8.10.2019г. Обявление по дело № 1000/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.6 ал.2 с изключение на думата „….жилищни….“, ал.9, ал.10 и ал.11 и чл.46 ал.2 в частта касаеща чл.6 ал.2 с изключение на думата „жилищни“, ал.9, ал.10 и ал.11 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа, приета с Решение №84/27.09.2002г. на Общински съвет Кнежа, по който е образувано адм. дело №1000/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.”


>>> Обратно в обявления