23.10.2019г. Обявление по дело № 1170/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен против чл. чл.38 в частта относно „или от концесионер, на който е предоставено право на експлоатация на гробищен парк“ от Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, приета с решение № 705 от 25.09.2017 година на Общински съвет Плевен и последно изменена с Решение №1395 от 25.07.2019г. и е образувано административен дело №1170/2019г. по описа на Административен съд гр. Плевен.“


>>> Обратно в обявления