20.6.2019г. Обявление по дело № 604/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.19 ал.2, чл.31 ал.3 т.1 и чл.35 ал.2 т.1 и т.4 от Наредба №26 за управлението, стопанисването и ползването на горски територии-общинска собственост на Община Плевен, приета с Решение №354/29.11.2012г., изм. с Решение №1142/29.11.2018г. на Общински съвет Плевен, по който е образувано адм. дело №604/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.”


>>> Обратно в обявления