Съобщения


24.10.2017 г.

СЪДИЯ НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛЕВЕН

На 24.10.2017 г. съдия Николай Господинов встъпи в длъжност заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Плевен.

Съдия Господинов е назначен на длъжността с решение на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, взето по протокол № 38 от 02.10.2017 г.

Работил е като помощник-следовател и следовател в Окръжна следствена служба – Плевен и като съдия в Районен съд – Плевен и в Окръжен съд – Плевен. Заемал е длъжността заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Плевен. Притежава над 21 години общ юридически стаж.

На церемонията по посрещането съдия Николай Господинов подписа Акт за встъпване в длъжност пред колектива на Административен съд – Плевен. Председателят на съда г-жа Полина Богданова – Кучева пожела на новия заместник-председател успешна реализация като административен съдия, да надгради постигнатото и да работи в условия на максимална публичност, прозрачност и независимост, в съответствие с високите изисквания поставени и утвърждавани от колектива на Административен съд – Плевен за ефективно, качествено и предвидимо правосъдие по административни дела.

 

21.6.2017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛЕВЕН ДАРИ ЮРИДИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА НА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ „ИНТЕЛЕКТ“ – ПЛЕВЕН, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА „СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

Конституцията на Република България и юридическа литература бяха дарени от Председателя на Административен съд гр. Плевен съдия Полина Богданова – Кучева на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект” гр. Плевен.

Гимназията и съдебната институция са партньори по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата се реализира съгласно подписано Споразумение между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката през учебната 2016/2017 г.

Директорът на ДФСГ „Интелект“ гр. Плевен г-н Емил Райков и помощник директора г-жа Галя Димитрова благодариха за възможността ученици на гимназията да бъдат обучавани от Административен съд – Плевен, с пожелание за задълбочаване и развитие на съвместното сътрудничество.

Дарената литература е закупена със средства, отпуснати от Висш съдебен съвет за реализирането на образователната програма. Списъкът на юридическата литература е препоръчан от учителите, преподаватели по дисциплината „Право“ в гимназията.

 

20.6.2017 г.

Съдебният служител Милена Кръстева е поощрена с отличие СЛУЖЕБНА БЛАГОДАРНОСТ И ГРАМОТА

 

15.6.2017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛЕВЕН УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА „СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

На 14 юни 2017 г., съдия Полина Богданова – Кучева – Председател на Административен съд гр. Плевен изнесе петата заключителна лекция от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата се реализира съгласно подписано Споразумение между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката през учебната 2016/2017 г.

Лекцията на тема: „Що е административно правосъдие. Компетентност на Върховния административен съд и на административните съдилища в Република България“, беше представена пред учениците от Хб и ХІв клас на училището – партньор по образователната програма Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект” гр. Плевен.

Всички ученици от Хб и ХІв клас на ДФСГ „Интелект” гр. Плевен, присъствали на изнесените лекции в рамките на учебната година, получиха като подарък Конституцията на Република България и им бяха връчени удостоверения за успешно завършено обучение по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

С успешното завършване на образователната програма се постигна и нейната основна цел – повишаване информираността на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формирането на правна грамотност и култура, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.

 

27.4.2017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛЕВЕН ИЗНЕСЕ ТРЕТА ЛЕКЦИЯ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПРОГРАМА „СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ. ОТВОРЕНИ СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ“

На 26 април 2017 г., съдия Полина Богданова – Кучева – Председател на Административен съд гр. Плевен, изнесе трета лекция от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата се реализира съгласно подписано Споразумение между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката през учебната 2016/2017 г.

Лекцията на тема: „Съдебната система в Република България. Структура на съдебната система. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховният административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България“, беше представена пред ученици от Хб и ХІв клас на училището – партньор по образователната програма Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект” гр. Плевен.

Лекторът по темата съдия Полина Богданова – Кучева успя да спечели вниманието на присъстващите гимназисти, като по разбираем и достъпен за тях начин ги запозна задълбочено и подробно с темата на третата от предвидените общо пет лекции. Най-голям интерес учениците проявиха към изискванията и правилата за започване на работа като съдия в административните съдилища и качествата, които трябва да притежава съдията. Тя отговори и на всички поставени въпроси от учениците и техните преподаватели.

Целта на образователната програма е повишаване информираността на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, формирането на правна грамотност и култура, както и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.

26.4.2017 г.

СЪДИЯ ЮЛИЯ ДАНЕВА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛЕВЕН Е ПООЩРЕНА С ЛИЧЕН ПОЧЕТЕН ЗНАК „ПЪРВА СТЕПЕН – ЗЛАТЕН“ ЗА ПРОЯВЕН ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ОБРАЗЦОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Със свое решение по протокол № 16/18.04.2017 г. Съдийската колегия на Висш съдебен съвет поощри съдия Юлия Данева – заместник административен ръководител на Административен съд – Плевен, с личен почетен знак „Първа степен – златен“, във връзка с навършване на 65-годишна възраст.

Отличието се връчва на съдия Юлия Данева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличието на съдия Данева е поредното доказателство за добрата работа на колектива на Административен съд – Плевен, за проявената мотивация, професионализъм и отговорност при осъществяване на дейността на съда, допринесла за постигане на добрите резултати.

28.3.2017 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛЕВЕН НАПРАВИ ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2016 г.

На 28.03.2017 г. се проведе общо събрание на съдиите от Административен съд – Плевен, на което беше представен Отчетния доклад за дейността на съда за 2016 г.

Гости на общото събрание бяха:

- съдия Румяна Монова – заместник председател на Върховен административен съд и ръководител на Първа колегия във ВАС;

- съдия Анна Димитрова – председател на Пето отделение във Върховен административен съд;

- съдия Габриела Христова – Председател на Административен съд – Ловеч.

- съдия Александър Григоров – Председател на Окръжен съд – Плевен;

- съдия Даниела Дилова – Председател на Районен съд – Плевен;

- прокурор Иван Шарков – Окръжна прокуратура – Плевен.

Общото събрание беше открито от Председателя на Административен съд – Плевен съдия Полина Богданова – Кучева, която представи Отчетния доклад за дейността на Административен съд – Плевен за 2016 г.

Отчетени бяха постигнатите много добри резултати при осъществяване работата на съда по показатели: общ брой свършени дела, свършени в срок дела, срок за изготвяне на съдебните актове, резултат от върнати след касационна проверка обжалвани и протестирани дела.

През 2016 г. в Административен съд – Плевен са постъпили и образувани общо 1032 дела: 656 броя първоинстанционни дела и 376 броя касационни дела.

Към посочения общ брой образувани дела през 2016 г. (1032 броя) се прибавят и висящите към началото на отчетния период дела от предходни периоди. Те възлизат на 150 броя, с което общия брой дела за разглеждане в Административен съд – Плевен през 2016 г. е бил 1182: от тях 754 броя първоинстанционни дела и 428 броя касационни дела.

От общия брой дела за разглеждане през 2016 г. (1182 броя), свършени са 1018 броя дела (от които общо решени по същество дела - 784 броя и общо прекратени дела - 234 броя). Това представлява 86.1 % от общия брой дела за разглеждане през 2016 г. Като се вземе предвид обстоятелството, че през част от отчетната година съдът е работил с намален състав на съдиите, тези данни са добра илюстрация на бързата и ефективна работа на съдиите в Административен съд – Плевен, както и за добрата организация по подготовката и провеждането на съдебните заседания, за което заслуга имат и съдебните служители.

През 2016 г. по всичките 1018 броя свършени дела съдебните актове са постановени в срок до 1 месец, което представлява 100 % от свършените дела.

Данните по показател срочност за разглеждане на делата са много добри: 85.5 % от всички свършени дела през 2016 г. са приключили в срок до 3 месеца от датата на насрочване на първото по делото открито съдебно заседание.

През 2016 г. в Административен съд – Плевен след касационна проверка са се върнали общо 194 дела. От тях 144 броя или 74.2 % са потвърдени изцяло. Отменени изцяло са 45 броя или 23.2 % съдебни акта и 5 броя (2.6 %) са отменени частично. Наблюдава се ръст с около 3 % на потвърдените изцяло съдебни актове след касационна проверка спрямо 2015 г. Общият извод, който се налага е, че значителна част от съдебните актове, по върнатите след касационна проверка дела на Административен съд – Плевен, са оставени в сила от Върховния административен съд.

Данните показват, че се постига една от основните стратегически цели на съда – повишаване качеството на постановените съдебни актове и поддържане на ниско равнище на отменените и изменени съдебни актове за сметка на оставените в сила такива.

На общото събрание беше подчертано, че в последния обобщаващ доклад по Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия от 25 януари 2017 г., в който са обобщени резултатите в сферата на правораздаването през последните 10 години, няма нито една констатация за лоша работа на административното правосъдие в Република България. От момента, в който функционира този Механизъм, до сега административното правосъдие в България винаги по качество и бързина на правораздаването стои на водещи позиции в рамките на ЕС.

Съдия Румяна Монова – заместник председател на Върховен административен съд и ръководител на Първа колегия във ВАС, изрази много добрите си впечатления от дейността на Административен съд – Плевен през 2016 г., от цялостната организация и качеството на работа на съдиите и съдебните служители, обективирани в срочното и компетентно администриране на делата, постъпващи във Върховен административен съд за касационна проверка. Съдия Монова отбеляза, че съдиите в Административен съд – Плевен, както и в другите административни съдилища в страната, с работата си дават основание днес да заявим, че за изминалите 10 години сме изградили едно много ефективно административно правосъдие, водещо по бързина и качество на правораздаването.

В заключение Председателят на Административен съд – Плевен г-жа Полина Богданова – Кучева изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за работата им през отчетния период, за проявената мотивация, професионализъм и отговорност при осъществяване на дейността, допринесла за постигане на добрите резултати, както и на представителите на другите органи на съдебната власт, присъствали на общото събрание, отчитайки доброто взаимодействие между тях.

1.3.2017 г.

На 01.03.2017 г. Административен съд гр. Плевен тържествено отбеляза навършването на 10 години от създаването и започването на дейността на съда. На събитието присъстваха представители на съдебната власт, на държавната и местната власт, настоящи и бивши съдии и съдебни служители от Административен съд гр. Плевен.

В словото си Председателя на съда г-жа Полина Богданова – Кучева подчерта ролята и значението на административните съдилища в структурата на съдебната система, които за период от 10 години се утвърдиха като гарант за безпристрастно правосъдие по административни дела. Отбелязана бе бързината и качеството на разглеждане и решаване на делата, съгласно данните на информационното табло на ЕК, отчитащо ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на 28-те държави-членки на ЕС. Достиженията на българските административни съдилища са оценени на едно от първите места, като по показателя време, необходимо за разрешаване на административните дела на първа инстанция, Република България се нарежда на трето място в Европейския съюз. Посочено бе, че от започване на дейността му, в Административен съд гр. Плевен са образувани над 11000 дела, от които свършени са над 10900, както и високия процент на потвърдени след касационна проверка съдебни актове.

Председателят на съда изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за извършената от тях работа, за проявената мотивация, професионализъм, отговорност и всеотдайност при осъществяване на дейността на Административен съд гр. Плевен, свързана с повишаване на доверието в правосъдната система и утвърждаване на върховенството на закона, с достъпа до правосъдие, бързина и качество на правораздаването и най-вече с доверие в обективността и безпристрастността на съда.

Слово произнесе и първият Председател на Административен съд гр. Плевен г-н Димитър Първанов, понастоящем съдия във Върховен административен съд, който отбеляза, че въпреки трудностите при създаването и стартирането на дейността му, към днешна дата съда функционира като добре сработен и независим орган на съдебната власт. Подчертано бе, че през годините са създадени обективните предпоставки за качествено правораздаване – подсигурена добра материална база и много добър екип от съдии и съдебни служители. Отбелязани бяха постигнатите добри резултати, чрез осъществяване на качествено, бързо и достъпно административно правораздаване.

От името на Председателя на Върховен административен съд г-н Георги Колев, Главният секретар г-н Александър Николов прочете поздравителен адрес и връчи на Председателя на Административен съд гр. Плевен плакет по случай 10-тата годишнина.

Поздравления към колектива на Административен съд гр. Плевен бяха поднесени от г-жа Цецка Цачева – Председател на 41-вото и 43-тото Народно събрание, г-н Георг Спартански – Кмет на Община Плевен и г-н Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен.

Бяха прочетени поздравителни адреси от г-н Димитър Узунов – представляващ Висш съдебен съвет, от г-жа Мария Павлова – Министър на правосъдието и от г-жа Теодора Точкова – Главен инспектор на Инспектората към ВСС.

Гостите на тържеството имаха възможност да разгледат и изложба на архивни единици, свързани с правораздаването в Плевенски съдебен район през годините, предоставени с любезното съдействие на Отдел „Държавен архив“ – Плевен.

Над 11 000 образувани дела в Административен съд – Плевен за 10 години

10-годишен юбилей от създаването си отбеляза днес Административен съд – Плевен

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛЕВЕН НАВЪРШИ 10 ГОДИНИ

ПЛЕВЕН: АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД ОТБЕЛЯЗА 10 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

10 години от създаването си отбеляза Административен съд-Плевен

Председателят на ОбС – Плевен Мартин Митев поздрави за 10-ата годишнина Административен съд – Плевен

Цецка Цачева поздрави колегите по повод 10-годишния юбилей на Административен съд – Плевен