19.12.2018г. Обявление по дело № 1129/2018 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че в съда е образувано адм. д. № 1129/2018г. по подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура- Плевен, срещу чл.9, ал.2 и чл.35, ал.1, т.1 от Наредба № 11 по чл.45а от ЗОбС за реда и условията за настаняване в общински жилища на територията на Община Белене.”


>>> Обратно в обявления