28.3.2019г. Обявление по дело № 213/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.17, ал.1, чл.51, ал.3 и чл.52, ал.2, т.2 и т.3 от Наредба №18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Кнежа, приета с решение №142/30.05.2008 год. на Общински съвет-Кнежа, взето по протокол №14/30.05.2008 год., по който е образувано адм. дело № 213 по описа на Административен съд-Плевен за 2019.”


>>> Обратно в обявления