19.09.2019г. Обявление по дело № 837/2019 на Административен съд - Плевен

Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Рейсър Ауто“ ЕООД срещу разпоредбите на чл. 75 ал.1 и чл. 121 т.2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Червен бряг, по което е образувано адм. дело № 837/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.


>>> Обратно в обявления