Съобщения

30.10.2019 г.

На 28.10.2019г. в 10.00 часа в зала № 1 в сградата на Административен съд Плевен, пред магистрати, гости и съдебни служители бе представен новоизбрания Административен ръководител – Председател на Административен съд Плевен Даниела Дилова.

Сред присъстващите гостите бяха: Георги Чолаков – председател на ВАС, Димитър Първанов и Полина Богданова – Кучева - бивши председатели на Административен съд Плевен, Оля Ботева председател на Адвокатска колегия Плевен, Александър Григоров – председател на Окръжен съд Плевен, Ваня Савова – окръжен прокурор гр.Плевен, Светослава Цонева зам. председател на Районен съд, Пламен Петков Административен ръководител – Районен прокурор на Районна прокуратура гр.Плевен, Йорданка Антонова, г-н Иван Шарков и г-н Иво Радев – прокурори от Административен отдел на Окръжна прокуратурата, магистрати от Административен съд Плевен, Окръжен съд Плевен, Районен съд Плевен и адвокати от Адвокатска колегия Плевен.

Съдия Даниела Дилова е магистрат от 2002 в Районен съд Плевен, а от 2009г. е заемала длъжността Председател на Районен съд Плевен, в продължение на два мандата.

След кратко встъпително слово представящо неоспоримите качествата на съдия Дилова, Георги Чолаков предостави за подпис Акта за встъпване в длъжност на новоизбрания Председател. Новия председател на Административен съд Плевен засвидетелства пред аудиторията своята готовност за екипна и продуктивна работа, както и полагане на максимални усилия за надграждане на постигнатото до този момент от Административен съд – Плевен, за постигане на качествено и прозрачно правосъдие по всички административни дела.

 


24.10.2017 г.

СЪДИЯ НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛЕВЕН

На 24.10.2017 г. съдия Николай Господинов встъпи в длъжност заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Плевен.

Съдия Господинов е назначен на длъжността с решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, взето по протокол № 38 от 02.10.2017 г.

Работил е като помощник-следовател и следовател в Окръжна следствена служба – Плевен и като съдия в Районен съд – Плевен и в Окръжен съд – Плевен. Заемал е длъжността заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Плевен. Притежава над 21 години общ юридически стаж.

На церемонията по посрещането съдия Николай Господинов подписа Акт за встъпване в длъжност пред колектива на Административен съд – Плевен. Председателят на съда г-жа Полина Богданова – Кучева пожела на новия заместник-председател успешна реализация като административен съдия, да надгради постигнатото и да работи в условия на максимална публичност, прозрачност и независимост, в съответствие с високите изисквания поставени и утвърждавани от колектива на Административен съд – Плевен за ефективно, качествено и предвидимо правосъдие по административни дела.