31.10.2019г. Обявление по дело № 1182/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен против Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред и чистотата и околната среда на Община гр. Левски, приета с Решение №195/30.10.2008г., вписано в протокол №16/30.10.2008 г. от заседанието на Общински съвет гр. Левски и е образувано административно дело №1182/2019г. по описа на Административен съд - Плевен.“


>>> Обратно в обявления