18.1.2019г. Обявление по дело № 1168/2018 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен на разпоредбите на чл.7 ал.1, чл. 28 ал.1, чл. 39 ал.1 т.1 и чл. 40 ал.1 т.1, в частта относно „български“, както и на чл. 41 ал.4 т.1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища на Община Никопол, приета с Решение № 300 по протокол № 37/26.02.2010г. , изм. с Решение № 498 по Протокол № 55/27.05.2011г. на Общински съвет – Никопол, по което е образувано адм. дело № 1168/2018г. по описа на Административен съд-Плевен.”


>>> Обратно в обявления