29.3.2019г. Обявление по дело № 197/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу разпоредбите на чл. 49 ал.3, чл. 50 ал.2 т.2 и т.3 от Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Левски (приета с Решение № 135/17.07.2008г., заглавие изм. с Решение № 178/29.09.2008г. на Общински съвет – Левски), по което е образувано адм. дело № 197/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.”


>>> Обратно в обявления