5.7.2019г. Обявление по дело № 652/2019 на Административен съд - Плевен

Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу разпоредбите на чл. 12, чл.25, чл. 52 ал.1 т.3, т.4, т.6, т.8, т.9, чл. 52 ал.2 т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Долни Дъбник (приета с Решение № 394/13.06.2014г.. на Общински съвет – Долни Дъбник), по което е образувано адм. дело № 652/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.


>>> Обратно в обявления