АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛЕВЕН обявява публична покана по реда на глава Осма а“ от ЗОП за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:

 

 

 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪНШНИ УСЛУГИ“, по две обособени позиции,  по проект с рег.№12-24-1/01.08.2013 год. с наименование: „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Административен съд –град Плевен и Административен съд-град Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Срок за подаване на оферти -Желаещите да участват в обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, при техническия сътрудник на проекта Милена Кръстева, находяща се в стая „Секретар-протоколисти”, на ІІ етаж на Административен съд –град Плевен, ул „П.Р.Славейков” №21 до 17.00 часа на 31.10. 2013г. включително.

 

Дата и място за отваряне на офертите – 01.11.2013 г. - 11.00 ч. в Съвещателната зала на Административен съд- Плевен.

 

За справки и информация тел. 064/899 903, 064/899 912

Пакет документи за изтегляне.

Заповед за откриване на процедура.

Заповед за комисия.

Съобщение.

           


Проект   № 12-24-1/01.08.2013 г.   „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Административен съд –град Плевен и Административен съд-град Габрово”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.