплом от Центъра за продължаващо обучение към Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски”, които бяха връчени на обучаваните лица на проведената заключителна пресконференция по проекта, на 7.12.2014 година.

В обученията по Счетоводство и одит, Финансов контрол, Управление на човешките ресурси и Информационни технологии взеха участие , както следва: в специалност „Счетоводство и одит”-8 магистрати и съдебни служители от АС-Плевен , в специалност „Финансов контрол”-1 съдебен служител от АС-Плевен, в специалност ,„Управление на човешките ресурси”-1 съдебен служител от АС –Плевен и един съдебен служител от АС-Габрово, в специалност „Информационни технологии”- 8 съдебни служители от АС-Плевен. Обученията се проведоха в модулно-дистанционна форма , чрез индивидуални консултации и самостоятелна подготовка; провеждане на присъствени изпити в обучителната организация, в писмена форма с надлежно оформени протоколи. В рамките на обучението магистратите и съдебните служители се обучаваха самостоятелно, като положиха изпити по съответни дисциплини по специалността. През месец септември 2014 година бяха положени финални изпити и на обучаваните бяха предоставени Свидетелства за професионална квалификация.

В обучението по „Административно обслужване“ участие взеха 3 съдебни служители от АС-Плевен.

В обучението по „Компютърна техника и технологии“ в гр.Плевен участниците са 7 съдебни служители от АС-Плевен, а в същата специалност в гр.Габрово- 10 съдебни служители от Ас-Габрово. Обученията се проведоха като групова форма на обучение с индивидуална насоченост. Обучението на съдебните служители от Административен съд град Габрово в специалността „Компютърна техника и технологии” приключи на 24.09.2014 год. Обучението на съдебните служители от Административен съд град Плевен в специалността „Компютърна техника и технологии” приключи на 27.10.2014 год. На обучаваните лица бяха предоставени Удостоверения за професионално обучение за завършен квалификационен курс по професионално обучение – квалификация по част от професията „Техник на компютърни системи” по специалност „Компютърна техника и технологии”.

Обучението на съдебните служители от Административен съд град Плевен в специалността „Административно обслужване” приключи на 29.11.2014 год. На обучаваните лица бяха предоставени Свидетелства за професионална квалификация за квалификация по професията „Офис-секретар” по специалност „Административно обслужване”.

08.12.2014 г.

На 07.12.2014 г., от 12:00 часа, в Регионален пресклуб БТА – Плевен, Административен съд гр. Плевен даде заключителна пресконференция на тема:

Отчитане на основните дейности при реализацията на проект по сключен Договор с регистрационен номер 12-24-1/01.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Административен съд – град Плевен и Административен съд – град Габрово”, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

На пресконференцията присъстваха:

- доц. д.ю.н. АТАНАС СЕМОВ, носител на Катедра „Жан Моне на ЕС” за „Съдебна система на ЕС”, Ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС” в Софийски университет ”Св. Климент Охридски”;

- магистрати и съдебни служители от Административен съд гр. Плевен, Административен съд гр. Ловеч, Административен съд гр. Русе, Административен съд гр. Добрич, Окръжна прокуратура – Русе и Окръжна прокуратура – Добрич;

- журналисти.

Беше отчетена успешната реализация на всички заложени по проекта дейности – провеждане на 8 специализирани обучения за магистрати и съдебни служители в рамките на 1 година.

С реализацията на проекта се постигна основната цел – повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители от Административен съд гр. Плевен и Административен съд гр. Габрово, по дисциплините: право на ЕС, информационни технологии, управление на човешките ресурси, счетоводство и одит и други.

Отзиви:

Съдът в Люксембург с правно запитване от Плевен, отговорът става задължителен за целия ЕС

Доц. д-р Атанас Семов: Европа не може да се справи с родния феномен „смисъл на властта да е злоупотребата с нея“

Плевен: Международната магистърска програма на Софийския университет избра Плевен за първия си изнесен модул

Плевен:Магистрати и съдебни служители изучиха тънкостите на европейското право

Доц. Атанас Семов връчи на плевенски магистрати дипломи за успешно завършени обучения

Магистрати и съдебни служители изучиха тънкостите на европейското право

Магистрати от Плевен и Габрово се обучиха по европроект

Атанас Семов: У нас корупцията е смисъл на властта

01.12.2014 г.

Административен съд гр. Плевен и Административен съд гр. Габрово организират заключителна пресконференция на тема:

Отчитане на основните дейности при реализацията на проект по сключен Договор с регистрационен номер 12-24-1/01.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Административен съд – град Плевен и Административен съд – град Габрово”, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията ще се проведе на 07.12.2014 г. /неделя/, от 12:00 часа, в Регионален пресклуб БТА  Плевен, с адрес: гр. Плевен, бул. „Димитър Константинов” № 23.

На пресконференцията ще присъстват:

- доц. д.ю.н. АТАНАС СЕМОВ, носител на Катедра „Жан Моне на ЕС” за „Съдебна система на ЕС”, Ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС” в Софийски университет ”Св. Климент Охридски” и

- проф. ЮЛИЯ ЗАХАРИЕВА – преподавател по „Право на ЕС” в Софийски университет ”Св. Климент Охридски”.

02.07.2014 г.

В изпълнение на сключения между Административен съд Плевен и Стопанска академия” Свищов договор, през месеците април, май и юни на 2014 год. се проведоха изпити по специалностите „Счетоводство и одит” , „Финансов контрол” ,„Управление на човешките ресурси” и „Информационни технологии” . Проведоха се присъствени изпити в обучителната организация-СА „Д.А.Ценов” гр.Свищов, в писмена форма с надлежно оформени протоколи.

В изпълнение на сключения между Административен съд Плевен и Сдружение „ЦПО” към ЮФ на СУ, на 16, 17 и 18 юни 2014 год. в гр.Габрово се проведе модулно семинарно занятие по специалността „Право на Европейския съюз” (25 учебни часа, 3 дни). Същото беше проведено от доц.Атанас Семов и гл.ас.Иван Стойнев. На 19, 20 и 21 юни 2014 год. в гр.Плевен се проведе модулно семинарно занятие по специалността „Право на Европейския съюз” (25 учебни часа, 3 дни). Същото беше проведено от доц.Атанас Семов и гл.ас.Иван Стойнев.

16.04.2014 г.

В изпълнение на сключения между Административен съд Плевен и Стопанска академия” Свищов договор, на 26 март 2014 год. и на 27.03.2014 год. се проведоха първите изпити по специалностите „Счетоводство и одит” , „Финансов контрол” ,„Управление на човешките ресурси” и „Информационни технологии” . Проведоха се присъствени изпити в обучителната организация-СА „Д.А.Ценов” гр.Свищов, в писмена форма с надлежно оформени протоколи.

За периода от 24 март до 28 март 2014 год. беше проведен вторият специализиран курс-6425 C Configuring Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services (HV), на територията на обучителната организация „Ню Харайзънс” ЕООД гр. София- в гр.София. В курса взеха участие двамата системни администратори на АС-Плевен и АС-гр.Габрово. В изпълнение на техническото задание –неразделна част от сключения договор, изпълнителят е представил на АС-Плевен окончателен доклад за проведените обучения, а по отношение на проведения курс 6425 C Configuring Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services (HV)- и снимков материал от всеки един от дните на обучението, списък за получени учебни материали от всеки от участниците и присъствен списък за дните на обучението. За завършения курс на участниците са предоставени сертификати. С провеждането на този втори курс, изпълнението на дейностите по сключения между Административен съд град Плевен и „Ню Харайзънс” ЕООД гр.София договор от 15.11.2013 год. приключиха.

В изпълнение на сключения между Административен съд Плевен и Сдружение „ЦПО” към ЮФ на СУ, на всички обучавани лица в специалността „Право на ЕС” бяха изпратени по електронен път индивидуални задания в съответствие с резултатите от изготвените първоначални тестове .

12.03.2014 г.

В изпълнение на сключения между Административен съд Плевен и Стопанска академия” Свищов договор, провеждането на обученията по „Счетоводство и одит” , „Финансов контрол” ,„Управление на човешките ресурси” и „Информационни технологии” стартира на 20 февруари 2014 год. В обученията участват, както следва: в специалност „Счетоводство и одит”-8 магистрати и съдебни служители от АС-Плевен , в специалност „Финансов контрол”-1 съдебен служител от АС-Плевен, в специалност ,„Управление на човешките ресурси”-1 съдебен служител от АС –Плевен и един съдебен служител от АС-Габрово, в специалност „Информационни технологии”- 8 съдебни служители от АС-Плевен. Срок на обучението по всяка една от посочените специалности е от 6 месеца до 1 календарна година в модулно-дистанционна форма , чрез индивидуални консултации и самостоятелна подготовка; провеждане на присъствени изпити в обучителната организация, в писмена форма с надлежно оформени протоколи. Изготвени са индивидуални учебни планове по всяка от специалностите. Н а 20.02.2014 год. всички участници посетиха Стопанска академия „Д.А.Ценов“ –Свищов с оглед запознаване с основните насоки на предстоящата работа и получаване на учебни материали.

За периода от 24 февруари до 28 февруари 2014 год. беше проведен първият специализиран курс-6419А Configuring Managing, and Maintaining Windows Server 2008 Servers, на територията на обучителната организация „Ню Харайзънс” ЕООД гр. София- в гр.София. В курса взеха участие двамата системни администратори на АС-Плевен и АС-гр.Габрово. В изпълнение на техническото задание –неразделна част от сключения договор, изпълнителят е представил на АС-Плевен междинен доклад за проведеното обучение, снимков материал от всеки един от дните на обучението, списък за получени учебни материали от всеки от участниците и присъствен списък за дните на обучението. За завършения курс на участниците са предоставени сертификати.

В изпълнение на сключения между Административен съд Плевен и Сдружение „ЦПО” към ЮФ на СУ, на всички обучавани лица в специалността „Право на ЕС” бяха изпратени по електронен път Общия учебен план и рамка за индивидуална учебна програма, по която всеки от обучаемите да направи своите предложения (искания) по общите теми; Първи свитък учебни материали (в електронен формат) за самостоятелна подготовка. През месец януари беше изпратен от обучителната организация и попълнен от всеки от обучаемите встъпителен тест. На 5, 6 и 7 март 2014 год. се състоя модулно семинарно занятие по специалността „Право на Европейския съюз” в гр.Плевен (25 учебни часа, 3 дни). Същото беше проведено от проф.Юлия Захариева и доц.Атанас Семов. На всеки обучаем бяха предоставени комплект специализирани печатни издания. След провеждане на семинарното занятие, са изготвени и изпратени индивидуален учебен план на всеки от обучаемите с конкретни препоръки за подготовка.

07.02.2014 г.

На 29, 30 и 31 януари 2014 г. в гр. Априлци се проведе вторият семинар от обществена поръчка с предмет „Осигуравяне на външни услуги“, по три обособени позиции на тема: „Производства пред касационната инстанция по дела от административно-наказателен характер. Допустими доказателства за установяване на касационните основания. Забрана за фактически установявания пред касационната инстанция. Решение по касационното оспорване. Субсидиарно приложение на НПК и НК в производствата пред районния съд по наказателно-административен характер дела”. Лектор на семинара беше д-р Константин Пехливанов – доктор по административно право и процес, главен асистент в юридически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“. В семинара взеха участие съдии от Административен съд – Плевен, Административен съд – Габрово и гост съдии от 10 Административни съдилища в страната, поканени и заявили желание за участие.

С провеждането на семинара дейностите по сключените договори между Административен съд – Плевен от една страна и „Интерконсулт - 92” ЕООД – гр. Плевен и ЦПО към РЦПК – гр. Плевен приключиха.

14.01.2014 г.

Във връзка с подписания договор за безвъзмездна финансова помощ № 12-24-1/01.08.2013 г. Административен съд – гр. Плевен, в качеството си на бенефициент е продължил да осъществява предвидените по проекта дейности, както следва:

ДЕЙНОСТ № 3: Дейности за информация и публичност-Провеждане на пресконференции, публикации в местната преса, информационни и рекламни брошури, бюлетини, листовки.

Част от материалите и консумативите, доставени от ЕТ „Инфофлекс – Галин Найденов” ЕООД – гр. Плевен - тефтери, картонени папки, химикали, листовки и брошури, са раздадени на магистрати, съдебни служители, граждани, с оглед разпространяване на информация за дейностите по проекта.

ДЕЙНОСТ № 2: Организиране и провеждане на работни срещи и съвещания/семинари/ за обсъждане на актуални правни проблеми. Провеждане на две работни срещи- семинари на следните теми: 1.“Производство по издаване и обжалване на актове за установяване на публични държавни и общински вземания по реда на ДОПК и ЗМДТ“; 2.“Производства пред касационната инстанция по дела от административно- наказателен характер. Допустими доказателства за установяване на касационните основания. Забрана за фактически установявания пред касационната инстанция. Решение по касационното оспорване. Субсидиарно приложение на НПК и НК в производствата пред районния съд по наказателно- административен характер дела.“

На 29, 30 и 31.01.2014 год.. в гр. Априлци предстои да бъде проведен вторият семинар на тема: „Производства пред касационната инстанция по дела от административно-наказателен характер. Допустими доказателства за установяване на касационните основания. Забрана за фактически установявания пред касационната инстанция. Решение по касационното оспорване. Субсидиарно приложение на НПК и НК в производствата пред районния съд по наказателно-административен характер дела” , в който участие ще вземат 36 /тридесет и шест/ съдии от Административен съд град Плевен , Административен съд град Габрово и останалите административни съдилища в страната, поканени и заявили желание за участие.

ДЕЙНОСТ № 1: Провеждане на специализирани обучения за съдии, съдебни помощници, съдебни служители и администратори и административни ръководители.

На 18.12.2013 год., след проведена обществена поръчка, беше сключен договор със Сдружение „Център за продължаващо обучение” към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” – гр. София, за осъществяване на обучение в специалността „Право на ЕС”-следдипломна квалификация за 11 участника-магистрати и съдебни помощници от Административен съд град Плевен и Административен съд град Габрово.

Въз основа на сключения договор от 18.12.2013 год. със Сдружение „Център за продължаващо обучение” към Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” – гр. София, на 28.12.2013 год. изпълнителят е изпратил до всички 11 обучавани лица първите материали : Детайлно описание на обучението-обща характеристика на обучението; обща организация на обучението; общ учебен план, опис на литературата по Право на ЕС, Рамка за индивидуална учебна програма. Провеждането на обучението по Право на ЕС предстои през 2014 год.

На 02.12.2013 год. стартира обучението по „Компютърна техника и технологии” в гр.Плевен. Същото се провежда по изготвен и одобрен график и е предвидено да приключи на 27.10.2014 год.

На 03.12.2013 год. стартира обучението по „Административно обслужване” в гр.Плевен. Същото се провежда по изготвен и одобрен график и е предвидено да приключи на 29.11.2014 год.

На 02.12.2013 год. стартира обучението по „Компютърна техника и технологии” в гр.Габрово. Същото се провежда по изготвен и одобрен график и е предвидено да приключи на 18.09.2014 год.

Въз основа на сключения с „Ню Харайзънс” ЕООД гр. София договор от 15.11.2013 год. за осигуряване на обучения в два специализирани компютърни курса, в които участие ще вземат системните администратори на Административен съд гр. Плевен и Административен съд гр.Габрово, е издадена Заповед №18/11.12.2013 год. на И.Ф. Административен ръководител-Председател на АС Плевен, с която са утвърдени конкретните дати на провеждане на: Обучението в специализиран курс: 6419А Configuring, Managing, and Maintaining Windows Server 2008 Servers, ще се проведе от 24.02.2014 год. до 28.02.2014 год. в обучителната организация; Обучението в специализиран курс: 6425С Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services (HV), ще се проведе от 24.03.2014 год. до 28.03.2014 год. в обучителната организация;

Предвид прекратяването на обществената поръчка с предмет : „Осигуряване на обучения”, по четири обособени позиции, в частта по обособена позиция №2, със Заповед № 15/12.11.2013 г. на и.ф. Административен ръководител-Председател на АС-Плевен е открита обществена поръчка за определяне на изпълнител чрез публична покана по реда на глава 8а с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ”, както следва: Обучение по „Счетоводство и одит”-следдипломна квалификация-8 участника; Обучение по „Финансов контрол”-следдипломна квалификация-1 участник; Обучение по „Управление на човешките ресурси“-следдипломна квалификация-2 участника; Обучение по „Информационни технологии“-следдипломна квалификация-8 участника”.

Издадена е заповед № 17/02.12.2013 г. на и.ф. Административен ръководител-Председател на АС-Плевен, с която е определен за изпълнител в обществената поръчка Стопанска академия „Д.А.Ценов” гр.Свищов, ул „Емануил Чакъров” №2, представлявано от Величко Адамов Йонов-ректор.

След проведената обществена поръчка е сключен договор със Стопанска академия „Д.А.Ценов” гр.Свищов от 21.12.2013 год. Провеждането на обученията по „Счетоводство и одит” , „Финансов контрол” ,„Управление на човешките ресурси” и „Информационни технологии” предстои през 2014 година.

03.12.2013 г.

Във връзка с подписания договор за безвъзмездна финансова помощ № 12-24-1/01.08.2013 г. Административен съд – гр. Плевен, в качеството си на бенефициент е предвидено да осъществи следните дейности:

ДЕЙНОСТ № 3: Дейности за информация и публичност-Провеждане на пресконференции, публикации в местната преса, информационни и рекламни брошури, бюлетини, листовки.

Във връзка с дейностите по информация и публичност е проведена обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на публичност, материали и консумативи за обученията”, по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Осигуряване на материали и консумативи”, включваща изработване и доставка на : настолна табела-72 броя; флаг комплект-2 бр.

Обособена позиция № 2: „Осигуряване на публичност“, включваща изработване и доставка на : листовка-500 бр.; брошура-200 бр.; картонена папка-100 бр.; химикал с логото на програмата-200 бр; тефтер-100 бр.

След проведената процедура са сключени договори както следва: на 22.10.2013 г. с „Нико 96” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък за доставка на материалите по обособена позиция № 1; на 24.10.2013 г. с ЕТ „Инфофлекс – Галин Найденов” гр.Плевен за доставка на материалите по обособена позиция № 2.

Материалите и консумативите по обособена позиция 1 са доставени от „Нико 96” ЕООД гр.Казанлък и приети с приемо предавателен протокол. Доставени са настолна табела и флаг комплект. Възложителят е констатирал, че предадените материали и консумативи са в договореното количество и са изработени качествено и според изискванията на възложителя, издадена е фактура и с платежно нареждане на Изпълнителя е изплатена сумата по сключения договор.

Материалите и консумативите по обособена позиция 2 са доставени от ЕТ „Инфофлекс – Галин Найденов” ЕООД – гр. Плевен и приети с приемо предавателен протокол. Доставени са тефтери, картонени папки, химикали, листовки и брошури. Възложителят е констатирал, че предадените материали и консумативи са в договореното количество и са изработени качествено и според изискванията на възложителя, издадена е фактура и с платежно нареждане на Изпълнителя е изплатена сумата по сключения договор.

ДЕЙНОСТ № 2: Организиране и провеждане на работни срещи и съвещания/семинари/ за обсъждане на актуални правни проблеми. Провеждане на две работни срещи- семинари на следните теми:

1.“Производство по издаване и обжалване на актове за установяване на публични държавни и общински вземания по реда на ДОПК и ЗМДТ“;

2.“Производства пред касационната инстанция по дела от административно- наказателен характер. Допустими доказателства за установяване на касационните основания. Забрана за фактически установявания пред касационната инстанция. Решение по касационното оспорване. Субсидиарно приложение на НПК и НК в производствата пред районния съд по наказателно- административен характер дела.“

Във връзка с дейността по организиране и провеждане на работни срещи и съвещания (семинари) са проведени две обществени поръчки, както следва:

А. Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на външни услуги”, по три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Лектор за семинар №1, на тема „Производство по издаване и обжалване на актове за установяване на публични държавни и общински вземания по реда на ДОПК и ЗМДТ”; Лектор за семинар №2, на тема „Производства пред касационната инстанция по дела от административно-наказателен характер. Допустими доказателства за установяване на касационните основания. Забрана за фактически установявания пред касационната инстанция. Решение по касационното оспорване. Субсидиарно приложение на НПК и НК в производствата пред районния съд по наказателно-административен характер дела”;

Обособена позиция № 2: Квартирни-пълен пансион за семинар №1 в град Велинград-брой единици -72;

Обособена позиция №3: Квартирни-пълен пансион за семинар №2 в град Априлци-брой единици -72; Наем на зала за семинар №2-2 дни

По обособена позиция № 1 заявление за участие е подал само един участник, който не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя и на това основание не е допуснат до участие и разглеждане на офертата. На това основание обществената поръчка е прекратена с мотивирана заповед в частта за обособена позиция № 1.

След проведената обществена поръчка са сключени договори както следва: на 28.10.2013 г. с „Интер Консулт - 92” ЕООД – гр. Плевен, със седалище и адрес на управление гр. Плевен , ж.к. „Дружба” 119, ЕИК 202615186, представлявано от Цветозар Семьонов Ценов за осъществяване на услугите по обособена позиция № 3; на 29.10.2013 г. с „Елбрус Холидейс” ЕООД – гр. Велинград, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 116, ЕИК 131059318, представлявано от Асен Цветанов Читаков, за осъществяване на услугите по обособена позиция № 2;

Б. Предвид прекратяване на горната обществена поръчка в частта по обособена позиция №1 е проведена нова обществена поръчка с предмет : „Осигуряване на външни услуги”, по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Лектор за семинар №1, на тема „Производство по издаване и обжалване на актове за установяване на публични държавни и общински вземания по реда на ДОПК и ЗМДТ”;

Обособена позиция №: 2 Лектор за семинар №2, на тема „Производства пред касационната инстанция по дела от административно-наказателен характер. Допустими доказателства за установяване на касационните основания. Забрана за фактически установявания пред касационната инстанция. Решение по касационното оспорване. Субсидиарно приложение на НПК и НК в производствата пред районния съд по наказателно-административен характер дела”

След проведената обществена поръчка са сключени договори от 08.11.2013 г с ЦПО към РЦПК – гр. Плевен, БУЛСТАТ 114598612, със седалище гр. Плевен, ул. Димитър Константинов 23, представлявано от Емилия Панайотова Дакова, за осъществяване на услугите и по двете обособени позиции.

На 28, 29 и 30 ноември 2013 г. в гр. Велинград се проведе първият семинар на тема: „Производство по издаване и обжалване на актове за установяване на публични държавни и общински вземания по реда на ДОПК и ЗМДТ”. Лектор на семинара беше д-р Красимир Мутафов – доктор по административно право и процес, главен асистент по финансово и данъчно право към БСУ. В семинара взеха участие съдии от Административен съд – Плевен, Административен съд – Габрово и гост съдии от 11 Административни съдилища в страната, поканени и заявили желание за участие.

С провеждането на семинара дейностите по сключените договори между Административен съд – Плевен от една страна и „Елбрус Холидейс” ЕООД – гр. Велинград и ЦПО към РЦПК – гр. Плевен приключиха.

ДЕЙНОСТ № 1: Провеждане на специализирани обучения за съдии, съдебни помощници, съдебни служители и администратори и административни ръководители. Съдии, съдебни помощници, съдебни служители, администратори и административни ръководители от АС- Плевен и АС- Габрово ще се обучават в осем специалности/направления : Право на ЕС; Счетоводство и одит; Финансов контрол; Управление на човешките ресурси; Информационни технологии; Два специализирани компютърни курса, както следва: Курс: 6419А Configuring, Managing, and Maintaining Windows Server 2008 Servers; Курс: 6425С Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services (HV);.Компютърна техника и технологии; Административно обслужване.

За извършване на обученията беше проведена обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на обучения”, по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Обучение по „Право на Европейския съюз”-следдипломна квалификация-11 (единадесет) участника;

Обособена позиция № 2: Обучение по „Счетоводство и одит”-следдипломна квалификация-8 участника; Обучение по „Финансов контрол”-следдипломна квалификация-1 участник; Обучение по „Управление на човешките ресурси“-следдипломна квалификация-2 участника; Обучение по „Информационни технологии“-следдипломна квалификация-8 участника;

Обособена позиция 3 : Обучение по курс 6419А Configuring Managing, and Maintaining Windows Server 2008 Servers; и курс: 6425 C Configuring Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services (HV)- 2 участника;

Обособена позиция 4: Обучение по „Административно обслужване“-660 учебни часа- 3 участника; Обучение по“ Компютърна техника и технологии“ –600 учебни часа-обучението ще се провежда в град Плевен- 7 участника; Обучение по „Компютърна техника и технологии“- 600 учебни часа-обучението ще се провежда в град Габрово-10 участника;

Въз основа на проведената обществена поръчка са сключени следните договори с изпълнители: на 08.11.2013 г. с ЦПО към РЦПК ООД – гр. Плевен за осъществяване на обученията по обособена позиция № 4 и на 15.11.2013 г. с „Ню Харайзънс” ЕООД – гр. София за осъществяване на обученията по обособена позиция № 3. Предстои сключването на договор за осъществяване на обученията по обособена позиция № 1 със Сдружение „Център за продължаващо обучение” към Юридическия факултет на Софийския университет.

Обществената поръчка е прекратена в частта по обособена позиция № 2, поради липса на участници в същата, поради което е проведена нова обществена поръчка с предмет „Осигуряване на обучения”, както следва: Обучение по „Счетоводство и одит” – следдипломна квалификация – 8 участника; Обучение по „Финансов контрол” – следдипломна квалификация – 1 участник; Обучение по „Управление на човешките ресурси” – следдипломна квалификация – 2 участника; Обучение по „Информационни технологии” – следдипломна квалификация – 8 участника. За изпълнител по тази обществена поръчка е избрана Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов. Предстои сключването на договор.

На 02.12.2013 г. стартираха обученията на съдебните служители от Административен съд – гр. Плевен и Административен съд – гр. Габрово по специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Административно обслужване”.

19.09.2013 г.

На 19.09.2013 г., в сградата на Административен съд гр. Плевен, се проведе пресконференция за представяне на проект по сключен Договор с регистрационен номер 12-24-1/01.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Административен съд – град Плевен и Административен съд – град Габрово”, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На пресконференцията бяха представени екипа за организация и управление на проекта, целите, основните дейности и очакваните резултати при реализирането на проекта.

Екипът за организация и управление на проекта е:

- Ръководител на проекта – Полина Богданова Кучева – Зам. Председател на Административен съд – град Плевен;

- Координатор – Катя Арабаджиева – съдия в Административен съд – град Плевен;

- Счетоводител – Евгения Петракиева – главен счетоводител на Административен съд – град Плевен;

- Технически сътрудник – Милена Кръстева – съдебен секретар в Административен съд – град Плевен.

Присъства и представител на Административен съд – град Габрово – Светлозар Рачев – Председател на съда.

Общата цел на проекта е подобряване на квалификацията на магистратите и съдебните служители и развитие на цялостна политика за управление на човешките ресурси в Административен съд - град Плевен и Административен съд – град Габрово.

Общата стойност на проекта е 103 910,80 лева, които изцяло се финансират по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 18 месеца.

Целева група за обучение по проекта са съдии, съдебни помощници, съдебни администратори, административни ръководители и съдебни служители от Административен съд - град Плевен и Административен съд – град Габрово. В отделните дейности по проекта ще бъдат включени общо 43 лица от двете съдилища.

Предвидено е магистратите и съдебните служители от Административен съд – град Плевен и Административен съд – град Габрово да се обучават в 8 (осем) специалности / направления:

1. Право на ЕС.

2. Счетоводство и одит.

3. Финансов контрол.

4. Управление на човешките ресурси.

5. Информационни технологии.

6. Два специализирани компютърни курса.

7. Компютърна техника и технологии.

8. Административно обслужване.

За изпълнение на проекта е предвидено провеждането на 3 (три) обществени поръчки по глава 8а от ЗОП – чрез публична покана.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

- да се подобри процеса на управление на човешките ресурси;

- да се повиши квалификацията на съдии и съдебни помощници за работа с дела;

- да се повиши квалификацията на административни ръководители, съдебни служители и администратори за по-качествено изпълнение на техните задължения.

12.09.2013 г.

Административен съд гр. Плевен и Административен съд гр. Габрово организират пресконференция за представяне на проект по сключен Договор с регистрационен номер 12-24-1/01.08.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Административен съд – град Плевен и Административен съд – град Габрово”, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Каним всички медии и граждани да присъстват на пресконференцията, която ще се проведе на 19.09.2013 година /четвъртък/, от 11.00 часа, в сградата на съда – зала № 1, намираща се на адрес: гр. Плевен, ул. „П. Р. Славейков” № 21. 

Ако имате интерес към събитието и имате въпроси свързани с проекта, можете да ги изпратите на e-mail: mail@ac-pleven.org. 

 

1.08.2013 г.

Административен съд – Плевен подписа договор с регистрационен номер 12-24-1 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с предмет „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Административен съд – град Плевен и Административен съд – град Габрово”, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд..