Административен съд Плевен
ул. "П.Р.Славейков" 21
5800 Плевен

Централа: тел. (064) 899 900

Главен счетоводител: тел. (064) 899 911

Деловодство: тел. (064) 899 920

Ел. поща: mail@ac-pleven.org

ФАКС: (064) 807 638


Обслужваща банка: Общинска банка АД

BIC: SOMBBGSF

Транзитна сметка за внасяне на държавни такси:

BG50 SOMB 9130 3138 5268 01

Набирателна сметка за възнаграждения на вещи лица, призоваване на свидетели и гаранции:

BG41 SOMB 9130 3338 5268 01