12.2.2019г. Обявление по дело № 44/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.51 (предишен чл.50) от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общинско имущество в община Кнежа, приета с Решение №84 по протокол №8 от проведено заседание на Общински съвет гр.Кнежа на 27.09.2002 год. , по който е образувано адм. дело №44 по описа на Административен съд-Плевен за 2019.”


>>> Обратно в обявления