Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации на съдебните служители в Административен съд - Плевен по чл.12 от ЗПУКИ