24.09.2019г. Обявление по дело № 1008/2019 на Административен съд - Плевен

Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу разпоредбите на чл.3, ал.2 т.7 и чл. 3 ал.10 от Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на Община Левски, по което е образувано адм. дело № 1008/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.


>>> Обратно в обявления