5.3.2019г. Обявление по дело № 198/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.36, ал.2, т.2 и т.3 от Наредба №23 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Плевен, приета с Решение №597/25.06.2009 год. по протокол №26/25.06.2009 год. на Общински съвет-Плевен, изменена с Решение №1282/27.11.2014 год. и с решение №396/24.11.2016 год. на ОС-Плевен, по който е образувано адм. дело №198 по описа на Административен съд-Плевен за 2019.”


>>> Обратно в обявления