14.1.2019г. Обявление по дело № 1165/2018 на Административен съд - Плевен

Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен на чл.5 ал.1 в частта „български“, както и на чл. 39 ал.1 т.1 и чл. 40 ал.1 т.1 и на чл. 27 и чл. 32 ал.1 т.1 в частта „… 6 месеца“ от Наредба № 15 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти, приета с Решение № 212/29.12.2005г. на Общински съвет – Кнежа, по което е образувано адм. дело № 1165/2018г. по описа на Административен съд-Плевен.


>>> Обратно в обявления