27.05.2019г. Обявление по дело № 484/2019 на Административен съд - Плевен

Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура- Плевен, срещу срещу чл. 7, ал.3, чл.30, ал.3, чл.38, ал.1,т.1 и чл.41, ал.3 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община Д. Митрополия, приета с решение № 246/30.03.2005г. по протокол № 17/30.03.2005г. на Общински съвет Д.Митрополия, изменена с решение № 151/31.05.2012г. на ОбС Д. Митрополия, по който е образувано адм. дело № 484 по описа на Административен съд- Плевен за 2019 г.


>>> Обратно в обявления