9.1.2019г. Обявление по дело № 1128/2018 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.27 ал.2 т.1 в частта „български“ от Наредба №9 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община Левски, приета с решение №296/14.04.2005г. на Общински съвет Левски, по който е образувано адм. дело №1128/2018г. по описа на Административен съд-Плевен.”


>>> Обратно в обявления