28.5.2019г. Обявление по дело № 556/2019 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу чл. 19 и чл. 8, ал. 1,т. 3 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена на Община гр. Искър , приета с решение № 33 от 06.09.1996 година, изм. с решение № 454/31.08.2006 г. на Общински съвет Искър, тъй като са приети в несъответствие с материалния закон и целта на закона, по който е образувано административно дело № 556 по описа за 2019 год. на Административен съд –Плевен.”


>>> Обратно в обявления