29.3.2019г. Обявление по дело № 239/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу разпоредбата на чл. 26 ал.1 т.1 от Наредба № 15 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти (приета с Решение № 212/29.12.2005г. на Общински съвет – Кнежа), по което е образувано адм. дело № 239/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.”


>>> Обратно в обявления